The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect3/para
English
The interface configuration can be done automatically at boot time by adding the following lines to <filename>/etc/rc.conf</filename>:
Context English Turkish (tr_TR) State
Both <systemitem>A</systemitem> and <systemitem>B</systemitem> are now ready to exchange information. Hem <systemitem> A </systemitem> hem de <systemitem> B </systemitem> artık bilgi alışverişine hazırdır.
FreeBSD Host Access Points FreeBSD Ana Bilgisayar Erişim Noktaları
FreeBSD can act as an Access Point (<acronym>AP</acronym>) which eliminates the need to buy a hardware <acronym>AP</acronym> or run an ad-hoc network. This can be particularly useful when a FreeBSD machine is acting as a gateway to another network such as the Internet. FreeBSD, bir donanım <acronym> AP </acronym> satın alma veya geçici bir ağ çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldıran bir Erişim Noktası (<acronym> AP </acronym>) görevi görebilir. Bu, FreeBSD makinesi İnternet gibi başka bir ağa ağ geçidi görevi gördüğünde özellikle yararlı olabilir.
Before configuring a FreeBSD machine as an <acronym>AP</acronym>, the kernel must be configured with the appropriate networking support for the wireless card as well as the security protocols being used. For more details, see <xref linkend="network-wireless-basic"/>. FreeBSD makinesini bir <acronym> AP </acronym> olarak yapılandırmadan önce, çekirdek, kullanılan güvenlik protokollerinin yanı sıra kablosuz kart için uygun ağ desteği ile yapılandırılmalıdır. Daha fazla ayrıntı için bkz. <Xref linkend = "ağ-kablosuz-temel" />.
The <acronym>NDIS</acronym> driver wrapper for <trademark class="registered">Windows</trademark> drivers does not currently support <acronym>AP</acronym> operation. Only native FreeBSD wireless drivers support <acronym>AP</acronym> mode. <Trademark class = "registered"> Windows </trademark> sürücüleri için <acronym> NDIS </acronym> sürücü sarmalayıcısı şu anda <acronym> AP </acronym> işlemini desteklemiyor. Yalnızca yerel FreeBSD kablosuz sürücüleri <acronym> AP </acronym> modunu destekler.
Once wireless networking support is loaded, check if the wireless device supports the host-based access point mode, also known as hostap mode: Kablosuz ağ desteği yüklendikten sonra, kablosuz cihazın hostap modu olarak da bilinen ana bilgisayar tabanlı erişim noktası modunu destekleyip desteklemediğini kontrol edin:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> list caps</userinput>
drivercaps=6f85edc1&lt;STA,FF,TURBOP,IBSS,HOSTAP,AHDEMO,TXPMGT,SHSLOT,SHPREAMBLE,MONITOR,MBSS,WPA1,WPA2,BURST,WME,WDS,BGSCAN,TXFRAG&gt;
cryptocaps=1f&lt;WEP,TKIP,AES,AES_CCM,TKIPMIC&gt;
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> list caps</userinput>
drivercaps=6f85edc1&lt;STA,FF,TURBOP,IBSS,HOSTAP,AHDEMO,TXPMGT,SHSLOT,SHPREAMBLE,MONITOR,MBSS,WPA1,WPA2,BURST,WME,WDS,BGSCAN,TXFRAG&gt;
cryptocaps=1f&lt;WEP,TKIP,AES,AES_CCM,TKIPMIC&gt;
This output displays the card's capabilities. The <literal>HOSTAP</literal> word confirms that this wireless card can act as an <acronym>AP</acronym>. Various supported ciphers are also listed: <acronym>WEP</acronym>, <acronym>TKIP</acronym>, and <acronym>AES</acronym>. This information indicates which security protocols can be used on the <acronym>AP</acronym>. Bu çıkış kartın özelliklerini görüntüler. <literal> HOSTAP </literal> sözcüğü, bu kablosuz kartın bir <acronym> AP </acronym> görevi yapabileceğini doğrular. Çeşitli desteklenen şifreler de listelenmiştir: <acronym> WEP </acronym>, <acronym> TKIP </acronym> ve <acronym> AES </acronym>. Bu bilgi, <acronym> AP </acronym> üzerinde hangi güvenlik protokollerinin kullanılabileceğini gösterir.
The wireless device can only be put into hostap mode during the creation of the network pseudo-device, so a previously created device must be destroyed first: Kablosuz aygıt yalnızca ağ sahte aygıtının oluşturulması sırasında rehin moduna alınabilir, bu nedenle önce oluşturulan bir aygıtın önce imha edilmesi gerekir:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> destroy</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> destroy</userinput>
then regenerated with the correct option before setting the other parameters: daha sonra diğer parametreleri ayarlamadan önce doğru seçenekle yeniden oluşturuldu:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable> wlanmode hostap</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> inet <replaceable>192.168.0.1</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable> ssid <replaceable>freebsdap</replaceable> mode 11g channel 1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable> wlanmode hostap</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> inet <replaceable>192.168.0.1</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable> ssid <replaceable>freebsdap</replaceable> mode 11g channel 1</userinput>
Use <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> again to see the status of the <filename>wlan0</filename> interface: <filename> wlan0 </filename> arayüzünün durumunu görmek için tekrar <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanın:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
wlan0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 00:11:95:c3:0d:ac
inet 192.168.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect mode 11g &lt;hostap&gt;
status: running
ssid freebsdap channel 1 (2412 Mhz 11g) bssid 00:11:95:c3:0d:ac
country US ecm authmode OPEN privacy OFF txpower 21.5 scanvalid 60
protmode CTS wme burst dtimperiod 1 -dfs
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
wlan0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 00:11:95:c3:0d:ac
inet 192.168.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect mode 11g &lt;hostap&gt;
status: running
ssid freebsdap channel 1 (2412 Mhz 11g) bssid 00:11:95:c3:0d:ac
country US ecm authmode OPEN privacy OFF txpower 21.5 scanvalid 60
protmode CTS wme burst dtimperiod 1 -dfs
The <literal>hostap</literal> parameter indicates the interface is running in the host-based access point mode. <literal> hostap </literal> parametresi, arabirimin ana bilgisayar tabanlı erişim noktası modunda çalıştığını gösterir.
The interface configuration can be done automatically at boot time by adding the following lines to <filename>/etc/rc.conf</filename>: Arayüz yapılandırması, önyükleme sırasında <filename> /etc/rc.conf </filename> dosyasına aşağıdaki satırlar eklenerek otomatik olarak yapılabilir:
wlans_ath0="wlan0"
create_args_wlan0="wlanmode hostap"
ifconfig_wlan0="inet <replaceable>192.168.0.1</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable> ssid <replaceable>freebsdap</replaceable> mode 11g channel <replaceable>1</replaceable>"
wlans_ath0="wlan0"
create_args_wlan0="wlanmode hostap"
ifconfig_wlan0="inet <replaceable>192.168.0.1</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable> ssid <replaceable>freebsdap</replaceable> mode 11g channel <replaceable>1</replaceable>"
Host-based Access Point Without Authentication or Encryption Kimlik Doğrulama veya Şifrelemesiz Ana Bilgisayar Tabanlı Erişim Noktası
Although it is not recommended to run an <acronym>AP</acronym> without any authentication or encryption, this is a simple way to check if the <acronym>AP</acronym> is working. This configuration is also important for debugging client issues. Herhangi bir kimlik doğrulama veya şifreleme olmadan bir <acronym> AP </acronym> çalıştırmanız önerilmez, ancak bu <acronym> AP </acronym> 'un çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin basit bir yoludur. Bu yapılandırma aynı zamanda istemci sorunlarının ayıklanması için de önemlidir.
Once the <acronym>AP</acronym> is configured, initiate a scan from another wireless machine to find the <acronym>AP</acronym>: <acronym> AP </acronym> yapılandırıldıktan sonra, <acronym> AP </acronym> öğesini bulmak için başka bir kablosuz makineden bir tarama başlatın:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> up scan</userinput>
SSID/MESH ID BSSID CHAN RATE S:N INT CAPS
freebsdap 00:11:95:c3:0d:ac 1 54M -66:-96 100 ES WME
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> up scan</userinput>
SSID/MESH ID BSSID CHAN RATE S:N INT CAPS
freebsdap 00:11:95:c3:0d:ac 1 54M -66:-96 100 ES WME
The client machine found the <acronym>AP</acronym> and can be associated with it: İstemci makine <acronym> AP </acronym> 'ı buldu ve onunla ilişkilendirilebilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> inet <replaceable>192.168.0.2</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable> ssid <replaceable>freebsdap</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
wlan0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 00:11:95:d5:43:62
inet 192.168.0.2 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet OFDM/54Mbps mode 11g
status: associated
ssid freebsdap channel 1 (2412 Mhz 11g) bssid 00:11:95:c3:0d:ac
country US ecm authmode OPEN privacy OFF txpower 21.5 bmiss 7
scanvalid 60 bgscan bgscanintvl 300 bgscanidle 250 roam:rssi 7
roam:rate 5 protmode CTS wme burst
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> inet <replaceable>192.168.0.2</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable> ssid <replaceable>freebsdap</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
wlan0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether 00:11:95:d5:43:62
inet 192.168.0.2 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet OFDM/54Mbps mode 11g
status: associated
ssid freebsdap channel 1 (2412 Mhz 11g) bssid 00:11:95:c3:0d:ac
country US ecm authmode OPEN privacy OFF txpower 21.5 bmiss 7
scanvalid 60 bgscan bgscanintvl 300 bgscanidle 250 roam:rssi 7
roam:rate 5 protmode CTS wme burst
<acronym>WPA2</acronym> Host-based Access Point <acronym>WPA2</acronym> sunucu erişim noktası
This section focuses on setting up a FreeBSD access point using the <acronym>WPA2</acronym> security protocol. More details regarding <acronym>WPA</acronym> and the configuration of <acronym>WPA</acronym>-based wireless clients can be found in <xref linkend="network-wireless-wpa"/>. Bu bölüm, <acronym> WPA2 </acronym> güvenlik protokolünü kullanarak bir FreeBSD erişim noktası kurmaya odaklanmaktadır. <acronym> WPA </acronym> ve <acronym> WPA </acronym> tabanlı kablosuz istemcilerin yapılandırması hakkında daha fazla ayrıntı <xref linkend = "network-wireless-wpa" /> sayfasında bulunabilir.
The <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> daemon is used to deal with client authentication and key management on the <acronym>WPA2</acronym>-enabled <acronym>AP</acronym>. <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> arka plan programı, <acronym> WPA2 </acronym> etkin <acronym> üzerindeki istemci kimlik doğrulaması ve anahtar yönetimi ile ilgilenmek için kullanılır AP </ acronym>.
The following configuration operations are performed on the FreeBSD machine acting as the <acronym>AP</acronym>. Once the <acronym>AP</acronym> is correctly working, <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> can be automatically started at boot with this line in <filename>/etc/rc.conf</filename>: Aşağıdaki yapılandırma işlemleri, <acronym> AP </acronym> olarak işlev gören FreeBSD makinesinde gerçekleştirilir. <acronym> AP </acronym> doğru bir şekilde çalıştıktan sonra, <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> bu satırla <filename> içinde otomatik olarak başlatılabilir /etc/rc.conf </ filename>:
hostapd_enable="YES" hostapd_enable="EVET"
Before trying to configure <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, first configure the basic settings introduced in <xref linkend="network-wireless-ap-basic"/>. <citerefentry><refentrytitle>hostapd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'yi yapılandırmaya çalışmadan önce, ilk önce <xref linkend = "network-wireless-ap-basic" /> .
<acronym>WPA2-PSK</acronym> <acronym>WPA2-PSK</acronym>
<acronym>WPA2-PSK</acronym> is intended for small networks where the use of a backend authentication server is not possible or desired. <acronym> WPA2-PSK </acronym>, arka uç kimlik doğrulama sunucusunun kullanılmasının mümkün olmadığı veya istenmediği küçük ağlar için tasarlanmıştır.

Loading…

The interface configuration can be done automatically at boot time by adding the following lines to <filename>/etc/rc.conf</filename>:
Arayüz yapılandırması, önyükleme sırasında <filename> /etc/rc.conf </filename> dosyasına aşağıdaki satırlar eklenerek otomatik olarak yapılabilir:
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
boot önyükleme,önyüklemek FreeBSD Doc (Archived)
boot time önyükleme zamanı FreeBSD Doc (Archived)
configuration yapı bilgileri FreeBSD Doc (Archived)
filename dosya adı FreeBSD Doc (Archived)
interface arayüz,arabirim FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect3/para
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10786