Translation

(itstool) path: sect2/para
Choose the name of the virtual machine and the directory where it should be saved:
71/820
Context English Turkish (tr_TR) State
Configuring FreeBSD on <application>Virtual PC</application> <application>Sanal PC</application> üzerinde FreeBSD'yi Yapılandırma
After FreeBSD has been successfully installed on <trademark class="registered">Microsoft</trademark> <trademark class="registered">Windows</trademark> with <application>Virtual PC</application>, there are a number of configuration steps that can be taken to optimize the system for virtualized operation. FreeBSD <application>Sanal PC</application> ile <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark>'a başarıyla kurulduktan sonra, sanallaştırılmış işletim için sistemi optimize etmek üzere uygulanabilecek birkaç yapılandırma adımı vardır.
The most important step is to reduce the <option>kern.hz</option> tunable to reduce the CPU utilization of FreeBSD under the <application>Virtual PC</application> environment. This is accomplished by adding the following line to <filename>/boot/loader.conf</filename>: <application>Sanal PC</application> ortamı altında FreeBSD'nin CPU kullanımını azaltmak için en önemli adım ayarlanabilir <option>kern.hz</option>'i azaltmaktır. Bu, <filename>/boot/loader.conf</filename>'a aşağıdaki satırı ekleyerek gerçekleştirilir:
Without this setting, an idle FreeBSD <application>Virtual PC</application> guest OS will use roughly 40% of the CPU of a single processor computer. After this change, the usage will be closer to 3%. Bu ayar olmadan, eylemsiz bir FreeBSD <application>Sanal PC</application> konuk işletim sistemi, tek işlemcili bir bilgisayar CPU'sunun yaklaşık olarak %40'ını kullanacaktır. Bu değişiklikten sonra, kullanım %3'e yakın olacaktır.
All of the SCSI, FireWire, and USB device drivers can be removed from a custom kernel configuration file. <application>Virtual PC</application> provides a virtual network adapter used by the <citerefentry><refentrytitle>de</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver, so all network devices except for <citerefentry><refentrytitle>de</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>miibus</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> can be removed from the kernel. Tüm SCSI, FireWire ve USB aygıtı sürücüleri özel çekirdek yapılandırma dosyası ile kaldırılabilir. <application>Sanal PC</application> <citerefentry><refentrytitle>de</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> sürücüsü tarafından kullanılan bir sanal ağ bağdaştırıcısı sağlar, böylece <citerefentry><refentrytitle>de</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>> ve <citerefentry><refentrytitle>miibus</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> hariç diğer tüm ağ aygıtları çekirdekten kaldırılabilir.
The most basic networking setup uses DHCP to connect the virtual machine to the same local area network as the <trademark class="registered">Microsoft</trademark> <trademark class="registered">Windows</trademark> host. This can be accomplished by adding <literal>ifconfig_de0="DHCP"</literal> to <filename>/etc/rc.conf</filename>. More advanced networking setups are described in <xref linkend="advanced-networking"/>. En temel ağ kurulumu, sanal makineyi aynı yerel alan ağına ana bilgisayar <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> olarak bağlamak için DHCP kullanır. Bu,<filename>/etc/rc.conf</filename>'a <literal>ifconfig_de0="DHCP"</literal>'yi ekleyerek gerçekleştirilebilir. Daha gelişmiş ağ kurulumları <xref linkend="advanced-networking"/>'da açıklanmaktadır.
FreeBSD as a Guest on <application>VMware Fusion</application> for <trademark class="registered">Mac OS</trademark> <trademark class="registered">Mac OS</trademark> için <application>VMware Fusion</application>'da Konuk olarak FreeBSD
<application>VMware Fusion</application> for <trademark class="registered">Mac</trademark> is a commercial software product available for <trademark class="registered">Intel</trademark> based <trademark class="registered">Apple</trademark> <trademark class="registered">Mac</trademark> computers running <trademark class="registered">Mac OS</trademark> 10.4.9 or higher. FreeBSD is a fully supported guest operating system. Once <application>VMware Fusion</application> has been installed on <trademark class="registered">Mac OS</trademark> X, the user can configure a virtual machine and then install the desired guest operating system. <trademark class="registered">Mac</trademark> için <application>VMware Fusion</application> <trademark class="registered">Mac OS</trademark> 10.4.9 veya daha yükseğini çalıştıran<trademark class="registered">Intel</trademark> tabanlı<trademark class="registered">Apple</trademark><trademark class="registered">Mac</trademark> bilgisayarlar için kullanılan bir ticari yazılım ürünüdür.<application>VMware Fusion</application> <trademark class="registered">Mac OS</trademark> X'e yüklendiğinde, kullanıcı sanal makineyi yapılandırmalı ve sonra istenilen konuk işletim sistemini kurmalıdır.
Installing FreeBSD on <application>VMware Fusion</application> <application>VMware Fusion</application>'a FreeBSD Kurulumu
The first step is to start <application>VMware Fusion</application> which will load the Virtual Machine Library. Click <guimenuitem>New</guimenuitem> to create the virtual machine: İlk adım, Sanal Makine kütüphanesini yükleyecek olan <application>VMware Fusion</application>'ı çalıştırmaktır. Sanal makineyi oluşturmak için <guimenuitem>Yeni</guimenuitem> seçeneğine tıklayın:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd01' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd01' md5='__failed__'
This will load the New Virtual Machine Assistant. Click <guimenuitem>Continue</guimenuitem> to proceed: Bu Yeni Sanal Makine Asistanı'nı yükleyecektir. Devam etmek için <guimenuitem>Devam</guimenuitem> seçeneğine tıklayın:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd02' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd02' md5='__failed__'
Select <guimenuitem>Other</guimenuitem> as the <guimenuitem>Operating System</guimenuitem> and either <guimenuitem>FreeBSD</guimenuitem> or <guimenuitem>FreeBSD 64-bit</guimenuitem>, as the <guimenu>Version</guimenu> when prompted: <guimenuitem>İşletim Sistemi</guimenuitem> olarak <guimenuitem>Diğer</guimenuitem>'i seçin ve istenildiğinde <guimenu>Sürüm</guimenu> olarak <guimenuitem>FreeBSD</guimenuitem> veya <guimenuitem>FreeBSD 64-bit</guimenuitem> seçeneğini seçin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd03' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd03' md5='__failed__'
Choose the name of the virtual machine and the directory where it should be saved: Sanal makinenin adını ve dizinin nereye kaydedilmesi gerektiğini seçin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd04' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd04' md5='__failed__'
Choose the size of the Virtual Hard Disk for the virtual machine: Sanal makine için Sanal Hard Disk boyutunu seçin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd05' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd05' md5='__failed__'
Choose the method to install the virtual machine, either from an <acronym>ISO</acronym> image or from a <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>: Sanal makineyi kurma yöntemini bir <acronym>ISO</acronym> görüntüsünden veya bir <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>'den seçin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd06' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd06' md5='__failed__'
Click <guimenuitem>Finish</guimenuitem> and the virtual machine will boot: <guimenuitem>Bitir</guimenuitem>'e tıklayarak sanal makinenin önyüklemesini gerçekleştirin:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd07' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd07' md5='__failed__'
Install FreeBSD as usual: FreeBSD'yi her zamanki gibi kurun:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd08' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd08' md5='__failed__'
Once the install is complete, the settings of the virtual machine can be modified, such as memory usage: Kurulum tamamlandığında, sanal makinenin bellek kullanımı gibi ayarları değiştirilebilir:
The System Hardware settings of the virtual machine cannot be modified while the virtual machine is running. Sanal makinenin Sistem Donanım ayarları, sanal makine çalışırken değiştirilemez.
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd09' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd09' md5='__failed__'
The number of CPUs the virtual machine will have access to: Sanal makinenin erişimi olacağı CPU sayısı:
_ external ref='virtualization/vmware-freebsd10' md5='__failed__' external ref='virtualization/vmware-freebsd10' md5='__failed__'
The status of the <acronym>CD-ROM</acronym> device. Normally the <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>/<acronym>ISO</acronym> is disconnected from the virtual machine when it is no longer needed. <acronym>CD-ROM</acronym> aygıtının durumu. Genellikle, gerekmediği durumlarda <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>/<acronym>ISO</acronym>'nun sanal makineden bağlantısı kesilir.

Loading…

Choose the name of the virtual machine and the directory where it should be saved:
Sanal makinenin adını ve dizinin nereye kaydedilmesi gerektiğini seçin:
4 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Sanal makinenin adını ve dizinin nereye kaydedilmesi gerektiğini seçin:".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
destination directory hedef dizin FreeBSD Doc
directory dizin FreeBSD Doc
name server ad sunucusu FreeBSD Doc
path name yol adı FreeBSD Doc
ports directory port dizini FreeBSD Doc
root directory kök dizin FreeBSD Doc
save saklamak FreeBSD Doc
virtual console sanal konsol FreeBSD Doc
Virtual memort Sanal bellek FreeBSD Doc
virtual memory sanal bellek FreeBSD Doc
Virtual Private Network Sanal Özel Ağlar FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:42524
String age
6 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6881