The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: listitem/para
English
Support for the <acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>, <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>ETRN</acronym> and <acronym>ODMR</acronym> protocols.
Context English Turkish (tr_TR) State
The first time <application>alpine</application> runs, it displays a greeting page with a brief introduction, as well as a request from the <application>alpine</application> development team to send an anonymous email message allowing them to judge how many users are using their client. To send this anonymous message, press <keycap>Enter</keycap>. Alternatively, press <keycap>E</keycap> to exit the greeting without sending an anonymous message. An example of the greeting page is shown below: <application>alpine</application> ilk kezçalıştırıldığında, kısa bir tanıtım ile birlikte bir karşılama sayfası açar ve <application>alpine</application> geliştirme ekibi sizden, ne kadar kullanıcının onların istemcisini kullandığını tespit etmek için onlara anonim bir e-posta göndermenizi rica eder. Bu anonim mesajı göndermek için, <keycap>Enter</keycap> tuşuna basın. Bunun yerine <keycap>E</keycap> tuşuna basarak anonim mesaj göndermeden karşılama sayfasından çıkabilirsiniz. Karşılama sayfasının bir örneği aşağıda gösterilmektedir:
_ external ref='mail/pine1' md5='__failed__'
The main menu is then presented, which can be navigated using the cursor keys. This main menu provides shortcuts for the composing new mails, browsing mail directories, and administering address book entries. Below the main menu, relevant keyboard shortcuts to perform functions specific to the task at hand are shown. Bunun ardından, imleç tuşlarıyla gezilebilen ana menü sunulur. Bu ana menü yeni postalar derlemek, posta dizinlerine göz atmak ve adres girişlerini yönetmek için kısayolları sağlar. Ana menünün altında, mevcut görevlere özel fonksiyonları yerine getirmek için ilgili klavye kısayolları gösterilir.
The default directory opened by <application>alpine</application> is <filename>inbox</filename>. To view the message index, press <keycap>I</keycap>, or select the <guimenuitem>MESSAGE INDEX</guimenuitem> option shown below: <application>alpine</application> tarafından açılan varsayılan dizin <filename>inbox</filename> 'tır. Bu mesajı görüntülemek için <keycap>I</keycap> tuşuna basın veya aşağıda gösterilen <guimenuitem>MESSAGE INDEX</guimenuitem> seçeneğini seçin:
_ external ref='mail/pine2' md5='__failed__'
The message index shows messages in the current directory and can be navigated by using the cursor keys. Highlighted messages can be read by pressing <keycap>Enter</keycap>. Message index mesajları güncel dizinde gösterir ve imleç tuşlarıyla göz atılabilir. Seçilen mesajlar <keycap>Enter</keycap> tuşuna basılarak okunabilir.
_ external ref='mail/pine3' md5='__failed__'
In the screenshot below, a sample message is displayed by <application>alpine</application>. Contextual keyboard shortcuts are displayed at the bottom of the screen. An example of one of a shortcut is <keycap>r</keycap>, which tells the <acronym>MUA</acronym> to reply to the current message being displayed. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, <application>alpine</application> tarafından örnek bir mesaj görüntülenmiştir. İlgili işlev klavye kısayolları ekranın aşağısında gösterilmiştir. Bir kısayol örneği, <acronym>MUA</acronym> 'ya şu anki mesajı yanıtlamasını söyleyen <keycap>r</keycap> kısayoludur.
_ external ref='mail/pine4' md5='__failed__'
Replying to an email in <application>alpine</application> is done using the <application>pico</application> editor, which is installed by default with <application>alpine</application>. <application>pico</application> makes it easy to navigate the message and is easier for novice users to use than <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> or <citerefentry><refentrytitle>mail</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>. Once the reply is complete, the message can be sent by pressing <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>X</keycap> </keycombo>. <application>alpine</application> will ask for confirmation before sending the message. <application>alpine</application> 'da bir e-postayı yanıtlamak, varsayılan halde <application>alpine</application> ile kurulmuş olan <application>pico</application> editörüyle yapılır. <application>pico</application> mesajda gezinmeyi kolaylaştırır ve acemi kullanıcılar için <citerefentry><refentrytitle>vi</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> veya <citerefentry><refentrytitle>mail</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> kullanmaktan daha kolaydır. Yanıt tamamlandığında, mesaj <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>X</keycap> </keycombo> kısayoluna basılarak gönderilir. Mesaj gönderilmeden önce <application>alpine</application> doğrulama yapacaktır.
_ external ref='mail/pine5' md5='__failed__'
<application>alpine</application> can be customized using the <guimenuitem>SETUP</guimenuitem> option from the main menu. Consult <uri xlink:href="http://www.washington.edu/alpine/">http://www.washington.edu/alpine/</uri> for more information. <application>alpine</application> uygulaması ana menüdeki <guimenuitem>SETUP</guimenuitem> seçenği kullanılarak kişiselleştirilebilir. Daha fazla bilgi için <uri xlink:href="http://www.washington.edu/alpine/">http://www.washington.edu/alpine/</uri> adresine danışın.
Using <application>fetchmail</application> <application>fetchmail</application> Kullanımı
<primary>fetchmail</primary>
<application>fetchmail</application> is a full-featured <acronym>IMAP</acronym> and <acronym>POP</acronym> client. It allows users to automatically download mail from remote <acronym>IMAP</acronym> and <acronym>POP</acronym> servers and save it into local mailboxes where it can be accessed more easily. <application>fetchmail</application> can be installed using the <package>mail/fetchmail</package> port, and offers various features, including: <application>fetchmail</application> tam donanımlı bir <acronym>IMAP</acronym> ve <acronym>POP</acronym> istemcisidir. Kullanıcılara uzak <acronym>IMAP</acronym> ve <acronym>POP</acronym> sunucularından posta indirmeyi ve yerel posta kutularında saklamayı, böylece daha erişilir olmasına olanak sağlar. <application>fetchmail</application> uygulaması <package>mail/fetchmail</package> portu kullanılarak kurulabilir ve aşağıdakiler gibi çeşitli özelliklere sahiptir:
Support for the <acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>, <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>ETRN</acronym> and <acronym>ODMR</acronym> protocols. <acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>, <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>ETRN</acronym> ve <acronym>ODMR</acronym> protokolleri için destek.
Ability to forward mail using <acronym>SMTP</acronym>, which allows filtering, forwarding, and aliasing to function normally. Filtreleme, yönlendirme ve isimlendirme gibi fonksiyonların normal şekilde çalışmasını sağlayan <acronym>SMTP</acronym> 'i kullanarak posta yönlendirebilmek.
May be run in daemon mode to check periodically for new messages. Yeni iletileri sürekli olarak kontrol etmesi için arka plan modunda çalıştırılabilmek.
Can retrieve multiple mailboxes and forward them, based on configuration, to different local users. Yapılandırma doğrultusunda, birden fazla posta kutusu getirebilmek ve bunları farklı yerel kullanıcılara yönlendirebilmek.
This section explains some of the basic features of <application>fetchmail</application>. This utility requires a <filename>.fetchmailrc</filename> configuration in the user's home directory in order to run correctly. This file includes server information as well as login credentials. Due to the sensitive nature of the contents of this file, it is advisable to make it readable only by the user, with the following command: Bu kısım <application>fetchmail</application> 'in bazı temel özelliklerini açıklamaktadır. Bu programın doğru çalışması için, kullanıcının ana dizininde bir <filename>.fetchmailrc</filename> yapılandırması gerekir. Bu dosya giriş kimliği bilgilerinin yanı sıra sunucu bilgilerini de barındırmaktadır. Bu dosyanın hassas içeriğinden dolayı, aşağıdaki komut yardımıyla içeriği sadece kullanıcı için okunabilir yapmanız tavsiye edilir:
<prompt>%</prompt> <userinput>chmod 600 .fetchmailrc</userinput>
The following <filename>.fetchmailrc</filename> serves as an example for downloading a single user mailbox using <acronym>POP</acronym>. It tells <application>fetchmail</application> to connect to <systemitem class="fqdomainname">example.com</systemitem> using a username of <systemitem class="username">joesoap</systemitem> and a password of <literal>XXX</literal>. This example assumes that the user <systemitem class="username">joesoap</systemitem> exists on the local system. Aşağıdaki <filename>.fetchmailrc</filename>, <acronym>POP</acronym> kullanarak tek bir kullanıcı posta kutusu indirmeye örnek olarak verilmiştir. <application>fetchmail</application> 'e <systemitem class="username">joesoap</systemitem> kullanıcı adı ve <literal>XXX</literal> şifresini kullanarak <systemitem class="fqdomainname">example.com</systemitem> 'a bağlanmasını söylemektedir. Bu örnek yerel sistemde <systemitem class="username">joesoap</systemitem> adlı kullanıcı olduğunu varsaymaktadır.
poll example.com protocol pop3 username "joesoap" password "XXX"
The next example connects to multiple <acronym>POP</acronym> and <acronym>IMAP</acronym> servers and redirects to different local usernames where applicable: Sıradaki örnek birden fazla <acronym>POP</acronym> ve <acronym>IMAP</acronym> sunucusuna bağlanmakta ve uygun olduğunda farklı yerel kullanıcı adlarına yönlendirmektedir:
poll example.com proto pop3:
user "joesoap", with password "XXX", is "jsoap" here;
user "andrea", with password "XXXX";
poll example2.net proto imap:
user "john", with password "XXXXX", is "myth" here;
<application>fetchmail</application> can be run in daemon mode by running it with <option>-d</option>, followed by the interval (in seconds) that <application>fetchmail</application> should poll servers listed in <filename>.fetchmailrc</filename>. The following example configures <application>fetchmail</application> to poll every 600 seconds: <application>fetchmail</application>, <option>-d</option> seçenği ve yanında <application>fetchmail</application> 'in <filename>.fetchmailrc</filename> dosyasında listelenen sunucuları tarayacağı süre aralığı (saniye) ile çalıştırılarak arka plan modunda kullanılabilir, Aşağıdaki örnek <application>fetchmail</application> 'i her 600 saniyede taraması için yapılandırmıştır:
<prompt>%</prompt> <userinput>fetchmail -d 600</userinput>
More information on <application>fetchmail</application> can be found at <uri xlink:href="http://www.fetchmail.info/">http://www.fetchmail.info/</uri>. <application>fetchmail</application> hakkında daha fazla bilgiyi <uri xlink:href="http://www.fetchmail.info/">http://www.fetchmail.info/</uri> adresinde bulabilirsiniz.
Using <application>procmail</application> <application>procmail</application> Kullanımı
<primary>procmail</primary>
<application>procmail</application> is a powerful application used to filter incoming mail. It allows users to define <quote>rules</quote> which can be matched to incoming mails to perform specific functions or to reroute mail to alternative mailboxes or email addresses. <application>procmail</application> can be installed using the <package>mail/procmail</package> port. Once installed, it can be directly integrated into most <acronym>MTA</acronym>s. Consult the <acronym>MTA</acronym> documentation for more information. Alternatively, <application>procmail</application> can be integrated by adding the following line to a <filename>.forward</filename> in the home directory of the user: <application>procmail</application> gelen postaları filtrelemek için kullanılan güçlü bir uygulamadır. Kullanıcılara belirli fonksiyonları yerine getirmek için ya da postaları alternatif posta kutularına veya e-posta adreslerine yönlendirmek için gelen e-postalarla eşleşebilen <quote>kurallar</quote> koyma olanağı sağlar. <application>procmail</application> uygulaması <package>mail/procmail</package> portu kullanılarak kurulabilir. Kurulduktan sonra çoğu <acronym>MTA</acronym> 'ya doğrudan entegre edilebilir. Daha fazla bilgi için <acronym>MTA</acronym> belgelerine bakın. Alternatif olarak, <application>procmail</application> kullanıcının ana dizinindeki <filename>.forward</filename> 'a aşağıdaki satırı ekleyerek de entegre edilebilir:

Loading…

Support for the <acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>, <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>ETRN</acronym> and <acronym>ODMR</acronym> protocols.
<acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>, <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>ETRN</acronym> ve <acronym>ODMR</acronym> protokolleri için destek.
7 months ago
Support for the <acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>, <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>ETRN</acronym> and <acronym>ODMR</acronym> protocols.
<acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>, <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>ETRN</acronym> ve <acronym>ODMR</acronym> protokolleri için destek.
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "<acronym>POP3</acronym>, <acronym>APOP</acronym>, <acronym>KPOP</acronym>, <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>ETRN</acronym> ve <acronym>ODMR</acronym> protokolleri için destek.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: listitem/para
Source string location
book.translate.xml:54790
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 8933