Translation

(itstool) path: legalnotice/para
FreeBSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation.
65/600
Context English Norwegian Bokmål State
_
translator-credits
Lars Skogstad - n3c@n3c.no
Frequently Asked Questions for FreeBSD 11.<replaceable>X</replaceable> and 12.<replaceable>X</replaceable>
Ofte Stilte Spørsmål (FAQ) for FreeBSD 11.<replaceable>X</replaceable> og 12.<replaceable>X</replaceable>
<orgname>The FreeBSD Documentation Project</orgname>
<orgname>The FreeBSD Documentation Project</orgname>
<year>1995</year> <year>1996</year> <year>1997</year> <year>1998</year> <year>1999</year> <year>2000</year> <year>2001</year> <year>2002</year> <year>2003</year> <year>2004</year> <year>2005</year> <year>2006</year> <year>2007</year> <year>2008</year> <year>2009</year> <year>2010</year> <year>2011</year> <year>2012</year> <year>2013</year> <year>2014</year> <year>2015</year> <year>2016</year> <year>2017</year> <year>2018</year> <year>2019</year> <year>2020</year> <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder>
<year>1995</year> <year>1996</year> <year>1997</year> <year>1998</year> <year>1999</year> <year>2000</year> <year>2001</year> <year>2002</year> <year>2003</year> <year>2004</year> <year>2005</year> <year>2006</year> <year>2007</year> <year>2008</year> <year>2009</year> <year>2010</year> <year>2011</year> <year>2012</year> <year>2013</year> <year>2014</year> <year>2015</year> <year>2016</year> <year>2017</year> <year>2018</year> <year>2019</year> <year>2020</year> <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder>
Copyright
Opphavsrett
Redistribution and use in source (XML DocBook) and 'compiled' forms (XML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistribusjon og bruk av kilde (XML DocBook) og 'kompilert' skjemaer (XML, HTML, PDF, PostScript, RTF osv.) Med eller uten endring, er tillatt under forutsetning av at følgende betingelser er oppfylt:
Redistributions of source code (XML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
Omfordeling av kildekoden (XML DocBook) må beholde ovennevnte opphavsrettserklæring, denne listen over forhold og følgende ansvarsfraskrivelse som de første linjene i denne filen uendret.
Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Omfordeling i kompilert form (transformert til andre DTDer, konvertert til PDF, PostScript, RTF og andre formater) må gjengi ovennevnte opphavsrettserklæring, denne liste over forhold og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som leveres med distribusjonen.
THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
DENNE DOKUMENTASJONEN LEVERES AV FREEBSD-DOKUMENTASJONSPROSJEKTET "SOM ER" OG EVENTUELLT UTTRYKKTE ELLER IMPLISTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE IMPLISJONTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SÆRLIG FORMÅL ER FORBEVISET. IKKE ANSVARLIG SKAL FREEBSD-DOKUMENTASJONSPROJEKTET ANSVARLES FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, HENDELIGE, SPESIELLE, EXEMPLERALE ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV GODER ELLER TJENESTER; TAP ELLER BRUK AV DATA, FORRETNING AV FORRETNINGSINSTRUKSJONER) HVIS SIKKERHET OG PÅ NOEN TEORI OM ANSVAR, HVIS I KONTRAKT, STRENGT ANSVARLIGHET, ELLER SKADE (INKLUDERT NEGLIGENS ELLER ANNEN) OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE UTE AV BRUK AV DENNE DOKUMENTASJONEN, SELV OM FORVISNING AV UTSLAGET.
FreeBSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation.
FreeBSD er et registrert varemerke og eies av FreeBSD Foundation.
Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Flash and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Flash and PostScript er registrerte varemerker til Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
IBM, AIX, OS/2, PowerPC, PS/2, S/390, and ThinkPad are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both.
IBM, AIX, OS/2, PowerPC, PS/2, S/390, og ThinkPad er et registrert varemerke av International Business Machines Corporation i USA, andre land, eller begge.
IEEE, POSIX, and 802 are registered trademarks of Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. in the United States.
IEEE, POSIX, og 802 er registrert varemerke til Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. i USA.
Intel, Celeron, Centrino, Core, EtherExpress, i386, i486, Itanium, Pentium, and Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.
Intel, Celeron, Centrino, Core, EtherExpress, i386, i486, Itanium, Pentium, and Xeon er registrert varemerke til Intel Corporation eller eller dets datterselskaper i USA og andre land.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.
Linux er et registrert varemerke til Linus Torvalds.
Microsoft, IntelliMouse, MS-DOS, Outlook, Windows, Windows Media and Windows NT are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Microsoft, IntelliMouse, MS-DOS, Outlook, Windows, Windows Media and Windows NT er enten registrert varemerke til Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
NetBSD is a registered trademark of the NetBSD Foundation.
NetBSD er et registrert varemerke til NetBSD Foundation.
Motif, OSF/1, and UNIX are registered trademarks and IT DialTone and The Open Group are trademarks of The Open Group in the United States and other countries.
Motif,OSF/1 og UNIX er registrerte varemerker og IT DialTone og The Open Group varemerke av The Open Group i USA eller andre land.
Silicon Graphics, SGI, and OpenGL are registered trademarks of Silicon Graphics, Inc., in the United States and/or other countries worldwide.
Silicon Graphics, SGI, og OpenGL er et registrert varemerke til Silicon Graphics, Inc., i USA og/eller andre land over hele verden.
Sun, Sun Microsystems, Java, Java Virtual Machine, JDK, JRE, JSP, JVM, Netra, OpenJDK, Solaris, StarOffice, SunOS and VirtualBox are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.
Sun, Sun Microsystems, Java, Java Virtual Machine, JDK, JRE, JSP, JVM, Netra, OpenJDK, Solaris, StarOffice, SunOS og VirtualBox er et registrert varemerke eller registrert varemerke til Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land.
Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware of the trademark claim, the designations have been followed by the <quote>™</quote> or the <quote>®</quote> symbol.
Mange av betegnelsene som brukes av produsenter og selgere for å skille produktene deres, hevdes som varemerker. Der de betegnelsene vises i dette dokumentet, og FreeBSD-prosjektet var klar over varemerkekravet, har betegnelsene blitt fulgt av <quote>™</quote> eller <quote>®</quote> symbolet.
$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/books/faq/book.xml 54295 2020-06-25 18:58:26Z gjb $
$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/books/faq/book.xml 52666 2018-12-11 18:49:03Z gjb $
This is the Frequently Asked Questions <acronym>(FAQ)</acronym> for FreeBSD versions 12.<replaceable>X</replaceable> and 11.<replaceable>X</replaceable>. Every effort has been made to make this <acronym>FAQ</acronym> as informative as possible; if you have any suggestions as to how it may be improved, send them to the <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-doc">FreeBSD documentation project mailing list</link>.
Dette er Ofte Stilte Spørsmål <acronym>(FAQ)</acronym> for FreeBSD versjon 12.<replaceable>X</replaceable> og 11.<replaceable>X</replaceable>. Alt har blitt gjort for å prøve å gjøre disse <acronym>Vanlige spørsmålene </acronym> så informative som mulig; hvis du har noen forslag til hvordan det kan bli bedre, send dem til <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-doc">FreeBSD documentation project mailing list</link>.
The latest version of this document is always available from the <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/index.html">FreeBSD website</link>. It may also be downloaded as one large <link xlink:href="book.html">HTML</link> file with HTTP or as a variety of other formats from the <link xlink:href="https://download.freebsd.org/ftp/doc/">FreeBSD FTP server</link>.
Den siste versjonen av dette dokumentet er alltid tilgjengelig via <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/index.html">FreeBSD hjemmesiden</link> Den kan også lastes ned som en stor <link xlink:href="book.html">HTML</link> fil ved bruk av HTTP eller via andre formater fra <link xlink:href="https://download.freebsd.org/ftp/doc/">FreeBSD FTP serveren</link>.
Introduction
Introduksjon
ComponentTranslation
This translation Translated FreeBSD Doc/books_faq
FreeBSD er et registrert varemerke og eies av FreeBSD Foundation.
Following strings have same context and same source.
Translated FreeBSD Doc/articles_nanobsd
FreeBSD er et registrert varemerke til the FreeBSD Foundation.

Change compared to this translation:

FreeBSD er et registrert varemerke og eies avtil the FreeBSD Foundation.
Translated FreeBSD Doc/books_handbook
FreeBSD er et registrert varemerke for FreeBSD Foundation.

Change compared to this translation:

FreeBSD er et registrert varemerke og eies avfor FreeBSD Foundation.
Translated FreeBSD Doc/articles_ipsec-must
FreeBSD er et registrert varemerke tilhørende FreeBSD Foundation.

Change compared to this translation:

FreeBSD er et registrert varemerke og eies avtilhørende FreeBSD Foundation.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: legalnotice/para
Labels
No labels currently set.
Source string location
book.translate.xml:98
Source string age
11 months ago
Translation file
books/nb_NO/faq.po, string 10