The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: answer/para
English
Yes! While a recent system will run with software compiled under an older release, things will randomly crash and fail to work once other ports are installed or updated.
Context English Norwegian Bokmål State
Refer to <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/ports/index.html">the ports page</link> for info on software packages ported to FreeBSD. Ja. Henvis til <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/java/index.html">https://www.FreeBSD.org/java/</link> for mer informasjon.
Most ports should work on all supported versions of FreeBSD. Those that do not are specifically marked as such. Each time a FreeBSD release is made, a snapshot of the ports tree at the time of release is also included in the <filename>ports/</filename> directory. De fleste portene bør fungere på alle støttede FreeBSD versjoner. De som spesifikt ikke er støttet har gjerne et notis rundt dette. Hver gang en FreeBSD utgivelse kommer så blir det også laget et snapshop av port treet som også inkluderes i <filename>ports/</filename> katalogen.
FreeBSD supports compressed binary packages to easily install and uninstall ports. Use <citerefentry><refentrytitle>pkg</refentrytitle><manvolnum>7</manvolnum></citerefentry> to control the installation of packages. FreeBSD støtter komprimerte binære pakker for lett tilgjengelighet ved instalasjon og avinstallering av porter. Bruk <citerefentry><refentrytitle>pkg</refentrytitle><manvolnum>7</manvolnum></citerefentry> for alt vedrørende installasjon av pakker.
How do I download the Ports tree? Should I be using Subversion? Hvordan laster jeg ned Port treeet? Bør jeg bruke Subversion?
Any of the methods listed here work: Hvilken som helst av metodene listet nedenfor fungerer:
Use portsnap for most use cases. Refer to <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Using the Ports Collection</link> for instructions on how to use this tool. Bruk portsnap i de fleste tilfeller. Henvis til <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Using the Ports Collection</link> for instruksjoner hvordan man skal bruke dette verktøyet.
Use Subversion if custom patches to the ports tree are needed or if running FreeBSD-CURRENT. Refer to <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/svn.html">Using Subversion</link> for details. Bruk Suversion hvis skreddersydde tilpasninger/patches til port treet er nødvendig. Henvis til <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/svn.html">Using Subversion</link> for mer detaljer.
Why can I not build this port on my 11.<replaceable>X</replaceable> -, or 12.<replaceable>X</replaceable> -STABLE machine? Hvorfor kan jeg ikke bygge denne porten på min 11.<replaceable>X</replaceable> -, or 12.<replaceable>X</replaceable> -STABLE maskin?
If the installed FreeBSD version lags significantly behind <emphasis>-CURRENT</emphasis> or <emphasis>-STABLE</emphasis>, update the Ports Collection using the instructions in <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Using the Ports Collection</link>. If the system is up-to-date, someone might have committed a change to the port which works for <emphasis>-CURRENT</emphasis> but which broke the port for <emphasis>-STABLE</emphasis>. <link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">Submit</link> a bug report, since the Ports Collection is supposed to work for both the <emphasis>-CURRENT</emphasis> and <emphasis>-STABLE</emphasis> branches. Hvis den installerte FreeBSD versjonen henger etter <emphasis>-CURRENT</emphasis> eller <emphasis>-STABLE</emphasis>, oppdater Port Kolleksjonen ved å følge instruksjonene i <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Using the Ports Collection</link>.Hvis systemet er up-to-date så kan noen ha gjort en endring til porten som påvirker <emphasis>-CURRENT</emphasis> men som ødela porten for <emphasis>-STABLE</emphasis>.<link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">Submit</link> en bug report, ettersom Port Kolleksjonen skal fungere for både <emphasis>-CURRENT</emphasis> og <emphasis>-STABLE</emphasis> bransjene.
I just tried to build <filename>INDEX</filename> using <command>make index</command>, and it failed. Why? Jeg prøvde akkurat å bygge <filename>INDEX</filename> ved å bruke <command>make index</command>,og det fungerte ikke. Hvorfor?
First, make sure that the Ports Collection is up-to-date. Errors that affect building <filename>INDEX</filename> from an up-to-date copy of the Ports Collection are high-visibility and are thus almost always fixed immediately. Først, sørg for at Port Kolleksjonen er nylig oppdatert. Feil som påvirker bygging av <filename>INDEX</filename> fra en up-to-date kopi av Port Kolleksjonen er høyt synlig og blir derfor alltid fikset fortløpende.
There are rare cases where <filename>INDEX</filename> will not build due to odd cases involving <varname>OPTIONS_SET</varname> being set in <filename>make.conf</filename>. If you suspect that this is the case, try to make <filename>INDEX</filename> with those variables turned off before reporting it to <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-ports">FreeBSD ports mailing list</link>. Det er sjeldne tilfeller hvor <filename>INDEX</filename> ikke vil bygges pga noen spesielle tilfeller som involverer <varname>OPTIONS_SET</varname> satt i <filename>make.conf</filename>. Hvis du mistenker at det er tilfellet så prøv å lag <filename>INDEX</filename> med disse variablene slått av før det rapporteres til <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-ports">FreeBSD ports mailing list</link>.
I updated the sources, now how do I update my installed ports? Jeg oppdaterte kildekoden, hvordan oppdaterer jeg de installerte portene?
FreeBSD does not include a port upgrading tool, but it does have some tools to make the upgrade process somewhat easier. Additional tools are available to simplify port handling and are described the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Upgrading Ports</link> section in the FreeBSD Handbook. FreeBSD inkluderer ikke et port oppdaterings verktøy men det har noen verktøy for å gjøre oppgraderings prosessen noenlunde enklere. Ekstra verktøy er tilgjengelig for å gjøre port håndtering lettere og er beskrevet her under <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Upgrading Ports</link> seksjonen i FreeBSD håndboken.
Do I need to recompile every port each time I perform a major version update? Trenger jeg å rekompilere hver eneste port hver gang jeg kjører en stor versjons oppdatering?
Yes! While a recent system will run with software compiled under an older release, things will randomly crash and fail to work once other ports are installed or updated. Ja! Mens et nylig oppdatert system vil kjøre programvare kompilert under en eldre utgivelse, så kan ting tilfeldig kræsje og slutte å fungere etter at andre porter er installert eller oppdatert.
When the system is upgraded, various shared libraries, loadable modules, and other parts of the system will be replaced with newer versions. Applications linked against the older versions may fail to start or, in other cases, fail to function properly. Når systemet er oppgradert så vil delte biblotek, kjørbare moduler og andre deler av systemet bli erstatett av nyere versjoner. Applikasjoner lenket til eldre versjoner kan ha problemer med å starte eller i andre tilfeller slutte å fungere slik de skal.
For more information, see <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/updating-upgrading-freebsdupdate.html#freebsdupdate-upgrade">the section on upgrades</link> in the FreeBSD Handbook. For mer informasjon, se <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/updating-upgrading-freebsdupdate.html#freebsdupdate-upgrade">the section on upgrades</link> i FreeBSD Håndboken.
Do I need to recompile every port each time I perform a minor version update? Trenger jeg å rekompilere hver port hver gang jeg kjører en mindre versjon oppdatering?
In general, no. FreeBSD developers do their utmost to guarantee binary compatibility across all releases with the same major version number. Any exceptions will be documented in the Release Notes, and advice given there should be followed. Generelt sett, nei. FreeBSD utviklere gjør alt de kan for å garantere at binær kompabilitet skal fungere i alle utgivelser med samme major versjon nummer. Hvilke som helst unntak vil bli dokumentert i Release Notes og anbefalinger der bør følges så godt det kan.
Why is <command>/bin/sh</command> so minimal? Why does FreeBSD not use <command>bash</command> or another shell? Hvorfor er <command>/bin/sh</command> så minimal? Hvorfor bruker ikke FreeBSD <command>bash</command> eller andre shell?
Many people need to write shell scripts which will be portable across many systems. That is why <trademark class="registered">POSIX</trademark> specifies the shell and utility commands in great detail. Most scripts are written in Bourne shell (<citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>), and because several important programming interfaces (<citerefentry><refentrytitle>make</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>system</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>popen</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, and analogues in higher-level scripting languages like Perl and Tcl) are specified to use the Bourne shell to interpret commands. Because the Bourne shell is so often and widely used, it is important for it to be quick to start, be deterministic in its behavior, and have a small memory footprint. Mange mennesker trenger å skrive skallskripter(shell)<trademark class="registered"><refentrytitle> som vil være bærbare på tvers av mange systemer. Det er grunnen til at <trademark class="registered">POSIX</trademark> spesifiserer skall- og verktøyskommandoer i detalj. De fleste skript er skrevet i Bourne shell (<citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum> </citerefentry>), og fordi flere viktige programmeringsgrensesnitt (<citerefentry><refentrytitle>gjør</refentrytitle) ><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>system</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>popen</refentrytitle> <manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, og analoger i skriptspråk på høyere nivå som Perl og Tcl) er spesifisert for å bruke Bourne-skallet til å tolke kommandoer. Fordi Bourne-skallet er så ofte og mye brukt, er det viktig at det er raskt å starte, være deterministisk i oppførselen og ha et lite minneavtrykk.
The existing implementation is our best effort at meeting as many of these requirements simultaneously as we can. To keep <command>/bin/sh</command> small, we have not provided many of the convenience features that other shells have. That is why other more featureful shells like <command>bash</command>, <command>scsh</command>, <citerefentry><refentrytitle>tcsh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, and <command>zsh</command> are available. Compare the memory utilization of these shells by looking at the <quote>VSZ</quote> and <quote>RSS</quote> columns in a <command>ps -u</command> listing. Den eksisterende implementeringen er vår beste innsats for å oppfylle så mange av disse kravene samtidig som vi kan. For å holde <command>/bin/sh</command>liten så har vi valgt å ikke ha like mange funksjonalitet som enkelte andre skall(shells) har. Det er grunnen til andre mer prestisjefylte skjell som <command>bash</command>, <command>scsh</command>, <citerefentry><refentrytitle>tcsh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum> </citerefentry>, og <command>zsh</command> er tilgjengelige. Sammenlign minnebruken av disse skjellene ved å se på <quote>VSZ</quote> og <quote>RSS</quote> kolonnene i en <command>ps -u</command> liste.
Kernel Configuration Kernelkonfigurasjon
I would like to customize my kernel. Is it difficult? Jeg ønsker å tilpasse min egen kernel. Er det vanskelig?
Not at all! Check out the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig.html">kernel config section of the Handbook</link>. Ikke i det hele tatt! Sjekk ut linken her <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig.html">kernel config section of the Handbook</link>.
The new <filename>kernel</filename> will be installed to the <filename>/boot/kernel</filename> directory along with its modules, while the old kernel and its modules will be moved to the <filename>/boot/kernel.old</filename> directory. If a mistake is made in the configuration, simply boot the previous version of the kernel. Den nye <filename> -kjernen </filename> blir installert i <filename>/boot/kernel</filename>-katalogen sammen med modulene, mens den gamle kjernen og dens moduler flyttes til <filename>/boot/kernel.old </filename>katalog. Hvis det gjøres en feil i konfigurasjonen, starter du bare den forrige versjonen av kjernen.
Why is my kernel so big? Hvorfor er kernelen min så stor?
<literal>GENERIC</literal> kernels shipped with FreeBSD are compiled in <emphasis>debug mode</emphasis>. Kernels built in debug mode contain debug data in separate files that are used for debugging. FreeBSD releases prior to 11.0 store these debug files in the same directory as the kernel itself, <filename>/boot/kernel/</filename>. In FreeBSD 11.0 and later the debug files are stored in <filename>/usr/lib/debug/boot/kernel/</filename>. Note that there will be little or no performance loss from running a debug kernel, and it is useful to keep one around in case of a system panic. <literal>GENERIC</literal> kjerner som sendes med FreeBSD, blir samlet i <emphasis> debug mode</emphasis>. Kerner som er innebygd i feilsøkingsmodus inneholder feilsøkingsdata i separate filer som brukes til feilsøking. FreeBSD-utgivelser før 11.0 lagrer disse feilsøkingsfilene i samme katalog som selve kjernen, <filename>/boot/kernel/</filename>. I FreeBSD 11.0 og senere lagres feilsøkingsfilene i <filename>/usr/lib/debug/boot/kernel/</filename>. Merk at det vil være lite eller ingen ytelsestap fra å kjøre en feilsøkingskjerne, og det er nyttig å holde en rundt i tilfelle av system panikk.
When running low on disk space, there are different options to reduce the size of <filename>/boot/kernel/</filename> and <filename>/usr/lib/debug/</filename>. Når du har lite diskplass, er det forskjellige alternativer for å redusere størrelsen på <filename>/boot/kernel/</filename> og <filename>/usr/lib/debug/</filename>.
To not install the symbol files, make sure the following line exists in <filename>/etc/src.conf</filename>: r ikke å installere symbolfilene, må du forsikre deg om at følgende linje finnes i <filename>/etc/src.conf</filename>:

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: answer/para
Source string location
book.translate.xml:2350
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/nb_NO/faq.po, string 377