English Turkish (tr_TR)
The process of starting a computer and loading the operating system is referred to as "the bootstrap process", or "booting". FreeBSD's boot process provides a great deal of flexibility in customizing what happens when the system starts, including the ability to select from different operating systems installed on the same computer, different versions of the same operating system, or a different installed kernel. Bir bilgisayarı çalıştırma ve işletim sistemini yükleme işlemi <quote>önyükleme işlemi</quote> veya <quote>başlatma</quote> olarak adlandırılır. Freebsd'nin önyükleme işlemi, aynı bilgisayarda yüklü farklı işletim sistemlerinden, aynı işletim sisteminin farklı sürümlerinden veya farklı bir yüklü çekirdekten seçim yapma yeteneği de dahil olmak üzere, sistem başladığında ne olacağını özelleştirmede büyük bir esneklik sağlar.
If only one operating system is installed, the MBR searches for the first bootable (active) slice on the disk, and then runs the code on that slice to load the remainder of the operating system. When multiple operating systems are present, a different boot manager can be installed to display a list of operating systems so the user can select one to boot. Yalnızca bir işletim sistemi yüklüyse, <acronym>MBR</acronym> diskteki ilk önyüklenebilir (etkin) dilimini arar ve işletim sisteminin geri kalanını yüklemek için bu dilimdeki kodu çalıştırır. Birden çok işletim sistemi mevcut olduğunda, kullanıcı önyükleme için birini seçebilmesi adına işletim sistemlerinin bir listesini görüntülemek için farklı bir önyükleme yöneticisi yükleyebilir.
The remainder of the FreeBSD bootstrap system is divided into three stages. The first stage knows just enough to get the computer into a specific state and run the second stage. The second stage can do a little bit more, before running the third stage. The third stage finishes the task of loading the operating system. The work is split into three stages because the MBR puts limits on the size of the programs that can be run at stages one and two. Chaining the tasks together allows FreeBSD to provide a more flexible loader. FreeBSD önyükleme sisteminin geri kalanı üç aşamaya ayrılmıştır. İlk aşama, bilgisayarı belirli bir duruma getirmek ve ikinci aşamayı çalıştırmak için yeterli olduğunu belirler. İkinci aşama, üçüncü aşamayı çalıştırmadan önce biraz daha fazlasının yapılmasını sağlar. Üçüncü aşama, işletim sistemini yükleme görevini tamamlar. <acronym>MBR</acronym>, birinci ve ikinci aşamada çalıştırılabilen programların boyutuna sınırlar koyduğundan, çalışma üç aşamaya ayrılır. Görevleri birlikte zincirlemek Freebsd'nin daha esnek bir yükleyici desteği sağlamasına olanak tanır.
Stage two, [.filename]#boot2#, is slightly more sophisticated, and understands the FreeBSD file system enough to find files. It can provide a simple interface to choose the kernel or loader to run. It runs loader, which is much more sophisticated and provides a boot configuration file. If the boot process is interrupted at stage two, the following interactive screen is displayed: İkinci aşama, <filename>boot2</filename>, biraz daha sofistike ve dosyaları bulmak için gereken FreeBSD dosya sistemini kullanır. Çalıştırmak için çekirdek veya yükleyici seçmek adına basit bir arayüz sağlar. Çok daha sofistike olan ve bir önyükleme yapılandırma dosyası sağlayan <application>loader</application> çalıştırır. Önyükleme işlemi ikinci aşamada kesilirse, aşağıdaki etkileşimli ekran görüntülenir:
During initialization, loader will probe for a console and for disks, and figure out which disk it is booting from. It will set variables accordingly, and an interpreter is started where user commands can be passed from a script or interactively. Başlatma sırasında, <application>loader</application> bir konsol ve diskler için sonda ve hangi diskten önyükleme yaptığını anlayacaktır. Buna göre değişkenleri ayarlar ve kullanıcı komutlarının bir komut dosyasından veya etkileşimli olarak aktarılabileceği bir dönüştürücü başlatılır.
Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh:
Kabuğun yoladını girin veya /bin/sh için GERİ DÖNÜN:
If init finds the file systems to be in order, or once the user has finished their commands in single-user mode and has typed `exit` to leave single-user mode, the system enters multi-user mode, in which it starts the resource configuration of the system. <application>Init</application>, dosya sistemlerini sırayla bulduğunda veya kullanıcı komutlarını tek kullanıcılı modda tamamladığında ve tek kullanıcılı moddan çıkılmak istendiğinde bunun için <command>çıkış</command> yazan sistemin kaynak yapılandırmasını başlattığı çok kullanıcılı moda girer.
The syntax for [.filename]#/boot/device.hints# is one variable per line, using the hash "#" as comment markers. Lines are constructed as follows: <filename>/boot/device.hints</filename> için yorum işaretleri olarak <quote>“#”</quote> karmasını kullanarak satır başına geçilebilir. Satırlar aşağıdaki gibi yapılabilir: