The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Context English Turkish (tr_TR) State
_ translator-credits DOĞAN AHMETCİ, doganahmetci@aydin.edu.tr, 2020
Why you should use a BSD style license for your Open Source Project Açık Kaynak Projeniz için neden BSD tarzı lisans kullanmalısınız
<email>brucem@alumni.cse.ucsc.edu</email>
<email>brucem@alumni.cse.ucsc.edu2</email>
<personname><firstname>Bruce</firstname><surname>Montague</surname></personname><affiliation> <_:address-1/> </affiliation> <kişiadı><ismi>Bruce</adı><soyadı>Montague</soyadı></kişiadı><bağlantı> <_:adresi-1/> </bağlantı>
FreeBSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation. FreeBSD, FreeBSD kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.
Intel, Celeron, Centrino, Core, EtherExpress, i386, i486, Itanium, Pentium, and Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. Intel, Celeron Centrino, Core EtherExpress, i386, i486, Itanium, Pentium Xeon markaları, ABD ve diğer ülkelerde Intel Corporation'ın veya yan kuruluşlarının tescilli ticari markalarıdır.
Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware of the trademark claim, the designations have been followed by the <quote>™</quote> or the <quote>®</quote> symbol. Üreticiler ve satıcılar tarafından ürünlerini ayırt etmek için kullanılan unvanların çoğunun ticari marka olduğu iddia edilmektedir. Bu unvanların bu belgede göründüğü ve FreeBSD Projesi'nin ticari marka talebini farkettiği durumlarda, unvanların ardından 1 <quote> ™ 2 </quote> 3 <quote> ® ya da 4 </quote> sembolleri gelir.
$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/articles/bsdl-gpl/article.xml 53942 2020-03-01 12:23:40Z carlavilla $ $FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/articles/bsdl-gpl/article.xml 53942 2020-03-01 12:23:40Z carlavilla $
Introduction Giriş
This document makes a case for using a BSD style license for software and data; specifically it recommends using a BSD style license in place of the GPL. It can also be read as a BSD versus GPL Open Source License introduction and summary. Bu belge, yazılım ve veriler için BSD tarzı lisans kullanmayı gerekli kılmaktadır. Özellikle GPL yerine BSD tarzı lisans kullanılmasını önerir. Aynı zamanda BSD ve GPL Açık Kaynak Lisans tanıtımı ve özeti olarak da okunabilir.
Very Brief Open Source History Çok Kısa Açık Kaynak Tarihi
Long before the term <quote>Open Source</quote> was used, software was developed by loose associations of programmers and freely exchanged. Starting in the early 1950's, organizations such as <link xlink:href="http://www.share.org">SHARE</link> and <link xlink:href="http://www.decus.org">DECUS</link> developed much of the software that computer hardware companies bundled with their hardware offerings. At that time computer companies were in the hardware business; anything that reduced software cost and made more programs available made the hardware companies more competitive. <quote> Açık Kaynak </quote> terimi kullanılmadan çok önce, yazılım, programcıların serbest birlikleri tarafından geliştirildi ve özgürce değiş tokuş edildi. 1950'lerin başından itibaren, <link xlink: href = "http://www.share.org"> SHARE </link> ve <link xlink: href = "http://www.decus.org"> DECUS </link> gibi kuruluşlar ,bilgisayar donanım şirketlerinin donanım teklifleriyle birlikte gelen yazılımlarının çoğunu geliştirdi. O sıralarda bilgisayar şirketleri donanım işindeydi. Yazılım maliyetlerini indirgeyen ve daha fazla programı kullanılabilir kılan her şey donanım şirketlerini daha rekabetçi hale getirdi.
This model changed in the 1960's. In 1965 ADR developed the first licensed software product independent of a hardware company. ADR was competing against a free IBM package originally developed by IBM customers. ADR patented their software in 1968. To stop sharing of their program, they provided it under an equipment lease in which payment was spread over the lifetime of the product. ADR thus retained ownership and could control resale and reuse. Bu model 1960'larda değişti. ADR 1965 yılında, bir donanım şirketinden bağımsız olarak ilk lisanslı yazılım ürününü geliştirdi. ADR, IBM müşterileri tarafından geliştirilen bir ücretsiz IBM paketi ile rekabet ediyordu. ADR yazılımını 1968 yılında patentledi. Programının paylaşımını durdurmak için ürün ömrü boyunca kirası ödenebilen bir ekipman kiralama alanı sağladı. Böylece ADR haklarını korudu ve satış ve yeniden kullanımını kontrol altına aldı.
In 1969 the US Department of Justice charged IBM with destroying businesses by bundling free software with IBM hardware. As a result of this suit, IBM unbundled its software; that is, software became independent products separate from hardware. 1969 yılında Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı IBM'i ücretsiz yazılımı IBM donanımıyla desteklediği için işletmelere zara vermekle suçladı. Davanın sonunda, IBM yazılımını ayırdı; yani, yazılım, donanımdan ayrı bağımsız bir ürün haline geldi.
In 1968 Informatics introduced the first commercial killer-app and rapidly established the concept of the software product, the software company, and very high rates of return. Informatics developed the perpetual license which is now standard throughout the computer industry, wherein ownership is never transferred to the customer.
Unix from a BSD Licensing Perspective
AT&amp;T, who owned the original Unix implementation, was a publicly regulated monopoly tied up in anti-trust court; it was legally unable to sell a product into the software market. It was, however, able to provide it to academic institutions for the price of media.
Universities rapidly adopted Unix after an OS conference publicized its availability. It was extremely helpful that Unix ran on the PDP-11, a very affordable 16-bit computer, and was coded in a high-level language that was demonstrably good for systems programming. The DEC PDP-11 had, in effect, an open hardware interface designed to make it easy for customers to write their own OS, which was common. As DEC founder Ken Olsen famously proclaimed, <quote>software comes from heaven when you have good hardware</quote>. OS konferansı kullanılabilirliğini duyurduktan sonra üniversiteler Unix'e hızla adapte oldu. Unix'in çok uygun fiyata sahip 16 bit bilgisayarı PDP-11'de çalıştığından ve sistem programlaması için açıkça iyi olan üst düzey bir dilde kodlandığından dolayı son derece yararlı oldu. DEC PDP-11, aslında müşterilerin kendi işletim sistemlerini yazmalarını kolaylaştırmak için tasarlanmış açık bir donanım ara yüzüne sahipti. DEC kurucusu Ken Olsen’in ünlü bir isim haline gelmesinin yanı sıra, iyi bir donanıma sahipseniz yazılım size cennetin kapılarını aralıyor.
Unix author Ken Thompson returned to his alma mater, University of California Berkeley (UCB), in 1975 and taught the kernel line-by-line. This ultimately resulted in an evolving system known as BSD (Berkeley Standard Distribution). UCB converted Unix to 32-bits, added virtual memory, and implemented the version of the TCP/IP stack upon which the Internet was essentially built. UCB made BSD available for the cost of media, under what became known as <quote>the BSD license</quote>. A customer purchased Unix from AT&amp;T and then ordered a BSD tape from UCB. Unix yazarı Ken Thompson 1975 yılında California Berkeley Üniversitesi'ne (UCB) geri döndü ve çekirdeği satır satır öğretti. Sonuç olarak BSD (Berkeley Standart Dağıtım) olarak bilinen gelişmekte olan bir sistem ortaya çıktı. UCB, Unix’i 32 bit’e dönüştürdü, sanal bellek ekledi ve internet temelini oluşturan TCP/IP ek bellek sürümünü uyguladı. UCB, BSD’i BSD lisansı </quote> adı altında <quote> medya maliyeti için kullanılabilir hale getirdi. Bir müşteri AT&amp;T’ den Unix satın aldı ve sonra UCB’ den BSD bandı şipariş etti.
In the mid-1980s a government anti-trust case against AT&amp;T ended with the break-up of AT&amp;T. AT&amp;T still owned Unix and was now able to sell it. AT&amp;T embarked on an aggressive licensing effort and most commercial Unixes of the day became AT&amp;T-derived. 1980’lerin ortalarında, hükümetin AT&amp;T aleyhinde açtığı antitröst dava AT&amp;T ‘nin yollarını ayırmasıyla sonuçlandı. AT&amp;T , Unix’i hala elinde tutuyordu ve artık satabilecekti. AT&amp;T atılgan bir lisans verme çabasına girişti ve günümüzdeki ticari Unix'lerin çoğu AT&amp;T türevi haline geldi.