If the verbose output does not help diagnose the issue there are also QEMU and <trademark>Xen</trademark> toolstack logs in <filename>/var/log/xen</filename>. Note that the name of the domain is appended to the log name, so if the domain is named <literal>freebsd</literal> you should find a <filename>/var/log/xen/xl-freebsd.log</filename> and likely a <filename>/var/log/xen/qemu-dm-freebsd.log</filename>. Both log files can contain useful information for debugging. If none of this helps solve the issue, please send the description of the issue you are facing and as much information as possible to <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> and <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> in order to get help.
Eğer ayrıntılı çıktı sorunu tanımlamaya yardımcı olmuyorsa, <filename>/var/log/xen</filename>'da ayrıca QEMU ve <trademark>Xen</trademark> toolstack sistem günlükleri bulunmaktadır. Etki alanı adının sistem günlüğü adına eklenmiş olduğunu dikkate alın, eğer etki alanı <literal>freebsd</literal> olarak adlandırıldıysa, bir <filename>/var/log/xen/xl-freebsd.log</filename> ve bir <filename>/var/log/xen/qemu-dm-freebsd.log</filename> dosyası bulmalısınız. İki sistem günlüğü de hata ayıklama için faydalı bilgi içerebilir. Eğer sorunu çözmeye bunların hiçbiri yardımcı olmuyorsa, yardım almak için lütfen yüzleştiğiniz sorunun tanımlamasını ve mümkün olduğu kadar bilgiyi <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> ve <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> adreslerine gönderin.
6 months ago
<prompt>#</prompt> <userinput>xl -vvv create freebsd.cfg</userinput>
Parsing config from freebsd.cfg
libxl: debug: libxl_create.c:1693:do_domain_create: Domain 0:ao 0x800d750a0: create: how=0x0 callback=0x0 poller=0x800d6f0f0
libxl: debug: libxl_device.c:397:libxl__device_disk_set_backend: Disk vdev=xvda spec.backend=unknown
libxl: debug: libxl_device.c:432:libxl__device_disk_set_backend: Disk vdev=xvda, using backend phy
libxl: debug: libxl_create.c:1018:initiate_domain_create: Domain 1:running bootloader
libxl: debug: libxl_bootloader.c:328:libxl__bootloader_run: Domain 1:not a PV/PVH domain, skipping bootloader
libxl: debug: libxl_event.c:689:libxl__ev_xswatch_deregister: watch w=0x800d96b98: deregister unregistered
domainbuilder: detail: xc_dom_allocate: cmdline="", features=""
domainbuilder: detail: xc_dom_kernel_file: filename="/usr/local/lib/xen/boot/hvmloader"
domainbuilder: detail: xc_dom_malloc_filemap : 326 kB
libxl: debug: libxl_dom.c:988:libxl__load_hvm_firmware_module: Loading BIOS: /usr/local/share/seabios/bios.bin
...
<prompt>#</prompt> <userinput>xl -vvv create freebsd.cfg</userinput>
Parsing config from freebsd.cfg
libxl: debug: libxl_create.c:1693:do_domain_create: Domain 0:ao 0x800d750a0: create: how=0x0 callback=0x0 poller=0x800d6f0f0
libxl: debug: libxl_device.c:397:libxl__device_disk_set_backend: Disk vdev=xvda spec.backend=unknown
libxl: debug: libxl_device.c:432:libxl__device_disk_set_backend: Disk vdev=xvda, using backend phy
libxl: debug: libxl_create.c:1018:initiate_domain_create: Domain 1:running bootloader
libxl: debug: libxl_bootloader.c:328:libxl__bootloader_run: Domain 1:not a PV/PVH domain, skipping bootloader
libxl: debug: libxl_event.c:689:libxl__ev_xswatch_deregister: watch w=0x800d96b98: deregister unregistered
domainbuilder: detail: xc_dom_allocate: cmdline="", features=""
domainbuilder: detail: xc_dom_kernel_file: filename="/usr/local/lib/xen/boot/hvmloader"
domainbuilder: detail: xc_dom_malloc_filemap : 326 kB
libxl: debug: libxl_dom.c:988:libxl__load_hvm_firmware_module: Loading BIOS: /usr/local/share/seabios/bios.bin
...
6 months ago
The most common cause of guest creation failures is the <literal>xl</literal> command spitting some error and exiting with a return code different than 0. If the error provided is not enough to help identify the issue, more verbose output can also be obtained from <literal>xl</literal> by using the <literal>v</literal> option repeatedly.
Konuk oluşturma hatalarının en ortak nedeni <literal>xl</literal> komutunun bazı hatalar vermesi ve 0'dan farklı bir dönüş koduyla çıkış yapmasıdır. Eğer sağlanan hata, sorunu tanımlamaya yardımcı olmaya yeterli değilse daha fazla ayrıntılı çıktı <literal>v</literal> seçeneğini tekrar tekrar kullanarak <literal>xl</literal>'den elde edilebilir.
6 months ago
Issues can also arise when creating guests, the following attempts to provide some help for those trying to diagnose guest creation issues.
Sorunlar konuk oluştururken de ortaya çıkabilir, aşağıdakiler konuk oluşturma sorunlarını tespit etmeye çalışanlara yardım sağlama amaçlı kullanılabilir.
6 months ago
Guest Creation Troubleshooting
Konuk Oluşturma Sorun Gidericisi
6 months ago
If none of these options help solving the problem, please send the serial boot log to <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> and <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> for further analysis.
Eğer bu seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmeye yardımcı olmuyorsa, lütfen seri önyükleme sistem günlüğünü <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> adresine ve daha detaylı analiz için <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> adresine gönderin.
6 months ago
If none of these options help solving the problem, please send the serial boot log to <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> and <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> for further analysis.
Eğer bu seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmeye yardımcı olmuyorsa, lütfen seri önyükleme sistem günlüğünü <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> adresine ve daha detaylı analiz için <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> adresine gönderin.
6 months ago
<prompt>#</prompt> <userinput>sysrc -f /boot/loader.conf boot_verbose="YES"</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>sysrc -f /boot/loader.conf boot_verbose="YES"</userinput>
6 months ago
FreeBSD should also be booted in verbose mode in order to identify any issues. To activate verbose booting, run this command:
Herhangi bir sorunu tanımlayabilmek için FreeBSD'ye ayrıntılı modda önyükleme yapılmalıdır. Ayrıntılı önyüklemeyi gerçeketkinleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
6 months ago
FreeBSD should also be booted in verbose mode in order to identify any issues. To activate verbose booting, run this command:
Herhangi bir sorunu tanımlayabilmek için FreeBSD'ye ayrıntılı modda önyükleme yapılmalıdır. Ayrıntılı önyüklemeyi gerçekleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
6 months ago
<literal>sync_console</literal>: flag to force synchronous console output. Useful for debugging to avoid losing messages due to rate limiting. Never use this option in production environments since it can allow malicious guests to perform DoS attacks against <trademark>Xen</trademark> using the console.
<literal>sync_console</literal>: zaman uyumlu konsol çıktısını zorlamak için işaretçi. Hız kısıtlayıcı sebebiyle mesajları kaybetmeyi önlemek için hata ayıklamada kullanışlıdır. Kötü amaçlı misafirlerin konsolu kullanarak <trademark>Xen</trademark>'e karşı DoS saldırıları yapmasına izin verebileceğinden bu seçeneği üretim ortamlarında asla kullanmayın.
6 months ago
<literal>dom0=verbose</literal>: can be used to print additional diagnostic information about the dom0 build process.
<literal>dom0=verbose</literal>: dom0 oluşturma işlemi hakkında ek diagnostik bilgileri yazdırmak için kullanılabilir.
6 months ago
<literal>iommu=debug</literal>: can be used to print additional diagnostic information about the iommu.
<literal>iommu=debug</literal>: giriş/çıkış belleği yönetim birimi (iommu) hakkında ek diagnostik bilgileri yazdırmak için kullanılabilir.
6 months ago
In order to troubleshoot host boot issues you will likely need a serial cable, or a debug USB cable. Verbose <trademark>Xen</trademark> boot output can be obtained by adding options to the <literal>xen_cmdline</literal> option found in <filename>loader.conf</filename>. A couple of relevant debug options are:
Ana bilgisayar önyükleme sorunlarını gidermek için seri kabloya veya hata ayıklayıcı USB kabloya ihtiyacınız olacaktır. Ayrıntılı <trademark>Xen</trademark> önyükleme çıktısı <filename>loader.conf</filename>'da bulunan <literal>xen_cmdline</literal> seçeneğine seçenekler eklenerek elde edilebilir. Alakalı bazı ayrıntı seçenekleri aşağıdaki gibidir:
6 months ago
Please note that the following troubleshooting tips are intended for <trademark>Xen</trademark> 4.11 or newer. If you are still using <trademark>Xen</trademark> 4.7 and having issues consider migrating to a newer version of <trademark>Xen</trademark>.
Aşağıdaki sorun giderme ipuçlarının <trademark>Xen</trademark>'in 4.11 veya daha yeni sürümleri için olduğunu dikkate alın. Eğer hala <trademark>Xen</trademark> 4.7 sürümünü kullanıyorsanız ve sorunlar yaşıyorsanız <trademark>Xen</trademark>'in daha yeni bir sürümüne geçiş yapmayı düşünün.
6 months ago
Host Boot Troubleshooting
Ana Bilgisayar Önyükleme Sorun Giderici
6 months ago
This section contains basic information in order to help troubleshoot issues found when using FreeBSD as a <trademark>Xen</trademark> host or guest.
Bu bölüm FreeBSD'yi <trademark>Xen</trademark> anabilgisayarı veya konuğu olarak kullanırken sorun giderme problemlerine yardımcı olabilmek için temel bilgiler içerir.
6 months ago
The machine can then be accessed again using the VNC viewer. This time, it will boot from the virtual disk where the operating system has been installed and can be used as a virtual machine.
Makineye tekrar VNC görüntüleyicisini kullanarak erişim sağlanabilir. Bu sefer, işletim sisteminin kurulduğu sanal diskten önyükleme yapar ve sanal makine olarak kullanılabilir.
6 months ago
<prompt>#</prompt> <userinput>xl destroy freebsd</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>xl create freebsd.cfg</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>xl destroy freebsd</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>xl create freebsd.cfg</userinput>
6 months ago
To begin the installation of the base operating system, start the VNC client, directing it to the main network address of the host or to the IP address defined on the <literal>vnclisten</literal> line of <filename>freebsd.cfg</filename>. After the operating system has been installed, shut down the DomU and disconnect the VNC viewer. Edit <filename>freebsd.cfg</filename>, removing the line with the <literal>cdrom</literal> definition or commenting it out by inserting a <literal>#</literal> character at the beginning of the line. To load this new configuration, it is necessary to remove the old DomU with <command>xl destroy</command>, passing either the name or the id as the parameter. Afterwards, recreate it using the modified <filename>freebsd.cfg</filename>.
Temel işletim sisteminin kurulumuna başlamak için, ana bilgisayarın ana ağ adresine veya <filename>freebsd.cfg</filename>'nin <literal>vnclisten</literal> satırına tanımlanan IP adresine yönlendirerek VNC istemcisini başlatın. İşletim sistemi kurulumu gerçekleştikten sonra, DomU'yu kapatın ve VNC görüntüleyicisinin bağlantısını kesin. <filename>freebsd.cfg</filename>'yi düzenleyin, <literal>cdrom</literal> tanımı ile satırı kaldırın veya satırın başına <literal>#</literal> karakteri ekleyerek kodu derleme dışı bırakın. Yeni yapılandırmayı yüklemek için, parametre olarak adı veya ID'yi geçirmek için gerekiyorsa eski DomU'yu <command>xl destroy</command> ile kaldırın. Daha sonra, değiştirilmiş <filename>freebsd.cfg</filename>'yi kullanarak yeniden oluşturun.
6 months ago

Search