English Turkish (tr_TR)
The entries in this example are as follows: Bu örnekteki girişler aşağıdaki gibidir:
default geçerli
localhost Yerel hizmet bilgisayarı
MAC address MAC adresi
subnet Alt ağ
host Ana bilgisayar
224 224
Commonly Seen Routing Table Flags Sık Görülen Yönlendirme Tablosu Bayrakları
Configuring a Router with Static Routes Statik Yollarla Bir Yönlendiriciyi Yapılandırma
The routing table of a router needs additional routes so it knows how to reach other networks. Routes can be either added manually using static routes or routes can be automatically learned using a routing protocol. Static routes are appropriate for small networks and this section describes how to add a static routing entry for a small network. Bir yönlendiricinin yönlendirme tablosu ek yollara ihtiyaç duyar, böylece diğer ağlara nasıl ulaşacağını bilir. Rotalar statik yollar kullanılarak manuel olarak eklenebilir veya yollar bir yönlendirme protokolü kullanılarak otomatik olarak öğrenilebilir. Statik yollar küçük ağlar için uygundur ve bu bölümde küçük bir ağ için statik yönlendirme girişinin nasıl ekleneceği açıklanmaktadır.
Consider the following network: Aşağıdaki ağı düşünün:
There is a system that keeps track of all assigned address spaces and defines their point of connection to the Internet backbone, or the main trunk lines that carry Internet traffic across the country and around the world. Each backbone machine has a copy of a master set of tables, which direct traffic for a particular network to a specific backbone carrier, and from there down the chain of service providers until it reaches a particular network. Tüm atanmış adres alanlarını takip eden ve İnternet omurgasına veya ülke ve dünya genelinde İnternet trafiğini taşıyan ana hatlara bağlantı noktalarını tanımlayan bir sistem vardır. Her omurga makinesi, belirli bir ağ için trafiği belirli bir omurga taşıyıcısına ve oradan servis sağlayıcılar zincirinden belirli bir ağa ulaşana kadar yönlendiren bir ana tablo kümesinin bir kopyasına sahiptir.
It is the task of the service provider to advertise to the backbone sites that they are the point of connection, and thus the path inward, for a site. This is known as route propagation. Omurga sitelerine, bir bağlantı noktası ve dolayısıyla bir site için içeri doğru yol olduklarını bildirmek servis sağlayıcının görevidir. Bu rota yayılımı olarak bilinir.
Multicast Considerations Çok noktaya yayın konuları.
FreeBSD natively supports both multicast applications and multicast routing. Multicast applications do not require any special configuration in order to run on FreeBSD. Support for multicast routing requires that the following option be compiled into a custom kernel: FreeBSD natively supports both multicast applications and multicast routing. Multicast applications do not require any special configuration in order to run on FreeBSD. Support for multicast routing requires that the following option be compiled into a custom kernel:
Wireless Networking Kablosuz ağ
Wireless Networking Basics Kablosuz ağ esasları
Connecting a computer to an existing wireless network is a very common situation. This procedure shows the steps required. Bir bilgisayarı mevcut bir kablosuz ağa bağlamak çok yaygın bir durumdur. Bu prosedür gerekli adımları gösterir.
Restart the computer, or restart the network service to connect to the network: Ağa bağlanmak için bilgisayarı veya ağ hizmetini yeniden başlatın:
Basic Setup Temel kurulum