English Turkish (tr_TR)
If the destination does not match an entry, or if all known paths fail, the system uses the entry for the default route. For hosts on a local area network, the `Gateway` field in the default route is set to the system which has a direct connection to the Internet. When reading this entry, verify that the `Flags` column indicates that the gateway is usable (`UG`). Hedef bir girişle eşleşmezse veya bilinen tüm yollar başarısız olursa, sistem varsayılan rota için girişi kullanır.
Yerel ağdaki ana bilgisayarlar için, <literal>Gateway</literal> varsayılan yoldaki kaynak internet'e doğrudan bağlantısı olan sisteme ayarlanır. Bu girişi okurken <literal>Flags</literal> ağ geçidinin kullanılabilir olduğunu doğrulayın (<literal>UG</literal>).
A FreeBSD system can be configured as the default gateway, or router, for a network if it is a dual-homed system. A dual-homed system is a host which resides on at least two different networks. Typically, each network is connected to a separate network interface, though IP aliasing can be used to bind multiple addresses, each on a different subnet, to one physical interface. Bir FreeBSD sistemi, çift bağlantılı bir sistemse ağ için varsayılan ağ geçidi veya yönlendirici olarak yapılandırılabilir. Çift bağlantılı bir sistem, en az iki farklı ağda bulunan bir ana bilgisayardır. Genellikle, her ağ ayrı bir ağ arabirimine bağlanır, ancak <acronym>IP</acronym> diğer adı, her biri farklı bir alt ağdaki birden çok adresi tek bir fiziksel arabirime bağlamak için kullanılabilir.
In order for the system to forward packets between interfaces, FreeBSD must be configured as a router. Internet standards and good engineering practice prevent the FreeBSD Project from enabling this feature by default, but it can be configured to start at boot by adding this line to [.filename]#/etc/rc.conf#: Sistemin paketleri arabirimler arasında iletebilmesi için FreeBSD'nin yönlendirici olarak yapılandırılması gerekir. İnternet standartları ve iyi mühendislik uygulamaları, FreeBSD Project'in varsayılan olarak bu özelliği etkinleştirmesini engeller, ancak bu satırı <filename>/etc/rc.conf</filename> klasörüne ekleyerek önyüklemede başlayacak şekilde yapılandırılabilir: