The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
_
English
translator-credits
Context English Norwegian Bokmål State
_ translator-credits Lars Skogstad - n3c@n3c.no
Introduction to NanoBSD Introduksjon til NanoBSD
<personname><firstname>Daniel</firstname><surname>Gerzo</surname></personname> <personname><firstname>Daniel</firstname><surname>Gerzo</surname></personname>
<year>2006</year> <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder> <year>2006</year> <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder>
FreeBSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation. FreeBSD er et registrert varemerke til the FreeBSD Foundation.
Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware of the trademark claim, the designations have been followed by the <quote>™</quote> or the <quote>®</quote> symbol. Mange av betegnelsene som brukes av produsenter og selgere for å skille produktene deres, hevdes som varemerker. Der de betegnelsene vises i dette dokumentet, og FreeBSD Project var klar over varemerkekravet, har betegnelsene blitt fulgt av <quote>™</quote> or the <quote>®</quote> symbolet.
$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/articles/nanobsd/article.xml 52722 2018-12-24 19:45:39Z crees $ $FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/articles/nanobsd/article.xml 52722 2018-12-24 19:45:39Z crees $
This document provides information about the <application>NanoBSD</application> tools, which can be used to create FreeBSD system images for embedded applications, suitable for use on a Compact Flash card (or other mass storage medium). Dette dokumentet inneholder informasjon om <application>NanoBSD</application>-verktøyene, som kan brukes til å lage FreeBSD-systembilder for innebygde applikasjoner, egnet for bruk på et Compact Flash-kort (eller annet masselagringsmedium).
<primary>NanoBSD</primary> <primary>NanoBSD</primary>
<application>NanoBSD</application> is a tool currently developed by Poul-Henning Kamp <email>phk@FreeBSD.org</email>. It creates a FreeBSD system image for embedded applications, suitable for use on a Compact Flash card (or other mass storage medium). <application>NanoBSD</application> er et verktøy som for øyeblikket er utviklet av Poul-Henning Kamp <email>phk@FreeBSD.org</email>. Det skaper et FreeBSD-systembilde for innebygde applikasjoner, egnet for bruk på et Compact Flash-kort (eller annet masselagringsmedium).
It can be used to build specialized install images, designed for easy installation and maintenance of systems commonly called <quote>computer appliances</quote>. Computer appliances have their hardware and software bundled in the product, which means all applications are pre-installed. The appliance is plugged into an existing network and can begin working (almost) immediately. Den kan brukes til å lage spesialiserte installasjonsbilder, designet for enkel installasjon og vedlikehold av systemer som ofte kalles <quote>datamaskinapparater</quote>. Datamaskiner er utstyrt med maskinvaren og programvaren i produktet, noe som betyr at alle applikasjoner er forhåndsinstallert. Apparatet er koblet til et eksisterende nettverk og kan begynne å fungere (nesten) umiddelbart.
The features of <application>NanoBSD</application> include: Funksjonene til <application>NanoBSD</application> inkluderer:
Ports and packages work as in FreeBSD — Every single application can be installed and used in a <application>NanoBSD</application> image, the same way as in FreeBSD. Porter og pakker fungerer som i FreeBSD - Hvert enkelt program kan installeres og brukes i et <application>NanoBSD</application>-bilde, på samme måte som i FreeBSD.
No missing functionality — If it is possible to do something with FreeBSD, it is possible to do the same thing with <application>NanoBSD</application>, unless the specific feature or features were explicitly removed from the <application>NanoBSD</application> image when it was created. ngen manglende funksjonalitet - Hvis det er mulig å gjøre noe med FreeBSD, er det mulig å gjøre det samme med <application>NanoBSD</application>, med mindre den spesifikke funksjonen eller funksjonene eksplisitt ble fjernet fra <application>NanoBSD</application> bilde da det ble opprettet.
Everything is read-only at run-time — It is safe to pull the power-plug. There is no necessity to run <citerefentry><refentrytitle>fsck</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> after a non-graceful shutdown of the system. Alt er skrivebeskyttet under kjøretid - Det er trygt å trekke i støpselet. Det er ingen nødvendighet å kjøre <citerefentry><refentrytitle>fsck</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> etter en ikke-grasiøs avslutning av systemet.
Easy to build and customize — Making use of just one shell script and one configuration file it is possible to build reduced and customized images satisfying any arbitrary set of requirements. Lett å bygge og tilpasse - Ved å bruke bare ett skallskript og en konfigurasjonsfil er det mulig å lage reduserte og tilpassede bilder som tilfredsstiller ethvert vilkårlig sett med krav.
Component Translation Difference to current string
This translation Translated FreeBSD Doc/articles_nanobsd
The following strings have the same context and source.
Translated FreeBSD Doc/articles_ipsec-must
Translated FreeBSD Doc/articles_pgpkeys Lars Skogstad (Norway) - <n3c@n3c.no> - 2019
Translated FreeBSD Doc/books_faq
Translated FreeBSD Doc/articles_leap-seconds Lars Skogstad (Norway) - <n3c@n3c.no> - 2019
Translated FreeBSD Doc/books_handbook
Translated FreeBSD Doc/articles_port-mentor-guidelines Lars Skogstad (Norway) - <n3c@n3c.no> - 2019
Not translated FreeBSD Doc/articles_mailing-list-faq

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: n3c

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
_
Source string comment
Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
articles/nb_NO/nanobsd.po, string 1