The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: row/entry
English
<literal>pdf</literal>
Context English Norwegian Bokmål State
<literal>ru_RU.KOI8-R</literal> <literal>ru_RU.KOI8-R</literal>
Russian (Russia, KOI8-R encoding) Russisk (Russia, KOI8-R encoding)
<literal>tr_TR.ISO8859-9</literal> <literal>tr_TR.ISO8859-9</literal>
Turkish (Turkey) Tyrkisk (Turkey)
<literal>zh_CN.UTF-8</literal> <literal>zh_CN.UTF-8</literal>
Simplified Chinese (China, UTF-8 encoding) Forenklet Kinesisk (China, UTF-8 encoding)
<literal>zh_TW.UTF-8</literal> <literal>zh_TW.UTF-8</literal>
Traditional Chinese (Taiwan, UTF-8 encoding) Tradisjonell Kinesisk (Taiwan, UTF-8 encoding)
Some documents may not be available in all languages. OBS! Noen dokumenteter er ikke tilgjengelig i alle språk.
The document's format. We produce the documentation in a number of different output formats. Each format has its own advantages and disadvantages. Some formats are better suited for online reading, while others are meant to be aesthetically pleasing when printed on paper. Having the documentation available in any of these formats ensures that our readers will be able to read the parts they are interested in, either on their monitor, or on paper after printing the documents. The currently available formats are: - Dokumentets format. Vi produserer dokumentene i forskjellige type format. Hvert format har sine fordeler og ulemper.
Noen format er bedre egnet for å studeres rett på nett mens andre er ment for å være lettere å lese for øynene når det blir printet på papir.
Det å ha dokumentasjon i disse formatene sikrer at leserne av dokumentene er i stand til å lese det de er intr i, enten om det er på pc skjerm eller på papir etter dokumentene er printet.

Formatene som er tilgjengelig pr. dags dato er:
Format Format
<literal>html-split</literal> <literal>html-split</literal>
A collection of small, linked, HTML files. En samling av små HTML filer med linker.
<literal>html</literal> <literal>html</literal>
One large HTML file containing the entire document En stor HTML fil som inneholder hele dokumentet.
<literal>pdf</literal> <literal>pdf</literal>
Adobe's Portable Document Format Adobe's Portable Dokument Format
<literal>txt</literal> <literal>txt</literal>
Plain text Klar Tekst
The compression and packaging scheme. Kompresjon og pakkeskjematikk
Where the format is <literal>html-split</literal>, the files are bundled up using <citerefentry><refentrytitle>tar</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>. The resulting <filename>.tar</filename> is then compressed using the compression schemes detailed in the next point. Ved format <literal>html-split</literal>, så er filene pakket sammen ved bruk av <citerefentry><refentrytitle>tar</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>. <filename>.tar</filename> filen blir deretter komprimert ved bruk kompresjons metoden beskrevet i neste avsnitt.
All the other formats generate one file. For example, <filename>article.pdf</filename>, <filename>book.html</filename>, and so on. Alle andre format genererer en enkelt fil. F.eks. <filename>artikkel.pdf</filename> , <filename>bok.html</filename> osv.
These files are then compressed using either the <literal>zip</literal> or <literal>bz2</literal> compression schemes. <citerefentry><refentrytitle>tar</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> can be used to uncompress these files. Disse filene blir deretter komprimert ved bruk av enten <literal>zip</literal> eller <literal>bz2</literal> kompresjons metode. <citerefentry><refentrytitle>tar</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> kan brukes for å pakke ut disse filene.
So the PDF version of the Handbook, compressed using <literal>bzip2</literal> will be stored in a file called <filename>book.pdf.bz2</filename> in the <filename>handbook/</filename> directory. Så en <trademark class="registered">PostScript</trademark> versjon av Håndboka, komprimert med <literal>bzip2</literal> will be lagret i et filnavn ala <filename>bok.ps.bz2</filename> i <filename>handbook/</filename> mappen.
After choosing the format and compression mechanism, download the compressed files, uncompress them, and then copy the appropriate documents into place. Etter man har valgt ønsket format og komprimerings metode, last ned den komprimerte filen(e), pakk de ut og så kopier de valgte filene til sin plass.
For example, the split HTML version of the <acronym>FAQ</acronym>, compressed using <citerefentry><refentrytitle>bzip2</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, can be found in <filename>doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/book.html-split.tar.bz2</filename> To download and uncompress that file, type: F.eks. den splitta HTML versjonen av OSS(<acronym>FAQ</acronym>), komprimert med <citerefentry><refentrytitle>bzip2</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, kan bli funnet i <filename>doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/book.html-split.tar.bz2</filename>. For å laste ned denne filen, skriv:
<prompt>#</prompt> <userinput>fetch https://download.freebsd.org/ftp/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/book.html-split.tar.bz2</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>tar xvf book.html-split.tar.bz2</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>fetch https://download.freebsd.org/ftp/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/book.html-split.tar.bz2</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>tar xvf book.html-split.tar.bz2</userinput>
If the file is compressed, <application>tar</application> will automatically detect the appropriate format and decompress it correctly, resulting in a collection of <filename>.html</filename> files. The main one is called <filename>index.html</filename>, which will contain the table of contents, introductory material, and links to the other parts of the document. Hvis filen er komprimert så vil <application>tar</application> automatisk gjenkjenne hvilket format dette er pakket i og vil pakke det ut på korrekt måte. Dette resulterer i en samling av <filename>.html</filename> filer. Hovedfilen kalles <filename>index.html</filename>, som vil inneholde Tittel, Innhold og resten av innholdet til dokumentet.
Where do I find info on the FreeBSD mailing lists? What FreeBSD news groups are available? Hvor finner jeg info vedrørende FreeBSD mailing lists? Hvilke FreeBSD news groups eksisterer?
Refer to the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/eresources.html#eresources-mail">Handbook entry on mailing-lists</link> and the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/eresources-news.html">Handbook entry on newsgroups</link>. Besøk: <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/eresources.html#eresources-mail">Handbook entry on mailing-lists</link> og <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/eresources-news.html">Handbook entry on newsgroups</link>.
Are there FreeBSD IRC (Internet Relay Chat) channels? Er det FreeBSD IRC (Internet Relay Chat) kanaler?

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: row/entry
Source string location
book.translate.xml:870
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/nb_NO/faq.po, string 150