The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect1/para
English
Either of these installations results in the complete <application>Xorg</application> system being installed. Binary packages are the best option for most users.
Context English Turkish (tr_TR) State
Each window manager uses a different configuration mechanism. Some expect configuration file written by hand while others provide graphical tools for most configuration tasks. Her pencere yöneticisi farklı bir yapılandırma mekanizması kullanır. Bazıları yapılandırma dosyasının elle yazılmasını beklerken, diğerleri çoğu yapılandırma görevi için grafik araçları sağlar.
desktop environment masaüstü ortamı
<application>KDE</application> and <application>GNOME</application> are considered to be desktop environments as they include an entire suite of applications for performing common desktop tasks. These may include office suites, web browsers, and games. <application>KDE</application> ve <application>GNOME</application> yaygın masaüstü görevlerini gerçekleştirmek için bir dizi uygulama içerdiklerinden masaüstü ortamları olarak kabul edilir. Bunlar ofis takımlarını, web tarayıcılarını ve oyunları içerebilir.
focus policy odak politikası
The window manager is responsible for the mouse focus policy. This policy provides some means for choosing which window is actively receiving keystrokes and it should also visibly indicate which window is currently active. Pencere yöneticisi fare odak politikasından sorumludur. Bu politika hangi pencerenin etkin olarak tuş vuruşlarını alacağını seçmek için bazı anlamlar sağlar ve ayrıca hangi pencerenin etkin olduğunu açıkça belirtmelidir.
One focus policy is called <quote>click-to-focus</quote>. In this model, a window becomes active upon receiving a mouse click. In the <quote>focus-follows-mouse</quote> policy, the window that is under the mouse pointer has focus and the focus is changed by pointing at another window. If the mouse is over the root window, then this window is focused. In the <quote>sloppy-focus</quote> model, if the mouse is moved over the root window, the most recently used window still has the focus. With sloppy-focus, focus is only changed when the cursor enters a new window, and not when exiting the current window. In the <quote>click-to-focus</quote> policy, the active window is selected by mouse click. The window may then be raised and appear in front of all other windows. All keystrokes will now be directed to this window, even if the cursor is moved to another window. Odak politikamız <quote>odak-için-tıkla</quote>'dır. Bu modelde, bir pencere fare tıklaması aldığında etkin hale gelir. <quote>odak-takip-fare</quote> poltikasında, fare işaretçisinin altındaki pencere odaklıdır ve odak başka bir pencereye işaret edilerek değiştirilir. Fare dizin kökü pencerenin üzerinde ise pencere odaklanır. <quote>özensiz-odak</quote> modelinde fare eğer dizin kökü penceresi üzerinden hareket ettirilmiş ise en güncel kullanılmı pencere halen odaklıdır. Özensiz-odak ile odak geçerli pencereden çıkarken değiştirilmez odak yalnızca imleç yeni bir pencereye girdiğinde değiştirilir. <quote>odak-için-tıkla</quote> politikasında etkin pencere fare tıklaması ile seçilir. Pencere daha sonra yükseltirilebilir ve diğer tüm pencerelerin önünde görünebilir. İmleç başka bir pencereye taşınsa bile şimdi tüm tuş vuruşları bu pencereye yönlendirilecektir.
Different window managers support different focus models. All of them support click-to-focus, and the majority of them also support other policies. Consult the documentation for the window manager to determine which focus models are available. Farklı pencere yöneticileri farklı odak modellerini destekler. Her biri odak-için-tıkla desteklidir, ve büyük bir çoğunluğu da ayrıca diğer politikaları da destekler. Hangi odaklama modellerinin mevcut olduğunu belirlemek için pencere yöneticisinin belgelerine bakın.
widgets araçlar
Widget is a term for all of the items in the user interface that can be clicked or manipulated in some way. This includes buttons, check boxes, radio buttons, icons, and lists. A widget toolkit is a set of widgets used to create graphical applications. There are several popular widget toolkits, including Qt, used by <application>KDE</application>, and GTK+, used by <application>GNOME</application>. As a result, applications will have a different look and feel, depending upon which widget toolkit was used to create the application. Araç, kullanıcı arayüzünde ki tüm öğeler için bir şekilde tıklatılabilen veya ayarlanabilen bir terimdir. Bu düğmeler, onay kutuları, radyo düğmeleri, simgeler ve listeleri içerir. Bir araç kiti grafik uygulamalarını oluşturmak için kullanılan araçlardır. Bir kaç tane popüler araç kiti vardır, <application>KDE</application> tarafından kullanılan Qt, ve <application>GNOME</application> tarafından kullanılan GTK'yı içerir. Sonuç olarak, uygulama oluşturmak için hangi araç kitinin kullanıldığına bağlı olarak, uygulamaların farklı bir görünümü ve hissi olacaktır.
Installing <application>Xorg</application> <application>Xorg</application> indirmek
On FreeBSD, <application>Xorg</application> can be installed as a package or port. FreeBSD'de <application>Xorg</application> paket ve ya port olarak kurulabilir.
The binary package can be installed quickly but with fewer options for customization: İkili paket hızlı bir şekilde kurulabilir, ancak daha az özelleştirme seçeneği ile:
<prompt>#</prompt> <userinput>pkg install xorg</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>pkg install xorg</userinput>
To build and install from the Ports Collection: Ports Collection'dan kurmak ve indirmek için:
<prompt>#</prompt> <userinput>cd /usr/ports/x11/xorg</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>make install clean</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>cd /usr/ports/x11/xorg</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>make install clean</userinput>
Either of these installations results in the complete <application>Xorg</application> system being installed. Binary packages are the best option for most users. Bu kurulumlardan herhangi biri <application>Xorg</application> sisteminin tamamının kurulmasında etkili olur. İkili paketler çoğu kullanıcı için en iyi seçenektir.
A smaller version of the X system suitable for experienced users is available in <package>x11/xorg-minimal</package>. Most of the documents, libraries, and applications will not be installed. Some applications require these additional components to function. Deneyimli kullanıcılar için uygun olan X sisteminin daha küçük bir sürümü <package>x11/xorg-minimal</package> de mevcuttur. Belgelerin, kitaplıkların ve uygulamaların çoğu yüklenmeyecek. Bazı uygulamalar bu ek bileşenlerin çalışması için gereklidir.
<application>Xorg</application> Configuration <application>Xorg</application> Yapılandırma
<personname> <firstname>Warren</firstname> <surname>Block</surname> </personname> <contrib>Originally contributed by </contrib> <personname> <firstname>Warren</firstname> <surname>Block</surname> </personname> <contrib>tarafından katkı sağlanmıştır </contrib>
<primary>Xorg</primary> <primary>Xorg</primary>
<primary><application>Xorg</application></primary> <primary><application>Xorg</application></primary>
Quick Start Hızlı Başlangıç
<application>Xorg</application> supports most common video cards, keyboards, and pointing devices. <application>Xorg</application> en yaygın video kartlarını, klavyeleri ve işaret aygıtlarını destekler.
Video cards, monitors, and input devices are automatically detected and do not require any manual configuration. Do not create <filename>xorg.conf</filename> or run a <option>-configure</option> step unless automatic configuration fails. Video kartları, monitörler ve giriş aygıtları otomatik olarak algılanır ve manuel yapılandırma gerektirmez. Otomatik yapılandırma da hata olursa <filename>xorg.conf</filename> ya da <option>yapılandırma</option> ayarlarını çalıştırmayın.
If <application>Xorg</application> has been used on this computer before, move or remove any existing configuration files: Eğer <application>Xorg</application> bu bilgisayarda daha önce kullanıldıysa, var olan yapılandırma dosyalarını taşı veya kaldır:
<prompt>#</prompt> <userinput>mv /etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.etc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mv /usr/local/etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.localetc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mv /etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.etc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mv /usr/local/etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.localetc</userinput>
Add the user who will run <application>Xorg</application> to the <systemitem class="groupname">video</systemitem> or <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> group to enable 3D acceleration when available. To add user <replaceable>jru</replaceable> to whichever group is available: Mevcut olduğunda 3D hızlandırmayı etkinleştirmek için <application>Xorg</application>'u <literal>video</literal> ya da <literal>wheel</literal> grubuna açacak olan kullanıcıları ekleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>pw groupmod video -m <replaceable>jru</replaceable> || pw groupmod wheel -m <replaceable>jru</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>pw groupmod video -m <replaceable>jru</replaceable> || pw groupmod wheel -m <replaceable>jru</replaceable></userinput>
The <application>twm</application> window manager is included by default. It is started when <application>Xorg</application> starts: <acronym>TWM</acronym> pencere yöneticisi varsayılan tarafından dahil edilmiştir.<application>Xorg</application> başladığında çalıştırılır.
<prompt>%</prompt> <userinput>startx</userinput> <prompt>%</prompt> <userinput>startx</userinput>
On some older versions of FreeBSD, the system console must be set to <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> before switching back to the text console will work properly. See <xref linkend="x-config-kms"/>. FreeBsd'nin diğer eski versiyonlarında sistem konsolu düzgün çalışması için metin değişikliğinden önce <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>' ye kurulması gerekiyor. Bakınız: <xref linkend="x-config-kms"/>

Loading…

Either of these installations results in the complete <application>Xorg</application> system being installed. Binary packages are the best option for most users.
Bu kurulumlardan herhangi biri <application>Xorg</application> sisteminin tamamının kurulmasında etkili olur. İkili paketler çoğu kullanıcı için en iyi seçenektir.
9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Bu kurulumlardan herhangi biri <application>Xorg</application> sisteminin tamamının kurulmasında etkili olur. İkili paketler çoğu kullanıcı için en iyi seçenektir.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
application uygulama FreeBSD Doc (Archived)
binary derlenmiş FreeBSD Doc (Archived)
binary packages iki terimli paketler FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect1/para
Source string location
book.translate.xml:11227
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 1875