The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: answer/para
English
FreeBSD supports compressed binary packages to easily install and uninstall ports. Use <citerefentry><refentrytitle>pkg</refentrytitle><manvolnum>7</manvolnum></citerefentry> to control the installation of packages.
Context English Norwegian Bokmål State
Problematic <acronym>LOR</acronym>s tend to get fixed quickly, so check the <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-current">FreeBSD-CURRENT mailing list</link> before posting to it. Problematiske <acronym>LOR</acronym>s har en tendens til å fikses raskt, så sjekk <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-current">FreeBSD-CURRENT mailing list</link> før du legger ut på det.
What does <errorname>Called ... with the following non-sleepable locks held</errorname> mean? Hva betyr <errorname>Called ... with the following non-sleepable locks held</errorname>?
This means that a function that may sleep was called while a mutex (or other unsleepable) lock was held. Dette betyr at en funksjon som kan sove ble kalt mens en mutex (eller annen usøvnbar) lås ble holdt.
The reason this is an error is because mutexes are not intended to be held for long periods of time; they are supposed to only be held to maintain short periods of synchronization. This programming contract allows device drivers to use mutexes to synchronize with the rest of the kernel during interrupts. Interrupts (under FreeBSD) may not sleep. Hence it is imperative that no subsystem in the kernel block for an extended period while holding a mutex. Årsaken til at dette er en feil er fordi mutexes ikke er ment å holdes i lengre perioder; de er ment å bare holdes for å opprettholde korte perioder med synkronisering. Denne programmeringskontrakten lar enhetsdrivere bruke mutexer for å synkronisere med resten av kjernen under avbrudd. Avbrudd (under FreeBSD) kan ikke sove. Derfor er det viktig at ikke noe undersystem i kjernen blokkerer i en lengre periode mens du holder en mutex.
To catch such errors, assertions may be added to the kernel that interact with the <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> subsystem to emit a warning or fatal error (depending on the system configuration) when a potentially blocking call is made while holding a mutex. For å fange slike feil, kan påstander legges til kjernen som samhandler med <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>subsystem for å avgi en advarsel eller dødelig feil (avhengig av systemkonfigurasjonen) når en potensielt blokkerende samtale blir utført mens du holder en mutex.
In summary, such warnings are non-fatal, however with unfortunate timing they could cause undesirable effects ranging from a minor blip in the system's responsiveness to a complete system lockup. Oppsummert er slike advarsler ikke-fatale, men med uheldig timing kan de forårsake uønskede effekter som spenner fra en mindre svikt i systemets respons til en fullstendig systemlåsing.
For additional information about locking in FreeBSD see <citerefentry><refentrytitle>locking</refentrytitle><manvolnum>9</manvolnum></citerefentry>. For ytterligere informasjon om låsing i FreeBSD se <citerefentry><refentrytitle>locking</refentrytitle><manvolnum>9</manvolnum></citerefentry>.
buildworld buildworld
installworld installworld
Why does <_:buildtarget-1/>/<_:buildtarget-2/> die with the message <errorname>touch: not found</errorname>? Hvorfor dør <_:buildtarget-1/>/<_:buildtarget-2/> ut med beskjeden <errorname>touch: not found</errorname>?
This error does not mean that the <citerefentry><refentrytitle>touch</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> utility is missing. The error is instead probably due to the dates of the files being set sometime in the future. If the CMOS clock is set to local time, run <command>adjkerntz -i</command> to adjust the kernel clock when booting into single-user mode. Denne feilen betyr ikke at verktøyet <citerefentry><refentrytitle>touch</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> mangler. Feilen skyldes i stedet sannsynligvis datoene for filene som blir angitt en gang i fremtiden. Hvis CMOS-klokken er satt til lokal tid, kjør <command>adjkerntz -i</command> for å justere kjerneklokken når du starter opp i enbrukermodus/single modus.
User Applications Bruker Applikasjoner
Where are all the user applications? Hvor er alle bruker applikasjonene?
Refer to <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/ports/index.html">the ports page</link> for info on software packages ported to FreeBSD. Ja. Henvis til <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/java/index.html">https://www.FreeBSD.org/java/</link> for mer informasjon.
Most ports should work on all supported versions of FreeBSD. Those that do not are specifically marked as such. Each time a FreeBSD release is made, a snapshot of the ports tree at the time of release is also included in the <filename>ports/</filename> directory. De fleste portene bør fungere på alle støttede FreeBSD versjoner. De som spesifikt ikke er støttet har gjerne et notis rundt dette. Hver gang en FreeBSD utgivelse kommer så blir det også laget et snapshop av port treet som også inkluderes i <filename>ports/</filename> katalogen.
FreeBSD supports compressed binary packages to easily install and uninstall ports. Use <citerefentry><refentrytitle>pkg</refentrytitle><manvolnum>7</manvolnum></citerefentry> to control the installation of packages. FreeBSD støtter komprimerte binære pakker for lett tilgjengelighet ved instalasjon og avinstallering av porter. Bruk <citerefentry><refentrytitle>pkg</refentrytitle><manvolnum>7</manvolnum></citerefentry> for alt vedrørende installasjon av pakker.
How do I download the Ports tree? Should I be using Subversion? Hvordan laster jeg ned Port treeet? Bør jeg bruke Subversion?
Any of the methods listed here work: Hvilken som helst av metodene listet nedenfor fungerer:
Use portsnap for most use cases. Refer to <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Using the Ports Collection</link> for instructions on how to use this tool. Bruk portsnap i de fleste tilfeller. Henvis til <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Using the Ports Collection</link> for instruksjoner hvordan man skal bruke dette verktøyet.
Use Subversion if custom patches to the ports tree are needed or if running FreeBSD-CURRENT. Refer to <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/svn.html">Using Subversion</link> for details. Bruk Suversion hvis skreddersydde tilpasninger/patches til port treet er nødvendig. Henvis til <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/svn.html">Using Subversion</link> for mer detaljer.
Why can I not build this port on my 11.<replaceable>X</replaceable> -, or 12.<replaceable>X</replaceable> -STABLE machine? Hvorfor kan jeg ikke bygge denne porten på min 11.<replaceable>X</replaceable> -, or 12.<replaceable>X</replaceable> -STABLE maskin?
If the installed FreeBSD version lags significantly behind <emphasis>-CURRENT</emphasis> or <emphasis>-STABLE</emphasis>, update the Ports Collection using the instructions in <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Using the Ports Collection</link>. If the system is up-to-date, someone might have committed a change to the port which works for <emphasis>-CURRENT</emphasis> but which broke the port for <emphasis>-STABLE</emphasis>. <link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">Submit</link> a bug report, since the Ports Collection is supposed to work for both the <emphasis>-CURRENT</emphasis> and <emphasis>-STABLE</emphasis> branches. Hvis den installerte FreeBSD versjonen henger etter <emphasis>-CURRENT</emphasis> eller <emphasis>-STABLE</emphasis>, oppdater Port Kolleksjonen ved å følge instruksjonene i <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Using the Ports Collection</link>.Hvis systemet er up-to-date så kan noen ha gjort en endring til porten som påvirker <emphasis>-CURRENT</emphasis> men som ødela porten for <emphasis>-STABLE</emphasis>.<link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">Submit</link> en bug report, ettersom Port Kolleksjonen skal fungere for både <emphasis>-CURRENT</emphasis> og <emphasis>-STABLE</emphasis> bransjene.
I just tried to build <filename>INDEX</filename> using <command>make index</command>, and it failed. Why? Jeg prøvde akkurat å bygge <filename>INDEX</filename> ved å bruke <command>make index</command>,og det fungerte ikke. Hvorfor?
First, make sure that the Ports Collection is up-to-date. Errors that affect building <filename>INDEX</filename> from an up-to-date copy of the Ports Collection are high-visibility and are thus almost always fixed immediately. Først, sørg for at Port Kolleksjonen er nylig oppdatert. Feil som påvirker bygging av <filename>INDEX</filename> fra en up-to-date kopi av Port Kolleksjonen er høyt synlig og blir derfor alltid fikset fortløpende.
There are rare cases where <filename>INDEX</filename> will not build due to odd cases involving <varname>OPTIONS_SET</varname> being set in <filename>make.conf</filename>. If you suspect that this is the case, try to make <filename>INDEX</filename> with those variables turned off before reporting it to <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-ports">FreeBSD ports mailing list</link>. Det er sjeldne tilfeller hvor <filename>INDEX</filename> ikke vil bygges pga noen spesielle tilfeller som involverer <varname>OPTIONS_SET</varname> satt i <filename>make.conf</filename>. Hvis du mistenker at det er tilfellet så prøv å lag <filename>INDEX</filename> med disse variablene slått av før det rapporteres til <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-ports">FreeBSD ports mailing list</link>.
I updated the sources, now how do I update my installed ports? Jeg oppdaterte kildekoden, hvordan oppdaterer jeg de installerte portene?
FreeBSD does not include a port upgrading tool, but it does have some tools to make the upgrade process somewhat easier. Additional tools are available to simplify port handling and are described the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Upgrading Ports</link> section in the FreeBSD Handbook. FreeBSD inkluderer ikke et port oppdaterings verktøy men det har noen verktøy for å gjøre oppgraderings prosessen noenlunde enklere. Ekstra verktøy er tilgjengelig for å gjøre port håndtering lettere og er beskrevet her under <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Upgrading Ports</link> seksjonen i FreeBSD håndboken.
Do I need to recompile every port each time I perform a major version update? Trenger jeg å rekompilere hver eneste port hver gang jeg kjører en stor versjons oppdatering?
Yes! While a recent system will run with software compiled under an older release, things will randomly crash and fail to work once other ports are installed or updated. Ja! Mens et nylig oppdatert system vil kjøre programvare kompilert under en eldre utgivelse, så kan ting tilfeldig kræsje og slutte å fungere etter at andre porter er installert eller oppdatert.
When the system is upgraded, various shared libraries, loadable modules, and other parts of the system will be replaced with newer versions. Applications linked against the older versions may fail to start or, in other cases, fail to function properly. Når systemet er oppgradert så vil delte biblotek, kjørbare moduler og andre deler av systemet bli erstatett av nyere versjoner. Applikasjoner lenket til eldre versjoner kan ha problemer med å starte eller i andre tilfeller slutte å fungere slik de skal.
For more information, see <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/updating-upgrading-freebsdupdate.html#freebsdupdate-upgrade">the section on upgrades</link> in the FreeBSD Handbook. For mer informasjon, se <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/updating-upgrading-freebsdupdate.html#freebsdupdate-upgrade">the section on upgrades</link> i FreeBSD Håndboken.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: answer/para
Source string location
book.translate.xml:2251
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/nb_NO/faq.po, string 364