English Norwegian Bokmål
Introduction to NanoBSD Introduksjon til NanoBSD
NanoBSD Howto NanoBSD Howto
The Design of NanoBSD Designet til NanoBSD
These partitions are normally mounted read-only. Disse partisjonene er normalt montert skrivebeskyttet.
Building a NanoBSD Image Bygge et NanoBSD avbildning
Customizing a NanoBSD Image Tilpasse en NanoBSD avbildning
Customization is done in two ways: Tilpasning gjøres på to måter:
Configuration options Konfigurasjonsalternativer
Custom functions Tilpassede funksjoner
Configuration Options Konfigurasjonsalternativer
Custom Functions Tilpassede funksjoner
There are a few default pre-defined customization functions ready for use: Det er noen få forhåndsdefinerte tilpasningsfunksjoner som er klare til bruk:
Adding Packages Legge til pakker
Configuration File Example Eksempel på konfigurasjonsfil
Updating NanoBSD Oppdatere NanoBSD
Reboot, and start the system from the newly installed partition. Start på nytt, og start systemet fra den nylig installerte partisjonen.
If all goes well, the upgrade is finished. Hvis alt går bra, er oppgraderingen ferdig.
If anything goes wrong, reboot back into the previous partition (which contains the old, working image), to restore system functionality as fast as possible. Fix any problems of the new build, and repeat the process. Hvis noe går galt, start du på nytt inn i den forrige partisjonen (som inneholder det gamle, fungerende bildet), for å gjenopprette systemfunksjonaliteten så raskt som mulig. Løs eventuelle problemer med nybygget, og gjenta prosessen.
If the transfer speed is in first place, use this example: Hvis overføringshastigheten er i utgangspunktet, bruk dette eksemplet:
If a secure transfer is preferred, consider using this example: Hvis du foretrekker en sikker overføring, kan du vurdere å bruke dette eksemplet: