The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: step/title
English
Decide Where to Install FreeBSD
Context English Turkish (tr_TR) State
Examples of amd64 compatible processors include: <trademark>AMD Athlon</trademark>64, <trademark>AMD Opteron</trademark>, multi-core <trademark class="registered">Intel</trademark> <trademark>Xeon</trademark>, and <trademark class="registered">Intel</trademark> <trademark>Core</trademark> 2 and later processors. Örnek olarak amd64 ile uyumlu işlemciler şunları içermektedir: <trademark>AMD Athlon</trademark>64, <trademark>AMD Opteron</trademark>, multi-core <trademark class="registered">Intel</trademark> <trademark>Xeon</trademark>, ve <trademark class="registered">Intel</trademark> <trademark>Core</trademark> 2 ve sonraki işlemciler.
i386 i386
Older desktops and laptops often use this 32-bit, x86 architecture. Bu 32-bit, x86 mimariyi genellikle eski masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar kullanır.
Almost all i386-compatible processors with a floating point unit are supported. All <trademark class="registered">Intel</trademark> processors 486 or higher are supported. Neredeyse bütün, kayan nokta işlem birimli i386 uyumlu işlemciler desteklenmektedir. 486 ya da üstü bütün <trademark class="registered">Intel</trademark> işlemciler desteklenmektedir.
FreeBSD will take advantage of Physical Address Extensions (<acronym>PAE</acronym>) support on <acronym>CPU</acronym>s with this feature. A kernel with the <acronym>PAE</acronym> feature enabled will detect memory above 4 GB and allow it to be used by the system. However, using <acronym>PAE</acronym> places constraints on device drivers and other features of FreeBSD. FreeBSD bu özellik ile, Fiziksel Adres Uzantı'larının (<acronym>PAE</acronym>) <acronym>CPU</acronym>'lardaki desteğinden faydalanacak. <acronym>PAE</acronym> özelliği aktif bir çekirdek, 4 GB üzeri hafızayı algılayıp sistem tarafından kullanılmasını sağlar. Ancak, <acronym>PAE</acronym> kullanmak aygıt sürücülerine ve diğer FreeBSD özelliklerine kısıtlamalar koyar.
powerpc powerpc
All New World <acronym>ROM</acronym> <trademark class="registered">Apple</trademark> <trademark class="registered">Mac</trademark> systems with built-in <acronym>USB</acronym> are supported. <acronym>SMP</acronym> is supported on machines with multiple <acronym>CPU</acronym>s. Bütün, yerleşik <acronym>USB</acronym>'li New World <acronym>ROM</acronym> <trademark class="registered">Apple</trademark> <trademark class="registered">Mac</trademark> sistemleri desteklenmektedir. <acronym>SMP</acronym> çoklu <acronym>CPU</acronym>'ları olan makinelerde desteklenmektedir.
A 32-bit kernel can only use the first 2 GB of <acronym>RAM</acronym>. 32-bit bir çekirdek, <acronym>RAM</acronym>'in sadece ilk 2 GB'ını kullanabilir.
sparc64 sparc64
Systems supported by FreeBSD/sparc64 are listed at the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/platforms/sparc.html">FreeBSD/sparc64 Project</link>. FreeBSD/sparc64 destekli sistemlerin listesini <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/platforms/sparc.html">FreeBSD/sparc64 Project</link> adresinde bulabilirsiniz.
<acronym>SMP</acronym> is supported on all systems with more than 1 processor. A dedicated disk is required as it is not possible to share a disk with another operating system at this time. <acronym>SMP</acronym>, birden fazla işlemcisi olan bütün sistemlerde desteklenmektedir. Şu anda başka bir işletim sistemiyle bir diski paylaşmak mümkün olmadığından adanmış bir disk gerekmektedir.
Pre-Installation Tasks Yükleme Öncesi Görevleri
Once it has been determined that the system meets the minimum hardware requirements for installing FreeBSD, the installation file should be downloaded and the installation media prepared. Before doing this, check that the system is ready for an installation by verifying the items in this checklist: Sistemin FreeBSD kurmak için minimum donanım gereksinimlerine sahip olduğu belirlenince, kurulum dosyaları indirilmeli ve yükleme medyası hazırlanmalı. Bunu yapmadan önce denetim listesindeki maddelere bakıp sistemin kuruluma hazır olduğunu kontrol edin:
Back Up Important Data Önemli Verileri Yedekleyin
Before installing any operating system, <emphasis>always</emphasis> backup all important data first. Do not store the backup on the system being installed. Instead, save the data to a removable disk such as a <acronym>USB</acronym> drive, another system on the network, or an online backup service. Test the backup before starting the installation to make sure it contains all of the needed files. Once the installer formats the system's disk, all data stored on that disk will be lost. Herhangi bir işletim sistemini kurmadan önce <emphasis>her zaman</emphasis> tüm önemli verileri yedekleyin. Yüklenen sistemde yedekleri saklamayın. Bunun yerine, verileri <acronym>USB</acronym> sürücü, ağdaki başka bir sistem veya çevrimiçi yedekleme hizmeti gibi çıkarılabilir bir diske kaydedin. Gerekli tüm dosyaları içerdiğinden emin olmak için yüklemeye başlamadan önce yedeklemeyi test edin. Yükleyici sistem diskini biçimlendirdiğinde, o diskte depolanan tüm veriler kaybolur.
Decide Where to Install FreeBSD FreeBSD'yi Nereye Kuracağınıza Karar Verin
If FreeBSD will be the only operating system installed, this step can be skipped. But if FreeBSD will share the disk with another operating system, decide which disk or partition will be used for FreeBSD. FreeBSD kurulu olan tek işletim sistemi olacaksa, bu adım atlanabilir. Ancak FreeBSD, diski başka bir işletim sistemiyle paylaşacaksa, FreeBSD için hangi diskin veya bölümün kullanılacağına karar verin.
In the i386 and amd64 architectures, disks can be divided into multiple partitions using one of two partitioning schemes. A traditional <firstterm>Master Boot Record</firstterm> (<acronym>MBR</acronym>) holds a partition table defining up to four <firstterm>primary partitions</firstterm>. For historical reasons, FreeBSD calls these primary partition <firstterm>slices</firstterm>. One of these primary partitions can be made into an <firstterm>extended partition</firstterm> containing multiple <firstterm>logical partitions</firstterm>. The <firstterm>GUID Partition Table</firstterm> (<acronym>GPT</acronym>) is a newer and simpler method of partitioning a disk. Common <acronym>GPT</acronym> implementations allow up to 128 partitions per disk, eliminating the need for logical partitions. İ386 ve amd64 mimarilerinde, diskler iki bölümleme şemasından biri kullanılarak birden çok bölüme ayrılabilir. Geleneksel <firstterm>Master Boot Record</firstterm> (<acronym>MBR</acronym>), dört adede kadar birincil bölümü tanımlayan bir bölüm tablosu tutar. Tarihsel nedenlerden ötürü, FreeBSD bu birincil bölüm <firstterm>dilimlerini</firstterm> çağırır. Bu birincil bölümlerden biri, birden çok <firstterm>mantıksal bölüm</firstterm> içeren <firstterm>genişletilmiş bir bölüm</firstterm> haline getirilebilir. <firstterm>GUID Bölümleme Tablosu</firstterm> (<acronym>GPT</acronym>), bir diski bölümlemek için daha yeni ve daha basit bir yöntemdir. Genel <acronym>GPT</acronym> uygulamaları, disk başına 128 bölüme izin vererek mantıksal bölümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
The FreeBSD boot loader requires either a primary or <acronym>GPT</acronym> partition. If all of the primary or <acronym>GPT</acronym> partitions are already in use, one must be freed for FreeBSD. To create a partition without deleting existing data, use a partition resizing tool to shrink an existing partition and create a new partition using the freed space. FreeBSD önyükleme yükleyicisi için birincil veya <acronym>GPT</acronym> bölümü gerekir. Tüm birincil veya <acronym>GPT</acronym> bölümleri zaten kullanılıyorsa, birinin FreeBSD için serbest bırakılması gerekir. Varolan verileri silmeden bir bölüm oluşturmak için, varolan bir bölümü küçültmek ve serbest alanı kullanarak yeni bir bölüm oluşturmak için bölüm yeniden boyutlandırma aracını kullanın.
A variety of free and commercial partition resizing tools are listed at <link xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_disk_partitioning_software">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_disk_partitioning_software</link>. <application>GParted Live</application> (<link xlink:href="http://gparted.sourceforge.net/livecd.php">http://gparted.sourceforge.net/livecd.php</link>) is a free live <acronym>CD</acronym> which includes the <application>GParted</application> partition editor. <application>GParted</application> is also included with many other Linux live <acronym>CD</acronym> distributions. Çeşitli ücretsiz ve ücretli, bölüm yeniden boyutlandırma araçları <link xlink:href=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_disk_partitioning_software</link> adresinde listelenmiştir. <application>GParted Live</application> (<link xlink:href="http://gparted.sourceforge.net/livecd.php</link>), <application>GParted</application> bölüm düzenleyicisini içeren ücretsiz bir canlı <acronym>CD</acronym>'dir. <application>GParted</application> ayrıca diğer birçok Linux canlı <acronym>CD</acronym> dağıtımına dahildir.
When used properly, disk shrinking utilities can safely create space for creating a new partition. Since the possibility of selecting the wrong partition exists, always backup any important data and verify the integrity of the backup before modifying disk partitions. Düzgün kullanıldığında, disk küçültme yardımcı programları yeni bir bölüm oluşturmak için güvenle alan oluşturabilir. Yanlış bölüm seçme olasılığı bulunduğundan, disk bölümlerini değiştirmeden önce her zaman önemli verileri yedekleyin ve yedeklemenin bütünlüğünü doğrulayın.
Disk partitions containing different operating systems make it possible to install multiple operating systems on one computer. An alternative is to use virtualization (<xref linkend="virtualization"/>) which allows multiple operating systems to run at the same time without modifying any disk partitions. Farklı işletim sistemleri içeren disk bölümleri, bir bilgisayara birden fazla işletim sistemi yüklenmesini mümkün kılar. Alternatif olarak, birden fazla işletim sisteminin disk bölümlerini değiştirmeden aynı anda çalışmasını sağlayan sanallaştırma (<xref linkend="virtualization"/>) kullanmaktır.
Collect Network Information Ağ Bilgilerini Toplayın
Some FreeBSD installation methods require a network connection in order to download the installation files. After any installation, the installer will offer to setup the system's network interfaces. Bazı FreeBSD kurulum yöntemleri, kurulum dosyalarını indirmek için bir ağ bağlantısı gerektirir. Herhangi bir kurulumdan sonra yükleyici, sistemin ağ arabirimlerini kurmayı önerecektir.
If the network has a <acronym>DHCP</acronym> server, it can be used to provide automatic network configuration. If <acronym>DHCP</acronym> is not available, the following network information for the system must be obtained from the local network administrator or Internet service provider: Ağda bir <acronym>DHCP</acronym> sunucusu varsa, otomatik ağ yapılandırması sağlamak için kullanılabilir. <acronym>DHCP</acronym> kullanılamıyorsa, sistem için aşağıdaki ağ bilgilerinin yerel ağ yöneticisinden veya Internet servis sağlayıcısından edinilmesi gerekir:
Required Network Information Gerekli Ağ Bilgileri
<acronym>IP</acronym> address <acronym>IP</acronym> adresi
Subnet mask Alt ağ maskesi
<acronym>IP</acronym> address of default gateway Varsayılan ağ geçidinin <acronym>IP</acronym> adresi
Domain name of the network Ağın alan adı
<acronym>IP</acronym> addresses of the network's <acronym>DNS</acronym> servers Ağın <acronym>DNS</acronym> sunucularının <acronym>IP</acronym> adresleri

Loading…

Decide Where to Install FreeBSD
FreeBSD'yi Nereye Kuracağınıza Karar Verin
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: step/title
Source string location
book.translate.xml:3087
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 390