The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Context English Turkish (tr_TR) State
A less publicized and unintended use of the GPL is that it is very favorable to large companies that want to undercut software companies. In other words, the GPL is well suited for use as a marketing weapon, potentially reducing overall economic benefit and contributing to monopolistic behavior. GPL'nin (Genel Kamu Lisansı) kamuya yarı açık ve istenmeyen bir kullanımı, yazılım şirketlerini alt etmek isteyen büyük şirketler için çok elverişlidir. Başka bir deyişle, GPL bir pazarlama silahı olarak kullanılmaya çok uygundur, bu da potansiyel olarak genel ekonomik faydayı azaltır ve tekelci davranışlara katkıda bulunur.
The GPL can present a real problem for those wishing to commercialize and profit from software. For example, the GPL adds to the difficulty a graduate student will have in directly forming a company to commercialize his research results, or the difficulty a student will have in joining a company on the assumption that a promising research project will be commercialized. GPL, ticarileştirmek ve yazılımdan faydalanmak isteyenler için gerçek bir sorun yaratabilir. Örneğin GPL, bir yüksek lisans öğrencisinin araştırma sonuçlarını ticarileştirmek için doğrudan bir şirket kurmasını veya bir öğrencinin gelecek vaat eden bir araştırma projesinin ticarileştirileceği varsayımı üzerine bir şirkete katılmasını zorlaştırır.
A BSD license is not simply a gift. The question <quote>why should we help our competitors or let them steal our work?</quote> comes up often in relation to a BSD license. Under a BSD license, if one company came to dominate a product niche that others considered strategic, the other companies can, with minimal effort, form a mini-consortium aimed at reestablishing parity by contributing to a competitive BSD variant that increases market competition and fairness. This permits each company to believe that it will be able to profit from some advantage it can provide, while also contributing to economic flexibility and efficiency. The more rapidly and easily the cooperating members can do this, the more successful they will be. A BSD license is essentially a minimally complicated license that enables such behavior. BSD lisansı ile ilgili olarak <quote>Neden rakiplerimize yardım edelim veya çalışmamızı çalmalarına izin verelim ki?</quote> sorusu çok sık sorulsa da BSD lisansının buna olanak tanıdığı düşünülmemelidir. Bir şirketin, başkalarınca stratejik olduğu düşünülen, BSD lisansı altındaki ihtiyaç odaklı bir ürün (niş ürün) üzerinde hakimiyet kurması durumunda, diğer şirketler, asgari düzeyde bir çabayla, dengenin yeniden sağlanabilmesi için söz konusu BSD lisansı ile rekabet edebilecek farklı bir BSD lisansını destekleyip adil ve rekabetçi piyasa koşullarını oluşturabilecek küçük çaplı bir konsorsiyum oluşturabilir. Bu durum, bir yandan her bir şirketin bu durumun sağlayabileceği avantajlardan faydalanıp kar elde edebileceğine inanmasına olanak tanırken diğer yandan ekonomik esnekliğe ve verimliliğe katkıda bulunur. Ayrıca, işbirliği içerisinde olan üyeler bunu ne kadar hızlı ve kolay yaparsa o kadar başarılı olacaklardır. Bu açıdan bakıldığında BSD lisansı, karmaşıklığın asgari düzeyde tutulduğu ve yukarıda bahsedilenlere olanak sağlayan bir lisanstır.
A key effect of the GPL, making a complete and competitive Open Source system widely available at cost of media, is a reasonable goal. A BSD style license, in conjunction with ad-hoc-consortiums of individuals, can achieve this goal without destroying the economic assumptions built around the deployment-end of the technology transfer pipeline. Eksiksiz ve rekabetçi bir Açık Kaynak sistemin yalnızca dağıtım ortamı (CD/DVD vb.) maliyeti karşılığında yaygın kullanıma sunulması, Genel Kamu Lisansının da önemli çıktılarından biri olup oldukça makul bir hedeftir ve bu hedef, BSD lisansı kullanılarak, gereklilik halinde oluşturulan şahıs konsorsiyumlarının da işbirliğiyle, son kullanıcı tarafında oluşmuş ekonomik varsayımlar alt üst edilmeden gerçekleştirilebilir.
Specific Recommendations for using a BSD license BSD lisansının kullanılabileceği özel durumlara ilişkin tavsiyeler
The BSD license is preferable for transferring research results in a way that will widely be deployed and most benefit an economy. As such, research funding agencies, such as the NSF, ONR and DARPA, should encourage in the earliest phases of funded research projects, the adoption of BSD style licenses for software, data, results, and open hardware. They should also encourage formation of standards based around implemented Open Source systems and ongoing Open Source projects. BSD Lisansı, araştırma sonuçlarının yaygın şekilde kullanıma sunulabilecek ve ekonomiye en çok faydayı sağlayabilecek şekilde aktarımı için tercih edilebilir. Bu bakımdan, araştırmalara fon sağlayan NSF (Ulusal Bilim Vakfı), ONR (Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Denizcilik Araştırmaları Ofisi) and DARPA (ABD Savunma Bakanlığı Savunma Araştırmaları Müsteşarlığı) gibi kuruluşlar fon sağladıkları araştırma projelerinin başlangıç safhaslarında, yazılım, veri ve sonuçlar için BSD lisansının ve açık kaynak donanımınların benimsenmesini ve bunların yanı sıra uyarlanmış Açık Kaynak sistemlere ve sürmekte olan Açık Kaynak projelere dayalı standartların oluşturulmasını teşvik etmelidir.
Government policy should minimize the costs and difficulties in moving from research to deployment. When possible, grants should require results to be available under a commercialization friendly BSD style license. Hükümet politikaları, araştırma aşamasından araştırma bulgularının kullanılabilir hale gelmesi aşamasına geçişteki masraf ve zorlukları asgari düzeyde tutmalı ve mümkün olduğu durumlarda, verilen hibelerde, araştırma sonuçlarının ticarileştirmeye imkan tanıyan bir BSD lisansı altında sunulması şartı yer almalıdır.