Translation

(itstool) path: listitem/para
English
Everything is read-only at run-time — It is safe to pull the power-plug. There is no necessity to run <citerefentry><refentrytitle>fsck</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> after a non-graceful shutdown of the system.
243/2350
Context English Norwegian Bokmål State
_ translator-credits Lars Skogstad - n3c@n3c.no
Introduction to NanoBSD Introduksjon til NanoBSD
<personname><firstname>Daniel</firstname><surname>Gerzo</surname></personname> <personname><firstname>Daniel</firstname><surname>Gerzo</surname></personname>
<year>2006</year> <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder> <year>2006</year> <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder>
FreeBSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation. FreeBSD er et registrert varemerke til the FreeBSD Foundation.
Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware of the trademark claim, the designations have been followed by the <quote>™</quote> or the <quote>®</quote> symbol. Mange av betegnelsene som brukes av produsenter og selgere for å skille produktene deres, hevdes som varemerker. Der de betegnelsene vises i dette dokumentet, og FreeBSD Project var klar over varemerkekravet, har betegnelsene blitt fulgt av <quote>™</quote> or the <quote>®</quote> symbolet.
$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/articles/nanobsd/article.xml 52722 2018-12-24 19:45:39Z crees $ $FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/articles/nanobsd/article.xml 52722 2018-12-24 19:45:39Z crees $
This document provides information about the <application>NanoBSD</application> tools, which can be used to create FreeBSD system images for embedded applications, suitable for use on a Compact Flash card (or other mass storage medium). Dette dokumentet inneholder informasjon om <application>NanoBSD</application>-verktøyene, som kan brukes til å lage FreeBSD-systembilder for innebygde applikasjoner, egnet for bruk på et Compact Flash-kort (eller annet masselagringsmedium).
<primary>NanoBSD</primary> <primary>NanoBSD</primary>
<application>NanoBSD</application> is a tool currently developed by Poul-Henning Kamp <email>phk@FreeBSD.org</email>. It creates a FreeBSD system image for embedded applications, suitable for use on a Compact Flash card (or other mass storage medium). <application>NanoBSD</application> er et verktøy som for øyeblikket er utviklet av Poul-Henning Kamp <email>phk@FreeBSD.org</email>. Det skaper et FreeBSD-systembilde for innebygde applikasjoner, egnet for bruk på et Compact Flash-kort (eller annet masselagringsmedium).
It can be used to build specialized install images, designed for easy installation and maintenance of systems commonly called <quote>computer appliances</quote>. Computer appliances have their hardware and software bundled in the product, which means all applications are pre-installed. The appliance is plugged into an existing network and can begin working (almost) immediately. Den kan brukes til å lage spesialiserte installasjonsbilder, designet for enkel installasjon og vedlikehold av systemer som ofte kalles <quote>datamaskinapparater</quote>. Datamaskiner er utstyrt med maskinvaren og programvaren i produktet, noe som betyr at alle applikasjoner er forhåndsinstallert. Apparatet er koblet til et eksisterende nettverk og kan begynne å fungere (nesten) umiddelbart.
The features of <application>NanoBSD</application> include: Funksjonene til <application>NanoBSD</application> inkluderer:
Ports and packages work as in FreeBSD — Every single application can be installed and used in a <application>NanoBSD</application> image, the same way as in FreeBSD. Porter og pakker fungerer som i FreeBSD - Hvert enkelt program kan installeres og brukes i et <application>NanoBSD</application>-bilde, på samme måte som i FreeBSD.
No missing functionality — If it is possible to do something with FreeBSD, it is possible to do the same thing with <application>NanoBSD</application>, unless the specific feature or features were explicitly removed from the <application>NanoBSD</application> image when it was created. ngen manglende funksjonalitet - Hvis det er mulig å gjøre noe med FreeBSD, er det mulig å gjøre det samme med <application>NanoBSD</application>, med mindre den spesifikke funksjonen eller funksjonene eksplisitt ble fjernet fra <application>NanoBSD</application> bilde da det ble opprettet.
Everything is read-only at run-time — It is safe to pull the power-plug. There is no necessity to run <citerefentry><refentrytitle>fsck</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> after a non-graceful shutdown of the system. Alt er skrivebeskyttet under kjøretid - Det er trygt å trekke i støpselet. Det er ingen nødvendighet å kjøre <citerefentry><refentrytitle>fsck</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> etter en ikke-grasiøs avslutning av systemet.
Easy to build and customize — Making use of just one shell script and one configuration file it is possible to build reduced and customized images satisfying any arbitrary set of requirements. Lett å bygge og tilpasse - Ved å bruke bare ett skallskript og en konfigurasjonsfil er det mulig å lage reduserte og tilpassede bilder som tilfredsstiller ethvert vilkårlig sett med krav.
NanoBSD Howto NanoBSD Howto
The Design of NanoBSD Designet til NanoBSD
Once the image is present on the medium, it is possible to boot <application>NanoBSD</application>. The mass storage medium is divided into three parts by default: Når bildet er tilstede på mediet, er det mulig å starte <application>NanoBSD</application>. Masselagringsmediet er delt inn i tre deler som standard:
Two image partitions: <literal>code#1</literal> and <literal>code#2</literal>. To bilde partisjoner: <literal>code#1</literal> og <literal>code#2</literal>.
The configuration file partition, which can be mounted under the <filename>/cfg</filename> directory at run time. Konfigurasjonsfilpartisjonen, som kan monteres under katalogen <filename>/cfg</filename> på kjøretid.
These partitions are normally mounted read-only. Disse partisjonene er normalt montert skrivebeskyttet.
The <filename>/etc</filename> and <filename>/var</filename> directories are <citerefentry><refentrytitle>md</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> (malloc) disks. <filename>/etc</filename> og <filename>/var</filename> katalogene er<citerefentry><refentrytitle>md</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> (malloc) disk.
The configuration file partition persists under the <filename>/cfg</filename> directory. It contains files for <filename>/etc</filename> directory and is briefly mounted read-only right after the system boot, therefore it is required to copy modified files from <filename>/etc</filename> back to the <filename>/cfg</filename> directory if changes are expected to persist after the system restarts. Konfigurasjonsfilpartisjonen vedvarer under katalogen <filename>/cfg</filename>. Den inneholder filer for <filename>/etc</filename> katalogen og er kortmontert skrivebeskyttet rett etter systemstart, derfor er det påkrevd å kopiere endrede filer fra <filename>/etc</filename> tilbake til <filename>/cfg</filename> katalog hvis endringer forventes å vedvare etter at systemet starter på nytt.
Making Persistent Changes to <filename>/etc/resolv.conf</filename> Foreta vedvarende endringer til <filename>/etc/resolv.conf</filename>
<prompt>#</prompt> <userinput>vi /etc/resolv.conf</userinput>
[...]
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /cfg</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>cp /etc/resolv.conf /cfg</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>umount /cfg</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>vi /etc/resolv.conf</userinput>
[...]
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /cfg</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>cp /etc/resolv.conf /cfg</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>umount /cfg</userinput>
The partition containing <filename>/cfg</filename> should be mounted only at boot time and while overriding the configuration files. Partisjonen som inneholder <filename>/cfg</filename> skal bare monteres ved starttid og samtidig overstyre konfigurasjonsfilene.
Keeping <filename>/cfg</filename> mounted at all times is not a good idea, especially if the <application>NanoBSD</application> system runs off a mass storage medium that may be adversely affected by a large number of writes to the partition (like when the filesystem syncer flushes data to the system disks). Å holde <filename>/cfg</filename> montert til enhver tid er ikke en god idé, spesielt hvis <application>NanoBSD</application>-systemet kjører av et masselagringsmedium som kan påvirkes negativt av et stort antall skriver til partisjonen (som når filsystemssynkronen skyller data til systemets disker).
Building a NanoBSD Image Bygge et NanoBSD avbildning
A <application>NanoBSD</application> image is built using a simple <filename>nanobsd.sh</filename> shell script, which can be found in the <filename><replaceable>/usr</replaceable>/src/tools/tools/nanobsd</filename> directory. This script creates an image, which can be copied on the storage medium using the <citerefentry><refentrytitle>dd</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> utility. Et <application>NanoBSD</application>-bilde er bygget ved hjelp av et enkelt <filename>nanobsd.sh</filename> shell-skript, som du finner i <filename><replaceable>/usr</replaceable>/src/tools/tools/nanobsd</filename> katalogen. Dette skriptet lager et bilde som kan kopieres på lagringsmediet ved å bruke verktøyet <citerefentry><refentrytitle>dd</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: listitem/para
Source string location
article.translate.xml:78
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
articles/nb_NO/nanobsd.po, string 15