The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: varlistentry/term
English
The FreeBSD core team<anchor xml:id="development-core"/>
Context English Turkish (tr_TR) State
<personname> <firstname>Satoshi</firstname> <surname>Asami</surname> </personname> <contrib>Contributed by </contrib> <personname><firstname>Satoshi</firstname><surname>Asami</surname></personname><contrib>tarafından katkıda bulunulmuştur</contrib>.
<primary>FreeBSD Project</primary> <secondary>development model</secondary> <primary>FreeBSD Projesi</primary><secondary>gelişim modeli</primary>
The development of FreeBSD is a very open and flexible process, being literally built from the contributions of thousands of people around the world, as can be seen from our <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/article.html">list of contributors</link>. FreeBSD's development infrastructure allow these thousands of contributors to collaborate over the Internet. We are constantly on the lookout for new developers and ideas, and those interested in becoming more closely involved with the project need simply contact us at the <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers">FreeBSD technical discussions mailing list</link>. The <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-announce">FreeBSD announcements mailing list</link> is also available to those wishing to make other FreeBSD users aware of major areas of work. FreeBSD'nin gelişimi, katkıda bulunanlar listemizi<link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/article.html">list of contributors</link> adresinden görebileceğiniz gibi, dünyanın dört bir yanındaki binlerce insanın katkılarıyla meydana gelen oldukça açık ve değişken bir süreçtir. FreeBSD'nin gelişim alt yapısı gördüğünüz binlerce kişiye internet üzerinden iş birliği yapabilme olanağı sunar. Durmadan yeni geliştiriciler ve fikirler arayışı içerisindeyiz ve projeyle daha yakından ilgilenmek isteyenlerin </link>FreeBSD teknik görüşme postası listesi <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers"> linkinden bizimle iletişime geçmesi yeterlidir. Ayrıca </link>FreeBSD duyuru postası listesi <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-announce"> diğer FreeBSD kullanıcılarını da geniş çalışma alanlarından haberdar etmek isteyenler için mevcuttur.
Useful things to know about the FreeBSD Project and its development process, whether working independently or in close cooperation: FreeBSD Projesi hakkında bilinmesi gereken faydalı şeyler ve bağımsız ya da yakın işbirliği içinde çalışarak geliştirme süreci:
The SVN repositories<anchor xml:id="development-cvs-repository"/> SVN veri havuzları<anchor xml:id="development-cvs-repository"/>
<primary>CVS</primary> <primary>CVS</primary>
<primary>CVS Repository</primary> <primary>CVS veri havuzları</primary>
<primary>Concurrent Versions System</primary> <see>CVS</see> <primary>Eşzamanlı Sürümler Sistemi</primary><see>CVS</see>
<primary>Subversion</primary> <primary>Subversion (Sürüm Kontrol Sistemi)</primary>
<primary>Subversion Repository</primary> <primary>Subversion (Sürüm Kontrol Sistemi) Veri Havuzu</primary>
<primary>SVN</primary> <see>Subversion</see> <primary>SVN</primary><see>Subversion (Sürüm Kontrol Sistemi)<see>
<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <_:indexterm-4/> <_:indexterm-5/> <_:indexterm-6/> For several years, the central source tree for FreeBSD was maintained by <link xlink:href="http://www.nongnu.org/cvs/">CVS</link> (Concurrent Versions System), a freely available source code control tool. In June 2008, the Project switched to using <link xlink:href="http://subversion.tigris.org">SVN</link> (Subversion). The switch was deemed necessary, as the technical limitations imposed by <application>CVS</application> were becoming obvious due to the rapid expansion of the source tree and the amount of history already stored. The Documentation Project and Ports Collection repositories also moved from <application>CVS</application> to <application>SVN</application> in May 2012 and July 2012, respectively. Please refer to the <link linkend="synching">Obtaining the Source</link> section for more information on obtaining the FreeBSD <literal>src/</literal> repository and <link linkend="ports-using">Using the Ports Collection</link> for details on obtaining the FreeBSD Ports Collection. <_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <_:indexterm-4/> <_:indexterm-5/> <_:indexterm-6/> Birkaç yıldır FreeBSD için merkezi kaynak ağacı serbest mevcut kaynak kontrolü aracı olan <link xlink:href="http://www.nongnu.org/cvs/">CVS</link> (Eşzamanlı Sürümler Sistemi) tarafınca devam ettiriliyordu. Haziran 2008'de, proje, <link xlink:href="http://subversion.tigris.org">SVN</link> (Subversion) kullanmaya başladı. <application> CVS </application> tarafından uygulanan teknik sınırlamalar, kaynak ağacın hızlı genişlemesi ve önceden depolanmış tarih miktarı nedeniyle belirginleştiğinden, değişim gerekli görülmüştür. Ayrıca Belgeleme Projesi ve Bağlantı Noktası veri havuzları Mayıs 2012 ve Temmuz 2012'de <application> CVS </application> 'den <application> SVN </application>' e taşındı. Lütfen FreeBSD <literal>src/</literal> veri havuzu temini hakkında daha fazla bilgi için <link linkend="synching">Kaynak Edinme</link> bölümü ve FreeBSD Bağlantı Noktası temini detayları için <link linkend="ports-using"> Bağlantı Noktası Kullanma </link> bölümüne bakın.
The committers list<anchor xml:id="development-committers"/> Committer Listesi<anchor xml:id="development-committers"/>
<primary>committers</primary> <primary>Committerler</primary>
The <firstterm>committers</firstterm> <_:indexterm-1/> are the people who have <emphasis>write</emphasis> access to the Subversion tree, and are authorized to make modifications to the FreeBSD source (the term <quote>committer</quote> comes from <command>commit</command>, the source control command which is used to bring new changes into the repository). Anyone can submit a bug to the <link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">Bug Database</link>. Before submitting a bug report, the FreeBSD mailing lists, IRC channels, or forums can be used to help verify that an issue is actually a bug. <firstterm>Committerler</firstterm> <_:indexterm-1/> Subversion ağacına <emphasis>yazma</emphasis> erişimi hakkına sahip olan kişilerdir ve FreeBSD kaynağında değişiklik yapma konusunda yetkililerdir (<quote>committer</quote> terimi, veri havuzunda değişiklikler yapmak için kullanılan kaynak kontrol komutu olan <command>commit</command>'ten gelmiştir). Herkes <link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">Bug Database</link> adresinden bir yazılım hatası bildirebilir. Bir yazılım hatası raporu bildirmeden önce, FreeBSD posta listeleri, IRC kanalları ya da forumlar size bulduğunuz şeyin yazılım hatası olup olmadığı konusunda yardımcı olacaktır.
The FreeBSD core team<anchor xml:id="development-core"/> FreeBSD çekirdek ekibi<anchor xml:id="development-core"/>
<primary>core team</primary> <primary>çekirdek ekip</primary>
The <firstterm>FreeBSD core team</firstterm> <_:indexterm-1/> would be equivalent to the board of directors if the FreeBSD Project were a company. The primary task of the core team is to make sure the project, as a whole, is in good shape and is heading in the right directions. Inviting dedicated and responsible developers to join our group of committers is one of the functions of the core team, as is the recruitment of new core team members as others move on. The current core team was elected from a pool of committer candidates in June 2020. Elections are held every 2 years. Eğer FreeBSD projesi bir şirket olsaydı <firstterm>FreeBSD çekirdek ekibi</firstterm> <_:indexterm-1/> yönetim kurulu görevinde olurdu. Çekirdek ekibin ilk görevi, projenin tamamıyla iyi durumda olduğundan ve doğru yönde ilerlediğinden emin olmaktır. Kendini işine adamış ve sorumlu geliştiricileri committer grubumuza katmak ve diğerleri emekli oldukça yeni çekirdek ekip üyelerini işe almak, çekirdek ekibin yükümlülüklerinden birisidir. Şimdiki çekirdek ekip, Temmuz 2018'de bir committer adayları havuzundan seçildi. Seçimler her 2 yılda bir yapılır.
Like most developers, most members of the core team are also volunteers when it comes to FreeBSD development and do not benefit from the project financially, so <quote>commitment</quote> should also not be misconstrued as meaning <quote>guaranteed support.</quote> The <quote>board of directors</quote> analogy above is not very accurate, and it may be more suitable to say that these are the people who gave up their lives in favor of FreeBSD against their better judgement! Çoğu geliştirici gibi, çekirdek ekibin çoğu üyesi de FreeBSD gelişimi söz konusu olduğunda gönüllüdür ve projeden finansal olarak yararlanamamaktadır, bu nedenle <quote> bağlılığı </quote>, <quote> garanti destek anlamı olarak yanlış yorumlanmamalıdır.</quote>Yukarıdaki <quote>yönetim kurulu</quote> benzetmesi çok doğru değildir ve FreeBSD lehine daha iyi kararlar alabilmek için hayatlarından vazgeçen insanlar olduğunu söylemek daha uygun olabilir!
Outside contributors Dışardan Katkıda Bulunanlar
Last, but definitely not least, the largest group of developers are the users themselves who provide feedback and bug fixes to us on an almost constant basis. The primary way of keeping in touch with FreeBSD's more non-centralized development is to subscribe to the <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers">FreeBSD technical discussions mailing list</link> where such things are discussed. See <xref linkend="eresources"/> for more information about the various FreeBSD mailing lists. En son, fakat en önemli kısım,en büyük geliştirici grubu, neredeyse sürekli olarak bize geri bildirim ve hata düzeltmeleri sağlayan kullanıcıların kendisidir. FreeBSD'nin gelişimi ile iletişimi koparmamanın en kolay yolu bir çok şeyin tartışıldığı FreeBSD teknik görüşme posta listesi'ne<link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers"> abone olmaktır. Çeşitli FreeBSD posta listeleri hakkında daha fazla bilgi için <xref linkend="eresources"/> adresini ziyaret edin.
<primary>contributors</primary> <primary>Katkıda Bulunanlar</primary>
<citetitle><link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/article.html">The FreeBSD Contributors List</link></citetitle> <_:indexterm-1/> is a long and growing one, so why not join it by contributing something back to FreeBSD today? <citetitle><link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/article.html">FreeBSD Bağışçıları Listesi</link></citetitle> <_:indexterm-1/> uzun ve büyüyen bir listedir, bu yüzden neden FreeBSD'ye katılıp birşeylere katkıda bulunmayasınız?
Providing code is not the only way of contributing to the project; for a more complete list of things that need doing, please refer to the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/index.html">FreeBSD Project web site</link>. Kod sağlamak projeye katkıda bulunmanın tek yolu değildir; yapılması gereken şeylerin tam listesi için lütfen <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/index.html">FreeBSD Projesi web sitesini</link> ziyaret edin.
In summary, our development model is organized as a loose set of concentric circles. The centralized model is designed for the convenience of the <emphasis>users</emphasis> of FreeBSD, who are provided with an easy way of tracking one central code base, not to keep potential contributors out! Our desire is to present a stable operating system with a large set of coherent <link linkend="ports">application programs</link> that the users can easily install and use — this model works very well in accomplishing that. Kısacası, gelişim modelimiz gevşek bir takım eşmerkezli daire şeklinde düzenlenmiştir. Merkezi model, olası katılımcıları dışarıda tutmak için değil, tek bir merkezi kod tabanını izlemenin kolay bir yolunu sunan FreeBSD'nin <emphasis> kullanıcılarının </emphasis> rahatlığı için tasarlanmıştır! Dileğimiz, kullanıcıların kolayca yükleyebileceği ve kullanabileceği çok sayıda tutarlı <link linkend="ports">uygulama programı</link> içeren sabit bir işletim sistemi sunmaktır.
All we ask of those who would join us as FreeBSD developers is some of the same dedication its current people have to its continued success! FreeBSD geliştiricileri olarak bize katılacak olanlardan tek istediğimiz, mevcut çalışanların devam eden başarısının sırrı olan fedakarlıkları yapması!
Third Party Programs Üçüncü Taraf Programları
In addition to the base distributions, FreeBSD offers a ported software collection with thousands of commonly sought-after programs. At the time of this writing, there were over 24,000 ports! The list of ports ranges from http servers, to games, languages, editors, and almost everything in between. The entire Ports Collection requires approximately 500 MB. To compile a port, you simply change to the directory of the program you wish to install, type <command>make install</command>, and let the system do the rest. The full original distribution for each port you build is retrieved dynamically so you need only enough disk space to build the ports you want. Almost every port is also provided as a pre-compiled <quote>package</quote>, which can be installed with a simple command (<command>pkg install</command>) by those who do not wish to compile their own ports from source. More information on packages and ports can be found in <xref linkend="ports"/>. Temel dağıtımlara ek olarak, FreeBSD, yaygın olarak aranan binlerce programla taşınan bir yazılım koleksiyonu sunar. Bu yazıyı yazarken 24000 bağlantı noktasından daha fazlaydı! Bağlantı noktaları listesi http sunucularından oyunlara, dillere, editörlere ve aradaki neredeyse her şeye uzanır.Bütün Bağlantı Noktaları yaklaşık 500 MB alana ihtiyaç duyar. Bir bağlantı noktasını derlemek için, yüklemek istediğiniz programın dizinine geçin, <command> make install </command> yazın ve sistemin sizin için geri kalanını yapmasına izin verin. Oluşturduğunuz her bağlantı noktası için tam orijinal dağıtım dinamik olarak alınır, böylece istediğiniz bağlantı noktalarını oluşturmak için yalnızca yeterli disk alanına ihtiyacınız vardır.Hemen hemen her bağlantı noktası, kendi bağlantı noktalarını kaynaktan derlemek istemeyenler tarafından basit bir komutla (<command> pkg install </command>) kurulabilen önceden derlenmiş bir <quote> paketi </quote> sunar. Paketler ve bağlantı noktaları hakkında daha fazla bilgi <xref linkend="ports"/> adresinde bulunabilir.
Additional Documentation Ek Belgeler
All supported FreeBSD versions provide an option in the installer to install additional documentation under <filename>/usr/local/share/doc/freebsd</filename> during the initial system setup. Documentation may also be installed at any later time using packages as described in <xref linkend="doc-ports-install-package"/>. You may view the locally installed manuals with any HTML capable browser using the following URLs: Desteklenen bütün FreeBSD sürümleri, ilk sistem kurulumu sırasında yükleyicide <filename> / usr / local / share / doc / freebsd </filename> altına ek belgeler yükleme seçeneği sunar. Belgeler daha sonra, <xref linkend = "doc-ports-install-package" /> altında açıklandığı şekilde paketler kullanılarak da kurulabilir. Yerel olarak yüklenen kılavuzları, aşağıdaki URL'leri kullanarak herhangi bir HTML özellikli tarayıcıyla görüntüleyebilirsiniz:
The FreeBSD Handbook FreeBSD Kılavuzu

Loading…

The FreeBSD core team<anchor xml:id="development-core"/>
FreeBSD çekirdek ekibi<anchor xml:id="development-core"/>
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "FreeBSD çekirdek ekibi<anchor xml:id="development-core"/>".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: varlistentry/term
Source string location
book.translate.xml:2660
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 327