<personname> <firstname>Benedict</firstname> <surname>Reuschling</surname> </personname> <contrib>Written by </contrib>
<personname> <firstname>Benedict</firstname> <surname>Reuschling</surname> </personname> <contrib>Yazan </contrib>
6 months ago
<personname> <firstname>Allan</firstname> <surname>Jude</surname> </personname> <contrib>Written by </contrib>
<personname> <firstname>Allan</firstname> <surname>Jude</surname> </personname> <contrib>Yazan</contrib>
6 months ago
The Z File System (<acronym>ZFS</acronym>)
Z Dosya Sistemi (<acronym>ZFS</acronym>)
6 months ago
It is possible to journal the boot disk of a FreeBSD system. Refer to the article <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/gjournal-desktop">Implementing UFS Journaling on a Desktop PC</link> for detailed instructions.
FreeBSD sisteminin önyükleme diskini günlüğe kaydetmek mümkündür. Ayrıntılı talimatlar için <link xlink: href = "@@ URL_RELPREFIX @@ / doc / en_US.ISO8859-1 / article / gjournal-desktop"> UFS Günlük Kaydını Masaüstü PC </link> makalesine bakın.
6 months ago
Journaling may also be enabled on current file systems by using <command>tunefs</command>. However, <emphasis>always</emphasis> make a backup before attempting to alter an existing file system. In most cases, <command>gjournal</command> will fail if it is unable to create the journal, but this does not protect against data loss incurred as a result of misusing <command>tunefs</command>. Refer to <citerefentry><refentrytitle>gjournal</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>tunefs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for more information about these commands.
Günlük kaydı, <command> tunefs </command> kullanılarak mevcut dosya sistemlerinde de etkinleştirilebilir. Ancak, <emphasis> her zaman </emphasis> mevcut bir dosya sistemini değiştirmeye çalışmadan önce bir yedek oluşturur. Çoğu durumda, günlük oluşturamazsa <command> gjournal </command> başarısız olur, ancak bu, <command> tunefs </command> 'in yanlış kullanımı sonucu oluşan veri kaybına karşı koruma sağlamaz. <citerefentry><refentrytitle>gjournal</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry><manvolnum>it<verenum>8</olfentrytitle><manvolnum> 8</olfentrytitle><manvolnum> bu komutlar hakkında daha fazla bilgi.
6 months ago
In the case of several slices, a journal will be created for each individual slice. For instance, if <filename>ad4s1</filename> and <filename>ad4s2</filename> are both slices, then <command>gjournal</command> will create <filename>ad4s1.journal</filename> and <filename>ad4s2.journal</filename>.
Birkaç dilim durumunda, her bir dilim için bir günlük oluşturulacaktır. Örneğin, <filename> ad4s1 </filename> ve <filename> ad4s2 </filename> her iki dilimse <command> gjournal </command> <filename> ad4s1.journal </filename> ve <filename> öğelerini oluşturur ad4s2.journal </ filename>.
6 months ago
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -O 2 -J /dev/<replaceable>da4</replaceable>.journal</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/<replaceable>da4</replaceable>.journal <replaceable>/mnt</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -O 2 -J /dev/<replaceable>da4</replaceable>.journal</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/<replaceable>da4</replaceable>.journal <replaceable>/mnt</replaceable></userinput>
6 months ago
A <acronym>UFS</acronym> file system may now be created on the journaled device, then mounted on an existing mount point:
Günlüklü aygıtta bir <acronym> UFS </acronym> dosya sistemi oluşturulabilir, ardından mevcut bir bağlama noktasına monte edilebilir:
6 months ago
This will load the module and create a <filename>/dev/da4.journal</filename> device node on <filename>/dev/da4</filename>.
Bu, modülü yükler ve <filename> / dev / da4 </filename> üzerinde bir <filename> /dev/da4.journal </filename> aygıt düğümü oluşturur.
6 months ago
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal load</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal label /dev/<replaceable>da4</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal load</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gjournal label /dev/<replaceable>da4</replaceable></userinput>
6 months ago
Once the module is loaded, a journal can be created on a new file system using the following steps. In this example, <filename>da4</filename> is a new <acronym>SCSI</acronym> disk:
Modül yüklendikten sonra, aşağıdaki adımlar kullanılarak yeni bir dosya sisteminde bir günlük oluşturulabilir. Bu örnekte, <filename> da4 </filename> yeni bir <acronym> SCSI </acronym> diskidir:
6 months ago
options GEOM_JOURNAL
options GEOM_JOURNAL
6 months ago
If a custom kernel is used, ensure the following line is in the kernel configuration file:
Özel bir çekirdek kullanılıyorsa, çekirdek yapılandırma dosyasında aşağıdaki satırın bulunduğundan emin olun:
6 months ago
geom_journal_load="YES"
geom_journal_load="EVET"
6 months ago
The <filename>GENERIC</filename> kernel provides support for <command>gjournal</command>. To automatically load the <filename>geom_journal.ko</filename> kernel module at boot time, add the following line to <filename>/boot/loader.conf</filename>:
<filename> GENERIC </filename> çekirdeği <command> gjournal </command> için destek sağlar. <filename> geom_journal.ko </filename> çekirdek modülünü önyükleme sırasında otomatik olarak yüklemek için <filename> /boot/loader.conf </filename> dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin:
6 months ago
This method provides another mechanism to protect against data loss and inconsistencies of the file system. Unlike Soft Updates, which tracks and enforces meta-data updates, and snapshots, which create an image of the file system, a log is stored in disk space specifically for this task. For better performance, the journal may be stored on another disk. In this configuration, the journal provider or storage device should be listed after the device to enable journaling on.
Bu yöntem, veri kaybına ve dosya sisteminin tutarsızlıklarına karşı korunmak için başka bir mekanizma sağlar. Dosya sistemi görüntüsünü oluşturan meta veri güncellemelerini ve anlık görüntüleri izleyen ve uygulayan Yazılım Güncelleştirmelerinden farklı olarak, bir günlük, özellikle bu görev için disk alanında depolanır. Daha iyi performans için günlük başka bir diskte saklanabilir. Bu yapılandırmada günlük kaydını etkinleştirmek için günlük sağlayıcısı veya depolama aygıtı aygıttan sonra listelenmelidir.
6 months ago
Journaling stores a log of file system transactions, such as changes that make up a complete disk write operation, before meta-data and file writes are committed to the disk. This transaction log can later be replayed to redo file system transactions, preventing file system inconsistencies.
Günlük kaydı, meta veri ve dosya yazma işlemleri diske bağlanmadan önce, tam bir disk yazma işlemini oluşturan değişiklikler gibi dosya sistemi işlemlerinin bir günlüğünü depolar. Bu işlem günlüğü dosya sistemi tutarsızlıklarını önleyerek dosya sistemi işlemlerini yeniden yapmak için daha sonra yeniden yürütülebilir.
6 months ago
Support for journals on <acronym>UFS</acronym> file systems is available on FreeBSD. The implementation is provided through the <acronym>GEOM</acronym> subsystem and is configured using <command>gjournal</command>. Unlike other file system journaling implementations, the <command>gjournal</command> method is block based and not implemented as part of the file system. It is a <acronym>GEOM</acronym> extension.
<acronym> UFS </acronym> dosya sistemlerindeki dergiler için destek FreeBSD'de bulunmaktadır. Uygulama <acronym> GEOM </acronym> alt sistemi üzerinden sağlanır ve <command> gjournal </command> kullanılarak yapılandırılır. Diğer dosya sistemi günlük kaydı uygulamalarının aksine, <command> gjournal </command> yöntemi blok tabanlıdır ve dosya sisteminin bir parçası olarak uygulanmaz. Bir <acronym> GEOM </acronym> uzantısıdır.
6 months ago
<primary>Journaling</primary>
<primary>Günlük Kaydı</primary>
6 months ago
UFS Journaling Through <acronym>GEOM</acronym>
<acronym> GEOM </acronym> Aracılığıyla UFS Günlük Kaydı
6 months ago

Search