The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect1/para
English
In the early 1990's AT&T sued UCB over license violations related to BSD. UCB discovered that AT&T had incorporated, without acknowledgment or payment, many improvements due to BSD into AT&T's products, and a lengthy court case, primarily between AT&T and UCB, ensued. During this period some UCB programmers embarked on a project to rewrite any AT&T code associated with BSD. This project resulted in a system called BSD 4.4-lite (lite because it was not a complete system; it lacked 6 key AT&T files).
Context English Turkish (tr_TR) State
Intel, Celeron, Centrino, Core, EtherExpress, i386, i486, Itanium, Pentium, and Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. Intel, Celeron Centrino, Core EtherExpress, i386, i486, Itanium, Pentium Xeon markaları, ABD ve diğer ülkelerde Intel Corporation'ın veya yan kuruluşlarının tescilli ticari markalarıdır.
Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware of the trademark claim, the designations have been followed by the <quote>™</quote> or the <quote>®</quote> symbol. Üreticiler ve satıcılar tarafından ürünlerini ayırt etmek için kullanılan unvanların çoğunun ticari marka olduğu iddia edilmektedir. Bu unvanların bu belgede göründüğü ve FreeBSD Projesi'nin ticari marka talebini farkettiği durumlarda, unvanların ardından 1 <quote> ™ 2 </quote> 3 <quote> ® ya da 4 </quote> sembolleri gelir.
$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/articles/bsdl-gpl/article.xml 53942 2020-03-01 12:23:40Z carlavilla $ $FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/articles/bsdl-gpl/article.xml 53942 2020-03-01 12:23:40Z carlavilla $
Introduction Giriş
This document makes a case for using a BSD style license for software and data; specifically it recommends using a BSD style license in place of the GPL. It can also be read as a BSD versus GPL Open Source License introduction and summary. Bu belge, yazılım ve veriler için BSD tarzı lisans kullanmayı gerekli kılmaktadır. Özellikle GPL yerine BSD tarzı lisans kullanılmasını önerir. Aynı zamanda BSD ve GPL Açık Kaynak Lisans tanıtımı ve özeti olarak da okunabilir.
Very Brief Open Source History Çok Kısa Açık Kaynak Tarihi
Long before the term <quote>Open Source</quote> was used, software was developed by loose associations of programmers and freely exchanged. Starting in the early 1950's, organizations such as <link xlink:href="http://www.share.org">SHARE</link> and <link xlink:href="http://www.decus.org">DECUS</link> developed much of the software that computer hardware companies bundled with their hardware offerings. At that time computer companies were in the hardware business; anything that reduced software cost and made more programs available made the hardware companies more competitive. <quote> Açık Kaynak </quote> terimi kullanılmadan çok önce, yazılım, programcıların serbest birlikleri tarafından geliştirildi ve özgürce değiş tokuş edildi. 1950'lerin başından itibaren, <link xlink: href = "http://www.share.org"> SHARE </link> ve <link xlink: href = "http://www.decus.org"> DECUS </link> gibi kuruluşlar ,bilgisayar donanım şirketlerinin donanım teklifleriyle birlikte gelen yazılımlarının çoğunu geliştirdi. O sıralarda bilgisayar şirketleri donanım işindeydi. Yazılım maliyetlerini indirgeyen ve daha fazla programı kullanılabilir kılan her şey donanım şirketlerini daha rekabetçi hale getirdi.
This model changed in the 1960's. In 1965 ADR developed the first licensed software product independent of a hardware company. ADR was competing against a free IBM package originally developed by IBM customers. ADR patented their software in 1968. To stop sharing of their program, they provided it under an equipment lease in which payment was spread over the lifetime of the product. ADR thus retained ownership and could control resale and reuse. Bu model 1960'larda değişti. ADR 1965 yılında, bir donanım şirketinden bağımsız olarak ilk lisanslı yazılım ürününü geliştirdi. ADR, IBM müşterileri tarafından geliştirilen bir ücretsiz IBM paketi ile rekabet ediyordu. ADR yazılımını 1968 yılında patentledi. Programının paylaşımını durdurmak için ürün ömrü boyunca kirası ödenebilen bir ekipman kiralama alanı sağladı. Böylece ADR haklarını korudu ve satış ve yeniden kullanımını kontrol altına aldı.
In 1969 the US Department of Justice charged IBM with destroying businesses by bundling free software with IBM hardware. As a result of this suit, IBM unbundled its software; that is, software became independent products separate from hardware. 1969 yılında Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı IBM'i ücretsiz yazılımı IBM donanımıyla desteklediği için işletmelere zara vermekle suçladı. Davanın sonunda, IBM yazılımını ayırdı; yani, yazılım, donanımdan ayrı bağımsız bir ürün haline geldi.
In 1968 Informatics introduced the first commercial killer-app and rapidly established the concept of the software product, the software company, and very high rates of return. Informatics developed the perpetual license which is now standard throughout the computer industry, wherein ownership is never transferred to the customer.
Unix from a BSD Licensing Perspective
AT&amp;T, who owned the original Unix implementation, was a publicly regulated monopoly tied up in anti-trust court; it was legally unable to sell a product into the software market. It was, however, able to provide it to academic institutions for the price of media.
Universities rapidly adopted Unix after an OS conference publicized its availability. It was extremely helpful that Unix ran on the PDP-11, a very affordable 16-bit computer, and was coded in a high-level language that was demonstrably good for systems programming. The DEC PDP-11 had, in effect, an open hardware interface designed to make it easy for customers to write their own OS, which was common. As DEC founder Ken Olsen famously proclaimed, <quote>software comes from heaven when you have good hardware</quote>. OS konferansı kullanılabilirliğini duyurduktan sonra üniversiteler Unix'e hızla adapte oldu. Unix'in çok uygun fiyata sahip 16 bit bilgisayarı PDP-11'de çalıştığından ve sistem programlaması için açıkça iyi olan üst düzey bir dilde kodlandığından dolayı son derece yararlı oldu. DEC PDP-11, aslında müşterilerin kendi işletim sistemlerini yazmalarını kolaylaştırmak için tasarlanmış açık bir donanım ara yüzüne sahipti. DEC kurucusu Ken Olsen’in ünlü bir isim haline gelmesinin yanı sıra, iyi bir donanıma sahipseniz yazılım size cennetin kapılarını aralıyor.
Unix author Ken Thompson returned to his alma mater, University of California Berkeley (UCB), in 1975 and taught the kernel line-by-line. This ultimately resulted in an evolving system known as BSD (Berkeley Standard Distribution). UCB converted Unix to 32-bits, added virtual memory, and implemented the version of the TCP/IP stack upon which the Internet was essentially built. UCB made BSD available for the cost of media, under what became known as <quote>the BSD license</quote>. A customer purchased Unix from AT&amp;T and then ordered a BSD tape from UCB. Unix yazarı Ken Thompson 1975 yılında California Berkeley Üniversitesi'ne (UCB) geri döndü ve çekirdeği satır satır öğretti. Sonuç olarak BSD (Berkeley Standart Dağıtım) olarak bilinen gelişmekte olan bir sistem ortaya çıktı. UCB, Unix’i 32 bit’e dönüştürdü, sanal bellek ekledi ve internet temelini oluşturan TCP/IP ek bellek sürümünü uyguladı. UCB, BSD’i BSD lisansı </quote> adı altında <quote> medya maliyeti için kullanılabilir hale getirdi. Bir müşteri AT&amp;T’ den Unix satın aldı ve sonra UCB’ den BSD bandı şipariş etti.
In the mid-1980s a government anti-trust case against AT&amp;T ended with the break-up of AT&amp;T. AT&amp;T still owned Unix and was now able to sell it. AT&amp;T embarked on an aggressive licensing effort and most commercial Unixes of the day became AT&amp;T-derived. 1980’lerin ortalarında, hükümetin AT&amp;T aleyhinde açtığı antitröst dava AT&amp;T ‘nin yollarını ayırmasıyla sonuçlandı. AT&amp;T , Unix’i hala elinde tutuyordu ve artık satabilecekti. AT&amp;T atılgan bir lisans verme çabasına girişti ve günümüzdeki ticari Unix'lerin çoğu AT&amp;T türevi haline geldi.
In the early 1990's AT&amp;T sued UCB over license violations related to BSD. UCB discovered that AT&amp;T had incorporated, without acknowledgment or payment, many improvements due to BSD into AT&amp;T's products, and a lengthy court case, primarily between AT&amp;T and UCB, ensued. During this period some UCB programmers embarked on a project to rewrite any AT&amp;T code associated with BSD. This project resulted in a system called BSD 4.4-lite (lite because it was not a complete system; it lacked 6 key AT&amp;T files). 1990’ların başlarında AT&amp;T , BSD ile ilgili lisans ihlali sebebiyle UCB’ye dava açtı. UCB, AT&amp;T 'nin, onay veya ödeme olmaksızın, birçok iyileştirmeyi BSD sayesinde AT&amp;T ‘nin ürünlerine dahil ettiğini farketti ve akabinde öncelikle AT&amp;T ve UCB arasında olmak üzere uzun süren bir dava açıldı. Bu sürede bazı UCB programcıları BSD ile ilişkilendirilmiş herhangi bir AT&amp;T kodunu yeniden yazmak için bir projeye girişti. Bu proje BSD 4.4-lite adlı bir sistem geliştirilmesiyle sonuçlandı. (lite çünkü tam bir sistem değildi; 6 anahtar AT&amp;T dosyası yoktu).
A lengthy series of articles published slightly later in Dr. Dobbs magazine described a BSD-derived 386 PC version of Unix, with BSD-licensed replacement files for the 6 missing 4.4 lite files. This system, named 386BSD, was due to ex-UCB programmer William Jolitz. It became the original basis of all the PC BSDs in use today. Dr. Dobbs dergisinde biraz sonra yayınlanan uzun bir makale serisi, Unix'in BSD'den üretilen 386 PC versiyonunu ve 6 eksik 4.4 lite dosyası için BSD lisanslı yedek dosyaların tanımını yaptı. 386BSD adlı bu sistem, eski UCB programcısı William Jolitz tarafından yapıldı. 386BSD, bugün kullanılan tüm PC BSD'lerinin temeli haline geldi.
In the mid 1990s, Novell purchased AT&amp;T's Unix rights and a (then secret) agreement was reached to terminate the lawsuit. UCB soon terminated its support for BSD. 1990’ların ortasında, Novell AT&T’nin Unix haklarını satın aldı ve sonra davayı sonlandırmak için gizli bir antlaşmaya vardı. UCB kısa bir süre sonra BSD desteğini sonlandırdı.
The Current State of FreeBSD and BSD Licenses FreeBSD ve BSD Lisanslarının Güncel Durumu
The so-called <link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php"> new BSD license</link> applied to FreeBSD within the last few years is effectively a statement that you can do anything with the program or its source, but you do not have any warranty and none of the authors has any liability (basically, you cannot sue anybody). This new BSD license is intended to encourage product commercialization. Any BSD code can be sold or included in proprietary products without any restrictions on the availability of your code or your future behavior. Bahsi geçen <link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php"> yeni BSD lisansı </link>, son birkaç sene içerisinde FreeBSD’ye uygulanmıştır ve bu lisans, etkili olarak program veya programın kaynağı ile her şeyi yapabileceğiniz bir komuttur fakat herhangi bir garantiniz yoktur ve eser sahipleri de herhangi bir sorumluluk kabul etmez (kısacası, kimseyi dava edemezsiniz). İşbu yeni BSD lisansı, ürün ticarileştirmesini teşvik etmeyi amaçlamıştır. Herhangi bir BSD kodu, sizin kodlarınızın veya gelecek tutumlarınızın kullanılılırlığı üzerindeki kısıtlamalara dahil olmadan satılabilir ya da patentli ürünlere dahil edilebilir.
Do not confuse the new BSD license with <quote>public domain</quote>. While an item in the public domain is also free for all to use, it has no owner. Yeni BSD lisansını <quote>public domain</quote> ile karıştırmayın. Kamuya açık bir öge de ücretsiz bir şekilde herkesin kullanımına açık olsa da onun sahibi yoktur.
The origins of the GPL GPL'nin doğuşu
While the future of Unix had been so muddled in the late 1980s and early 1990s, the GPL, another development with important licensing considerations, reached fruition. Unix'in geleceği 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında iyice bulanıklaşsa da önemli bir lisanslama planına sahip başka bir geliştirme olan GPL amacına ulaştı.
Richard Stallman, the developer of Emacs, was a member of the staff at MIT when his lab switched from home-grown to proprietary systems. Stallman became upset when he found that he could not legally add minor improvements to the system. (Many of Stallman's co-workers had left to form two companies based on software developed at MIT and licensed by MIT; there appears to have been disagreement over access to the source code for this software). Stallman devised an alternative to the commercial software license and called it the GPL, or "GNU Public License". He also started a non-profit foundation, the <link xlink:href="http://www.fsf.org">Free Software Foundation</link> (FSF), which intended to develop an entire operating system, including all associated software, that would not be subject to proprietary licensing. This system was called GNU, for "GNU is Not Unix". Emacs'ın geliştiricisi olan Richard Stallman laboratuvarı ev yapımı sistemden özel sisteme geçtiğinde MIT'de bir personel üyesiydi. Stallman yasal olarak sisteme ufak tefek iyileştirmeler ekleyemediğini fark ettiğinde sinirlendi. (Stallman'ın iş arkadaşlarının çoğu, MIT'de geliştirilen ve MIT tarafından lisanslanan yazılıma dayalı iki şirket oluşturmak için ayrılmıştı; öyle görünüyor ki bu yazılım için kaynak koduna erişim konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır.) Stallman ticari yazılım lisansına bir alternatif geliştirdi ve bunu GPL veya "GNU Kamu Lisansı" olarak adlandırdı. Stallman ayrıca kar amacı gütmeyen "Özgür Yazılım Vakfı"nı kurdu (http://www.fsf.org), bu vakıf ile, ilgili tüm yazılımlar da dahil olmak üzere, tescilli lisanslamaya tabi olmayan bir işletim sistemini geliştirmeyi amaçlamıştır. Sistemi "GNU Unix Değil" (GNU is Not Unix) anlamında GNU olarak adlandırdı.
The GPL was designed to be the antithesis of the standard proprietary license. To this end, any modifications that were made to a GPL program were required to be given back to the GPL community (by requiring that the source of the program be available to the user) and any program that used or linked to GPL code was required to be under the GPL. The GPL was intended to keep software from becoming proprietary. As the last paragraph of the GPL states: GPL, standart tescilli lisansın karşısavı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu düşünce ile, GPL’de yapılacak olan değişikler , GPL Topluluğuna ( Programın kullanıcılar tarafından kullanılabilir olması gerektirdiği için) verilir ve bağlanan veya kullanılan herhangi bir program GPL kodu adı altında kullanılmalıdır.GPL, yazılımın kişiye özel olmaması için tasarlanmıştır. GPL’ nin son paragrafında bu durum belirtilmiştir:
<quote>This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs.</quote>[1] <quote>Bu Genel Kamu Lisansı, programınızın özel programlara katılmasına izin vermemektedir.</quote>
The <link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php">GPL</link> is a complex license so here are some rules of thumb when using the GPL: <link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php">GPL</link> linki karmaşık bir link olduğundan GKL (Genel Kamu Lisansı) kullanımı için işte birkaç pratik kural:
you can charge as much as you want for distributing, supporting, or documenting the software, but you cannot sell the software itself. <link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php">GPL</link> linki karmaşık bir link olduğundan GKL (Genel Kamu Lisansı) kullanımı için işte birkaç pratik kural:
the rule-of-thumb states that if GPL source is required for a program to compile, the program must be under the GPL. Linking statically to a GPL library requires a program to be under the GPL. Pratik kural GKL kaynağına ihtiyaç duyulması durumunda, programın GKL altında olmasını ortaya koyar. Bu da GKL kütüphanesinin GKL altındaki bir programa ihtiyaç duyduğunu belirtir.
the GPL requires that any patents associated with GPLed software must be licensed for everyone's free use. GKL'ye göre GKL olan bir yazılım ile ilişkilendirilmiş bir yazılım herkesin kullanımına açık olmalıdır.
simply aggregating software together, as when multiple programs are put on one disk, does not count as including GPLed programs in non-GPLed programs. Tek bir diske birden fazla program konulduğunda olduğu gibi, yazılımı basitçe bir araya getirmek GPL'ye dönüştürülmüş programları, GPL'ye dönüştürülmemiş programlara dahil etmek olarak kabul edilemez.

Loading…

In the early 1990's AT&amp;T sued UCB over license violations related to BSD. UCB discovered that AT&amp;T had incorporated, without acknowledgment or payment, many improvements due to BSD into AT&amp;T's products, and a lengthy court case, primarily between AT&amp;T and UCB, ensued. During this period some UCB programmers embarked on a project to rewrite any AT&amp;T code associated with BSD. This project resulted in a system called BSD 4.4-lite (lite because it was not a complete system; it lacked 6 key AT&amp;T files).
1990’ların başlarında AT&amp;T , BSD ile ilgili lisans ihlali sebebiyle UCB’ye dava açtı. UCB, AT&amp;T 'nin, onay veya ödeme olmaksızın, birçok iyileştirmeyi BSD sayesinde AT&amp;T ‘nin ürünlerine dahil ettiğini farketti ve akabinde öncelikle AT&amp;T ve UCB arasında olmak üzere uzun süren bir dava açıldı. Bu sürede bazı UCB programcıları BSD ile ilişkilendirilmiş herhangi bir AT&amp;T kodunu yeniden yazmak için bir projeye girişti. Bu proje BSD 4.4-lite adlı bir sistem geliştirilmesiyle sonuçlandı. (lite çünkü tam bir sistem değildi; 6 anahtar AT&amp;T dosyası yoktu).
9 months ago
In the early 1990's AT&amp;T sued UCB over license violations related to BSD. UCB discovered that AT&amp;T had incorporated, without acknowledgment or payment, many improvements due to BSD into AT&amp;T's products, and a lengthy court case, primarily between AT&amp;T and UCB, ensued. During this period some UCB programmers embarked on a project to rewrite any AT&amp;T code associated with BSD. This project resulted in a system called BSD 4.4-lite (lite because it was not a complete system; it lacked 6 key AT&amp;T files).
1990’ların başlarında AT&amp;T , BSD ile ilgili lisans ihlali sebebiyle UCB’ye dava açtı. UCB, AT&amp;T 'nin, onay veya ödeme olmaksızın, birçok iyileştirmeyi BSD sayesinde AT&amp;T ‘nin ürünlerine dahil ettiğini farketti ve akabinde öncelikle AT&amp;T ve UCB arasında olmak üzere uzun süren bir dava açıldı. Bu sürede bazı UCB programcıları BSD ile ilişkilendirilmiş herhangi bir AT&amp;T kodunu yeniden yazmak için bir projeye girişti. Bu proje BSD 4.4-lite adlı bir sistem geliştirilmesiyle sonuçlandı. (lite çünkü tam bir sistem değildi; 6 anahtar AT&amp;T dosyası yoktu).
9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "1990’ların başlarında AT&amp;T , BSD ile ilgili lisans ihlali sebebiyle UCB’ye dava açtı. UCB, AT&amp;T 'nin, onay veya ödeme olmaksızın, birçok iyileştirmeyi BSD sayesinde AT&amp;T ‘nin ürünlerine dahil ettiğini farketti ve akabinde öncelikle AT&amp;T ve UCB arasında olmak üzere uzun süren bir dava açıldı. Bu sürede bazı UCB programcıları BSD ile ilişkilendirilmiş herhangi bir AT&amp;T kodunu yeniden yazmak için bir projeye girişti. Bu proje BSD 4.4-lite adlı bir sistem geliştirilmesiyle sonuçlandı. (lite çünkü tam bir sistem değildi; 6 anahtar AT&amp;T dosyası yoktu).".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
code kod FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect1/para
Source string location
article.translate.xml:113
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
articles/tr-TR/bsdl-gpl.po, string 21