The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: listitem/para
English
<acronym>IPv6</acronym>-to-<acronym>IPv4</acronym> transition mechanisms.
Context English Turkish (tr_TR) State
The <literal>BUGS</literal> sections in <citerefentry><refentrytitle>tftpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>tftp</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> document some limitations with <acronym>TFTP</acronym>. <citerefentry><refentrytitle>tftpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> ve <citerefentry><refentrytitle>tftp</refentry> 1refentrytitle>tftp</refentry> 1 </manvolnum> </citerefentry> <acronym> TFTP </ kısaltma ile ilgili bazı sınırlamaları belgelemektedir
Make sure that the root file system can be mounted via <acronym>NFS</acronym>. To test this example configuration: Kök dosya sisteminin <acronym> NFS </acronym> üzerinden monte edilebildiğinden emin olun. Bu örnek yapılandırmayı test etmek için:
<prompt>#</prompt> <userinput>mount -t nfs 192.168.0.1:/b/tftpboot/FreeBSD/install /mnt</userinput> <prompt> # </prompt> <userinput> mount -t nfs 192.168.0.1:/b/tftpboot/FreeBSD/install / mnt </userinput>
<acronym>IPv6</acronym> <Acronym> IPv6 </ acronym>
<personname> <firstname>Aaron</firstname> <surname>Kaplan</surname> </personname> <contrib>Originally Written by </contrib> <personname> <firstname> Aaron </firstname> <surname> Kaplan </surname> </personname> <contrib> Aslı Yazan </contrib>
<personname> <firstname>Tom</firstname> <surname>Rhodes</surname> </personname> <contrib>Restructured and Added by </contrib> <personname> <firstname>Tom</firstname> <surname>Rhodes</surname> </personname> <contrib>Restructured and Added by </contrib>
<personname> <firstname>Brad</firstname> <surname>Davis</surname> </personname> <contrib>Extended by </contrib> <personname> <firstname>Brad</firstname> <surname>Davis</surname> </personname> <contrib>Extended by </contrib>
<acronym>IPv6</acronym> is the new version of the well known <acronym>IP</acronym> protocol, also known as <acronym>IPv4</acronym>. <acronym>IPv6</acronym> provides several advantages over <acronym>IPv4</acronym> as well as many new features: <acronym> IPv6 </acronym>, <acronym> IPv4 </acronym> olarak da bilinen iyi bilinen <acronym> IP </acronym> protokolünün yeni sürümüdür. <acronym> IPv6 </acronym>, <acronym> IPv4 </acronym> 'a göre birçok avantaj ve birçok yeni özellik sunar:
Its 128-bit address space allows for 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 addresses. This addresses the <acronym>IPv4</acronym> address shortage and eventual <acronym>IPv4</acronym> address exhaustion. 128 bit adres alanı 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 adrese izin verir. Bu <acronym> IPv4 </acronym> adres eksikliğini ve nihai <acronym> IPv4 </acronym> adres tükenmesini ele alır.
Routers only store network aggregation addresses in their routing tables, thus reducing the average space of a routing table to 8192 entries. This addresses the scalability issues associated with <acronym>IPv4</acronym>, which required every allocated block of <acronym>IPv4</acronym> addresses to be exchanged between Internet routers, causing their routing tables to become too large to allow efficient routing. Yönlendiriciler, ağ toplama adreslerini yönlendirme tablolarında yalnızca depolar, böylece yönlendirme tablosunun ortalama alanını 8192 girişe düşürür. Bu, <acronym> IPv4 </acronym> adreslerinin tahsis edilen her bloğunun Internet yönlendiricileri arasında değiş tokuş edilmesini gerektiren <acronym> IPv4 </acronym> ile ilişkili ölçeklenebilirlik sorunlarını gidererek yönlendirme tablolarının verimli yönlendirmeye izin vermeyecek kadar büyük olmasına neden olur .
Address autoconfiguration (<link xlink:href="http://www.ietf.org/rfc/rfc2462.txt">RFC2462</link>). Otomatik adres yapılandırması (<link xlink: href = "http://www.ietf.org/rfc/rfc2462.txt"> RFC2462 </link>).
Mandatory multicast addresses. Zorunlu çok noktaya yayın adresleri.
Built-in <acronym>IPsec</acronym> (<acronym>IP</acronym> security). <acronym>IPsec</acronym> (<acronym>IP</acronym> security) yerleşik
Simplified header structure. Basitleştirilmiş başlık yapısı.
Support for mobile <acronym>IP</acronym>. Mobil <acronym> IP </acronym> desteği.
<acronym>IPv6</acronym>-to-<acronym>IPv4</acronym> transition mechanisms. <acronym> IPv6 </acronym> -to- <acronym> IPv4 </acronym> geçiş mekanizmaları.
FreeBSD includes the <link xlink:href="http://www.kame.net/">http://www.kame.net/</link> <acronym>IPv6</acronym> reference implementation and comes with everything needed to use <acronym>IPv6</acronym>. This section focuses on getting <acronym>IPv6</acronym> configured and running. FreeBSD, <link xlink: href = "http://www.kame.net/"> http://www.kame.net/ </link> <acronym> IPv6 </acronym> başvuru uygulamasını içerir ve her şeyle birlikte gelir <acronym> IPv6 </acronym> kullanmak için gereklidir. Bu bölüm <acronym> IPv6 </acronym> 'ı yapılandırmaya ve çalıştırmaya odaklanmaktadır.
Background on <acronym>IPv6</acronym> Addresses <acronym> IPv6 </acronym> Adreslerinin Arka Planı
There are three different types of <acronym>IPv6</acronym> addresses: 3 tür <acronym>IPv6</acronym> adresi vardır.
Unicast tek noktaya yayın
A packet sent to a unicast address arrives at the interface belonging to the address. Tek noktaya yayın adresine gönderilen bir paket, adrese ait arabirime gelir.
Anycast her noktaya yayın
These addresses are syntactically indistinguishable from unicast addresses but they address a group of interfaces. The packet destined for an anycast address will arrive at the nearest router interface. Anycast addresses are only used by routers. Bu adresler tek noktaya yayın adreslerinden sözdizimsel olarak ayırt edilemez, ancak bir grup arabirime hitap eder. Herhangi bir yayın adresi için hedeflenen paket en yakın yönlendirici arayüzüne ulaşacaktır. Anycast adresleri yalnızca yönlendiriciler tarafından kullanılır.
Multicast Çok noktaya yayın
These addresses identify a group of interfaces. A packet destined for a multicast address will arrive at all interfaces belonging to the multicast group. The <acronym>IPv4</acronym> broadcast address, usually <systemitem class="ipaddress">xxx.xxx.xxx.255</systemitem>, is expressed by multicast addresses in <acronym>IPv6</acronym>. Bu adresler bir grup arayüzü tanımlar. Çok noktaya yayın adresine yönelik bir paket, çok noktaya yayın grubuna ait tüm arabirimlere ulaşacaktır. <acronym> IPv4 </acronym> yayın adresi, genellikle <systemitem class = "ipaddress"> xxx.xxx.xxx.255 </systemitem>, <acronym> IPv6 </acronym> içindeki çok noktaya yayın adresleriyle ifade edilir.
When reading an <acronym>IPv6</acronym> address, the canonical form is represented as <systemitem>x:x:x:x:x:x:x:x</systemitem>, where each <literal>x</literal> represents a 16 bit hex value. An example is <systemitem>FEBC:A574:382B:23C1:AA49:4592:4EFE:9982</systemitem>. Bir <acronym> IPv6 </acronym> adresini okurken, kurallı form <systemitem> x: x: x: x: x: x: x: x: x </systemitem> olarak temsil edilir, burada her <literal> x </ değişmez> 16 bitlik bir onaltılık değeri temsil eder. Örnek olarak <sistemitem> FEBC: A574: 382B: 23C1: AA49: 4592: 4EFE: 9982 </systemitem> verilebilir.
Often, an address will have long substrings of all zeros. A <literal>::</literal> (double colon) can be used to replace one substring per address. Also, up to three leading <literal>0</literal>s per hex value can be omitted. For example, <systemitem>fe80::1</systemitem> corresponds to the canonical form <systemitem>fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001</systemitem>. Genellikle, bir adres tüm sıfırların uzun alt dizelerine sahip olacaktır. Her adres için bir alt dize değiştirmek için bir <literal> :: </literal> (çift kolon) kullanılabilir. Ayrıca, onaltılık değer başına en fazla üç önde gelen <0> 0 </literal> s atlanabilir. Örneğin, <systemitem> fe80 :: 1 </systemitem>, <systemitem> fe80: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 00001 0001 </ sistemit kurallı biçimine karşılık gelir
A third form is to write the last 32 bits using the well known <acronym>IPv4</acronym> notation. For example, <systemitem>2002::10.0.0.1</systemitem> corresponds to the hexadecimal canonical representation <systemitem>2002:0000:0000:0000:0000:0000:0a00:0001</systemitem>, which in turn is equivalent to <systemitem>2002::a00:1</systemitem>. Üçüncü bir form, iyi bilinen <acronym> IPv4 </acronym> gösterimini kullanarak son 32 biti yazmaktır. Örneğin, <systemitem> 2002 :: 10.0.0.1 </systemitem>, onaltılı kanonik temsili <systemitem> 2002: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0a00: 0001 </systemitem> ile eşdeğerdir. <systemitem> 2002 :: a00: 1 </systemitem>
To view a FreeBSD system's <acronym>IPv6 </acronym> address, use <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>: FreeBSD sisteminin <acronym> IPv6 </acronym> adresini görüntülemek için <citerefentry><refentrytitle>ifconfig</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanın:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig</userinput>
rl0: flags=8943&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST&gt; mtu 1500
inet 10.0.0.10 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
inet6 fe80::200:21ff:fe03:8e1%rl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
ether 00:00:21:03:08:e1
media: Ethernet autoselect (100baseTX )
status: active
rl0: flags=8943&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST&gt; mtu 1500
inet 10.0.0.10 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
inet6 fe80::200:21ff:fe03:8e1%rl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
ether 00:00:21:03:08:e1
media: Ethernet autoselect (100baseTX )
status: active

Loading…

<acronym>IPv6</acronym>-to-<acronym>IPv4</acronym> transition mechanisms.
<acronym> IPv6 </acronym> -to- <acronym> IPv4 </acronym> geçiş mekanizmaları.
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: listitem/para
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 11179