The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: listitem/para
English
<literal>drq</literal>: specifies the DMA channel number.
Context English Turkish (tr_TR) State
This will replace the default words <quote>FreeBSD</quote>, which are displayed to the right of the boot options menu, with the colored beastie logo. Bu, Önyükleme Seçenekleri menüsünün sağında görüntülenen varsayılan <quote>“FreeBSD”</quote> kelimelerinin yerini renkli beastie logosuyla değiştirecektir.
For more information, refer to <citerefentry><refentrytitle>splash</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>loader.conf</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>, and <citerefentry><refentrytitle>vga</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>. Daha fazla bilgi için, bkz. <citerefentry><refentrytitle>splash</refentrytitle><manvolnum> (4)</manvolnum></citerefentry><citerefentry><refentrytitle>, loader.conf</refentrytitle><manvolnum> (5)</manvolnum></citerefentry> ve<citerefentry><refentrytitle> vga</refentrytitle><manvolnum>(4)</manvolnum></citerefentry>.
Device Hints Cihaz Kullanım İpuçları
<primary>device.hints</primary> <primary>Cihaz Kullanım İpuçları</primary>
During initial system startup, the boot <citerefentry><refentrytitle>loader</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> reads <citerefentry vendor="current"><refentrytitle>device.hints</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>. This file stores kernel boot information known as variables, sometimes referred to as <quote>device hints</quote>. These <quote>device hints</quote> are used by device drivers for device configuration. İlk sistem başlatma sırasında önyükleme <citerefentry><refentrytitle>loader</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>) okur <citerefentry vendor="current"><refentrytitle>cihaz kullanım ipuçları</refentrytitle><manvolnum>(5)</manvolnum></citerefentry>. Bu dosya, bazen <quote>“aygıt ipuçları”</quote>olarak adlandırılan değişkenler olarak bilinen çekirdek önyükleme bilgilerini depolar. Bu <quote>"aygıt ipuçları"</quote> aygıt sürücüleri tarafından aygıt yapılandırması için kullanılır.
Device hints may also be specified at the Stage 3 boot loader prompt, as demonstrated in <xref linkend="boot-loader"/>. Variables can be added using <command>set</command>, removed with <command>unset</command>, and viewed <command>show</command>. Variables set in <filename>/boot/device.hints</filename> can also be overridden. Device hints entered at the boot loader are not permanent and will not be applied on the next reboot. Aygıt ipuçları, Bölüm 12.2.3, “aşama üç " de gösterildiği gibi, aşama 3 önyükleyici isteminde de belirtilebilir<xref linkend="boot-loader"/>. Değişkenler <command>set</command> kullanılarak eklenebilir, <command>unset</command> ile kaldırılır ve <command>show</command> ile görüntülenebilir. Değişkenler <filename>/boot/device.hints</filename> ile geçersiz kılınabilir. Önyükleyicide girilen cihaz ipuçları kalıcı değildir ve bir sonraki yeniden başlatmada uygulanmayacaktır.
Once the system is booted, <citerefentry><refentrytitle>kenv</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> can be used to dump all of the variables. Sistem açıldıktan sonra, <citerefentry><refentrytitle>kenv</refentrytitle><manvolnum>(1)</manvolnum></citerefentry> Tüm değişkenlerin dökümü için kullanılabilir.
The syntax for <filename>/boot/device.hints</filename> is one variable per line, using the hash <quote>#</quote> as comment markers. Lines are constructed as follows: <filename>/boot/device.hints</filename> için yorum işaretleri olarak <quote>“#”</quote> karmasını kullanarak satır başına geçilebilir. Satırlar aşağıdaki gibi yapılabilir:
<userinput>hint.driver.unit.keyword="<replaceable>value</replaceable>"</userinput> <userinput>hint.driver.unit.keyword="<replaceable>value</replaceable>"</userinput>
The syntax for the Stage 3 boot loader is: Üçüncü Aşama önyükleme yükleyicisinin söz dizimi şu şekildedir:
<userinput>set hint.driver.unit.keyword=<replaceable>value</replaceable></userinput> <userinput>set hint.driver.unit.keyword=<replaceable>value</replaceable></userinput>
where <literal>driver</literal> is the device driver name, <literal>unit</literal> is the device driver unit number, and <literal>keyword</literal> is the hint keyword. The keyword may consist of the following options: burada <literal>sürücü</literal> aygıt sürücüsü adı, <literal>birim</literal> aygıt sürücüsü birim numarasıdır ve <literal>anahtar kelime </literal>ipucu anahtar sözcüğüdür. Anahtar kelime aşağıdaki seçeneklerden oluşabilir:
<literal>at</literal>: specifies the bus which the device is attached to. <literal>at</literal>: cihazın bağlı olduğu veri yolunu belirtir.
<literal>port</literal>: specifies the start address of the <acronym>I/O</acronym> to be used. <literal>port</literal>: kullanılacak <acronym>Giriş ve Çıkış</acronym> başlangıç adresini belirtir.
<literal>irq</literal>: specifies the interrupt request number to be used. <literal>irq</literal>: kullanılacak kesme isteği numarasını belirtir.
<literal>drq</literal>: specifies the DMA channel number. <literal>drq</literal>: DMA kanal numarasını belirtir.
<literal>maddr</literal>: specifies the physical memory address occupied by the device. <literal>maddr</literal>: aygıt tarafından kaplanan fiziksel bellek adresini belirtir.
<literal>flags</literal>: sets various flag bits for the device. <literal>flags</literal>: cihaz için çeşitli bayrak bitlerini ayarlar.
<literal>disabled</literal>: if set to <literal>1</literal> the device is disabled. <literal>disabled</literal>: <literal>1</literal>olarak ayarlanmışsa cihaz devre dışıdır.
Since device drivers may accept or require more hints not listed here, viewing a driver's manual page is recommended. For more information, refer to <citerefentry vendor="current"><refentrytitle>device.hints</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>kenv</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>loader.conf</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>, and <citerefentry><refentrytitle>loader</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Aygıt sürücüleri burada listelenmeyen daha fazla ipucu kabul edebileceğinden veya gerektirebileceğinden, sürücü kılavuzu sayfasını görüntülemeyi önerir. Daha fazla bilgi için <citerefentry vendor="current"><refentrytitle>device.hints</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>kenv</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>loader.conf</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>, and <citerefentry><refentrytitle>loader</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. bakın.
Shutdown Sequence Kapatma Sırası
<primary><citerefentry><refentrytitle>shutdown</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry></primary> <primary><citerefentry><refentrytitle>shutdown</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry></primary>
Upon controlled shutdown using <citerefentry><refentrytitle>shutdown</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>init</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> will attempt to run the script <filename>/etc/rc.shutdown</filename>, and then proceed to send all processes the <literal>TERM</literal> signal, and subsequently the <literal>KILL</literal> signal to any that do not terminate in a timely manner. <citerefentry><refentrytitle>Shutdown</refentrytitle><manvolnum>(8)</manvolnum></citerefentry> kullanarak kontrollü kapatma için, <citerefentry><refentrytitle>init</refentrytitle><manvolnum>(8</manvolnum></citerefentry>) <filename>/etc/rc.shutdown</filename> komut dosyasını çalıştırmaya çalışacaktır. Kapatma ve daha sonra tüm süreçleri aşamalı olarak sinyal göndermek için <literal>TERM</literal> ile devam edin ve daha sonra <literal>KILL</literal> sinyali ile sonlandırın.
To power down a FreeBSD machine on architectures and systems that support power management, use <command>shutdown -p now</command> to turn the power off immediately. To reboot a FreeBSD system, use <command>shutdown -r now</command>. One must be <systemitem class="username">root</systemitem> or a member of <systemitem class="groupname">operator</systemitem> in order to run <citerefentry><refentrytitle>shutdown</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. One can also use <citerefentry><refentrytitle>halt</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>reboot</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Refer to their manual pages and to <citerefentry><refentrytitle>shutdown</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for more information. Bir FreeBSD makinesini güç yönetimini destekleyen mimariler ve sistemler üzerinden <command>kapatmak ve gücü hemen kesmek</command> için <command>shutdown -p now</command> kullanın. FreeBSD sistemini yeniden başlatmak için şimdi <command>shutdown -r now</command> kullanın. <citerefentry><refentrytitle>shutdown</refentrytitle><manvolnum>(8)</manvolnum></citerefentry> çalıştırmak için <systemitem class="username">root</systemitem> veya operator üyesi olunmalıdır. Bir de <citerefentry><refentrytitle>halt</refentrytitle><manvolnum>(8)</manvolnum></citerefentry> ve <citerefentry><refentrytitle>reboot</refentrytitle><manvolnum>(8)</manvolnum></citerefentry>'i kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kullanım klavuzu sayfalarına ve <citerefentry><refentrytitle>kapatma</refentrytitle><manvolnum>(8)</manvolnum></citerefentry> bölümüne bakın.
Modify group membership by referring to <xref linkend="users-synopsis"/>. Kullanıcılar ve temel hesap yönetim <xref linkend="users-synopsis"/>bölümüne başvurarak grup üyeliğinizi yapılandırın.
Power management requires <citerefentry><refentrytitle>acpi</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> to be loaded as a module or statically compiled into a custom kernel. Güç yönetimi, <citerefentry><refentrytitle>acpi</refentrytitle><manvolnum>(4)</manvolnum></citerefentry> ' ün bir modül olarak yüklenmesini ve statik olarak özel bir çekirdeğe derlenmesini gerektirir.
Security Güvenlik
<personname> <firstname>Tom</firstname> <surname>Rhodes</surname> </personname> <contrib>Rewritten by </contrib> <personname> <firstname>Tom</firstname> <surname>Rhodes</surname> </personname> <contrib>tarafından yeniden yazılmıştır </contrib>
<primary>security</primary> <primary>güvenlik</primary>
Security, whether physical or virtual, is a topic so broad that an entire industry has evolved around it. Hundreds of standard practices have been authored about how to secure systems and networks, and as a user of FreeBSD, understanding how to protect against attacks and intruders is a must. İster sanal isterse fiziksel olsun güvenlik, tüm sanayinin etrafında gelişebileceği kadar kapsamlı bir konudur. Sistemlerin ve ağların nasıl güvenli hale getirileceği ve FreeBSD kullanıcısının saldırılara ve davetsiz misafirlere karşı nasıl korunacağını anlamak için yüzlerce standart uygulamak zorundayız.
In this chapter, several fundamentals and techniques will be discussed. The FreeBSD system comes with multiple layers of security, and many more third party utilities may be added to enhance security. Bu bölümde, çeşitli temel prensipler ve teknikleri ele alacağız. FreeBSD sistemi birçok güvenlik katmanıyla birlikte yüklenir ayrıca güvenliği arttırmak için üçüncü parti yazılımlar da yüklenebilir.

Loading…

<literal>drq</literal>: specifies the DMA channel number.
<literal>drq</literal>: DMA kanal numarasını belirtir.
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: listitem/para
Source string location
book.translate.xml:25635
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 4177