User avatar None

New strings to translate

FreeBSD Doc / books_handbookTurkish (tr_TR)

New strings to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

FreeBSD Doc / books_handbookTurkish (tr_TR)

Resource update 3 months ago
User avatar None

Source string changed

FreeBSD Doc / books_handbookTurkish (tr_TR)

Many cellphones provide the option to share their data connection over USB (often called "tethering"). This feature uses either theone of <acronym>RNDIS</acronym>, <acronym>CDC</acronym>, or a custom <trademark class="registered">Apple</trademark> <trademark class="registered">iPhone</trademark>/<trademark class="registered">iPad</trademark> protocol.
3 months ago
User avatar None

Source string changed

FreeBSD Doc / books_handbookTurkish (tr_TR)

<prompt>#</prompt> <userinput>sysctl vfs.usermount=1</userinput>
vfs.usermount: 0 -&gt; 1
<prompt>#</prompt> <userinput>sysrc -fecho vfs.usermount=1 &gt;&gt; /etc/sysctl.conf vfs.usermount=1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs create <replaceable>recvpool/backup</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs allow -u <replaceable>someuser</replaceable> create,mount,receive <replaceable>recvpool/backup</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>chown <replaceable>someuser</replaceable> <replaceable>/recvpool/backup</replaceable></userinput>
3 months ago
User avatar None

Source string changed

FreeBSD Doc / books_handbookTurkish (tr_TR)

<prompt>#</prompt> <userinput>echo 'vm.max_wired=-1geom_stripe_load="YES"' &gt;&gt; /etc/sysctlboot/loader.conf</userinput>
3 months ago
User avatar None

Committed changes

FreeBSD Doc / books_handbookTurkish (tr_TR)

Committed changes 3 months ago
User avatar None

Committed changes

FreeBSD Doc / books_handbookTurkish (tr_TR)

Committed changes 3 months ago
In addition to the base distributions, FreeBSD offers a ported software collection with thousands of commonly sought-after programs. At the time of this writing, there were over 24,000 ports! The list of ports ranges from http servers, to games, languages, editors, and almost everything in between. The entire Ports Collection requires approximately 500 MB. To compile a port, you simply change to the directory of the program you wish to install, type <command>make install</command>, and let the system do the rest. The full original distribution for each port you build is retrieved dynamically so you need only enough disk space to build the ports you want. Almost every port is also provided as a pre-compiled <quote>package</quote>, which can be installed with a simple command (<command>pkg install</command>) by those who do not wish to compile their own ports from source. More information on packages and ports can be found in <xref linkend="ports"/>.
Temel dağıtımlara ek olarak, FreeBSD, yaygın olarak aranan binlerce programla taşınan bir yazılım koleksiyonu sunar. Bu yazıyı yazarken 24000 porttbağlantı noktasından daha fazlaydı! Bağlantı noktaları listesi http sunucularından oyunlara, dillere, editörlere ve aradaki neredeyse her şeye uzanır.Bütün Port KoleksiyonuBağlantı Noktaları yaklaşık 500 MB alana ihtiyaç duyar. Bir bağlantı noktasını derlemek için, yüklemek istediğiniz programın dizinine geçin, <command> make install </command> yazın ve sistemin sizin için geri kalanını yapmasına izin verin. Oluşturduğunuz her bağlantı noktası için tam orijinal dağıtım dinamik olarak alınır, böylece istediğiniz bağlantı noktalarını oluşturmak için yalnızca yeterli disk alanına ihtiyacınız vardır.Hemen hemen her bağlantı noktası, kendi portbağlantı noktalarını kaynaktan derlemek istemeyenler tarafından basit bir komutla (<command> pkg install </command>) kurulabilen önceden derlenmiş bir <quote> paketi </quote> sunar. Paketler ve bağlantı noktaları hakkında daha fazla bilgi <xref linkend="ports"/> adresinde bulunabilir.
3 months ago
<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <_:indexterm-4/> <_:indexterm-5/> <_:indexterm-6/> For several years, the central source tree for FreeBSD was maintained by <link xlink:href="http://www.nongnu.org/cvs/">CVS</link> (Concurrent Versions System), a freely available source code control tool. In June 2008, the Project switched to using <link xlink:href="http://subversion.tigris.org">SVN</link> (Subversion). The switch was deemed necessary, as the technical limitations imposed by <application>CVS</application> were becoming obvious due to the rapid expansion of the source tree and the amount of history already stored. The Documentation Project and Ports Collection repositories also moved from <application>CVS</application> to <application>SVN</application> in May 2012 and July 2012, respectively. Please refer to the <link linkend="synching">Obtaining the Source</link> section for more information on obtaining the FreeBSD <literal>src/</literal> repository and <link linkend="ports-using">Using the Ports Collection</link> for details on obtaining the FreeBSD Ports Collection.
<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <_:indexterm-4/> <_:indexterm-5/> <_:indexterm-6/> Birkaç yıldır FreeBSD için merkezi kaynak ağacı serbest mevcut kaynak kontrolü aracı olan <link xlink:href="http://www.nongnu.org/cvs/">CVS</link> (Eşzamanlı Sürümler Sistemi) tarafınca devam ettiriliyordu. Haziran 2008'de, proje, <link xlink:href="http://subversion.tigris.org">SVN</link> (Subversion) kullanmaya başladı. <application> CVS </application> tarafından uygulanan teknik sınırlamalar, kaynak ağacın hızlı genişlemesi ve önceden depolanmış tarih miktarı nedeniyle belirginleştiğinden, değişim gerekli görülmüştür. Ayrıca Belgeleme Projesi ve Port KoleksiyonuBağlantı Noktası veri havuzları Mayıs 2012 ve Temmuz 2012'de <application> CVS </application> 'den <application> SVN </application>' e taşındı. Lütfen FreeBSD <literal>src/</literal> veri havuzu temini hakkında daha fazla bilgi için <link linkend="synching">Kaynak Edinme</link> bölümü ve FreeBSD Portları KoleksiyonuBağlantı Noktası temini detayları için <link linkend="ports-using"> Port KoleksiyonuBağlantı Noktası Kullanma </link> bölümüne bakın.
3 months ago
<primary>Subversion</primary>
<primary>Subversion (Sürüm Kontrol Sistemi)</primary>
3 months ago
That code in our source tree which falls under the GNU General Public License (GPL) or Library General Public License (LGPL) comes with slightly more strings attached, though at least on the side of enforced access rather than the usual opposite. Due to the additional complexities that can evolve in the commercial use of GPL software we do, however, prefer software submitted under the more relaxed BSD license when it is a reasonable option to do so.
Kaynak ağacımızdaki GNU Genel Kamu Lisansı (GKPL) ve ya Kütüphane Geneli Kamu Lisansı (KGKLGPL) altında yer alan bu kod, alışılagelmişin zıttı olsa yerine zorunlu erişim alanında olsa da, biraz fazla dizeyle birlikte gelir. Yaptığımız GKPL yazılımının ticari kullanımında gelişebilecek ek karmaşalar nedeniyle, bunu yapmak için olağan bir seçenek olduğunda, gevşetilmiş BSD lisansı altında gönderilen yazılımı sunmayı tercih ederiz.
3 months ago
<primary>GNU Lesser General Public License (LGPL)</primary>
</primary>GNU İkinci Derece Genel Kamu Lisansı (İGKLGPL)</primary>
3 months ago
<primary>GNU General Public License (GPL)</primary>
<primary>GNU Genel Kamu Lisansı (GKPL)</primary>
3 months ago
Outside contributors
Dış Bağışçıardan Katkıda Bulunanlar
3 months ago
<primary>SVN</primary> <see>Subversion</see>
<primary>SVN</primary><see>Subversion (Sürüm Kontrol Sistemi)<see>
3 months ago
<primary>Subversion Repository</primary>
<primary>Subversion (Sürüm Kontrol Sistemi) Veri Havuzu</primary>
3 months ago
<link xlink:href="http://www.freenas.org/">FreeNAS</link> <_:indexterm-1/> - A customized FreeBSD designed to be used as a network file server appliance. Provides a python based web interface to simplify the management of both the UFS and ZFS file systems. Includes support for NFS, SMB/CIFS, AFP, FTP, and iSCSI. Includes an extensible plugin system based on FreeBSD jails.
<link xlink:href="http://www.freenas.org/">FreeNAS</link> <_:indexterm-1/> - Ağ dosya sunucusu olarak kullanılmak için dizayn edilmiş ve özelleştirilmiş bir FreeBSD'dir. Hem UFS hem de ZFS dosya sistemlerinin yönetimini kolaylaştırmak için phyton'a dayanan bir web arayüzü sağlar. NFS, SMD / CIFS, AFP, FTP ve iSCSI desteklerini kapsar. FreeBSD yazılımlarına dayanan uzatılabilir bir eklenti sistemi içerir.
3 months ago
<link xlink:href="https://www.emc.com/isilon">Dell EMC Isilon</link> <_:indexterm-1/> - Isilon's enterprise storage appliances are based on FreeBSD. The extremely liberal FreeBSD license allowed Isilon to integrate their intellectual property throughout the kernel and focus on building their product instead of an operating system.
<link xlink:href="https://www.emc.com/isilon">Dell EMC Isilon</link> <_:indexterm-1/> -Isilon'un proje bellek araçları FreeBSD'ye dayanır. Son derece açık fikirli FreeBSD lisansı, çekirdek boyunca onların fikri mülkiyetini tamamlayan Isilon'a izin verir ve bir işletim sistemi yerine kendi ürünlerini yapmaya odaklanır.
3 months ago
<link xlink:href="http://www.apache.org/">Apache</link> <_:indexterm-1/> - The Apache Software Foundation runs most of its public facing infrastructure, including possibly one of the largest SVN repositories in the world with over 1.4 million commits, on FreeBSD.
<link xlink:href="http://www.apache.org/">Apache</link> <_:indexterm-1/> - Apache Yazılım Kurumu, 1.4 milyon üzerinde taahhüt ile dünyadaki en geniş SVN veri havuzlarından birini içeren genel dönüş altyapısı'nın çoğunu çalıştırmaktadır.
3 months ago
<emphasis>Embedded:</emphasis> FreeBSD makes an excellent platform to build embedded systems upon. <_:indexterm-1/> With support for the <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> and <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platforms, coupled with a robust network stack, cutting edge features and the permissive <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD license</link> FreeBSD makes an excellent foundation for building embedded routers, firewalls, and other devices.
<emphasis>Gömülü Sistem:</emphasis> FreeBSD gömülü sistemler oluşturmak için kusursuz bir platform yapar. <_:indexterm-1/> <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platformlarının desteği ve sağlam ağ yığını, üstün özellikler ve izin verilen <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD lisansı</link> ile birleştiğinde, FreeBSD, gömülü yöneltici, güvenlik duvarı ve diğer cihazların oluşturulması için mükemmel bir temel oluşturur.
3 months ago

Search