The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: imageobject/imagedata This is a reference to an external file such as an image or video. When the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to whatever you like once you have updated your copy of the file.
_
English
external ref='mail/pine2' md5='__failed__'
Context English Turkish (tr_TR) State
_ external ref='mail/mutt2' md5='__failed__'
Similar to <citerefentry><refentrytitle>mail</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <application>mutt</application> can be used to reply only to the sender of the message as well as to all recipients. To reply only to the sender of the email, press <keycap>r</keycap>. To send a group reply to the original sender as well as all the message recipients, press <keycap>g</keycap>. <citerefentry><refentrytitle>mail</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> 'de olduğu gibi, <application>mutt</application> 'da tüm alıcıların yanı sıra sadece gönderen kişiyi yanıtlamak için kullanılabilir. Sadece postayı göndereni yanıtlamak için, <keycap>r</keycap> 'ye basın. Tüm gönderenlerle birlikte asıl göndericiye de grup mesajı göndermek için <keycap>g</keycap> tuşuna basın.
By default, <application>mutt</application> uses the <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> editor for creating and replying to emails. Each user can customize this by creating or editing the <filename>.muttrc</filename> in their home directory and setting the <literal>editor</literal> variable or by setting the <envar>EDITOR</envar> environment variable. Refer to <uri xlink:href="http://www.mutt.org/">http://www.mutt.org/</uri> for more information about configuring <application>mutt</application>. Varsayılan halde, <application>mutt</application> e-posta oluşturmak ve yanıtlamak için <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> editörünü kullanır. Her kullanıcı bunu, ana dizinindeki <filename>.muttrc</filename> 'i değiştirerek ya da oluşturarak, <literal>editor</literal> değişkenini ayarlayarak veya <envar>EDITOR</envar> ortam değişkenini ayarlayarak özelleştirebilirler. <application>mutt</application> 'u yapılandırmak hakkında daha fazla bilgi için <uri xlink:href="http://www.mutt.org/">http://www.mutt.org/</uri> adresine göz atın.
To compose a new mail message, press <keycap>m</keycap>. After a valid subject has been given, <application>mutt</application> will start <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> so the email can be written. Once the contents of the email are complete, save and quit from <command>vi</command>. <application>mutt</application> will resume, displaying a summary screen of the mail that is to be delivered. In order to send the mail, press <keycap>y</keycap>. An example of the summary screen can be seen below: Yeni bir posta mesajı derlemek için, <keycap>m</keycap> tuşuna basın. Doğru bilgi konu verildikten sonra<application>mutt</application>, e-postanın yazılabilmesi için <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> 'i başlatacaktır. E-postanın içerikleri tamamlantığında, kaydedin ve <command>vi</command> 'den çıkın. <application>mutt</application> gönderilecek postanın bir özet ekranın gösterirken çalışmaya devam edecektir. Posta göndermek için <keycap>y</keycap> tuşuna basın. Aşağıda özetin bir örneği görülmektedir:
_ external ref='mail/mutt3' md5='__failed__'
<application>mutt</application> contains extensive help which can be accessed from most of the menus by pressing <keycap>?</keycap>. The top line also displays the keyboard shortcuts where appropriate. <application>mutt</application> içerisinde <keycap>?</keycap> tuşuna basılarak erişilebilen kapsamlı bir yardım bölümü mevcuttur. Üst satır ayrıca uygun klavye kısayollarını da görüntüler.
<application>alpine</application>
<application>alpine</application> is aimed at a beginner user, but also includes some advanced features. <application>alpine</application> başlangıç seviyesindeki kullanıcılar içindir, ancak bazı ileri seviye özellikleri mevcuttur.
<application>alpine</application> has had several remote vulnerabilities discovered in the past, which allowed remote attackers to execute arbitrary code as users on the local system, by the action of sending a specially-prepared email. While <emphasis>known</emphasis> problems have been fixed, <application>alpine</application> code is written in an insecure style and the FreeBSD Security Officer believes there are likely to be other undiscovered vulnerabilities. Users install <application>alpine</application> at their own risk. <application>alpine</application> zamanında keşfedilmiş, uzaktaki saldırganların yerel sistem üzerinde, kullanıcı olarak görünüp özellikle hazırlanmış e-postalar göndererek gelişi güzel kodlar çalıştırabildiği zayıf noktalara sahipti. <emphasis>Bilinen</emphasis> sorunların çözülmüş olmasına rağmen, <application>alpine</application> 'ın kodları güvensiz bir şekilde yazılmıştır ve FreeBSD Güvenlik Çalışanları henüz keşfedilmemiş başka zayıf yönleri de olabileceğine inanmaktadırlar. Kullanıcılar <application>alpine</application> 'i kurarak risk almış olurlar.
The current version of <application>alpine</application> may be installed using the <package>mail/alpine</package> port. Once the port has installed, <application>alpine</application> can be started by issuing the following command: Güncel <application>alpine</application> sürümü, <package>mail/alpine</package> portu kullanılarak kurulabilir. Port kurulduğunda, aşağıdaki komut işlenerek <application>alpine</application> başlatılabilir:
<prompt>%</prompt> <userinput>alpine</userinput>
The first time <application>alpine</application> runs, it displays a greeting page with a brief introduction, as well as a request from the <application>alpine</application> development team to send an anonymous email message allowing them to judge how many users are using their client. To send this anonymous message, press <keycap>Enter</keycap>. Alternatively, press <keycap>E</keycap> to exit the greeting without sending an anonymous message. An example of the greeting page is shown below: <application>alpine</application> ilk kezçalıştırıldığında, kısa bir tanıtım ile birlikte bir karşılama sayfası açar ve <application>alpine</application> geliştirme ekibi sizden, ne kadar kullanıcının onların istemcisini kullandığını tespit etmek için onlara anonim bir e-posta göndermenizi rica eder. Bu anonim mesajı göndermek için, <keycap>Enter</keycap> tuşuna basın. Bunun yerine <keycap>E</keycap> tuşuna basarak anonim mesaj göndermeden karşılama sayfasından çıkabilirsiniz. Karşılama sayfasının bir örneği aşağıda gösterilmektedir:
_ external ref='mail/pine1' md5='__failed__'
The main menu is then presented, which can be navigated using the cursor keys. This main menu provides shortcuts for the composing new mails, browsing mail directories, and administering address book entries. Below the main menu, relevant keyboard shortcuts to perform functions specific to the task at hand are shown. Bunun ardından, imleç tuşlarıyla gezilebilen ana menü sunulur. Bu ana menü yeni postalar derlemek, posta dizinlerine göz atmak ve adres girişlerini yönetmek için kısayolları sağlar. Ana menünün altında, mevcut görevlere özel fonksiyonları yerine getirmek için ilgili klavye kısayolları gösterilir.
The default directory opened by <application>alpine</application> is <filename>inbox</filename>. To view the message index, press <keycap>I</keycap>, or select the <guimenuitem>MESSAGE INDEX</guimenuitem> option shown below: <application>alpine</application> tarafından açılan varsayılan dizin <filename>inbox</filename> 'tır. Bu mesajı görüntülemek için <keycap>I</keycap> tuşuna basın veya aşağıda gösterilen <guimenuitem>MESSAGE INDEX</guimenuitem> seçeneğini seçin:
_ external ref='mail/pine2' md5='__failed__'
The message index shows messages in the current directory and can be navigated by using the cursor keys. Highlighted messages can be read by pressing <keycap>Enter</keycap>. Message index mesajları güncel dizinde gösterir ve imleç tuşlarıyla göz atılabilir. Seçilen mesajlar <keycap>Enter</keycap> tuşuna basılarak okunabilir.
_ external ref='mail/pine3' md5='__failed__'
In the screenshot below, a sample message is displayed by <application>alpine</application>. Contextual keyboard shortcuts are displayed at the bottom of the screen. An example of one of a shortcut is <keycap>r</keycap>, which tells the <acronym>MUA</acronym> to reply to the current message being displayed. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, <application>alpine</application> tarafından örnek bir mesaj görüntülenmiştir. İlgili işlev klavye kısayolları ekranın aşağısında gösterilmiştir. Bir kısayol örneği, <acronym>MUA</acronym> 'ya şu anki mesajı yanıtlamasını söyleyen <keycap>r</keycap> kısayoludur.
_ external ref='mail/pine4' md5='__failed__'
Replying to an email in <application>alpine</application> is done using the <application>pico</application> editor, which is installed by default with <application>alpine</application>. <application>pico</application> makes it easy to navigate the message and is easier for novice users to use than <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> or <citerefentry><refentrytitle>mail</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>. Once the reply is complete, the message can be sent by pressing <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>X</keycap> </keycombo>. <application>alpine</application> will ask for confirmation before sending the message. <application>alpine</application> 'da bir e-postayı yanıtlamak, varsayılan halde <application>alpine</application> ile kurulmuş olan <application>pico</application> editörüyle yapılır. <application>pico</application> mesajda gezinmeyi kolaylaştırır ve acemi kullanıcılar için <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> veya <citerefentry><refentrytitle>mail</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> kullanmaktan daha kolaydır. Yanıt tamamlandığında, mesaj <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>X</keycap> </keycombo> kısayoluna basılarak gönderilir. Mesaj gönderilmeden önce <application>alpine</application> doğrulama yapacaktır.
_ external ref='mail/pine5' md5='__failed__'
<application>alpine</application> can be customized using the <guimenuitem>SETUP</guimenuitem> option from the main menu. Consult <uri xlink:href="http://www.washington.edu/alpine/">http://www.washington.edu/alpine/</uri> for more information. <application>alpine</application> uygulaması ana menüdeki <guimenuitem>SETUP</guimenuitem> seçenği kullanılarak kişiselleştirilebilir. Daha fazla bilgi için <uri xlink:href="http://www.washington.edu/alpine/">http://www.washington.edu/alpine/</uri> adresine danışın.
Using <application>fetchmail</application> <application>fetchmail</application> Kullanımı
<primary>fetchmail</primary>
<application>fetchmail</application> is a full-featured <acronym>IMAP</acronym> and <acronym>POP</acronym> client. It allows users to automatically download mail from remote <acronym>IMAP</acronym> and <acronym>POP</acronym> servers and save it into local mailboxes where it can be accessed more easily. <application>fetchmail</application> can be installed using the <package>mail/fetchmail</package> port, and offers various features, including: <application>fetchmail</application> tam donanımlı bir <acronym>IMAP</acronym> ve <acronym>POP</acronym> istemcisidir. Kullanıcılara uzak <acronym>IMAP</acronym> ve <acronym>POP</acronym> sunucularından posta indirmeyi ve yerel posta kutularında saklamayı, böylece daha erişilir olmasına olanak sağlar. <application>fetchmail</application> uygulaması <package>mail/fetchmail</package> portu kullanılarak kurulabilir ve aşağıdakiler gibi çeşitli özelliklere sahiptir:
Support for the <acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>, <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>ETRN</acronym> and <acronym>ODMR</acronym> protocols. <acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>, <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>ETRN</acronym> ve <acronym>ODMR</acronym> protokolleri için destek.
Ability to forward mail using <acronym>SMTP</acronym>, which allows filtering, forwarding, and aliasing to function normally. Filtreleme, yönlendirme ve isimlendirme gibi fonksiyonların normal şekilde çalışmasını sağlayan <acronym>SMTP</acronym> 'i kullanarak posta yönlendirebilmek.
May be run in daemon mode to check periodically for new messages. Yeni iletileri sürekli olarak kontrol etmesi için arka plan modunda çalıştırılabilmek.
Can retrieve multiple mailboxes and forward them, based on configuration, to different local users. Yapılandırma doğrultusunda, birden fazla posta kutusu getirebilmek ve bunları farklı yerel kullanıcılara yönlendirebilmek.
This section explains some of the basic features of <application>fetchmail</application>. This utility requires a <filename>.fetchmailrc</filename> configuration in the user's home directory in order to run correctly. This file includes server information as well as login credentials. Due to the sensitive nature of the contents of this file, it is advisable to make it readable only by the user, with the following command: Bu kısım <application>fetchmail</application> 'in bazı temel özelliklerini açıklamaktadır. Bu programın doğru çalışması için, kullanıcının ana dizininde bir <filename>.fetchmailrc</filename> yapılandırması gerekir. Bu dosya giriş kimliği bilgilerinin yanı sıra sunucu bilgilerini de barındırmaktadır. Bu dosyanın hassas içeriğinden dolayı, aşağıdaki komut yardımıyla içeriği sadece kullanıcı için okunabilir yapmanız tavsiye edilir:

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
_
Source string comment
(itstool) path: imageobject/imagedata This is a reference to an external file such as an image or video. When the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to whatever you like once you have updated your copy of the file.
Source string location
book.translate.xml:54707
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 8922