English Turkish (tr_TR)
The FreeBSD Booting Process FreeBSD Önyükleme İşlemi
After reading this chapter, you will recognize: Bu bölümü okuduktan sonra, anlayacaksınız:
The components of the FreeBSD bootstrap system and how they interact. FreeBSD önyükleme sisteminin bileşenleri ve nasıl etkileşime girdikleri.
The options that can be passed to the components in the FreeBSD bootstrap in order to control the boot process. Önyükleme işlemini kontrol etmek için FreeBSD önyüklemesindeki bileşenlere aktarılabilen seçenekler.
The basics of setting device hints. Cihaz ipuçlarını ayarlamanın temelleri.
How to boot into single- and multi-user mode and how to properly shut down a FreeBSD system. Tek ve çok kullanıcılı modunda nasıl önyükleme yapılır ve bir FreeBSD sistemini düzgün bir şekilde nasıl kapatılır.
This chapter only describes the boot process for FreeBSD running on x86 and amd64 systems. Bu bölüm sadece x86 ve amd64 sistemlerinde çalışan FreeBSD için önyükleme işlemini açıklar.
FreeBSD Boot Process FreeBSD Önyükleme İşlemi
Turning on a computer and starting the operating system poses an interesting dilemma. By definition, the computer does not know how to do anything until the operating system is started. This includes running programs from the disk. If the computer can not run a program from the disk without the operating system, and the operating system programs are on the disk, how is the operating system started? Bir bilgisayarı açmak ve işletim sistemini başlatmak ilginç bir ikilem oluşturuyor. Tanım olarak, bilgisayar işletim sistemi başlatılıncaya kadar nasıl bir şey yapacağını bilmiyor. Bu, diskten çalışan programları içerir. Bilgisayar işletim sistemi olmadan diskten bir program çalışmazsa ve işletim sistemi programları diskte ise, işletim sistemi nasıl başlatılır?
This section describes these stages in more detail and demonstrates how to interact with the FreeBSD boot process. Bu bölüm bu aşamaları daha ayrıntılı olarak açıklar ve FreeBSD önyükleme işlemi ile nasıl etkileşime girileceğini gösterir.
The Boot Manager Önyükleme Yöneticisi
Stage One and Stage Two Birinci Aşama ve İkinci Aşama
Stage Three Üçüncü Aşama
Loader Built-In Commands Yükleyici Yerleşik Komutlar
To unload the usual kernel and modules and then load the previous or another, specified kernel: Her zamanki çekirdek ve modülleri boşaltmak ve daha sonra önceki veya başka, belirtilen çekirdeği yüklemek için:
To load an automated kernel configuration script: Otomatik çekirdek yapılandırması komut dosyasını yüklemek için:
Last Stage Son Aşama
Kernel Interaction During Boot Önyükleme Sırasında Çekirdek Etkileşimi
Single-User Mode Tek Kullanıcı Modu
While single-user mode is useful for repairing a system, it poses a security risk unless the system is in a physically secure location. By default, any user who can gain physical access to a system will have full control of that system after booting into single-user mode. Tek kullanıcılı mod bir sistemi onarmak için yararlı olsa da, sistem fiziksel olarak güvenli bir konumda olmadığı sürece bir güvenlik riski oluşturur. Varsayılan olarak, bir sisteme fiziksel erişim kazanabilecek herhangi bir kullanıcı, tek kullanıcılı modda önyükleme yaptıktan sonra bu sistemin tam kontrolüne sahip olacaktır.