The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

<prompt>#</prompt> <userinput>echo 'vm.max_wired=-1geom_stripe_load="YES"' &gt;&gt; /etc/sysctlboot/loader.conf</userinput>
(itstool) path: step/screen
English
<prompt>#</prompt> <userinput>echo 'geom_stripe_load="YES"' &gt;&gt; /boot/loader.conf</userinput>
Context English Turkish (tr_TR) State
Load the <filename>geom_stripe.ko</filename> module: <filename> geom_stripe.ko</filename> isimli modülü yükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>kldload geom_stripe</userinput> <prompt>^#</prompt><userinput>kldload geom_stripe</userinput>
Ensure that a suitable mount point exists. If this volume will become a root partition, then temporarily use another mount point such as <filename>/mnt</filename>. Uygun bir montaj noktasının olduğundan emin olun. Bu birim bir kök bölüm olacaksa, <filename>/mnt</filename> gibi geçici olarak başka bir bağlama noktası kullanın.
Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. For example, to stripe two unused and unpartitioned <acronym>ATA</acronym> disks with device names of <filename>/dev/ad2</filename> and <filename>/dev/ad3</filename>: Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. Örneğin, <filename>/dev/ad2</filename> ve <filename>/dev/ad3</filename> isminde kullanılmamış ve bölümlere ayrılmamış<acronym>ATA</acronym> iki disk cihazını bölümlemek için:
<prompt>#</prompt> <userinput>gstripe label -v st0 /dev/ad2 /dev/ad3</userinput>
Metadata value stored on /dev/ad2.
Metadata value stored on /dev/ad3.
Done.
<prompt>#</prompt> <userinput>gstripe label -v st0 /dev/ad2 /dev/ad3</userinput>
/dev/ad2.'da saklanan metadata değeri
/dev/ad3' da saklanan metadata değeri
bitti.
Write a standard label, also known as a partition table, on the new volume and install the default bootstrap code: Bölümleme tablosu olarak da bilinen standart bir etiketi yeni birime yazın ve varsayılan önyükleme kodunu yükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>bsdlabel -wB /dev/stripe/st0</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>bsdlabel -wB /dev/bölüm/st0</userinput>
This process should create two other devices in <filename>/dev/stripe</filename> in addition to <filename>st0</filename>. Those include <filename>st0a</filename> and <filename>st0c</filename>. At this point, a <acronym>UFS</acronym> file system can be created on <filename>st0a</filename> using <command>newfs</command>: Bu işlem </filename>st0<filename>'a ek olarak <filename>/dev/stripe</filename> 'de iki farklı cihaz oluşturur. Bunlar <filename>st0a</filename> ve <filename>st0c</filename> içerir. Bu noktada, <filename>st0a</filename> using <command>newfs</command> kullanılarak <acronym>UFS</acronym> isimli dosya sistemi oluşturulabilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/stripe/st0a</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/stripe/st0a</userinput>
Many numbers will glide across the screen, and after a few seconds, the process will be complete. The volume has been created and is ready to be mounted. Birçok numara ekranda belirir ve birkaç saniye sonra işlem tamamlanır. Birim oluşturuldu ve montaja hazır.
To manually mount the created disk stripe: Kurulan disk bölümünü manuel olarak montajlamak için:
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/stripe/st0a /mnt</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/stripe/st0a /mnt</userinput>
To mount this striped file system automatically during the boot process, place the volume information in <filename>/etc/fstab</filename>. In this example, a permanent mount point, named <filename>stripe</filename>, is created: Boot işlemi esnasında, bölümlenen dosya sistemini otomatik olarak montajlamak için, birim bilgisini <filename>/etc/fstab</filename>'e yerleştirin. Bu örnekte named <filename>stripe</filename> isimli kalıcı bir montaj bulunur:
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir /stripe</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>echo "/dev/stripe/st0a /stripe ufs rw 2 2" \</userinput>
<userinput>&gt;&gt; /etc/fstab</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir /stripe</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>echo "/dev/stripe/st0a /stripe ufs rw 2 2" \</userinput>
<userinput>&gt;&gt; /etc/fstab</userinput>
The <filename>geom_stripe.ko</filename> module must also be automatically loaded during system initialization, by adding a line to <filename>/boot/loader.conf</filename>: <filename>geom_stripe.ko</filename> modülü <filename>/boot/loader.conf</filename> 'a bir satır eklenerek sistem başlatımında otomatik olarak yüklenmelidir:
<prompt>#</prompt> <userinput>echo 'geom_stripe_load="YES"' &gt;&gt; /boot/loader.conf</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>echo 'vm.max_wired=-1' &gt;&gt; /etc/sysctl.conf</userinput>
RAID1 - Mirroring RAID1 - Aynalama
<primary>Disk Mirroring</primary> <primary>Disk aynalama</primary>
<primary>RAID1</primary> <primary>RAID1</primary>
<acronym>RAID1</acronym>, or <emphasis>mirroring</emphasis>, is the technique of writing the same data to more than one disk drive. Mirrors are usually used to guard against data loss due to drive failure. Each drive in a mirror contains an identical copy of the data. When an individual drive fails, the mirror continues to work, providing data from the drives that are still functioning. The computer keeps running, and the administrator has time to replace the failed drive without user interruption. <acronym></acronym> veya <emphasis>aynalama</emphasis> bir aynı veriyi birden fazla disk sürücüsüne yazma tekniğidir. Aynalar genellikle sürücü arızası nedeniyle veri kaybına karşı koruma sağlamak için kullanılır. Bir aynadaki her sürücü, verilerin özdeş bir kopyasını içerir. Tek bir sürücü arızalandığında, ayna hala çalışmaya devam eden sürücülerden veri sağlayarak çalışmaya devam eder. Bilgisayar çalışmaya devam eder ve yöneticinin hatalı sürücüyü kullanım kesintisi olmadan değiştirme zamanı vardır.
Two common situations are illustrated in these examples. The first creates a mirror out of two new drives and uses it as a replacement for an existing single drive. The second example creates a mirror on a single new drive, copies the old drive's data to it, then inserts the old drive into the mirror. While this procedure is slightly more complicated, it only requires one new drive. Bu örneklerde iki yaygın durum gösterilmiştir. Birincisi iki yeni sürücüden bir ayna oluşturur ve bunu mevcut tek bir sürücünün yerine kullanır. İkinci örnek, tek bir yeni sürücüde bir ayna oluşturur, eski sürücünün verilerini ona kopyalar, ardından eski sürücüyü aynaya yerleştirir. Bu prosedür biraz daha karmaşık olmakla birlikte, sadece bir yeni sürücü gerektirir.
Traditionally, the two drives in a mirror are identical in model and capacity, but <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> does not require that. Mirrors created with dissimilar drives will have a capacity equal to that of the smallest drive in the mirror. Extra space on larger drives will be unused. Drives inserted into the mirror later must have at least as much capacity as the smallest drive already in the mirror. Geleneksel olarak, bir aynadaki iki sürücü model ve kapasite bakımından aynıdır, ancak <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> bunu gerektirmez. Farklı sürücülerle oluşturulan aynalar, aynadaki en küçük sürücününkine eşit bir kapasiteye sahip olacaktır. Daha büyük sürücülerde fazladan alan kullanılmayacaktır. Daha sonra aynaya takılan sürücüler, aynada bulunan en küçük sürücü kadar en az kapasiteye sahip olmalıdır.
The mirroring procedures shown here are non-destructive, but as with any major disk operation, make a full backup first. Burada gösterilen yansıtma işlemleri tahribatsızdır, ancak herhangi bir büyük disk işleminde olduğu gibi, önce tam yedekleme yapın.
While <citerefentry><refentrytitle>dump</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is used in these procedures to copy file systems, it does not work on file systems with soft updates journaling. See <citerefentry><refentrytitle>tunefs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for information on detecting and disabling soft updates journaling. <citerefentry><refentrytitle>döküm</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> sistem dosyalarını kopyalamak için kullanıldığında, yazılım güncellemelerini kaydeden dosya sistemlerinde çalışmaz. Yazılım güncellemeleri kaydını tespit etme ve devre dışı bırakma hakkında bilgi için<citerefentry><refentrytitle>tunefs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> bakınız.
Metadata Issues Üstveri sorunları
Many disk systems store metadata at the end of each disk. Old metadata should be erased before reusing the disk for a mirror. Most problems are caused by two particular types of leftover metadata: <acronym>GPT</acronym> partition tables and old metadata from a previous mirror. Birçok disk sistemi meta verileri her diskin sonunda depolar. Bir ayna için diski yeniden kullanmadan önce eski üstveri silinmelidir. Çoğu sorun, iki farklı tipte üstveri artığı nedeniyle ortaya çıkar: <acronym>GPT</acronym> bölme tabloları ve önceki aynadan kalan eski
üstveri.
<acronym>GPT</acronym> metadata can be erased with <citerefentry><refentrytitle>gpart</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. This example erases both primary and backup <acronym>GPT</acronym> partition tables from disk <filename>ada8</filename>: <acronym>GPT</acronym> üstveri <citerefentry><refentrytitle>gpart</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ile silinebilir. Bu örnek hem ana hemde yedekleme <acronym>GPT</acronym> bölüm tablolarını diskten <filename>ada8</filename> siler:
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart destroy -F ada8</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gpart destroy -F ada8</userinput>
A disk can be removed from an active mirror and the metadata erased in one step using <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Here, the example disk <filename>ada8</filename> is removed from the active mirror <filename>gm4</filename>: Bir disk etkin aynalamadan çıkarılabilir ve meta veriler<citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> kullanılarak tek adımda silinebilir. Burada örnek disk<filename>ada8</filename> <filename>gm4</filename> aktif aynasından çıkarılmıştır:
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror remove gm4 ada8</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gmirror remove gm4 ada8</userinput>
If the mirror is not running, but old mirror metadata is still on the disk, use <command>gmirror clear</command> to remove it: Aynalamasa çalışmıyorsa ancak eski aynalama üstverisi hala diskteyse kaldırmak için <command>gmirror clear</command> kullanın.

Loading…

User avatar None

Source string changed

FreeBSD Doc / books_handbookTurkish (tr_TR)

<prompt>#</prompt> <userinput>echo 'vm.max_wired=-1geom_stripe_load="YES"' &gt;&gt; /etc/sysctlboot/loader.conf</userinput>
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
boot önyükleme,önyüklemek FreeBSD Doc
prompt komut istemi FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: step/screen
Flags
no-wrap
Source string location
book.translate.xml:37893
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6313