The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: para/indexterm
English
<primary>Concurrent Versions System</primary> <see>CVS</see>
Context English Turkish (tr_TR) State
<personname> <firstname>Jordan</firstname> <surname>Hubbard</surname> </personname> <contrib>Contributed by </contrib> <personname><firstname>Jordan</firstname><surname>Hubbard</surname></personname><contrib>tarafından katkıda bulunulmuştur</contrib>.
<primary>FreeBSD Project</primary> <secondary>goals</secondary> <primary>FreeBSD Projesi</primary><secondary>amaçları</secondary>
The goals of the FreeBSD Project are to provide software that may be used for any purpose and without strings attached. Many of us have a significant investment in the code (and project) and would certainly not mind a little financial compensation now and then, but we are definitely not prepared to insist on it. We believe that our first and foremost <quote>mission</quote> is to provide code to any and all comers, and for whatever purpose, so that the code gets the widest possible use and provides the widest possible benefit. This is, I believe, one of the most fundamental goals of Free Software and one that we enthusiastically support. FreeBSD Projesinin amaçları, herhangi bir maksat için ve karakter dizisi eklenmeden kullanılabilecek yazılımlar temin etmektir. Birçoğumuz koda (ve projeye) belirli bir yatırım yaparız ve şimdi şüphesizdir ki küçük bir tazminat almanın sakıncası olmaz fakat kesinlikle iddia etmeye hazır değiliz. İlk ve en önemli <quote>vazife</quote>'mizin gelen her kim olursa olsun, maksatı ne olursa olsun ona kod sağlamak olduğuna inanıyoruz, böylece kod mümkün olan en geniş alana ulaşıyor ve mümkün olan en büyük faydaları sağlıyor. İnanıyorum ki, bu Özgür Yazılım'ın en temel amaçlarından birisi ve coşkuyla desteklediğimiz bir hedef.
<primary>GNU General Public License (GPL)</primary> <primary>GNU Genel Kamu Lisansı (GPL)</primary>
<primary>GNU Lesser General Public License (LGPL)</primary> </primary>GNU İkinci Derece Genel Kamu Lisansı (LGPL)</primary>
<primary>BSD Copyright</primary> <primary>BSD Telif Hakkı</primary>
That code in our source tree which falls under the GNU General Public License (GPL) or Library General Public License (LGPL) comes with slightly more strings attached, though at least on the side of enforced access rather than the usual opposite. Due to the additional complexities that can evolve in the commercial use of GPL software we do, however, prefer software submitted under the more relaxed BSD license when it is a reasonable option to do so. Kaynak ağacımızdaki GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) ve ya Kütüphane Geneli Kamu Lisansı (LGPL) altında yer alan bu kod, alışılagelmişin zıttı olsa yerine zorunlu erişim alanında olsa da, biraz fazla dizeyle birlikte gelir. Yaptığımız GPL yazılımının ticari kullanımında gelişebilecek ek karmaşalar nedeniyle, bunu yapmak için olağan bir seçenek olduğunda, gevşetilmiş BSD lisansı altında gönderilen yazılımı sunmayı tercih ederiz.
The FreeBSD Development Model FreeBSD Gelişim Modeli
<personname> <firstname>Satoshi</firstname> <surname>Asami</surname> </personname> <contrib>Contributed by </contrib> <personname><firstname>Satoshi</firstname><surname>Asami</surname></personname><contrib>tarafından katkıda bulunulmuştur</contrib>.
<primary>FreeBSD Project</primary> <secondary>development model</secondary> <primary>FreeBSD Projesi</primary><secondary>gelişim modeli</primary>
The development of FreeBSD is a very open and flexible process, being literally built from the contributions of thousands of people around the world, as can be seen from our <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/article.html">list of contributors</link>. FreeBSD's development infrastructure allow these thousands of contributors to collaborate over the Internet. We are constantly on the lookout for new developers and ideas, and those interested in becoming more closely involved with the project need simply contact us at the <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers">FreeBSD technical discussions mailing list</link>. The <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-announce">FreeBSD announcements mailing list</link> is also available to those wishing to make other FreeBSD users aware of major areas of work. FreeBSD'nin gelişimi, katkıda bulunanlar listemizi<link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/article.html">list of contributors</link> adresinden görebileceğiniz gibi, dünyanın dört bir yanındaki binlerce insanın katkılarıyla meydana gelen oldukça açık ve değişken bir süreçtir. FreeBSD'nin gelişim alt yapısı gördüğünüz binlerce kişiye internet üzerinden iş birliği yapabilme olanağı sunar. Durmadan yeni geliştiriciler ve fikirler arayışı içerisindeyiz ve projeyle daha yakından ilgilenmek isteyenlerin </link>FreeBSD teknik görüşme postası listesi <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers"> linkinden bizimle iletişime geçmesi yeterlidir. Ayrıca </link>FreeBSD duyuru postası listesi <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-announce"> diğer FreeBSD kullanıcılarını da geniş çalışma alanlarından haberdar etmek isteyenler için mevcuttur.
Useful things to know about the FreeBSD Project and its development process, whether working independently or in close cooperation: FreeBSD Projesi hakkında bilinmesi gereken faydalı şeyler ve bağımsız ya da yakın işbirliği içinde çalışarak geliştirme süreci:
The SVN repositories<anchor xml:id="development-cvs-repository"/> SVN veri havuzları<anchor xml:id="development-cvs-repository"/>
<primary>CVS</primary> <primary>CVS</primary>
<primary>CVS Repository</primary> <primary>CVS veri havuzları</primary>
<primary>Concurrent Versions System</primary> <see>CVS</see> <primary>Eşzamanlı Sürümler Sistemi</primary><see>CVS</see>
<primary>Subversion</primary> <primary>Subversion (Sürüm Kontrol Sistemi)</primary>
<primary>Subversion Repository</primary> <primary>Subversion (Sürüm Kontrol Sistemi) Veri Havuzu</primary>
<primary>SVN</primary> <see>Subversion</see> <primary>SVN</primary><see>Subversion (Sürüm Kontrol Sistemi)<see>
<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <_:indexterm-4/> <_:indexterm-5/> <_:indexterm-6/> For several years, the central source tree for FreeBSD was maintained by <link xlink:href="http://www.nongnu.org/cvs/">CVS</link> (Concurrent Versions System), a freely available source code control tool. In June 2008, the Project switched to using <link xlink:href="http://subversion.tigris.org">SVN</link> (Subversion). The switch was deemed necessary, as the technical limitations imposed by <application>CVS</application> were becoming obvious due to the rapid expansion of the source tree and the amount of history already stored. The Documentation Project and Ports Collection repositories also moved from <application>CVS</application> to <application>SVN</application> in May 2012 and July 2012, respectively. Please refer to the <link linkend="synching">Obtaining the Source</link> section for more information on obtaining the FreeBSD <literal>src/</literal> repository and <link linkend="ports-using">Using the Ports Collection</link> for details on obtaining the FreeBSD Ports Collection. <_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <_:indexterm-4/> <_:indexterm-5/> <_:indexterm-6/> Birkaç yıldır FreeBSD için merkezi kaynak ağacı serbest mevcut kaynak kontrolü aracı olan <link xlink:href="http://www.nongnu.org/cvs/">CVS</link> (Eşzamanlı Sürümler Sistemi) tarafınca devam ettiriliyordu. Haziran 2008'de, proje, <link xlink:href="http://subversion.tigris.org">SVN</link> (Subversion) kullanmaya başladı. <application> CVS </application> tarafından uygulanan teknik sınırlamalar, kaynak ağacın hızlı genişlemesi ve önceden depolanmış tarih miktarı nedeniyle belirginleştiğinden, değişim gerekli görülmüştür. Ayrıca Belgeleme Projesi ve Bağlantı Noktası veri havuzları Mayıs 2012 ve Temmuz 2012'de <application> CVS </application> 'den <application> SVN </application>' e taşındı. Lütfen FreeBSD <literal>src/</literal> veri havuzu temini hakkında daha fazla bilgi için <link linkend="synching">Kaynak Edinme</link> bölümü ve FreeBSD Bağlantı Noktası temini detayları için <link linkend="ports-using"> Bağlantı Noktası Kullanma </link> bölümüne bakın.
The committers list<anchor xml:id="development-committers"/> Committer Listesi<anchor xml:id="development-committers"/>
<primary>committers</primary> <primary>Committerler</primary>
The <firstterm>committers</firstterm> <_:indexterm-1/> are the people who have <emphasis>write</emphasis> access to the Subversion tree, and are authorized to make modifications to the FreeBSD source (the term <quote>committer</quote> comes from <command>commit</command>, the source control command which is used to bring new changes into the repository). Anyone can submit a bug to the <link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">Bug Database</link>. Before submitting a bug report, the FreeBSD mailing lists, IRC channels, or forums can be used to help verify that an issue is actually a bug. <firstterm>Committerler</firstterm> <_:indexterm-1/> Subversion ağacına <emphasis>yazma</emphasis> erişimi hakkına sahip olan kişilerdir ve FreeBSD kaynağında değişiklik yapma konusunda yetkililerdir (<quote>committer</quote> terimi, veri havuzunda değişiklikler yapmak için kullanılan kaynak kontrol komutu olan <command>commit</command>'ten gelmiştir). Herkes <link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">Bug Database</link> adresinden bir yazılım hatası bildirebilir. Bir yazılım hatası raporu bildirmeden önce, FreeBSD posta listeleri, IRC kanalları ya da forumlar size bulduğunuz şeyin yazılım hatası olup olmadığı konusunda yardımcı olacaktır.
The FreeBSD core team<anchor xml:id="development-core"/> FreeBSD çekirdek ekibi<anchor xml:id="development-core"/>
<primary>core team</primary> <primary>çekirdek ekip</primary>
The <firstterm>FreeBSD core team</firstterm> <_:indexterm-1/> would be equivalent to the board of directors if the FreeBSD Project were a company. The primary task of the core team is to make sure the project, as a whole, is in good shape and is heading in the right directions. Inviting dedicated and responsible developers to join our group of committers is one of the functions of the core team, as is the recruitment of new core team members as others move on. The current core team was elected from a pool of committer candidates in June 2020. Elections are held every 2 years. Eğer FreeBSD projesi bir şirket olsaydı <firstterm>FreeBSD çekirdek ekibi</firstterm> <_:indexterm-1/> yönetim kurulu görevinde olurdu. Çekirdek ekibin ilk görevi, projenin tamamıyla iyi durumda olduğundan ve doğru yönde ilerlediğinden emin olmaktır. Kendini işine adamış ve sorumlu geliştiricileri committer grubumuza katmak ve diğerleri emekli oldukça yeni çekirdek ekip üyelerini işe almak, çekirdek ekibin yükümlülüklerinden birisidir. Şimdiki çekirdek ekip, Temmuz 2018'de bir committer adayları havuzundan seçildi. Seçimler her 2 yılda bir yapılır.
Like most developers, most members of the core team are also volunteers when it comes to FreeBSD development and do not benefit from the project financially, so <quote>commitment</quote> should also not be misconstrued as meaning <quote>guaranteed support.</quote> The <quote>board of directors</quote> analogy above is not very accurate, and it may be more suitable to say that these are the people who gave up their lives in favor of FreeBSD against their better judgement! Çoğu geliştirici gibi, çekirdek ekibin çoğu üyesi de FreeBSD gelişimi söz konusu olduğunda gönüllüdür ve projeden finansal olarak yararlanamamaktadır, bu nedenle <quote> bağlılığı </quote>, <quote> garanti destek anlamı olarak yanlış yorumlanmamalıdır.</quote>Yukarıdaki <quote>yönetim kurulu</quote> benzetmesi çok doğru değildir ve FreeBSD lehine daha iyi kararlar alabilmek için hayatlarından vazgeçen insanlar olduğunu söylemek daha uygun olabilir!
Outside contributors Dışardan Katkıda Bulunanlar
Last, but definitely not least, the largest group of developers are the users themselves who provide feedback and bug fixes to us on an almost constant basis. The primary way of keeping in touch with FreeBSD's more non-centralized development is to subscribe to the <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers">FreeBSD technical discussions mailing list</link> where such things are discussed. See <xref linkend="eresources"/> for more information about the various FreeBSD mailing lists. En son, fakat en önemli kısım,en büyük geliştirici grubu, neredeyse sürekli olarak bize geri bildirim ve hata düzeltmeleri sağlayan kullanıcıların kendisidir. FreeBSD'nin gelişimi ile iletişimi koparmamanın en kolay yolu bir çok şeyin tartışıldığı FreeBSD teknik görüşme posta listesi'ne<link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers"> abone olmaktır. Çeşitli FreeBSD posta listeleri hakkında daha fazla bilgi için <xref linkend="eresources"/> adresini ziyaret edin.
<primary>contributors</primary> <primary>Katkıda Bulunanlar</primary>
<citetitle><link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/article.html">The FreeBSD Contributors List</link></citetitle> <_:indexterm-1/> is a long and growing one, so why not join it by contributing something back to FreeBSD today? <citetitle><link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/article.html">FreeBSD Bağışçıları Listesi</link></citetitle> <_:indexterm-1/> uzun ve büyüyen bir listedir, bu yüzden neden FreeBSD'ye katılıp birşeylere katkıda bulunmayasınız?

Loading…

<primary>Concurrent Versions System</primary> <see>CVS</see>
<primary>Eşzamanlı Sürümler Sistemi</primary><see>CVS</see>
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "<primary>Eşzamanlı Sürümler Sistemi</primary><see>CVS</see>".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
Primary Öncel FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: para/indexterm
Source string location
book.translate.xml:2600
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 319