The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect1/indexterm
English
<primary><acronym>VLANs</acronym></primary>
Context English Turkish (tr_TR) State
The configuration for these versions of FreeBSD is similar to the one described in the previous section, except that a <acronym>CARP</acronym> device must first be created and referred to in the configuration. FreeBSD'nin bu versiyonları için konfigürasyon, bir önceki kısımda tarif edilene benzerdir, ancak konfigürasyonda bir <acronym> CARP </acronym> cihazı oluşturulmalı ve bunlara atıfta bulunulmalıdır.
Enable boot-time support for <acronym>CARP</acronym> by loading the <filename>if_carp.ko</filename> kernel module in <filename>/boot/loader.conf</filename>: <filename> /boot/loader.conf </filename> içine <filename> if_carp.ko </filename> çekirdek modülünü yükleyerek <acronym> CARP </acronym> için önyükleme zamanı desteğini etkinleştirin:
if_carp_load="YES" if_carp_load="YES"
Next, on each host, create a <acronym>CARP</acronym> device: Ardından, her ana bilgisayarda bir <acronym> CARP </acronym> cihazı oluşturun:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig carp0 create</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig carp0 create</userinput>
Set the hostname, management <acronym>IP</acronym> address, the shared <acronym>IP</acronym> address, and <acronym>VHID</acronym> by adding the required lines to <filename>/etc/rc.conf</filename>. Since a virtual <acronym>CARP</acronym> device is used instead of an alias, the actual subnet mask of <literal>/24</literal> is used instead of <literal>/32</literal>. Here are the entries for <systemitem>hosta.example.org</systemitem>: <filename> / etc / rc dizinine gerekli satırları ekleyerek ana makine adını, <acronym> IP </acronym> adresini, paylaşılan <acronym> IP </acronym> adresini ve <acronym> VHID </acronym> ayarlarını yapın. conf </ filename>. Takma ad yerine sanal bir <acronym> CARP </acronym> cihazı kullanıldığından, <literal> / 32 </literal> yerine <literal> / 24 </literal> gerçek alt ağ maskesi kullanılır. <systemitem> hosta.example.org </systemitem> girdileri:
hostname="<replaceable>hosta.example.org</replaceable>"
ifconfig_<replaceable>fxp0</replaceable>="inet <replaceable>192.168.1.3</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable>"
cloned_interfaces="carp0"
ifconfig_carp0="vhid <replaceable>1</replaceable> pass <replaceable>testpass</replaceable> <replaceable>192.168.1.50/24</replaceable>"
hostname="<replaceable>hosta.example.org</replaceable>"
ifconfig_<replaceable>fxp0</replaceable>="inet <replaceable>192.168.1.3</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable>"
cloned_interfaces="carp0"
ifconfig_carp0="vhid <replaceable>1</replaceable> pass <replaceable>testpass</replaceable> <replaceable>192.168.1.50/24</replaceable>"
On <systemitem>hostb.example.org</systemitem>: <systemitem> hostb.example.org </systemitem> 'de:
hostname="<replaceable>hostb.example.org</replaceable>"
ifconfig_<replaceable>fxp0</replaceable>="inet <replaceable>192.168.1.4</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable>"
cloned_interfaces="carp0"
ifconfig_carp0="vhid <replaceable>2</replaceable> pass <replaceable>testpass</replaceable> <replaceable>192.168.1.51/24</replaceable>"
hostname="<replaceable>hostb.example.org</replaceable>"
ifconfig_<replaceable>fxp0</replaceable>="inet <replaceable>192.168.1.4</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable>"
cloned_interfaces="carp0"
ifconfig_carp0="vhid <replaceable>2</replaceable> pass <replaceable>testpass</replaceable> <replaceable>192.168.1.51/24</replaceable>"
The third machine, <systemitem>hostc.example.org</systemitem>, is configured to handle failover from either of the master hosts: Üçüncü makine, <systemitem> hostc.example.org </systemitem>, ana bilgisayarlardan herhangi birinden yük devretmeyi işleyecek şekilde yapılandırılmıştır:
hostname="<replaceable>hostc.example.org</replaceable>"
ifconfig_<replaceable>fxp0</replaceable>="inet <replaceable>192.168.1.5</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable>"
cloned_interfaces="carp0 carp1"
ifconfig_carp0="vhid <replaceable>1</replaceable> advskew <replaceable>100</replaceable> pass <replaceable>testpass</replaceable> <replaceable>192.168.1.50/24</replaceable>"
ifconfig_carp1="vhid <replaceable>2</replaceable> advskew <replaceable>100</replaceable> pass <replaceable>testpass</replaceable> <replaceable>192.168.1.51/24</replaceable>"
hostname="<replaceable>hostc.example.org</replaceable>"
ifconfig_<replaceable>fxp0</replaceable>="inet <replaceable>192.168.1.5</replaceable> netmask <replaceable>255.255.255.0</replaceable>"
cloned_interfaces="carp0 carp1"
ifconfig_carp0="vhid <replaceable>1</replaceable> advskew <replaceable>100</replaceable> pass <replaceable>testpass</replaceable> <replaceable>192.168.1.50/24</replaceable>"
ifconfig_carp1="vhid <replaceable>2</replaceable> advskew <replaceable>100</replaceable> pass <replaceable>testpass</replaceable> <replaceable>192.168.1.51/24</replaceable>"
Preemption is disabled in the <filename>GENERIC</filename> FreeBSD kernel. If preemption has been enabled with a custom kernel, <systemitem>hostc.example.org</systemitem> may not release the <acronym>IP</acronym> address back to the original content server. The administrator can force the backup server to return the <acronym>IP</acronym> address to the master with the command: <filename> GENERIC </filename> FreeBSD çekirdeğinde önleme devre dışı bırakıldı. Önleme özel bir çekirdekle etkinleştirildiyse, <systemitem> hostc.example.org </systemitem>, <acronym> IP </acronym> adresini orijinal içerik sunucusuna bırakmayabilir. Yönetici, yedekleme sunucusunu <acronym> IP </acronym> adresini master ile şu komutla döndürmeye zorlayabilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig carp0 down &amp;&amp; ifconfig carp0 up</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig carp0 down &amp;&amp; ifconfig carp0 up</userinput>
This should be done on the <filename>carp</filename> interface which corresponds to the correct host. Bu, doğru ana bilgisayara karşılık gelen <filename> carp </filename> arabiriminde yapılmalıdır.
VLANs VLANs
<primary><acronym>VLANs</acronym></primary> <primary><acronym>VLANs</acronym></primary>
<primary>Virtual LANs</primary> <primary>Virtual LANs</primary>
<acronym>VLANs</acronym> are a way of virtually dividing up a network into many different subnetworks, also referred to as segmenting. Each segment will have its own broadcast domain and be isolated from other <acronym>VLANs</acronym>. <acronym> VLAN'lar </acronym>, bir ağı, bölümleme olarak da adlandırılan birçok farklı alt ağa sanal olarak bölmenin bir yoludur. Her bölümün kendi yayın alanı olacaktır ve diğer <acronym> VLAN'lardan </acronym> izole edilecektir.
On FreeBSD, <acronym>VLANs</acronym> must be supported by the network card driver. To see which drivers support vlans, refer to the <citerefentry><refentrytitle>vlan</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> manual page. FreeBSD'de, <acronym> VLAN'lar </acronym> ağ kartı sürücüsü tarafından desteklenmelidir. Hangi sürücülerin vlansları desteklediğini görmek için <citerefentry><refentrytitle>vlan</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> kılavuz sayfasına bakın.
When configuring a <acronym>VLAN</acronym>, a couple pieces of information must be known. First, which network interface? Second, what is the <acronym>VLAN</acronym> tag? Bir <acronym> VLAN </acronym> yapılandırılırken, birkaç bilgi bilinmelidir. İlk olarak, hangi ağ arayüzü? İkincisi, <acronym> VLAN </acronym> etiketi nedir?
To configure <acronym>VLANs</acronym> at run time, with a <acronym>NIC</acronym> of <literal>em0</literal> and a <acronym>VLAN</acronym> tag of <systemitem>5</systemitem> the command would look like this: <acronym> VLANs </acronym> 'ı çalışma zamanında yapılandırmak için, <acronym> litre> <acronym> NIC </acronym> ve <systemitem> 5 <acronym> VLAN </acronym> etiketi ile < / systemitem> komut şöyle görünecektir:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>em0.5</replaceable> create vlan <replaceable>5</replaceable> vlandev <replaceable>em0</replaceable> inet 192.168.20.20/24</userinput> <prompt> # </prompt> <userinput> ifconfig <replaceable> em0.5 </replaceable> vlan yaratma <replaceable> 5 </replaceable> vlandev <replaceable> em0 </replaceable> inet 192.168.20.20/24</userinput >
See how the interface name includes the <acronym>NIC</acronym> driver name and the <acronym>VLAN</acronym> tag, separated by a period? This is a best practice to make maintaining the <acronym>VLAN</acronym> configuration easy when many <acronym>VLANs</acronym> are present on a machine. Arabirim adının bir nokta ile ayrılmış <acronym> NIC </acronym> sürücü adını ve <acronym> VLAN </acronym> etiketini nasıl içerdiğini görün. Bu, bir makinede birçok <acronym> VLAN </acronym> bulunduğunda <acronym> VLAN </acronym> yapılandırmasının bakımını kolaylaştırmak için en iyi uygulamadır.
To configure <acronym>VLANs</acronym> at boot time, <filename>/etc/rc.conf</filename> must be updated. To duplicate the configuration above, the following will need to be added: <acronym> VLAN'ları </acronym> önyükleme zamanında yapılandırmak için <filename> /etc/rc.conf </filename> güncellenmelidir. Yukarıdaki yapılandırmayı çoğaltmak için aşağıdakilerin eklenmesi gerekir:
vlans_<replaceable>em0</replaceable>="<replaceable>5</replaceable>"
ifconfig_<replaceable>em0</replaceable>_<replaceable>5</replaceable>="inet 192.168.20.20/24"
vlans_<replaceable>em0</replaceable>="<replaceable>5</replaceable>"
ifconfig_<replaceable>em0</replaceable>_<replaceable>5</replaceable>="inet 192.168.20.20/24"
Additional <acronym>VLANs</acronym> may be added, by simply adding the tag to the <literal>vlans_<replaceable>em0</replaceable></literal> field and adding an additional line configuring the network on that <acronym>VLAN</acronym> tag's interface. Yalnızca <literal>vlans_<replaceable>em0</replaceable> </literal> alanına etiket eklenerek ve bu <acronym> üzerindeki ağı yapılandıran ek bir satır eklenerek ek <acronym> VLANronlar </acronym> eklenebilir. VLAN </acronym> etiketinin arayüzü.
It is useful to assign a symbolic name to an interface so that when the associated hardware is changed, only a few configuration variables need to be updated. For example, security cameras need to be run over VLAN 1 on <literal>em0</literal>. Later, if the <literal>em0</literal> card is replaced with a card that uses the <citerefentry><refentrytitle>ixgb</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver, all references to <literal>em0.1</literal> will not have to change to <literal>ixgb0.1</literal>. İlişkili donanım değiştirildiğinde, yalnızca birkaç yapılandırma değişkeninin güncellenmesi gereken bir arayüze sembolik bir ad atamak yararlıdır. Örneğin, güvenlik kameralarının <literal> em0 </literal> üzerinde VLAN 1 üzerinden çalıştırılması gerekir. Daha sonra <literal> em0 </literal> kartı, <citerefentry><refentrytitle>ixgb</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> sürücüsünü kullanan bir kartla değiştirilirse, < literal> em0.1 </literal>, <literal> ixgb0.1 </literal> olarak değiştirmek zorunda kalmayacak.
To configure <acronym>VLAN</acronym> <systemitem>5</systemitem>, on the <acronym>NIC</acronym> <literal>em0</literal>, assign the interface name <literal>cameras</literal>, and assign the interface an IP address of <systemitem class="ipaddress"><replaceable>192.168.20.20</replaceable></systemitem> with a <systemitem class="netmask">24</systemitem>-bit prefix, use this command: <acronym> VLAN </acronym> <systemitem> 5 </systemitem> 'i yapılandırmak için <acronym> NIC </acronym> <literal> em0 </literal> üzerinde <literal> kameralar </literal> arayüz adını atayın ve arayüze <systemitem class = "netmask"> 24 </systemitem> -bit önekiyle <systemitem class = "ipaddress"> <replaceable> 192.168.20.20 </replaceable> </systemitem> IP adresini atayın, bu komutu kullanın:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>em0.5</replaceable> create vlan <replaceable>5</replaceable> vlandev <replaceable>em0</replaceable> name <replaceable>cameras</replaceable> inet <replaceable>192.168.20.20/24</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>em0.5</replaceable> create vlan <replaceable>5</replaceable> vlandev <replaceable>em0</replaceable> name <replaceable>cameras</replaceable> inet <replaceable>192.168.20.20/24</replaceable></userinput>
For an interface named <literal>video</literal>, use the following: <literal> video </literal> adlı bir arabirim için aşağıdakileri kullanın:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>video.5</replaceable> create vlan <replaceable>5</replaceable> vlandev <replaceable>video</replaceable> name <replaceable>cameras inet 192.168.20.20/24</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>video.5</replaceable> create vlan <replaceable>5</replaceable> vlandev <replaceable>video</replaceable> name <replaceable>cameras inet 192.168.20.20/24</replaceable></userinput>

Loading…

<primary><acronym>VLANs</acronym></primary>
<primary><acronym>VLANs</acronym></primary>
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
Primary Öncel FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect1/indexterm
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 11312