The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: answer/para
English
To catch such errors, assertions may be added to the kernel that interact with the <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> subsystem to emit a warning or fatal error (depending on the system configuration) when a potentially blocking call is made while holding a mutex.
Context English Norwegian Bokmål State
In this example, the <literal>i8254</literal> clock is also available, and can be selected by writing its name to the <varname>kern.timecounter.hardware</varname> <citerefentry><refentrytitle>sysctl</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>. I dette eksemplet er <literal> i8254 </literal> klokken også tilgjengelig, og den kan velges ved å skrive navnet til <varname> kern.timecounter.hardware </varname> <citerefentry> <refentrytitle> sysctl </refentrytitle> <manvolnum> 3 </manvolnum> </citerefentry> ..
<prompt>#</prompt> <userinput>sysctl kern.timecounter.hardware=i8254</userinput>
kern.timecounter.hardware: TSC -&gt; i8254
<prompt>#</prompt> <userinput>sysctl kern.timecounter.hardware=i8254</userinput>
kern.timecounter.hardware: TSC -&gt; i8254
The computer should now start keeping more accurate time. Datamaskinen skal nå begynne å holde mer nøyaktig tid.
To have this change automatically run at boot time, add the following line to <filename>/etc/sysctl.conf</filename>: Hvis du vil endre denne endringen automatisk ved starttidspunktet, legger du følgende linje til <filename>/etc/sysctl.conf</filename>:
kern.timecounter.hardware=i8254 kern.timecounter.hardware=i8254
What does the error <errorname>swap_pager: indefinite wait buffer:</errorname> mean? Hva betyr feilen <errorname> swap_pager: indefinite wait buffer:</errorname>?
This means that a process is trying to page memory from disk, and the page attempt has hung trying to access the disk for more than 20 seconds. It might be caused by bad blocks on the disk drive, disk wiring, cables, or any other disk I/O-related hardware. If the drive itself is bad, disk errors will appear in <filename>/var/log/messages</filename> and in the output of <command>dmesg</command>. Otherwise, check the cables and connections. Dette betyr at en prosess prøver å minne på siden fra disken, og sideforsøket har prøvd å få tilgang til disken i mer enn 20 sekunder. Det kan være forårsaket av dårlige blokkeringer på diskstasjonen, ledningsnett til kabler, kabler eller annen disk I / O-relatert maskinvare. Hvis stasjonen i seg selv er dårlig, vises diskfeil i <filename>/var/log/messages</filename> og i utdataene til <command> dmesg</command>. Ellers, sjekk kablene og tilkoblingene.
What is a <errorname>lock order reversal</errorname>? Hva er <errorname>lock order reversal</errorname>?
The FreeBSD kernel uses a number of resource locks to arbitrate contention for certain resources. When multiple kernel threads try to obtain multiple resource locks, there's always the potential for a deadlock, where two threads have each obtained one of the locks and blocks forever waiting for the other thread to release one of the other locks. This sort of locking problem can be avoided if all threads obtain the locks in the same order. FreeBSD-kjernen bruker et antall ressurslåser for å arbitrere strid for visse ressurser. Når flere kjernetråder prøver å skaffe flere ressurslåser, er det alltid potensialet for en dødlås, der to tråder hver har fått en av låsene og blokkene for alltid og venter på at den andre tråden skal frigjøre den ene av de andre låsene. Denne typen låseproblemer kan unngås hvis alle gjenger får låsene i samme rekkefølge.
A run-time lock diagnostic system called <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, enabled in FreeBSD-CURRENT and disabled by default for stable branches and releases, detects the potential for deadlocks due to locking errors, including errors caused by obtaining multiple resource locks with a different order from different parts of the kernel. The <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> framework tries to detect this problem as it happens, and reports it by printing a message to the system console about a <errorname>lock order reversal</errorname> (often referred to also as <acronym>LOR</acronym>). Et diagnostisk system for kjørelås som heter <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, aktivert i FreeBSD-CURRENT og deaktivert som standard for stabile grener og utgivelser, oppdager potensialet for fastlåser på grunn av låsefeil, inkludert feil forårsaket av å skaffe flere ressurslåser med en annen rekkefølge fra forskjellige deler av kjernen. <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>-rammen prøver å oppdage dette problemet mens det skjer, og rapporterer det ved å skrive ut en melding til systemkonsollen om et <errorname>lock order reversal</errorname> (ofte referert til også som <acronym>LOR</acronym>).
It is possible to get false positives, as <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> is conservative. A true positive report <emphasis>does not</emphasis> mean that a system is dead-locked; instead it should be understood as a warning that a deadlock could have happened here. Det er mulig å få falske positiver, da <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> er konservativ. En ekte positiv rapport <emphasis>betyr ikke</emphasis> at et system er dødlåst; i stedet skal det forstås som en advarsel om at en dødvakt kunne ha skjedd her.
Problematic <acronym>LOR</acronym>s tend to get fixed quickly, so check the <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-current">FreeBSD-CURRENT mailing list</link> before posting to it. Problematiske <acronym>LOR</acronym>s har en tendens til å fikses raskt, så sjekk <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-current">FreeBSD-CURRENT mailing list</link> før du legger ut på det.
What does <errorname>Called ... with the following non-sleepable locks held</errorname> mean? Hva betyr <errorname>Called ... with the following non-sleepable locks held</errorname>?
This means that a function that may sleep was called while a mutex (or other unsleepable) lock was held. Dette betyr at en funksjon som kan sove ble kalt mens en mutex (eller annen usøvnbar) lås ble holdt.
The reason this is an error is because mutexes are not intended to be held for long periods of time; they are supposed to only be held to maintain short periods of synchronization. This programming contract allows device drivers to use mutexes to synchronize with the rest of the kernel during interrupts. Interrupts (under FreeBSD) may not sleep. Hence it is imperative that no subsystem in the kernel block for an extended period while holding a mutex. Årsaken til at dette er en feil er fordi mutexes ikke er ment å holdes i lengre perioder; de er ment å bare holdes for å opprettholde korte perioder med synkronisering. Denne programmeringskontrakten lar enhetsdrivere bruke mutexer for å synkronisere med resten av kjernen under avbrudd. Avbrudd (under FreeBSD) kan ikke sove. Derfor er det viktig at ikke noe undersystem i kjernen blokkerer i en lengre periode mens du holder en mutex.
To catch such errors, assertions may be added to the kernel that interact with the <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> subsystem to emit a warning or fatal error (depending on the system configuration) when a potentially blocking call is made while holding a mutex. For å fange slike feil, kan påstander legges til kjernen som samhandler med <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>subsystem for å avgi en advarsel eller dødelig feil (avhengig av systemkonfigurasjonen) når en potensielt blokkerende samtale blir utført mens du holder en mutex.
In summary, such warnings are non-fatal, however with unfortunate timing they could cause undesirable effects ranging from a minor blip in the system's responsiveness to a complete system lockup. Oppsummert er slike advarsler ikke-fatale, men med uheldig timing kan de forårsake uønskede effekter som spenner fra en mindre svikt i systemets respons til en fullstendig systemlåsing.
For additional information about locking in FreeBSD see <citerefentry><refentrytitle>locking</refentrytitle><manvolnum>9</manvolnum></citerefentry>. For ytterligere informasjon om låsing i FreeBSD se <citerefentry><refentrytitle>locking</refentrytitle><manvolnum>9</manvolnum></citerefentry>.
buildworld buildworld
installworld installworld
Why does <_:buildtarget-1/>/<_:buildtarget-2/> die with the message <errorname>touch: not found</errorname>? Hvorfor dør <_:buildtarget-1/>/<_:buildtarget-2/> ut med beskjeden <errorname>touch: not found</errorname>?
This error does not mean that the <citerefentry><refentrytitle>touch</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> utility is missing. The error is instead probably due to the dates of the files being set sometime in the future. If the CMOS clock is set to local time, run <command>adjkerntz -i</command> to adjust the kernel clock when booting into single-user mode. Denne feilen betyr ikke at verktøyet <citerefentry><refentrytitle>touch</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> mangler. Feilen skyldes i stedet sannsynligvis datoene for filene som blir angitt en gang i fremtiden. Hvis CMOS-klokken er satt til lokal tid, kjør <command>adjkerntz -i</command> for å justere kjerneklokken når du starter opp i enbrukermodus/single modus.
User Applications Bruker Applikasjoner
Where are all the user applications? Hvor er alle bruker applikasjonene?
Refer to <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/ports/index.html">the ports page</link> for info on software packages ported to FreeBSD. Ja. Henvis til <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/java/index.html">https://www.FreeBSD.org/java/</link> for mer informasjon.
Most ports should work on all supported versions of FreeBSD. Those that do not are specifically marked as such. Each time a FreeBSD release is made, a snapshot of the ports tree at the time of release is also included in the <filename>ports/</filename> directory. De fleste portene bør fungere på alle støttede FreeBSD versjoner. De som spesifikt ikke er støttet har gjerne et notis rundt dette. Hver gang en FreeBSD utgivelse kommer så blir det også laget et snapshop av port treet som også inkluderes i <filename>ports/</filename> katalogen.
FreeBSD supports compressed binary packages to easily install and uninstall ports. Use <citerefentry><refentrytitle>pkg</refentrytitle><manvolnum>7</manvolnum></citerefentry> to control the installation of packages. FreeBSD støtter komprimerte binære pakker for lett tilgjengelighet ved instalasjon og avinstallering av porter. Bruk <citerefentry><refentrytitle>pkg</refentrytitle><manvolnum>7</manvolnum></citerefentry> for alt vedrørende installasjon av pakker.
How do I download the Ports tree? Should I be using Subversion? Hvordan laster jeg ned Port treeet? Bør jeg bruke Subversion?
Any of the methods listed here work: Hvilken som helst av metodene listet nedenfor fungerer:
Use portsnap for most use cases. Refer to <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Using the Ports Collection</link> for instructions on how to use this tool. Bruk portsnap i de fleste tilfeller. Henvis til <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html">Using the Ports Collection</link> for instruksjoner hvordan man skal bruke dette verktøyet.
Use Subversion if custom patches to the ports tree are needed or if running FreeBSD-CURRENT. Refer to <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/svn.html">Using Subversion</link> for details. Bruk Suversion hvis skreddersydde tilpasninger/patches til port treet er nødvendig. Henvis til <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/svn.html">Using Subversion</link> for mer detaljer.

Loading…

To catch such errors, assertions may be added to the kernel that interact with the <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> subsystem to emit a warning or fatal error (depending on the system configuration) when a potentially blocking call is made while holding a mutex.
For å fange slike feil, kan påstander legges til kjernen som samhandler med <citerefentry><refentrytitle>witness</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>subsystem for å avgi en advarsel eller dødelig feil (avhengig av systemkonfigurasjonen) når en potensielt blokkerende samtale blir utført mens du holder en mutex.
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: answer/para
Source string location
book.translate.xml:2194
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/nb_NO/faq.po, string 353