The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: listitem/para
English
Know how to install additional third-party software as described in <xref linkend="ports"/>.
Context English Turkish (tr_TR) State
Ask the maintainer of the port for help. Type <command>make maintainer</command> in the ports skeleton or read the port's <filename>Makefile</filename> to find the maintainer's email address. Remember to include the <literal>$FreeBSD:</literal> line from the port's <filename>Makefile</filename> and the output leading up to the error in the email to the maintainer. Port bakımcısından yardım isteyin. Port iskeletine <command>make maintainer</command> yazın veya bakımcının e-posta adresini bulmak için port <filename>Makefile</filename>'ı okuyun. Bakımcıya gönderilecek e-postada portun <literal>$FreeBSD:</literal>'den <literal>$FreeBSD:</literal> satırını ve hataya yol açan çıktıyı dahil etmeyi unutmayın.
Some ports are not maintained by an individual but instead by a group maintainer represented by a <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/mailing-list-faq/article.html">mailing list</link>. Many, but not all, of these addresses look like <email role="nolink">freebsd-<replaceable>listname</replaceable>@FreeBSD.org</email>. Please take this into account when sending an email. Bazı portlar biri tarafından değil, bir <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/mailing-list-faq/article.html">mailing list</link> ile temsil edilen bir grup bakımcı tarafından korunur. Bu adreslerin hepsi olmasa da birçoğu <email role="nolink">freebsd-<replaceable>listname</replaceable>@FreeBSD.org</email> gibi görünür. Lütfen e-posta gönderirken bunu dikkate alın.
In particular, ports maintained by <email role="nolink">ports@FreeBSD.org</email> are not maintained by a specific individual. Instead, any fixes and support come from the general community who subscribe to that mailing list. More volunteers are always needed! Özellikle, <email role="nolink">ports@FreeBSD.org</email> tarafından bakım yapılan portlar belirli bir kişi tarafından bakılmaz. Bunun yerine, herhangi bir düzeltme ve destek, bu posta listesine abone olan genel topluluktan gelir. Her zaman daha fazla gönüllüye ihtiyaç vardır!
If there is no response to the email, use Bugzilla to submit a bug report using the instructions in <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/problem-reports/article.html">Writing FreeBSD Problem Reports</link>. E-postaya yanıt yoksa, <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/problem-reports/article.html">Writing FreeBSD Problem Reports</link> içindeki talimatları kullanarak bir hata raporu göndermek için Bugzilla'yı kullanın.
Fix it! The <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/porters-handbook/index.html">Porter's Handbook</link> includes detailed information on the ports infrastructure so that you can fix the occasional broken port or even submit your own! Düzeltin! <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/porters-handbook/index.html">Porter's Handbook</link>, ara sıra hatalı portları düzeltebilmek ya da hatta kendi portunuzu gönderebilmeniz için port altyapısı hakkında ayrıntılı bilgi içerir!
Install the package instead of the port using the instructions in <xref linkend="pkgng-intro"/>. <xref linkend="pkgng-intro"/>'daki talimatları kullanarak port yerine paketi kurun.
The X Window System X Pencere Sistemi
An installation of FreeBSD using <application>bsdinstall</application> does not automatically install a graphical user interface. This chapter describes how to install and configure <application>Xorg</application>, which provides the open source X Window System used to provide a graphical environment. It then describes how to find and install a desktop environment or window manager. FreeBSD'nin <application>bsdinstall</application> kullanılarak indirilmesi otomatik olarak bir grafik kullanıcı arayüzü indirmez. Bu bölüm açık kaynak X Pencere Sisteminin grafik bir çevre yaratmasını sağlayan <application> Xorg'un nasıl kurulup ve yapılandırılacağını açıklamaktadır. Daha sonra bir masaüstü ortamının ya da pencere yöneticisinin nasıl bulunup kurulacağını açıklar.
Users who prefer an installation method that automatically configures the <application>Xorg</application> should refer to <link xlink:href="https://ghostbsd.org">GhostBSD</link>, <link xlink:href="https://www.midnightbsd.org">MidnightBSD</link> or <link xlink:href="https://nomadbsd.org/">NomadBSD</link>. <application>Xorg</application>'u otomatik olarak yapılandıran bir yükleme yöntemini tercih eden kullanıcılar<link xlink:href="https://www.furybsd.org">FuryBSD</link>, <link xlink:href="https://ghostbsd.org">GhostBSD</link> or <link xlink:href="https://www.midnightbsd.org">MidnightBSD</link>'a başvurmalıdırlar.
For more information on the video hardware that <application>Xorg</application> supports, refer to the <link xlink:href="http://www.x.org/">x.org</link> website. <application>Xorg</application>'un desteklediği video donanımı hakkında daha fazla bilgi için <link xlink:href="http://www.x.org/">x.org</link> adresine bakın.
The various components of the X Window System, and how they interoperate. X Pencere Sisteminin çeşitli bileşenleri ve nasıl birlikte çalıştıkları.
How to install and configure <application>Xorg</application>. <application>Xorg</application> nasıl kurulur ve yapılandırılır.
How to install and configure several window managers and desktop environments. Nasıl birkaç pencere yöneticisini ve masaüstü ortamını yükleme ve yapılandırma.
How to use <trademark class="registered">TrueType</trademark> fonts in <application>Xorg</application>. <application>Xorg</application> da <trademark class="registered">TrueType</trademark> yazı tipi nasıl kullanılır.
How to set up your system for graphical logins (<application>XDM</application>). Sisteminizi grafik girişleri için ayarlama (<application>XDM</application>)
Know how to install additional third-party software as described in <xref linkend="ports"/>. <xref linkend="ports"/> de anlatılan üçüncü- taraf yazılımlarının nasıl indirileceğini öğrenin.
Terminology Terminoloji
While it is not necessary to understand all of the details of the various components in the X Window System and how they interact, some basic knowledge of these components can be useful. X Pencere Sistemindeki çeşitli bileşenlerin bütün detaylarını ve nasıl etkileştiklerini anlamak gerekli olmasa da, bu bileşenler hakkındaki bazı temel bilgileri bilmek yararlı olabilir.
X server X server
X was designed from the beginning to be network-centric, and adopts a <quote>client-server</quote> model. In this model, the <quote>X server</quote> runs on the computer that has the keyboard, monitor, and mouse attached. The server's responsibility includes tasks such as managing the display, handling input from the keyboard and mouse, and handling input or output from other devices such as a tablet or a video projector. This confuses some people, because the X terminology is exactly backward to what they expect. They expect the <quote>X server</quote> to be the big powerful machine down the hall, and the <quote>X client</quote> to be the machine on their desk. X, başından beri ağ- merkezli olacak şekilde ve <quote>istemci-sunucu</quote> modeli benimseyecek şekilde tasarlandı. Bu modelde <quote>X server</quote> klavye, monitör ve farenin bağlı olduğu bilgisayarda çalışır. Sunucunun sorumluluğu ekranı yönetme, klavyeden ve fareden giriş işleme, ve tablet ya da video projektör gibi diğer aygıtlardan giriş ya da çıkış işleme gibi görevleri içerir.
Bu bazı insanların kafasını karıştırıyor, çünkü X terminoloji tam olarak bekledikleri şeye geri döndü. <quote>X server</quote>'ın ortamdaki büyük güçlü makine olmasını ve <quote>X istemci</quote> 'in masadaki makinenin olmasını bekliyorlar.
X client X istemci
Each X application, such as <application>XTerm</application> or <application>Firefox</application>, is a <quote>client</quote>. A client sends messages to the server such as <quote>Please draw a window at these coordinates</quote>, and the server sends back messages such as <quote>The user just clicked on the OK button</quote>. <application>XTerm</application> yada <application>Firefox</application> gibi uygulamaların her biri birer <quote>istemci</quote>dir. Bir istemci server'a <quote>Lütfen bu koordinatlarda bir pencere çizin</quote> tarzı mesajlar gönderir ve server <quote>Kullanıcı Tamam butonuna tıkladı</quote> cevabını verir.
In a home or small office environment, the X server and the X clients commonly run on the same computer. It is also possible to run the X server on a less powerful computer and to run the X applications on a more powerful system. In this scenario, the communication between the X client and server takes place over the network. Ev yada küçük ofis ortamında X server ve X istemci çoğunlukla aynı bilgisayarda çalışır. Ayrıca X server'ı daha güçsüz bir bilgisayarda ve X uygulamalarını daha güçlü bir sistemde çalıştırmak mümkün. Bu senaryoda X istemcisi ve server arasındaki iletişim ağ üzerinde gerçekleşir.
window manager pencere yöneticisi
X does not dictate what windows should look like on-screen, how to move them around with the mouse, which keystrokes should be used to move between windows, what the title bars on each window should look like, whether or not they have close buttons on them, and so on. Instead, X delegates this responsibility to a separate window manager application. There are <link xlink:href="http://www.xwinman.org/">dozens of window managers</link> available. Each window manager provides a different look and feel: some support virtual desktops, some allow customized keystrokes to manage the desktop, some have a <quote>Start</quote> button, and some are themeable, allowing a complete change of the desktop's look-and-feel. Window managers are available in the <filename>x11-wm</filename> category of the Ports Collection. X, pencerelerin ekranda nasıl görünmesi gerektiğini, fareyle nasıl hareket ettirileceğini, pencereler arasında hareket etmek için hangi tuşların kullanılması gerektiğini, her penceredeki başlık çubuklarının nasıl görünmesi gerektiğini, kapatma düğmelerine sahip olup olmadıklarını tarzı şeyleri dikte etmez. Bunun yerine X bu sorumluluğu ayrı bir pencere yöneticisi uygulamasına devreder. <link xlink:href="http://www.xwinman.org/">dozens of window managers</link> mevcut. Her bir pencere yöneticisi farklı bir görünüm ve his sağlar: bazıları görsel masaüstleri destekler, bazıları masaüstünü yönetmek için özelleştirilmiş tuş vuruşlarına izin verir, bazılarında <quote>Başlat</quote> butonu vardır, ve bazıları da masaüstünün görünümünü ve hissiyatını değiştiren temalara sahiptir. Pencere yöneticileri Port Collection kategorilerinden <filename>x11-wm</filename> içerisinde bulunur.
Each window manager uses a different configuration mechanism. Some expect configuration file written by hand while others provide graphical tools for most configuration tasks. Her pencere yöneticisi farklı bir yapılandırma mekanizması kullanır. Bazıları yapılandırma dosyasının elle yazılmasını beklerken, diğerleri çoğu yapılandırma görevi için grafik araçları sağlar.
desktop environment masaüstü ortamı
<application>KDE</application> and <application>GNOME</application> are considered to be desktop environments as they include an entire suite of applications for performing common desktop tasks. These may include office suites, web browsers, and games. <application>KDE</application> ve <application>GNOME</application> yaygın masaüstü görevlerini gerçekleştirmek için bir dizi uygulama içerdiklerinden masaüstü ortamları olarak kabul edilir. Bunlar ofis takımlarını, web tarayıcılarını ve oyunları içerebilir.
focus policy odak politikası
The window manager is responsible for the mouse focus policy. This policy provides some means for choosing which window is actively receiving keystrokes and it should also visibly indicate which window is currently active. Pencere yöneticisi fare odak politikasından sorumludur. Bu politika hangi pencerenin etkin olarak tuş vuruşlarını alacağını seçmek için bazı anlamlar sağlar ve ayrıca hangi pencerenin etkin olduğunu açıkça belirtmelidir.
One focus policy is called <quote>click-to-focus</quote>. In this model, a window becomes active upon receiving a mouse click. In the <quote>focus-follows-mouse</quote> policy, the window that is under the mouse pointer has focus and the focus is changed by pointing at another window. If the mouse is over the root window, then this window is focused. In the <quote>sloppy-focus</quote> model, if the mouse is moved over the root window, the most recently used window still has the focus. With sloppy-focus, focus is only changed when the cursor enters a new window, and not when exiting the current window. In the <quote>click-to-focus</quote> policy, the active window is selected by mouse click. The window may then be raised and appear in front of all other windows. All keystrokes will now be directed to this window, even if the cursor is moved to another window. Odak politikamız <quote>odak-için-tıkla</quote>'dır. Bu modelde, bir pencere fare tıklaması aldığında etkin hale gelir. <quote>odak-takip-fare</quote> poltikasında, fare işaretçisinin altındaki pencere odaklıdır ve odak başka bir pencereye işaret edilerek değiştirilir. Fare dizin kökü pencerenin üzerinde ise pencere odaklanır. <quote>özensiz-odak</quote> modelinde fare eğer dizin kökü penceresi üzerinden hareket ettirilmiş ise en güncel kullanılmı pencere halen odaklıdır. Özensiz-odak ile odak geçerli pencereden çıkarken değiştirilmez odak yalnızca imleç yeni bir pencereye girdiğinde değiştirilir. <quote>odak-için-tıkla</quote> politikasında etkin pencere fare tıklaması ile seçilir. Pencere daha sonra yükseltirilebilir ve diğer tüm pencerelerin önünde görünebilir. İmleç başka bir pencereye taşınsa bile şimdi tüm tuş vuruşları bu pencereye yönlendirilecektir.

Loading…

Know how to install additional third-party software as described in <xref linkend="ports"/>.
<xref linkend="ports"/> de anlatılan üçüncü- taraf yazılımlarının nasıl indirileceğini öğrenin.
9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "<xref linkend="ports"/> de anlatılan üçüncü- taraf yazılımlarının nasıl indirileceğini öğrenin.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
as tür FreeBSD Doc (Archived)
Ports bağlantı noktaları FreeBSD Doc (Archived)
software program,yazılım FreeBSD Doc (Archived)
Software Yazılım FreeBSD Doc (Archived)
third-party üçüncü parti FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: listitem/para
Source string location
book.translate.xml:11059
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 1850