English Norwegian Bokmål
It can be used to build specialized install images, designed for easy installation and maintenance of systems commonly called "computer appliances". Computer appliances have their hardware and software bundled in the product, which means all applications are pre-installed. The appliance is plugged into an existing network and can begin working (almost) immediately. Den kan brukes til å lage spesialiserte installasjonsbilder, designet for enkel installasjon og vedlikehold av systemer som ofte kalles <quote>datamaskinapparater</quote>. Datamaskiner er utstyrt med maskinvaren og programvaren i produktet, noe som betyr at alle applikasjoner er forhåndsinstallert. Apparatet er koblet til et eksisterende nettverk og kan begynne å fungere (nesten) umiddelbart.
Ports and packages work as in FreeBSD - Every single application can be installed and used in a NanoBSD image, the same way as in FreeBSD. Porter og pakker fungerer som i FreeBSD - Hvert enkelt program kan installeres og brukes i et <application>NanoBSD</application>-bilde, på samme måte som i FreeBSD.
Easy to build and customize - Making use of just one shell script and one configuration file it is possible to build reduced and customized images satisfying any arbitrary set of requirements. Lett å bygge og tilpasse - Ved å bruke bare ett skallskript og en konfigurasjonsfil er det mulig å lage reduserte og tilpassede bilder som tilfredsstiller ethvert vilkårlig sett med krav.
NanoBSD Howto NanoBSD Howto
The configuration file partition, which can be mounted under the [.filename]#/cfg# directory at run time. Konfigurasjonsfilpartisjonen, som kan monteres under katalogen <filename>/cfg</filename> på kjøretid.
The partition containing [.filename]#/cfg# should be mounted only at boot time and while overriding the configuration files. Partisjonen som inneholder <filename>/cfg</filename> skal bare monteres ved starttid og samtidig overstyre konfigurasjonsfilene.
Keeping [.filename]#/cfg# mounted at all times is not a good idea, especially if the NanoBSD system runs off a mass storage medium that may be adversely affected by a large number of writes to the partition (like when the filesystem syncer flushes data to the system disks). Å holde <filename>/cfg</filename> montert til enhver tid er ikke en god idé, spesielt hvis <application>NanoBSD</application>-systemet kjører av et masselagringsmedium som kan påvirkes negativt av et stort antall skriver til partisjonen (som når filsystemssynkronen skyller data til systemets disker).
<.> Start the build process. Start byggeprosessen
<.> Change the current directory to the place where the built images are located. Endre gjeldende katalog til stedet der de innebygde bildene befinner seg.
Invocation of the following command will force the [.filename]#nanobsd.sh# to read its configuration from [.filename]#myconf.nano# located in the current directory: Påkalling av følgende kommando vil tvinge <filename>nanobsd.sh</filename> til å lese konfigurasjonen fra <filename>myconf.nano</filename> som ligger i den gjeldende katalogen:
The configuration file consists of configuration options, which override the default values. The most important directives are: Konfigurasjonsfilen består av konfigurasjonsalternativer, som overstyrer standardverdiene. De viktigste direktivene er:
A more useful example of a customization function is the following, which changes the default size of the [.filename]#/etc# directory from 5MB to 30MB: Et mer nyttig eksempel på en tilpasningsfunksjon er følgende, som endrer standardstørrelse på <filename>/etc</filename> katalogen fra 5MB til 30MB:
cust_etc_size () (
cd ${NANO_WORLDDIR}/conf
echo 30000 > default/etc/md_size
)
customize_cmd cust_etc_size
cust_etc_size () (
cd ${NANO_WORLDDIR}/conf
echo 30000 &gt; default/etc/md_size
)
customize_cmd cust_etc_size
The most important difference of this step from the initial NanoBSD installation is that now instead of using [.filename]#\_.disk.full# (which contains an image of the entire disk), the [.filename]#_.disk.image# image is installed (which contains an image of a single system partition). Den viktigste forskjellen på dette trinnet fra den første <application>NanoBSD</application>-installasjonen er at nå i stedet for å bruke <filename>_.disk.full</filename> (som inneholder et bilde av hele disken), <filename>_.disk.image</filename> bilde er installert (som inneholder et bilde av en enkel systempartisjon).
Connect to the host serving new image and execute [.filename]#updatep1# script: Koble til verten som serverer nytt bilde og kjør <filename>updatep1</filename> skript: