Translation

(itstool) path: imageobject/imagedata This is a reference to an external file such as an image or video. When the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to whatever you like once you have updated your copy of the file.

_
external ref='bsdinstall/bsdinstall-newboot-loader-menu' md5='__failed__'
73/730
Context English Turkish (tr_TR) State
Your changes will now be written to disk. If you
have chosen to overwrite existing data, it will
be PERMANENTLY ERASED. Are you sure you want to
commit your changes?
Yaptığınız değişiklikler diske yazılacak. Eğer
mevcut veri üzerine yazmayı tercih ettiyseniz, veriler
KALICI OLARAK SİLİNECEKTİR. Bu değişiklikleri
yapmak istediğinize emin misiniz?
The install can be exited at any time prior to this warning. If there is a concern that something is incorrectly configured, just turn the computer off before this point and no changes will be made to the system's disks. Bu uyarıya kadar, kurulumdan istenilen zaman çıkılabilir. Bazı şeylerin yanlış yapılandırıldığını düşünüyorsanız, bundan önce bilgisayarı kapatın, ve sistem diskinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
This section describes how to boot the system from the installation media which was prepared using the instructions in <xref linkend="bsdinstall-installation-media"/>. When using a bootable USB stick, plug in the <acronym>USB</acronym> stick before turning on the computer. When booting from <acronym>CD</acronym> or <acronym>DVD</acronym>, turn on the computer and insert the media at the first opportunity. How to configure the system to boot from the inserted media depends upon the architecture. Bu bölüm, <xref linkend="bsdinstall-installation-media"/> 'deki talimatlar ile hazırlanan kurulum ortamından sistemin nasıl önyükleneceğini anlatmaktadır. Önyüklenebilir bir USB bellek kullanırken, bilgisayarı açmadan önce <acronym>USB</acronym> belleği takın. <acronym>CD</acronym> veya <acronym>DVD</acronym>'den önyükleme yaparken, bilgisayarı açın ve ilk olarak ortamı takın. Sistemin, takılmış ortamdan önyükleme yapacak şekilde nasıl yapılandırılacağı mimariye bağlıdır.
Booting on <trademark>i386</trademark> and amd64 <trademark>i386</trademark> ve amd64 üzerinde önyükleme
These architectures provide a <acronym>BIOS</acronym> menu for selecting the boot device. Depending upon the installation media being used, select the <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> or <acronym>USB</acronym> device as the first boot device. Most systems also provide a key for selecting the boot device during startup without having to enter the <acronym>BIOS</acronym>. Typically, the key is either <keycap>F10</keycap>, <keycap>F11</keycap>, <keycap>F12</keycap>, or <keycap>Escape</keycap>. Bu mimariler, önyükleme aygıtını seçmek için bir <acronym>BIOS</acronym> menüsü sağlar. Kullanılan kurulum ortamına bağlı olarak, ilk önyükleme aygıtı olarak <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym>veya<acronym>USB</acronym> aygıtı seçin. Çoğu sistem, başlatma sırasında <acronym>BIOS</acronym>'a girmeye gerek kalmadan önyükleme aygıtını seçmek için bir anahtar sağlar. Genellikle, bu anahtar <keycap>F10</keycap>, <keycap>F11</keycap>, <keycap>F12</keycap> ya da <keycap>Escape</keycap> 'dir.
If the computer loads the existing operating system instead of the FreeBSD installer, then either: Eğer bilgisayar, FreeBSD yerine mevcut işletim sistemini yüklüyorsa, şunlar olmuş olabilir:
The installation media was not inserted early enough in the boot process. Leave the media inserted and try restarting the computer. Önyükleme sürecinde, kurulum ortamı yeterince erken takılmadı. Ortamı takılı bırakıp bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin.
The <acronym>BIOS</acronym> changes were incorrect or not saved. Double-check that the right boot device is selected as the first boot device. <acronym>BIOS</acronym> değişiklikleri yanlıştı ya da kaydedilmedi. İlk önyükleme aygıtı olarak, doğru önyükleme aygıtının seçilip seçilmediğini iki kez kontrol edin.
This system is too old to support booting from the chosen media. In this case, the <application>Plop Boot Manager</application> (<link xlink:href="http://www.plop.at/en/bootmanagers.html"/>) can be used to boot the system from the selected media. Bu sistem, seçili ortamdan önyüklemeyi destekleyemeyecek kadar eski. Bu durumda, <application>Plop Boot Manager</application> (<link xlink:href="http://www.plop.at/en/bootmanagers.html"/>) sistemi seçili ortamdan önyüklemek için kullanılabilir.
Booting on <trademark class="registered">PowerPC</trademark> <trademark class="registered">PowerPC</trademark> üzerinde önyükleme
On most machines, holding <keycap>C</keycap> on the keyboard during boot will boot from the <acronym>CD</acronym>. Otherwise, hold <keycombo action="simul"> <keycap>Command</keycap> <keycap>Option</keycap> <keycap>O</keycap> <keycap>F</keycap> </keycombo>, or <keycombo action="simul"> <keycap>Windows</keycap> <keycap>Alt</keycap> <keycap>O</keycap> <keycap>F</keycap> </keycombo> on non-<trademark class="registered">Apple</trademark> keyboards. At the <prompt>0 &gt;</prompt> prompt, enter Çoğu makinede, önyükleme sırasında klavyede <keycap>C</keycap> tuşuna basılı tutularak CD'den önyükleme yapılır. Aksi takdirde, <keycombo action="simul"><keycap>Command</keycap><keycap>Option</keycap><keycap>O</keycap><keycap>F</keycap></keycombo> ya da <trademark class="registered">Apple</trademark> olmayan klavyelerde <keycombo action="simul"><keycap>Windows</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>O</keycap><keycap>F</keycap></keycombo> tuşlarını basılı tutun. <prompt>0&gt;</prompt> komutunda, şunu girin
<userinput>boot cd:,\ppc\loader cd:0</userinput> <userinput>boot cd:,\ppc\loader cd:0</userinput>
FreeBSD Boot Menu FreeBSD Önyükleme Menüsü
Once the system boots from the installation media, a menu similar to the following will be displayed: Sistem kurulum ortamından önyükleme yapınca, şuna benzer bir menü görüntülenecektir:
FreeBSD Boot Loader Menu FreeBSD Önyükleme Yükleyici Menüsü
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-newboot-loader-menu' md5='__failed__' external ref='bsdinstall/bsdinstall-newboot-loader-menu' md5='__failed__'
By default, the menu will wait ten seconds for user input before booting into the FreeBSD installer or, if FreeBSD is already installed, before booting into FreeBSD. To pause the boot timer in order to review the selections, press <keycap>Space</keycap>. To select an option, press its highlighted number, character, or key. The following options are available. Varsayılan olarak, menü FreeBSD yükleyicisine önyükleme yapmadan önce ya da FreeBSD zaten kurulu ise FreeBSD'ye önyükleme yapmadan önce kullanıcı girişi için on saniye bekler. Seçimlere bakabilmek için, önyükleme zamanlayıcısını duraklatmak için <keycap>Space</keycap> 'e basın. Bir seçenek seçmek için vurgulanmış numarasına, karakterine veya tuşuna basın. Şu seçenekler mevcuttur.
<literal>Boot Multi User</literal>: This will continue the FreeBSD boot process. If the boot timer has been paused, press <keycap>1</keycap>, upper- or lower-case <keycap>B</keycap>, or <keycap>Enter</keycap>. <literal>Çoklu Kullanıcı Önyükleme</literal>: Bu FreeBSD önyükleme işlemine devam eder. Eğer önyükleme zamanlayıcısı duraklatılmışsa <keycap>1</keycap> 'e, büyük veya küçük harf <keycap>B</keycap> 'ye ya da <keycap>Enter</keycap> 'a basın.
<literal>Boot Single User</literal>: This mode can be used to fix an existing FreeBSD installation as described in <xref linkend="boot-singleuser"/>. Press <keycap>2</keycap> or the upper- or lower-case <keycap>S</keycap> to enter this mode. <literal>Tek Kullanıcı Önyükleme</literal>: Bu mod, <xref linkend="boot-singleuser"/> 'da açıklandığı gibi mevcut FreeBSD kurulumunu düzeltmek için kullanılabilir. Bu moda girmek için <keycap>2</keycap> 'ye ya da büyük veya küçük harf <keycap>S</keycap> 'ye basın.
<literal>Escape to loader prompt</literal>: This will boot the system into a repair prompt that contains a limited number of low-level commands. This prompt is described in <xref linkend="boot-loader"/>. Press <keycap>3</keycap> or <keycap>Esc</keycap> to boot into this prompt. <literal>Yükleyiciye çıkış komut istemi</literal>: Bu, sistemi sınırlı sayıda düşük düzey komut içeren bir onarım komut istemine önyükleyecektir. Bu bilgi komut istemi <xref linkend="boot-loader"/> 'de açıklanmaktadır. Bu komut isteminde önyükleme yapmak için <keycap>3</keycap> 'e ya da <keycap>Esc</keycap> 'e basın.
<literal>Reboot</literal>: Reboots the system. <literal>Yeniden başlatma</literal>: Sistemi yeniden başlatır.
<literal>Kernel</literal>: Loads a different kernel. <literal>Çekirdek</literal>: Farklı bir çekirdek yükler.
<literal>Configure Boot Options</literal>: Opens the menu shown in, and described under, <xref linkend="bsdinstall-boot-options-menu"/>. <literal>Önyükleme Seçeneklerini Yapılandırma</literal>: <xref linkend="bsdinstall-boot-options-menu"/> 'da gösterilmiş ve açıklanmış menüyü açar.
FreeBSD Boot Options Menu FreeBSD Önyükleme Seçenekleri Menüsü
_ external ref='bsdinstall/bsdinstall-boot-options-menu' md5='__failed__' external ref='bsdinstall/bsdinstall-boot-options-menu' md5='__failed__'
The boot options menu is divided into two sections. The first section can be used to either return to the main boot menu or to reset any toggled options back to their defaults. Önyükleme seçenekleri menüsü iki bölüme ayrılmaktadır. İlk bölüm, ana önyükleme menüsüne dönmek veya değiştirilmiş seçenekleri varsayılan ayarlarına sıfırlamak için kullanılabilir.
The next section is used to toggle the available options to <literal>On</literal> or <literal>Off</literal> by pressing the option's highlighted number or character. The system will always boot using the settings for these options until they are modified. Several options can be toggled using this menu: Bir sonraki bölüm, seçeneğin vurgulanmış numarasına veya karakterine basarak mevcut seçenekleri <literal>Açık</literal> ya da <literal>Kapalı</literal> olarak değiştirmek için kullanılır. Sistem, değiştirilene kadar her zaman bu seçeneklerin ayarlarıyla önyükleme yapar. Şu menü kullanılarak çeşitli seçenekler değiştirilebilir:
<literal>ACPI Support</literal>: If the system hangs during boot, try toggling this option to <literal>Off</literal>. <literal>ACPI Desteği</literal>: Eğer sistem önyükleme esnasında takılırsa, bu seçeceği <literal>Kapalı</literal> konuma getirmeyi deneyin.
<literal>Safe Mode</literal>: If the system still hangs during boot even with <literal>ACPI Support</literal> set to <literal>Off</literal>, try setting this option to <literal>On</literal>. <literal>Güvenli Mod</literal>: Eğer sistem, <literal>ACPI Desteği</literal> <literal>Kapalı</literal> olsa bile önyükleme esnasında takılı kalıyorsa, bu seçeneği <literal>Açık</literal> hale getirmeyi deneyin.
<literal>Single User</literal>: Toggle this option to <literal>On</literal> to fix an existing FreeBSD installation as described in <xref linkend="boot-singleuser"/>. Once the problem is fixed, set it back to <literal>Off</literal>. <literal>Tek Kullanıcı</literal>: Mevcut FreeBSD kurulumunu <xref linkend="boot-singleuser"/>'de açıklandığı gibi düzeltmek için, bu seçeneği <literal>Açık</literal> hale getirin. Sorun çözüldükten sonra tekrar <literal>Kapalı</literal> hale getirin.
<literal>Verbose</literal>: Toggle this option to <literal>On</literal> to see more detailed messages during the boot process. This can be useful when troubleshooting a piece of hardware. <literal>Ayrıntılı</literal>: Önyükleme işlemi esnasında daha ayrıntılı bildirimleri görmek için bu seçeneği <literal>Açık</literal> hale getirin. Bir donanımda sorun giderirken bu faydalı olabilir.
ComponentTranslation
This translation Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-newboot-loader-menu' md5='__failed__'
The following strings have different sources, but the same context.
Needs editing FreeBSD Doc/articles_bsdl-gpl DOĞAN AHMETCİ, doganahmetci@aydin.edu.tr, 2020
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-boot-options-menu' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-loading' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd11' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd5' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd6' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd03' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd09' md5='__failed__'
Translated FreeBSD Doc/books_handbook external ref='advanced-networking/pxe-nfs' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd5' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd12' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-choose-mode' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-hostname' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-components' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir2' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd13' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd7' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd12' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd02' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd07' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-netinstall-files' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-zfs-partmenu' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir5' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/disk-layout' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook harici referans= 'geom/bölümleme' md5=' '__başarısız__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd2' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd6' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd7' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd8' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd9' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd12' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd2' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd8' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd9' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd11' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd13' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd01' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd04' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd05' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd06' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd08' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd11' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Translated FreeBSD Doc/books_handbook harici ref = 'gelişmiş ağ / statik yollar' md5 = '__ başarısız oldu'

Loading…

external ref='bsdinstall/bsdinstall-newboot-loader-menu' md5='__failed__'
external ref='bsdinstall/bsdinstall-newboot-loader-menu' md5='__failed__'
3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "external ref='bsdinstall/bsdinstall-newboot-loader-menu' md5='__failed__'".

Fix string

Reset

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
_
Source string comment

(itstool) path: imageobject/imagedata This is a reference to an external file such as an image or video. When the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to whatever you like once you have updated your copy of the file.

Source string location
book.translate.xml:3492
String age
5 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 453