Changes from the Third Edition
Endringer fra tredje utgave
6 months ago
For a list of additional sources of information, please see <xref linkend="bibliography"/>.
For en liste over ytterligere informasjonskilder, vennligst se <xref linkend="bibliography"/>.
6 months ago
Once you have traveled this far, the second, far larger, section of the Handbook is a comprehensive reference to all manner of topics of interest to FreeBSD system administrators. Some of these chapters may recommend that you do some prior reading, and this is noted in the synopsis at the beginning of each chapter.
Når du har reist så langt, er den andre, langt større delen av håndboken en omfattende referanse til alle slags temaer av interesse for FreeBSD systemadministratorer. Noen av disse kapitlene kan anbefale deg å lese litt før, og dette er lagt merke til i synopsisen i begynnelsen av hvert kapittel.
6 months ago
The FreeBSD newcomer will find that the first section of this book guides the user through the FreeBSD installation process and gently introduces the concepts and conventions that underpin <trademark class="registered">UNIX</trademark>. Working through this section requires little more than the desire to explore, and the ability to take on board new concepts as they are introduced.
FreeBSD-nykommeren vil finne at den første delen av denne boken guider brukeren gjennom FreeBSD-installasjonsprosessen og introduserer forsiktig konseptene og konvensjonene som understøtter <trademark class="registered">UNIX</trademark>. Å jobbe gjennom denne delen krever lite mer enn ønsket om å utforske, og muligheten til å ta med seg nye konsepter når de blir introdusert.
6 months ago
Intended Audience
Tiltenkt målgruppe
6 months ago
Preface
Forord
6 months ago
Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware of the trademark claim, the designations have been followed by the <quote>™</quote> or the <quote>®</quote> symbol.
Mange av betegnelsene som brukes av produsenter og selgere for å skille produktene deres, hevdes som varemerker. Der de betegnelsene vises i dette dokumentet, og FreeBSD Project var klar over varemerkekravet, har betegnelsene blitt fulgt av <quote></quote> eller <quote> ® ®</quote> symbolet.
6 months ago
The latest version of this book is available from the <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/">FreeBSD web site</link>. Previous versions can be obtained from <uri xlink:href="https://docs.FreeBSD.org/doc/">https://docs.FreeBSD.org/doc/</uri>. The book can be downloaded in a variety of formats and compression options from the <link xlink:href="https://download.freebsd.org/ftp/doc/">FreeBSD FTP server</link> or one of the numerous <link linkend="mirrors-ftp">mirror sites</link>. Printed copies can be purchased at the <link xlink:href="https://www.freebsdmall.com/">FreeBSD Mall</link>. Searches can be performed on the handbook and other documents on the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/search/index.html">search page</link>.
Den siste versjonen av denne boken er tilgjengelig fra <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/"> FreeBSD nettsted </link>. Tidligere versjoner kan fås fra <uri xlink:href="https://docs.FreeBSD.org/doc/"> https://docs.FreeBSD.org/doc/ </uri>. Boken kan lastes ned i en rekke formater og komprimeringsalternativer fra <link xlink:href ="https://download.freebsd.org/ftp/doc/">FreeBSD FTP-server</link> eller en av de mange <link linkend="mirrors-ftp"> speilsider </link>. Trykte eksemplarer kan kjøpes på <link xlink: href = "https://www.freebsdmall.com/"> FreeBSD Mall </link>. Søk kan utføres i håndboken og andre dokumenter på <link xlink: href="@@URL_RELPREFIX @@/ search/index.html">søkeside</link>.
6 months ago
Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware of the trademark claim, the designations have been followed by the <quote>™</quote> or the <quote>®</quote> symbol.
Mange av betegnelsene som brukes av produsenter og selgere for å skille produktene deres, hevdes som varemerker. Der de betegnelsene vises i dette dokumentet, og FreeBSD Project var klar over varemerkekravet, har betegnelsene blitt fulgt av <quote> ™ </quote> eller <quote> ® </quote> symbolet.
6 months ago
Ogg Vorbis and Xiph.Org are trademarks of Xiph.Org.
Ogg Vorbis og Xiph.Org er varemerker for Xiph.Org.
6 months ago
XFree86 is a trademark of The XFree86 Project, Inc.
XFree86 er et varemerke for The XFree86 Project, Inc.
6 months ago
Mathematica is a registered trademark of Wolfram Research, Inc.
Mathematica er et registrert varemerke for Wolfram Research, Inc.
6 months ago
VMware is a trademark of VMware, Inc.
VMware er et varemerke for VMware, Inc.
6 months ago
SpeedTouch is a trademark of Thomson.
SpeedTouch er et varemerke for Thomson.
6 months ago
MATLAB is a registered trademark of The MathWorks, Inc.
MATLAB er et registrert varemerke for The MathWorks, Inc.
6 months ago
Sun, Sun Microsystems, Java, Java Virtual Machine, JDK, JRE, JSP, JVM, Netra, OpenJDK, Solaris, StarOffice, SunOS and VirtualBox are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.
Sun, Sun Microsystems, Java, Java Virtual Machine, JDK, JRE, JSP, JVM, Netra, OpenJDK, Solaris, StarOffice, SunOS og VirtualBox er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land.
6 months ago
Red Hat, RPM, are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.
Red Hat, RPM, er varemerker eller registrerte varemerker for Red Hat, Inc. i USA og andre land.
6 months ago
RealNetworks, RealPlayer, and RealAudio are the registered trademarks of RealNetworks, Inc.
RealNetworks, RealPlayer og RealAudio er de registrerte varemerkene til RealNetworks, Inc.
6 months ago
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
Oracle er et registrert varemerke for Oracle Corporation.
6 months ago
Motif, OSF/1, and UNIX are registered trademarks and IT DialTone and The Open Group are trademarks of The Open Group in the United States and other countries.
Motif, OSF / 1 og UNIX er registrerte varemerker og IT DialTone og Open Group er varemerker for The Open Group i USA og andre land.
6 months ago

Search