The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: para/indexterm (itstool) path: sect2/indexterm
English
<primary>NAT</primary>
Context English Persian State
<emphasis>Over 30 thousand prebuilt packages</emphasis> for all supported architectures, and the Ports Collection which makes it easy to build your own, customized ones. <emphasis>بیش از ۳۰ هزار بسته از پیش ساخته شده</emphasis> برای تمامی معماری‌های پشتیبانی شده، و مجموعه پورت‌ها که ساختن و سفارشی‌سازی آن‌ها را آسان می‌سازد.
<emphasis>Documentation</emphasis> - in addition to Handbook and books from different authors that cover topics ranging from system administration to kernel internals, there are also the <citerefentry><refentrytitle>man</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> pages, not only for userspace daemons, utilities, and configuration files, but also for kernel driver APIs (section 9) and individual drivers (section 4). <emphasis>مستندات</emphasis> - افزون بر کتاب راهنما و کتاب‌هایی از نویسندگان مختلف که موضوعاتی چون سرپرستی سامانه تا داخلی‌های هسته را پوشش می‌دهند، همچنین صفحات <citerefentry><refentrytitle>man</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>، نه تنها برای دیمِن‌های فضای کاربری، ابزارها، و پرونده‌های پیکربندی، بلکه برای رابط‌های برنامه‌نویسیِ کاربردیِ گردانندهٔ هسته (بخش ۹) و گرداننده‌های انفرادی (بخش ۴) نیز موجود هستند.
<emphasis>Simple and consistent repository structure and build system</emphasis> - FreeBSD uses a single repository for all of its components, both kernel and userspace. This, along with an unified and easy to customize build system and a well thought out development process makes it easy to integrate FreeBSD with build infrastructure for your own product. <emphasis>ساختار مخزن و سامانه ساختِ ساده و با ثبات</emphasis> - سامانه FreeBSD از یک مخزن واحد برای تمامی اجزای خود، یعنی هم هسته و هم فضای کاربری استفاده می‌کند. این، در کنار یک سامانه ساختِ یکپارچه و آسان در سفارشی سازی و یک سیر توسعه سنجیده کار را برای یکپارچه سازیِ FreeBSD با زیرساختِ متناسب با محصول شما آسان کرده است.
<emphasis>Staying true to Unix philosophy</emphasis>, preferring composability instead of monolithic <quote>all in one</quote> daemons with hardcoded behavior. <emphasis>وفاداری به فلسفه یونیکس</emphasis>، ترجیح بر ترکیب‌پذیری به جای دیمِن‌های <quote>چند منظوره</quote>و یکپارچه با رفتارِ سخت‌کد شده.
<primary>binary compatibility</primary> <secondary>Linux</secondary> <primary>سازگاری دودویی</primary><secondary>لینوکس</secondary>
<_:indexterm-1/> <emphasis>Binary compatibility</emphasis> with Linux, which makes it possible to run many Linux binaries without the need for virtualisation. <emphasis><_:indexterm-1/>سازگاری دودویی</emphasis> با لینوکس، که امکان اجرای بسته‌های دودویی‌ لینوکس را بدون نیاز به مجازی‌سازی می‌دهد.
<primary>Computer Systems Research Group (CSRG)</primary> <primary>گروه تحقیقاتی سامانه‌های رایانه‌ای (CSRG)</primary>
FreeBSD is based on the 4.4BSD-Lite<_:indexterm-1/> release from Computer Systems Research Group (CSRG)<_:indexterm-2/> at the University of California at Berkeley, and carries on the distinguished tradition of BSD systems development. In addition to the fine work provided by CSRG, the FreeBSD Project has put in many thousands of man-hours into extending the functionality and fine-tuning the system for maximum performance and reliability in real-life load situations. FreeBSD offers performance and reliability on par with other Open Source and commercial offerings, combined with cutting-edge features not available anywhere else. FreeBSD بر پایه نسخه 4.4BSD-Lite<_:indexterm-1/> از گروه تحقیقاتی سامانه‌های رایانه‌ای (CSRG)<_:indexterm-2/> در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است، و سنت متمایزِ توسعه‌ سامانه‌های BSD را ادامه می‌دهد. افزون بر کارِ با ارزشی که توسط CSRG ارائه شده است، پروژه FreeBSD هزاران نفر-ساعت را صرف گسترشِ کارکرد و تنظیم دقیقِ FreeBSD به‌جهتِ بالا‌بردنِ عملکرد و پایاییِ آن در شرایط واقعی کرده است. توأم با امکانات پیشرفته‌ منحصر به خود، عملکرد و پایاییِ FreeBSD با آنچه سایر پروژه‌های متن باز و تجاری ارائه می‌دهند برابری می‌کند.
What Can FreeBSD Do? FreeBSD چه می‌تواند انجام دهد؟
The applications to which FreeBSD can be put are truly limited only by your own imagination. From software development to factory automation, inventory control to azimuth correction of remote satellite antennae; if it can be done with a commercial <trademark class="registered">UNIX</trademark> product then it is more than likely that you can do it with FreeBSD too! FreeBSD also benefits significantly from literally thousands of high quality applications developed by research centers and universities around the world, often available at little to no cost. تعداد کاربرد‌هایی که می‌توان از FreeBSD داشت تنها محدود به قوه تصور شما هست. از توسعه نرم افزار گرفته تا خودکار‌سازی کارخانه، نظارت بر موجودی و تصحیح سمتِ آنتن‌های ماهواره‌ از راه دور؛ اگر یک محصول تجاری <trademark class="registered">UNIX</trademark> بتواند از پس آن برآید امکان آن‌ که شما بتوانید آن را با FreeBSD هم انجام دهید فراتر از محتمل است! همچنین به‌‌طور قابل ملاحظه‌ و عینی از هزاران برنامه کاربردی با کیفیت بالا که توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های سراسر جهان توسعه داده شده است بهره می‌برد، و اغلب با هزینه‌ای اندک یا بدون هیچ هزینه‌ای در دسترس هستند.
Because the source code for FreeBSD itself is freely available, the system can also be customized to an almost unheard of degree for special applications or projects, and in ways not generally possible with operating systems from most major commercial vendors. Here is just a sampling of some of the applications in which people are currently using FreeBSD: از آنجا که کد منبعِ FreeBSD به‌رایگان در دسترس همگان هست، این امکان را نیز فراهم می‌سازد تا بتوان سامانه را به‌منظور کاربردها یا پروژه‌های خاص به قدری سفارشی‌سازی کرد که در سایر سامانه‌های عامل‌ تجاری که توسط عرضه کنند‌گانِ بزرگ ارائه می‌شوند نظیرش نباشد. در ادامه چند نمونه از کاربردهایی را که مردم با FreeBSD دارند خواهید دید:
<emphasis>Internet Services:</emphasis> The robust TCP/IP networking built into FreeBSD makes it an ideal platform for a variety of Internet services such as: <emphasis>خدمات اینترنتی:</emphasis> شبکه‌سازیِ توانمندِ TCP/IP که در داخل FreeBSD تبیین شده است آن را به بستری ایده‌آل برای گستره‌ای از خدمات اینترنتی تبدیل می‌کند، خدماتی چون:
Web servers کارسازهای وب
IPv4 and IPv6 routing مسیرگزینی قرارداد اینترنت نسخه ۴ و ۶
<primary>firewall</primary> <primary>سپرواره</primary>
<primary>NAT</primary> <primary>NAT</primary>
Firewalls<_:indexterm-1/> and NAT<_:indexterm-2/> (<quote>IP masquerading</quote>) gateways دروازه‌های سپرواره‌ها<_:indexterm-1/> و برگردان نشانی شبکه<_:indexterm-2/>(<quote>دگرنمایی IP</quote>)
<primary>FTP servers</primary> <primary>کارساز‌های قرارداد انتقال پرونده</primary>
FTP servers<_:indexterm-1/> کارساز‌های قرارداد انتقال پرونده<_:indexterm-1/>
<primary>electronic mail</primary> <see>email</see> ‫‫<primary>نامه‌رسانی الکترونیک</primary><see>نامهٔ‌ الکترونیک را</see>
<primary>email</primary> <primary>نامهٔ الکترونیک</primary>
<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> Email servers کارسازهای نامهٔ الکترونیک <_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/>
And more... و بیشتر...
<emphasis>Education:</emphasis> Are you a student of computer science or a related engineering field? There is no better way of learning about operating systems, computer architecture and networking than the hands on, under the hood experience that FreeBSD can provide. A number of freely available CAD, mathematical and graphic design packages also make it highly useful to those whose primary interest in a computer is to get <emphasis>other</emphasis> work done! <emphasis>آموزش:</emphasis> آیا شما یک دانشجوی رشتهٔ علوم رایانه یا یک مهندس در زمینهٔ مرتبط هستید؟ هیچ راهی بهتر از تجربهٔ عملی و عمیقی که با FreeBSD می‌توان داشت برای یادگیری سامانه‌های عامل، معماری رایانه و شبکه‌سازی وجود ندارد. تعدادی بسته‌های مرتبط با CAD، ریاضیات و طراحی تصویری نیز به‌طور رایگان برای افرادی که ترجیحشان بر این است که به‌وسیلهٔ رایانه بتوانند کارهای <emphasis>دیگری</emphasis> را به انجام برسانند در دسترس است!
<emphasis>Research:</emphasis> With source code for the entire system available, FreeBSD is an excellent platform for research in operating systems as well as other branches of computer science. FreeBSD's freely available nature also makes it possible for remote groups to collaborate on ideas or shared development without having to worry about special licensing agreements or limitations on what may be discussed in open forums. <emphasis>پژوهش:</emphasis> از آنجا که کد منبع تمام سامانه در دسترس است، FreeBSD یک بستر ایده‌آل برای پژوهش پیرامون سامانه‌های عامل و همچنین دیگر شاخه‌های علوم رایانه است. ماهیت دسترس‌پذیری آزادانهٔ FreeBSD این امکان را برای گروه‌های از راه دور فراهم کرده است تا بدون اینکه نگران توافق‌نامه‌های صدور پروانهٔ مخصوص یا محدودیت بر محتوای مباحث در انجمن‌های باز باشند بتوانند بر روی ایده‌ها یا توسعهٔ مشترک همکاری کنند.
<primary>router</primary> <primary>مسیریاب</primary>
<primary>DNS Server</primary> <primary>کارساز سامانهٔ نام دامنه</primary>
<emphasis>Networking:</emphasis> Need a new router?<_:indexterm-1/> A name server (DNS)?<_:indexterm-2/> A firewall to keep people out of your internal network? FreeBSD can easily turn that unused PC sitting in the corner into an advanced router with sophisticated packet-filtering capabilities. <emphasis>شبکه‌سازی:</emphasis> به یک مسیریاب<_:indexterm-1/> جدید نیاز دارید؟ یک سامانهٔ نام دامنه؟<_:indexterm-2/> یک سپرواره به‌منظور جلوگیری از ورود دیگران به شبکهٔ داخلی خود؟ FreeBSD به‌راحتی می‌تواند رایانهٔ شخصیِ بدون استفادهٔ شما را به یک مسیریاب پیشرفته با قابلیت تصفیه‌کنندهٔ بسته در سطح بالا تبدیل کند.
<primary>embedded</primary> <primary>تعبیه شده</primary>
<emphasis>Embedded:</emphasis> FreeBSD makes an excellent platform to build embedded systems upon. <_:indexterm-1/> With support for the <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> and <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platforms, coupled with a robust network stack, cutting edge features and the permissive <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD license</link> FreeBSD makes an excellent foundation for building embedded routers, firewalls, and other devices. <emphasis>تعبیه شده:</emphasis> FreeBSD بستری عالی برای ساخت سامانه‌های تعبیه شده بر روی آن ایجاد می‌کند. <_:indexterm-1/> به‌همراه پشتیبانی برای بستر‌های <trademark class="registered">ARM</trademark>، <trademark class="registered">MIPS</trademark> و <trademark class="registered">PowerPC</trademark>، توام با پشتهٔ شبکهٔ قدرتمند، امکانات پیشرو و <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">پروانهٔ BSD</link> آسان‌گیرِ آن می‌تواند زیربنایی فوق‌العاده به‌منظور ساخت مسیریاب‌ها، سپرواره‌ها و بسیاری دستگاه‌های تعبیه شدهٔ دیگر ایجاد کند.
<primary>X Window System</primary> <primary>سامانهٔ پنجره‌بندی X</primary>

Loading…

<primary>NAT</primary>
<primary>NAT</primary>
9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Persian
NAT برگردان نشانی شبکه FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: para/indexterm (itstool) path: sect2/indexterm
Source string location
book.translate.xml:1886 book.translate.xml:63188
String age
11 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/fa/handbook.po, string 186