Translation

(itstool) path: step/programlisting
English
tftp dgram udp wait root /usr/libexec/tftpd tftpd -l -s /b/tftpboot
78/670
Context English Turkish (tr_TR) State
As described, the system providing these services is insecure. It should live in a protected area of a network and be untrusted by other hosts. Açıklandığı gibi, bu hizmetleri sağlayan sistem güvensizdir. Ağın korunan bir alanında yaşamalı ve diğer ana bilgisayarlar tarafından güvenilmemelidir.
Setting Up the <acronym>PXE</acronym> Environment <acronym> PXE </acronym> Ortamını Ayarlama
rodrigc@FreeBSD.org rodrigc@FreeBSD.org
<personname> <firstname>Craig</firstname> <surname>Rodrigues</surname> </personname> <affiliation> <_:address-1/> </affiliation> <contrib>Written by </contrib> <personname> <firstname>Craig</firstname> <surname>Rodrigues</surname> </personname> <affiliation> <_:address-1/> </affiliation> <contrib>Written by </contrib>
The steps shown in this section configure the built-in <acronym>NFS</acronym> and <acronym>TFTP</acronym> servers. The next section demonstrates how to install and configure the <acronym>DHCP</acronym> server. In this example, the directory which will contain the files used by <acronym>PXE</acronym> users is <filename>/b/tftpboot/FreeBSD/install</filename>. It is important that this directory exists and that the same directory name is set in both <filename>/etc/inetd.conf</filename> and <filename>/usr/local/etc/dhcpd.conf</filename>. Bu bölümde gösterilen adımlar yerleşik <acronym> NFS </acronym> ve <acronym> TFTP </acronym> sunucularını yapılandırır. Sonraki bölümde, <acronym> DHCP </acronym> sunucusunun nasıl kurulacağı ve yapılandırılacağı gösterilmektedir. Bu örnekte, <acronym> PXE </acronym> kullanıcıları tarafından kullanılan dosyaları içerecek dizin <filename> / b / tftpboot / FreeBSD / install </filename> şeklindedir. Bu dizinin olması ve aynı dizin adının hem <filename> /etc/inetd.conf </filename> hem de <filename> /usr/local/etc/dhcpd.conf </filename> klasöründe ayarlanması önemlidir.
The command examples below assume use of the <citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> shell. <citerefentry><refentrytitle>csh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>tcsh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> users will need to start a <citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> shell or adapt the commands to <citerefentry><refentrytitle>csh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> syntax. el kitabı: <citerefentry><refentrytitle>printcap</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>lpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>lpr</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>lpc</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>lprm</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>lpq</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>.
Create the root directory which will contain a FreeBSD installation to be <acronym>NFS</acronym> mounted: <acronym> NFS </acronym> monte edilecek bir FreeBSD kurulumu içeren kök dizini oluşturun:
<prompt>#</prompt> <userinput>export NFSROOTDIR=/b/tftpboot/FreeBSD/install</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir -p ${NFSROOTDIR}</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>export NFSROOTDIR=/b/tftpboot/FreeBSD/install</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir -p ${NFSROOTDIR}</userinput>
Enable the <acronym>NFS</acronym> server by adding this line to <filename>/etc/rc.conf</filename>: Bu satırı <filename> /etc/rc.conf </filename> klasörüne ekleyerek <acronym> NFS </acronym> sunucusunu etkinleştirin:
nfs_server_enable="YES" nfs_server_enable="YES"
Export the diskless root directory via <acronym>NFS</acronym> by adding the following to <filename>/etc/exports</filename>: Diski olmayan kök dizini, <filename> / etc / export </filename> klasörüne aşağıdakileri ekleyerek <acronym> NFS </acronym> aracılığıyla dışa aktarın:
/b -ro -alldirs -maproot=root /b -ro -alldirs -maproot=root
Start the <acronym>NFS</acronym> server: <acronym>NFS</acronym> sunucunu başlatın
Enable <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> by adding the following line to <filename>/etc/rc.conf</filename>: <filename> /etc/rc.conf </filename> klasörüne aşağıdaki satırı ekleyerek <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> öğesini etkinleştirin:
Uncomment the following line in <filename>/etc/inetd.conf</filename> by making sure it does not start with a <literal>#</literal> symbol: Bir <literal> # </literal> sembolü ile başlamadığından emin olarak <filename> /etc/inetd.conf </filename> içinde şu satırı açın:
tftp dgram udp wait root /usr/libexec/tftpd tftpd -l -s /b/tftpboot tftp dgram udp bekleme kökü / usr / libexec / tftpd tftpd -l -s / b / tftpboot
Some <acronym>PXE</acronym> versions require the <acronym>TCP</acronym> version of <acronym>TFTP</acronym>. In this case, uncomment the second <literal>tftp</literal> line which contains <literal>stream tcp</literal>. Bazı <acronym> PXE </acronym> sürümleri, <acronym> TFTP </acronym> <acronym> TCP </acronym> sürümünü gerektirir. Bu durumda, <literal> stream tcp </literal> içeren ikinci <literal> tftp </literal> satırını açın.
Start <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>: <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'i başlatın:
Install the base system into <filename>${NFSROOTDIR}</filename>, either by decompressing the official archives or by rebuilding the FreeBSD kernel and userland (refer to <xref linkend="makeworld"/> for more detailed instructions, but do not forget to add <option>DESTDIR=<replaceable>${NFSROOTDIR}</replaceable></option> when running the <command>make installkernel</command> and <command>make installworld</command> commands. Temel sistemi, resmi arşivleri açarak veya FreeBSD çekirdeğini ve kullanıcı alanını yeniden oluşturarak <filename> $ {NFSROOTDIR} </filename> içine kurun (daha ayrıntılı talimatlar için bkz. <Xref linkend = "makeworld" />, ancak <komut> make installkernel </command> ve <command> makeworld </command> komutlarını çalıştırırken <option>DESTDIR=<replaceable>${NFSROOTDIR {</replaceable> </option> eklemeyi unutmayın.
Test that the <acronym>TFTP</acronym> server works and can download the boot loader which will be obtained via <acronym>PXE</acronym>: <acronym> TFTP </acronym> sunucusunun çalıştığını ve <acronym> PXE </acronym> aracılığıyla elde edilecek olan önyükleme yükleyicisini indirebildiğini test edin.
<prompt>#</prompt> <userinput>tftp localhost</userinput>
tftp&gt; <userinput>get FreeBSD/install/boot/pxeboot</userinput>
Received 264951 bytes in 0.1 seconds
<prompt>#</prompt> <userinput>tftp localhost</userinput>
tftp&gt; <userinput>get FreeBSD/install/boot/pxeboot</userinput>
Received 264951 bytes in 0.1 seconds
Edit <filename>${NFSROOTDIR}/etc/fstab</filename> and create an entry to mount the root file system over <acronym>NFS</acronym>: <filename> $ {NFSROOTDIR} / etc / fstab </filename> dosyasını düzenleyin ve kök dosya sistemini <acronym> NFS </acronym> üzerine monte etmek için bir giriş oluşturun:
# Device Mountpoint FSType Options Dump Pass
<replaceable>myhost.example.com</replaceable>:/b/tftpboot/FreeBSD/install / nfs ro 0 0
# Device Mountpoint FSType Options Dump Pass
<replaceable>myhost.example.com</replaceable>:/b/tftpboot/FreeBSD/install / nfs ro 0 0
Replace <replaceable>myhost.example.com</replaceable> with the hostname or <acronym>IP</acronym> address of the <acronym>NFS</acronym> server. In this example, the root file system is mounted read-only in order to prevent <acronym>NFS</acronym> clients from potentially deleting the contents of the root file system. <replaceable> myhost.example.com </replaceable> yerine <acronym> NFS </acronym> sunucusunun anasistem adı veya <acronym> IP </acronym> adresini yazın. Bu örnekte, <acronym> NFS </acronym> istemcilerinin kök dosya sisteminin içeriğini potansiyel olarak silmesini önlemek için kök dosya sistemi salt okunur olarak monte edilmiştir.
Set the root password in the <acronym>PXE</acronym> environment for client machines which are <acronym>PXE</acronym> booting : <acronym> PXE </acronym> önyüklemesi olan istemci makineleri için <acronym> PXE </acronym> ortamında kök parolasını ayarlayın:
<prompt>#</prompt> <userinput>chroot ${NFSROOTDIR}</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>passwd</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>chroot ${NFSROOTDIR}</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>passwd</userinput>
If needed, enable <citerefentry><refentrytitle>ssh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> root logins for client machines which are <acronym>PXE</acronym> booting by editing <filename>${NFSROOTDIR}/etc/ssh/sshd_config</filename> and enabling <literal>PermitRootLogin</literal>. This option is documented in <citerefentry><refentrytitle>sshd_config</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>. Gerekirse, <filename> $ {düzenleyerek <acronym> PXE </acronym> önyüklemesi olan istemci makineler için <citerefentry><refentrytitle>ssh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum> </citerefentry> kök girişlerini etkinleştirin. NFSROOTDIR} / etc / ssh / sshd_config </filename> ve <literal> PermitRootLogin </literal> 'nin etkinleştirilmesi. Bu seçenek <citerefentry><refentrytitle>sshd_config</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> 'de belgelenmiştir.
Perform any other needed customizations of the <acronym>PXE</acronym> environment in <filename>${NFSROOTDIR}</filename>. These customizations could include things like installing packages or editing the password file with <citerefentry><refentrytitle>vipw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. <filename> $ {NFSROOTDIR} </filename> içinde <acronym> PXE </acronym> ortamının gerekli diğer özelleştirmelerini yapın. Bu özelleştirmeler, paketleri yükleme veya şifre dosyasını <citerefentry><refentrytitle>vipw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> ile düzenleme gibi şeyleri içerebilir.
When booting from an <acronym>NFS</acronym> root volume, <filename>/etc/rc</filename> detects the <acronym>NFS</acronym> boot and runs <filename>/etc/rc.initdiskless</filename>. In this case, <filename>/etc</filename> and <filename>/var</filename> need to be memory backed file systems so that these directories are writable but the <acronym>NFS</acronym> root directory is read-only: <acronym> NFS </acronym> kök biriminden önyükleme yaparken, <filename> / etc / rc </filename> <acronym> NFS </acronym> önyüklemesini algılar ve <filename> /etc/rc.initdiskless</ dosya adı>. Bu durumda, <filename> / etc </filename> ve <filename> / var </filename> 'in bellek destekli dosya sistemleri olması gerekir, böylece bu dizinler yazılabilir ancak <acronym> NFS </acronym> kök dizini okunur -sadece:
<prompt>#</prompt> <userinput>chroot ${NFSROOTDIR}</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir -p conf/base</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>tar -c -v -f conf/base/etc.cpio.gz --format cpio --gzip etc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>tar -c -v -f conf/base/var.cpio.gz --format cpio --gzip var</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>chroot ${NFSROOTDIR}</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir -p conf/base</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>tar -c -v -f conf/base/etc.cpio.gz --format cpio --gzip etc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>tar -c -v -f conf/base/var.cpio.gz --format cpio --gzip var</userinput>
When the system boots, memory file systems for <filename>/etc</filename> and <filename>/var</filename> will be created and mounted and the contents of the <filename>cpio.gz</filename> files will be copied into them. By default, these file systems have a maximum capacity of 5 megabytes. If your archives do not fit, which is usually the case for <filename>/var</filename> when binary packages have been installed, request a larger size by putting the number of 512 byte sectors needed (e.g., 5 megabytes is 10240 sectors) in <filename>${NFSROOTDIR}/conf/base/etc/md_size</filename> and <filename>${NFSROOTDIR}/conf/base/var/md_size</filename> files for <filename>/etc</filename> and <filename>/var</filename> file systems respectively. Sistem önyüklendiğinde, <filename> / etc </filename> ve <filename> / var </filename> için bellek dosya sistemleri oluşturulacak ve bağlanacak ve <filename> cpio.gz </filename> dosyalarının içeriği kopyalanmalı. Varsayılan olarak, bu dosya sistemleri maksimum 5 megabayt kapasiteye sahiptir. Arşivleriniz sığmazsa, bu genellikle ikili paketler kurulduğunda <filename> / var </filename> için geçerliyse, gerekli 512 bayt sektör sayısını (ör. 5 megabayt 10240 sektördür) koyarak daha büyük bir boyut isteyin ) <filename> $ {NFSROOTDIR} / conf / base / etc / md_size </filename> ve <filename> $ {NFSROOTDIR} / conf / base / var / md_size </filename> dosyalarında <filename> / etc </ dosyaadı> ve <filename> / var </filename> dosya sistemleri.

Loading…

tftp dgram udp wait root /usr/libexec/tftpd tftpd -l -s /b/tftpboot
tftp dgram udp bekleme kökü / usr / libexec / tftpd tftpd -l -s / b / tftpboot
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
jail root hapis kökü FreeBSD Doc
root kök FreeBSD Doc
root account kök hesap FreeBSD Doc
root directory kök dizin FreeBSD Doc
root user kök kullanıcı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: step/programlisting
Flags
no-wrap
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 11123