The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Context English Turkish (tr_TR) State
_ translator-credits DOĞAN AHMETCİ, doganahmetci@aydin.edu.tr, 2020
Long before the term <quote>Open Source</quote> was used, software was developed by loose associations of programmers and freely exchanged. Starting in the early 1950's, organizations such as <link xlink:href="http://www.share.org">SHARE</link> and <link xlink:href="http://www.decus.org">DECUS</link> developed much of the software that computer hardware companies bundled with their hardware offerings. At that time computer companies were in the hardware business; anything that reduced software cost and made more programs available made the hardware companies more competitive. <quote> Açık Kaynak </quote> terimi kullanılmadan çok önce, yazılım, programcıların serbest birlikleri tarafından geliştirildi ve özgürce değiş tokuş edildi. 1950'lerin başından itibaren, <link xlink: href = "http://www.share.org"> SHARE </link> ve <link xlink: href = "http://www.decus.org"> DECUS </link> gibi kuruluşlar ,bilgisayar donanım şirketlerinin donanım teklifleriyle birlikte gelen yazılımlarının çoğunu geliştirdi. O sıralarda bilgisayar şirketleri donanım işindeydi. Yazılım maliyetlerini indirgeyen ve daha fazla programı kullanılabilir kılan her şey donanım şirketlerini daha rekabetçi hale getirdi.
In 1969 the US Department of Justice charged IBM with destroying businesses by bundling free software with IBM hardware. As a result of this suit, IBM unbundled its software; that is, software became independent products separate from hardware. 1969 yılında Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı IBM'i ücretsiz yazılımı IBM donanımıyla desteklediği için işletmelere zara vermekle suçladı. Davanın sonunda, IBM yazılımını ayırdı; yani, yazılım, donanımdan ayrı bağımsız bir ürün haline geldi.
In the early 1990's AT&amp;T sued UCB over license violations related to BSD. UCB discovered that AT&amp;T had incorporated, without acknowledgment or payment, many improvements due to BSD into AT&amp;T's products, and a lengthy court case, primarily between AT&amp;T and UCB, ensued. During this period some UCB programmers embarked on a project to rewrite any AT&amp;T code associated with BSD. This project resulted in a system called BSD 4.4-lite (lite because it was not a complete system; it lacked 6 key AT&amp;T files). 1990’ların başlarında AT&amp;T , BSD ile ilgili lisans ihlali sebebiyle UCB’ye dava açtı. UCB, AT&amp;T 'nin, onay veya ödeme olmaksızın, birçok iyileştirmeyi BSD sayesinde AT&amp;T ‘nin ürünlerine dahil ettiğini farketti ve akabinde öncelikle AT&amp;T ve UCB arasında olmak üzere uzun süren bir dava açıldı. Bu sürede bazı UCB programcıları BSD ile ilişkilendirilmiş herhangi bir AT&amp;T kodunu yeniden yazmak için bir projeye girişti. Bu proje BSD 4.4-lite adlı bir sistem geliştirilmesiyle sonuçlandı. (lite çünkü tam bir sistem değildi; 6 anahtar AT&amp;T dosyası yoktu).
For those who must work with statically-linked implementations of multiple software standards, the GPL is often a poor license, because it precludes using proprietary implementations of the standards. The GPL thus minimizes the number of programs that can be built using a GPLed standard. The GPL was intended to not provide a mechanism to develop a standard on which one engineers proprietary products. (This does not apply to Linux applications because they do not statically link, rather they use a trap-based API.) Çoklu yazılım standartlarının statik olarak bağlanan uygulamalarıyla çalışması gereken kişiler için GPL, genellikle yetersiz bir lisanstır; bunun sebebi standartlar dahilindeki tescilli uygulamaların kullanılmasını olanaksız hale getirmesidir. Dolayısıyla GPL, bir GPL standardı kullanılarak oluşturulabilecek programların sayısını minimuma indirir. GPL'in, kişilerin tescilli ürünlerin mühendisliğini yaptığı bir standart geliştirilmesi için bir mekanizma sağlaması amaçlanmamıştı. (Bu Linux uygulamaları için geçerli değildir çünkü bu uygulamalar statik olarak bağlanmış değillerdir, bunun yerine tuzak tabanlı API kullanırlar.)