Translation

(itstool) path: sect2/para
Install FreeBSD as usual:
34/250
Context English Turkish (tr_TR) State
Installing FreeBSD on <application>VMware Fusion</application> <application>VMware Fusion</application>'a FreeBSD Kurulumu
The first step is to start <application>VMware Fusion</application> which will load the Virtual Machine Library. Click <guimenuitem>New</guimenuitem> to create the virtual machine: İlk adım, Sanal Makine kütüphanesini yükleyecek olan <application>VMware Fusion</application>'ı çalıştırmaktır. Sanal makineyi oluşturmak için <guimenuitem>Yeni</guimenuitem> seçeneğine tıklayın:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd01' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd01' md5='__failed__'
This will load the New Virtual Machine Assistant. Click <guimenuitem>Continue</guimenuitem> to proceed: Bu Yeni Sanal Makine Asistanı'nı yükleyecektir. Devam etmek için <guimenuitem>Devam</guimenuitem> seçeneğine tıklayın:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd02' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd02' md5='__failed__'
Select <guimenuitem>Other</guimenuitem> as the <guimenuitem>Operating System</guimenuitem> and either <guimenuitem>FreeBSD</guimenuitem> or <guimenuitem>FreeBSD 64-bit</guimenuitem>, as the <guimenu>Version</guimenu> when prompted: <guimenuitem>İşletim Sistemi</guimenuitem> olarak <guimenuitem>Diğer</guimenuitem>'i seçin ve istenildiğinde <guimenu>Sürüm</guimenu> olarak <guimenuitem>FreeBSD</guimenuitem> veya <guimenuitem>FreeBSD 64-bit</guimenuitem> seçeneğini seçin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd03' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd03' md5='__failed__'
Choose the name of the virtual machine and the directory where it should be saved: Sanal makinenin adını ve dizinin nereye kaydedilmesi gerektiğini seçin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd04' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd04' md5='__failed__'
Choose the size of the Virtual Hard Disk for the virtual machine: Sanal makine için Sanal Hard Disk boyutunu seçin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd05' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd05' md5='__failed__'
Choose the method to install the virtual machine, either from an <acronym>ISO</acronym> image or from a <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>: Sanal makineyi kurma yöntemini bir <acronym>ISO</acronym> görüntüsünden veya bir <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>'den seçin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd06' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd06' md5='__failed__'
Click <guimenuitem>Finish</guimenuitem> and the virtual machine will boot: <guimenuitem>Bitir</guimenuitem>'e tıklayarak sanal makinenin önyüklemesini gerçekleştirin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd07' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd07' md5='__failed__'
Install FreeBSD as usual: FreeBSD'yi her zamanki gibi kurun:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd08' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd08' md5='__failed__'
Once the install is complete, the settings of the virtual machine can be modified, such as memory usage: Kurulum tamamlandığında, sanal makinenin bellek kullanımı gibi ayarları değiştirilebilir:
The System Hardware settings of the virtual machine cannot be modified while the virtual machine is running. Sanal makinenin Sistem Donanım ayarları, sanal makine çalışırken değiştirilemez.
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd09' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd09' md5='__failed__'
The number of CPUs the virtual machine will have access to: Sanal makinenin erişimi olacağı CPU sayısı:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd10' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd10' md5='__failed__'
The status of the <acronym>CD-ROM</acronym> device. Normally the <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>/<acronym>ISO</acronym> is disconnected from the virtual machine when it is no longer needed. <acronym>CD-ROM</acronym> aygıtının durumu. Genellikle, gerekmediği durumlarda <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>/<acronym>ISO</acronym>'nun sanal makineden bağlantısı kesilir.
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd11' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd11' md5='__failed__'
The last thing to change is how the virtual machine will connect to the network. To allow connections to the virtual machine from other machines besides the host, choose <guimenuitem>Connect directly to the physical network (Bridged)</guimenuitem>. Otherwise, <guimenuitem>Share the host's internet connection (NAT)</guimenuitem> is preferred so that the virtual machine can have access to the Internet, but the network cannot access the virtual machine. Son değiştirilecek şey ise sanal makinenin ağa nasıl bağlanacağıdır. Ana bilgisayar dışında diğer makinelerden sanal makineye olan bağlantılara izin vermek için, <guimenuitem>Doğrudan fiziksel ağa bağlanın (Köprülü</guimenuitem> seçeneğini seçin. Aksi taktirde, <guimenuitem>Ana bilgisayarın internet bağlantısını paylaş (NAT)</guimenuitem> seçeneği tercih edilir, böylece sanal makine İnternete erişim sağlayabilir ama ağ, sanal makineye erişim sağlayamaz.
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd12' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd12' md5='__failed__'
After modifying the settings, boot the newly installed FreeBSD virtual machine. Ayarları değiştirdikten sonra, yeni kurulumu yapılmış FreeBSD sanal makinesinin önyüklemesini gerçekleştirin.
Configuring FreeBSD on <application>VMware Fusion</application> <application>VMware Fusion</application> üzerinde FreeBSD Yapılandırması
After FreeBSD has been successfully installed on <trademark class="registered">Mac OS</trademark> X with <application>VMware Fusion</application>, there are a number of configuration steps that can be taken to optimize the system for virtualized operation. FreeBSD <application>VMware Fusion</application> ile <trademark class="registered">Mac OS</trademark> X'e başarıyla kurulduktan sonra, sanallaştırılmış işletim için sistemi optimize etmek üzere uygulanabilecek birkaç yapılandırma adımı vardır.
The most important step is to reduce the <option>kern.hz</option> tunable to reduce the CPU utilization of FreeBSD under the <application>VMware Fusion</application> environment. This is accomplished by adding the following line to <filename>/boot/loader.conf</filename>: <application>VMware Fusion</application> ortamı altında FreeBSD'nin CPU kullanımını azaltmak için en önemli adım ayarlanabilir <option>kern.hz</option>'i azaltmaktır. Bu, <filename>/boot/loader.conf</filename>'a aşağıdaki satırı ekleyerek gerçekleştirilir:
Without this setting, an idle FreeBSD <application>VMware Fusion</application> guest will use roughly 15% of the CPU of a single processor <trademark class="registered">iMac</trademark>. After this change, the usage will be closer to 5%. Bu ayar olmadan, eylemsiz bir FreeBSD <application>VMware Fusion</application> konuğu, tek bir <trademark class="registered">iMac</trademark> işlemcisinin CPU'sunun yaklaşık olarak %15'ini kullanacaktır. Bu değişiklikten sonra, kullanım %5'e yakın olacaktır.

Loading…

Install FreeBSD as usual:
FreeBSD'yi her zamanki gibi kurun:
4 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "FreeBSD'yi her zamanki gibi kurun:".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
FreeBSD branch FreeBSD şubesi FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:42561
String age
6 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6889