Translation

(itstool) path: listitem/para

<trademark class="registered">Cisco</trademark> Fast <trademark class="registered">EtherChannel</trademark> (<acronym>FEC</acronym>) is found on older <trademark class="registered">Cisco</trademark> switches. It provides a static setup and does not negotiate aggregation with the peer or exchange frames to monitor the link. If the switch supports <acronym>LACP</acronym>, that should be used instead.
415/4010
Context English Turkish (tr_TR) State
<prompt>%</prompt> <userinput>snmpwalk -v 2c -c public bridge1.example.com</userinput>
enterprises.fokus.begemot.begemotBridge
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeBaseName."bridge0" = STRING: bridge0
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeBaseName."bridge2" = STRING: bridge2
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeBaseAddress."bridge0" = STRING: e:ce:3b:5a:9e:13
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeBaseAddress."bridge2" = STRING: 12:5e:4d:74:d:fc
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeBaseNumPorts."bridge0" = INTEGER: 1
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeBaseNumPorts."bridge2" = INTEGER: 1
...
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeStpTimeSinceTopologyChange."bridge0" = Timeticks: (116927) 0:19:29.27 centi-seconds
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeStpTimeSinceTopologyChange."bridge2" = Timeticks: (82773) 0:13:47.73 centi-seconds
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeStpTopChanges."bridge0" = Counter32: 1
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeStpTopChanges."bridge2" = Counter32: 1
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeStpDesignatedRoot."bridge0" = Hex-STRING: 80 00 00 40 95 30 5E 31
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeStpDesignatedRoot."bridge2" = Hex-STRING: 80 00 00 50 8B B8 C6 A9
<prompt>%</prompt> <userinput>snmpwalk -v 2c -c public bridge1.example.com</userinput>
enterprises.fokus.begemot.begemotBridge
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeBaseName."bridge0" = STRING: bridge0
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeBaseName."bridge2" = STRING: bridge2
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeBaseAddress."bridge0" = STRING: e:ce:3b:5a:9e:13
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeBaseAddress."bridge2" = STRING: 12:5e:4d:74:d:fc
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeBaseNumPorts."bridge0" = INTEGER: 1
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeBaseNumPorts."bridge2" = INTEGER: 1
...
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeStpTimeSinceTopologyChange."bridge0" = Timeticks: (116927) 0:19:29.27 centi-seconds
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeStpTimeSinceTopologyChange."bridge2" = Timeticks: (82773) 0:13:47.73 centi-seconds
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeStpTopChanges."bridge0" = Counter32: 1
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeStpTopChanges."bridge2" = Counter32: 1
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeStpDesignatedRoot."bridge0" = Hex-STRING: 80 00 00 40 95 30 5E 31
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeStpDesignatedRoot."bridge2" = Hex-STRING: 80 00 00 50 8B B8 C6 A9
To change the bridge interface being monitored via the <literal>mib-2.dot1dBridge</literal> subtree: <literal> mib-2.dot1dBridge </literal> alt ağacı üzerinden izlenen köprü arabirimini değiştirmek için:
<prompt>%</prompt> <userinput>snmpset -v 2c -c private bridge1.example.com</userinput>
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeDefaultBridgeIf.0 s bridge2
<prompt>%</prompt> <userinput>snmpset -v 2c -c private bridge1.example.com</userinput>
BEGEMOT-BRIDGE-MIB::begemotBridgeDefaultBridgeIf.0 s bridge2
Link Aggregation and Failover Bağlantı Toplama ve Yük Devretme
<primary>lagg</primary> <primary>lagg</primary>
<primary>failover</primary> <primary>failover</primary>
<primary><acronym>FEC</acronym></primary> <primary><acronym>FEC</acronym></primary>
<primary><acronym>LACP</acronym></primary> <primary><acronym>LACP</acronym></primary>
<primary>loadbalance</primary> <primary>loadbalance</primary>
<primary>roundrobin</primary> <primary>roundrobin</primary>
FreeBSD provides the <citerefentry><refentrytitle>lagg</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> interface which can be used to aggregate multiple network interfaces into one virtual interface in order to provide failover and link aggregation. Failover allows traffic to continue to flow as long as at least one aggregated network interface has an established link. Link aggregation works best on switches which support <acronym>LACP</acronym>, as this protocol distributes traffic bi-directionally while responding to the failure of individual links. FreeBSD, yük devretme ve bağlantı birleştirme sağlamak için birden çok ağ arabirimini tek bir sanal arabirimde toplamak için kullanılabilen <citerefentry><refentrytitle>lagg</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> arabirimini sağlar. Yük devretme, en az bir birleştirilmiş ağ arabirimi yerleşik bir bağlantıya sahip olduğu sürece trafiğin akmaya devam etmesini sağlar. Bağlantı toplama en iyi şekilde <acronym> LACP </acronym> 'i destekleyen anahtarlarda çalışır, çünkü bu protokol trafiği iki yönlü olarak dağıtırken, bireysel bağlantıların başarısızlığına yanıt verir.
The aggregation protocols supported by the lagg interface determine which ports are used for outgoing traffic and whether or not a specific port accepts incoming traffic. The following protocols are supported by <citerefentry><refentrytitle>lagg</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>: Gecikme arabirimi tarafından desteklenen toplama protokolleri, giden bağlantı noktaları için hangi bağlantı noktalarının kullanıldığını ve belirli bir bağlantı noktasının gelen trafiği kabul edip etmediğini belirler. Aşağıdaki protokoller <citerefentry><refentrytitle>lagg</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> tarafından desteklenmektedir:
failover Yük devretme
This mode sends and receives traffic only through the master port. If the master port becomes unavailable, the next active port is used. The first interface added to the virtual interface is the master port and all subsequently added interfaces are used as failover devices. If failover to a non-master port occurs, the original port becomes master once it becomes available again. Bu mod yalnızca ana bağlantı noktası üzerinden trafik gönderir ve alır. Ana bağlantı noktası kullanılamaz duruma gelirse, bir sonraki etkin bağlantı noktası kullanılır. Sanal arabirime eklenen ilk arabirim ana bağlantı noktasıdır ve daha sonra eklenen tüm arabirimler yük devretme aygıtı olarak kullanılır. Ana olmayan bir bağlantı noktasına yük devretme oluşursa, orijinal bağlantı noktası yeniden kullanılabilir duruma geldiğinde ana hale gelir.
fec / loadbalance fec/ yük dengesi
<trademark class="registered">Cisco</trademark> Fast <trademark class="registered">EtherChannel</trademark> (<acronym>FEC</acronym>) is found on older <trademark class="registered">Cisco</trademark> switches. It provides a static setup and does not negotiate aggregation with the peer or exchange frames to monitor the link. If the switch supports <acronym>LACP</acronym>, that should be used instead. <trademark class= "registered"> Cisco </trademark> Hızlı <ticari marka sınıfı = "kayıtlı"> EtherChannel </trademark> (<acronym> FEC </acronym>) eski <trademark class = "registered"> Cisco'da bulundu </trademark> anahtarları. Statik bir kurulum sağlar ve bağlantıyı izlemek için eş veya takas çerçeveleriyle birleşme görüşmesi yapmaz. Anahtar <acronym> LACP </acronym> 'ı destekliyorsa, bunun yerine kullanılmalıdır.
<acronym>lacp</acronym> <acronym>lacp</acronym>
The <trademark class="registered">IEEE</trademark> 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (<acronym>LACP</acronym>) negotiates a set of aggregable links with the peer into one or more Link Aggregated Groups (<acronym>LAG</acronym>s). Each <acronym>LAG</acronym> is composed of ports of the same speed, set to full-duplex operation, and traffic is balanced across the ports in the <acronym>LAG</acronym> with the greatest total speed. Typically, there is only one <acronym>LAG</acronym> which contains all the ports. In the event of changes in physical connectivity, <acronym>LACP</acronym> will quickly converge to a new configuration. <Trademark class= "registered"> IEEE </trademark> 802.3ad Bağlantı Birleştirme Denetim Protokolü (<acronym> LACP </acronym>), bir veya daha fazla Bağlantı Birleştirilmiş Gruplar (<acronym>) ile bir grup toplanabilir bağlantıyı görüşür LAG </ acronym>) s. Her <acronym> LAG </acronym>, tam dubleks çalışmaya ayarlanmış aynı hızdaki portlardan oluşur ve trafik, <acronym> LAG </acronym> içindeki en yüksek toplam hıza sahip portlar arasında dengelenir. Tipik olarak, tüm portları içeren tek bir <acronym> LAG </acronym> vardır. Fiziksel bağlantıda değişiklik olması durumunda, <acronym> LACP </acronym> hızlı bir şekilde yeni bir konfigürasyona dönüşecektir.
<acronym>LACP</acronym> balances outgoing traffic across the active ports based on hashed protocol header information and accepts incoming traffic from any active port. The hash includes the Ethernet source and destination address and, if available, the <acronym>VLAN</acronym> tag, and the <acronym>IPv4</acronym> or <acronym>IPv6</acronym> source and destination address. <acronym> LACP </acronym>, karma protokol başlık bilgisine dayalı olarak etkin bağlantı noktaları boyunca giden trafiği dengeler ve herhangi bir etkin bağlantı noktasından gelen trafiği kabul eder. Karma, Ethernet kaynağı ve hedef adresini ve varsa <acronym> VLAN </acronym> etiketini ve <acronym> IPv4 </acronym> veya <acronym> IPv6 </acronym> kaynak ve hedef adresini içerir.
roundrobin dairesel denetim
This mode distributes outgoing traffic using a round-robin scheduler through all active ports and accepts incoming traffic from any active port. Since this mode violates Ethernet frame ordering, it should be used with caution. Bu mod, giden trafiği tüm etkin bağlantı noktalarından bir yuvarlak devir zamanlayıcı kullanarak dağıtır ve herhangi bir etkin bağlantı noktasından gelen trafiği kabul eder. Bu mod Ethernet çerçeve sırasını ihlal ettiğinden dikkatli kullanılmalıdır.
Configuration Examples Konfigürasyon örnekleri
This section demonstrates how to configure a <trademark class="registered">Cisco</trademark> switch and a FreeBSD system for <acronym>LACP</acronym> load balancing. It then shows how to configure two Ethernet interfaces in failover mode as well as how to configure failover mode between an Ethernet and a wireless interface. Bu bölüm, <acronym> LACP </acronym> yük dengelemesi için bir <trademark class = "registered"> Cisco </trademark> anahtarının ve bir FreeBSD sisteminin nasıl yapılandırılacağını gösterir. Daha sonra yük devretme modunda iki Ethernet arabiriminin nasıl yapılandırılacağını ve bir Ethernet ile kablosuz arabirim arasında yük devretme modunun nasıl yapılandırılacağını gösterir.
<acronym>LACP</acronym> Aggregation with a <trademark class="registered">Cisco</trademark> Switch <acronym> LACP </acronym> <trademark class = "registered"> Cisco </trademark> Anahtarıyla toplama
This example connects two <citerefentry><refentrytitle>fxp</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> Ethernet interfaces on a FreeBSD machine to the first two Ethernet ports on a <trademark class="registered">Cisco</trademark> switch as a single load balanced and fault tolerant link. More interfaces can be added to increase throughput and fault tolerance. Replace the names of the <trademark class="registered">Cisco</trademark> ports, Ethernet devices, channel group number, and <acronym>IP</acronym> address shown in the example to match the local configuration. Bu örnek, bir FreeBSD makinesindeki iki <citerefentry><refentrytitle>fxp</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> FreeBSD makinesindeki iki <citerefentry> Ethernet arabirimini <trademark class = "registered"> Cisco'daki ilk iki Ethernet bağlantı noktasına bağlar </trademark> yük dengelemeli ve hataya dayanıklı bağlantı olarak değiştirin. Verim ve hata toleransını artırmak için daha fazla arayüz eklenebilir. Yerel yapılandırmayla eşleşmek için örnekte gösterilen <trademark class = "registered"> Cisco </trademark> bağlantı noktalarının, Ethernet aygıtlarının, kanal grup numarasının ve <acronym> IP </acronym> adresinin adlarını değiştirin.
Frame ordering is mandatory on Ethernet links and any traffic between two stations always flows over the same physical link, limiting the maximum speed to that of one interface. The transmit algorithm attempts to use as much information as it can to distinguish different traffic flows and balance the flows across the available interfaces. Ethernet bağlantılarında çerçeve sıralaması zorunludur ve iki istasyon arasındaki herhangi bir trafik her zaman aynı fiziksel bağlantı üzerinden akar ve maksimum hızı bir arabirimin hızıyla sınırlar. Aktarım algoritması, farklı trafik akışlarını ayırt etmek ve mevcut arayüzler arasındaki akışları dengelemek için mümkün olduğunca fazla bilgi kullanmaya çalışır.
On the <trademark class="registered">Cisco</trademark> switch, add the <replaceable>FastEthernet0/1</replaceable> and <replaceable>FastEthernet0/2</replaceable> interfaces to channel group <replaceable>1</replaceable>: <trademark class="registered">Cisco</trademark> <replaceable>FastEthernet0/1</replaceable> ve <replaceable>FastEthernet0/2</replaceable> arayüzlerini ekleyebilir ve değiştirebilir
<userinput>interface <replaceable>FastEthernet0/1</replaceable>
channel-group <replaceable>1</replaceable> mode active
channel-protocol lacp</userinput>
!
<userinput>interface <replaceable>FastEthernet0/2</replaceable>
channel-group <replaceable>1</replaceable> mode active
channel-protocol lacp</userinput>
<userinput>interface <replaceable>FastEthernet0/1</replaceable>
channel-group <replaceable>1</replaceable> mode active
channel-protocol lacp</userinput>
!
<userinput>interface <replaceable>FastEthernet0/2</replaceable>
channel-group <replaceable>1</replaceable> mode active
channel-protocol lacp</userinput>
On the FreeBSD system, create the <citerefentry><refentrytitle>lagg</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> interface using the physical interfaces <replaceable>fxp0</replaceable> and <replaceable>fxp1</replaceable> and bring the interfaces up with an <acronym>IP</acronym> address of <replaceable>10.0.0.3/24</replaceable>: FreeBSD sisteminde, <relaceable> fxp0 </replaceable> ve <replaceable> fxp1 < değiştirilebilir> ve arayüzleri <replaceable> 10.0.0.3/24 </replaceable> <acronym> IP </acronym> adresi ile getirin:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>fxp0</replaceable> up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>fxp1</replaceable> up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal> create </userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal> up laggproto lacp laggport <replaceable>fxp0</replaceable> laggport <replaceable>fxp1</replaceable> <replaceable>10.0.0.3/24</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>fxp0</replaceable> up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>fxp1</replaceable> up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal> create </userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal> up laggproto lacp laggport <replaceable>fxp0</replaceable> laggport <replaceable>fxp1</replaceable> <replaceable>10.0.0.3/24</replaceable></userinput>
Next, verify the status of the virtual interface: Ardından, sanal arabirimin durumunu doğrulayın:

Loading…

<trademark class="registered">Cisco</trademark> Fast <trademark class="registered">EtherChannel</trademark> (<acronym>FEC</acronym>) is found on older <trademark class="registered">Cisco</trademark> switches. It provides a static setup and does not negotiate aggregation with the peer or exchange frames to monitor the link. If the switch supports <acronym>LACP</acronym>, that should be used instead.
<trademark class= "registered"> Cisco </trademark> Hızlı <ticari marka sınıfı = "kayıtlı"> EtherChannel </trademark> (<acronym> FEC </acronym>) eski <trademark class = "registered"> Cisco'da bulundu </trademark> anahtarları. Statik bir kurulum sağlar ve bağlantıyı izlemek için eş veya takas çerçeveleriyle birleşme görüşmesi yapmaz. Anahtar <acronym> LACP </acronym> 'ı destekliyorsa, bunun yerine kullanılmalıdır.
a month ago
<trademark class="registered">Cisco</trademark> Fast <trademark class="registered">EtherChannel</trademark> (<acronym>FEC</acronym>) is found on older <trademark class="registered">Cisco</trademark> switches. It provides a static setup and does not negotiate aggregation with the peer or exchange frames to monitor the link. If the switch supports <acronym>LACP</acronym>, that should be used instead.
<trademark class= "registered"> Cisco </trademark> Hızlı <ticari marka sınıfı = "kayıtlı"> EtherChannel </trademark> (<acronym> FEC </acronym>) eski <trademark class = "registered"> Cisco'da bulundu </trademark> anahtarları. Statik bir kurulum sağlar ve bağlantıyı izlemek için eş veya takas çerçeveleriyle birleşme görüşmesi yapmaz. Anahtar <acronym> LACP </acronym> 'ı destekliyorsa, bunun yerine kullanılmalıdır.
3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "<trademark class= "registered"> Cisco </trademark> Hızlı <ticari marka sınıfı = "kayıtlı"> EtherChannel </trademark> (<acronym> FEC </acronym>) eski <trademark class = "registered"> Cisco'da bulundu </trademark> anahtarları. Statik bir kurulum sağlar ve bağlantıyı izlemek için eş veya takas çerçeveleriyle birleşme görüşmesi yapmaz. Anahtar <acronym> LACP </acronym> 'ı destekliyorsa, bunun yerine kullanılmalıdır.".

Fix string

Reset

XML syntax

The translation is not valid XML

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
link bağlantı FreeBSD Doc
monitor gözlemlemek,monitör FreeBSD Doc
setup kurulum FreeBSD Doc

Source information

Source string comment

(itstool) path: listitem/para

Source string location
book.translate.xml:65496
String age
5 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10714