The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

<userinput>unload</userinput>
<userinput>set kernel="<replaceable>mykernel.old</replaceable>"</userinput>
<userinput>boot-conf</userinput>
(itstool) path: sect2/screen
English
<userinput>unload</userinput>
<userinput>set kernel="<replaceable>mykernel</replaceable>"</userinput>
<userinput>boot-conf</userinput>
Context English Turkish (tr_TR) State
more <replaceable>filename</replaceable> more <replaceable>filename</replaceable>
Displays the files specified, with a pause at each <varname>LINES</varname> displayed. Görüntülenen her <varname>SATIRLAR</varname> bir duraklama ile belirtilen dosyaları görüntüler.
reboot sistemin yeniden yüklenmesi
Immediately reboots the system. Hemen sistemi yeniden başlatır.
set <replaceable>variable</replaceable>, set <replaceable>variable</replaceable>=<replaceable>value</replaceable> set <replaceable>variable</replaceable>, set <replaceable>variable</replaceable>=<replaceable>value</replaceable>
Sets the specified environment variables. Belirtilen ortam değişkenlerini ayarlar.
unload yüklemeyi kaldır
Removes all loaded modules. Yüklenen tüm modülleri kaldırır.
<primary>single-user mode</primary> <primary>single-user mode</primary>
Here are some practical examples of loader usage. To boot the usual kernel in single-user mode <_:indexterm-1/>: İşte yükleyici kullanımının bazı pratik örnekleri. Her zamanki çekirdeği tek kullanıcılı modda önyüklemek için single-user mode <_:indexterm-1/>:
<userinput>boot -s</userinput> <userinput>boot -s</userinput>
To unload the usual kernel and modules and then load the previous or another, specified kernel: Her zamanki çekirdek ve modülleri boşaltmak ve daha sonra önceki veya başka, belirtilen çekirdeği yüklemek için:
<userinput>unload</userinput>
<userinput>load <replaceable>/path/to/kernelfile</replaceable></userinput>
<userinput>yüklemeyi kaldır</userinput>
<userinput>yükle <replaceable>kernel.old</replaceable></userinput>
Use the qualified <filename>/boot/GENERIC/kernel</filename> to refer to the default kernel that comes with an installation, or <filename>/boot/kernel.old/kernel</filename>, to refer to the previously installed kernel before a system upgrade or before configuring a custom kernel. Bir yükleme veya <filename>kernel.old</filename> ile birlikte gelen varsayılan çekirdeğe başvurmak için <filename>kernel.GENERIC</filename> kullanın. Bu yol ise sski bir sistemi yükseltmeden önce veya özel bir çekirdek yapılandırmadan önce, önceden yüklenmiş çekirdeğe başvurulması içindir.
Use the following to load the usual modules with another kernel. Note that in this case it is not necessary the qualified name: Otomatik bir çekirdek yapılandırma konfigürasyonu yüklemek için:
<userinput>unload</userinput>
<userinput>set kernel="<replaceable>mykernel</replaceable>"</userinput>
<userinput>boot-conf</userinput>
<userinput>geri yükle</userinput>
<userinput>çekirdek ayarla="<replaceable>kernel.old</replaceable>"</userinput>
<userinput>boot-conf</userinput>
To load an automated kernel configuration script: Otomatik çekirdek yapılandırması komut dosyasını yüklemek için:
<userinput>load -t userconfig_script <replaceable>/boot/kernel.conf</replaceable></userinput> <userinput>load -t userconfig_script <replaceable>/boot/kernel.conf</replaceable></userinput>
<primary>kernel</primary> <secondary>boot interaction</secondary> <primary>kernel</primary> <secondary>boot interaction</secondary>
Last Stage Son Aşama
Once the kernel is loaded by either <application>loader</application> or by <application>boot2</application>, which bypasses <application>loader</application>, it examines any boot flags and adjusts its behavior as necessary. <xref linkend="boot-kernel"/> lists the commonly used boot flags. Refer to <citerefentry><refentrytitle>boot</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for more information on the other boot flags. Çekirdek, yükleyen veya <application>yükleyici</application>'yi atlayan <application>boot2</application> tarafından <application>yüklendikten</application> sonra, önyükleme bayrağını inceler ve davranışını gerektiği gibi ayarlar. Tablo 12.2,” Önyükleme sırasında çekirdek etkileşimi", <xref linkend="boot-kernel"/>yaygın olarak kullanılan önyükleme bayraklarını listeler. Diğer önyükleme bayrakları hakkında daha fazla bilgi için <citerefentry><refentrytitle>Önyükleme</refentrytitle><manvolnum>(8)</manvolnum></citerefentry> bölümüne bakın.
<primary>kernel</primary> <secondary>bootflags</secondary> <primary>çekirdek</primary> <secondary>bootflags</secondary>
Kernel Interaction During Boot Önyükleme Sırasında Çekirdek Etkileşimi
During kernel initialization, ask for the device to mount as the root file system. Çekirdek başlatma sırasında, cihazın kök dosya sistemi olarak bağlanmasını sağlayın
<option>-C</option> <option>-C</option>
Boot the root file system from a <acronym>CDROM</acronym>. Kök dosya sistemini <acronym>CDROM</acronym>'dan önyükleyin.
<option>-s</option> <option>-s</option>
Boot into single-user mode. Tek kullanıcı modu önyüklemesi.
Be more verbose during kernel startup. Çekirdek başlatma sırasında dikkatli olun.
Once the kernel has finished booting, it passes control to the user process <citerefentry><refentrytitle>init</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, which is located at <filename>/sbin/init</filename>, or the program path specified in the <envar>init_path</envar> variable in <command>loader</command>. This is the last stage of the boot process. Çekirdek önyüklemeyi tamamladıktan sonra, <filename>/sbin/init</filename> adresinde bulunan Kullanıcı işlemi <citerefentry><refentrytitle>init</refentrytitle><manvolnum>(8)</manvolnum></citerefentry> veya <command>loader</command> <envar>init_path</envar> değişkeninde belirtilen program yoluna denetim geçirir. Bu, önyükleme işleminin son aşamasıdır.
The boot sequence makes sure that the file systems available on the system are consistent. If a <acronym>UFS</acronym> file system is not, and <command>fsck</command> cannot fix the inconsistencies, <application>init</application> drops the system into single-user mode so that the system administrator can resolve the problem directly. Otherwise, the system boots into multi-user mode. Önyükleme sırası, sistemdeki dosya sistemlerinin tutarlı olmasını sağlar. Bir <acronym>UFS</acronym> dosya sistemi değilse ve <command>fsck</command> tutarsızlıkları gideremezse, sistem yöneticisinin sorunu doğrudan çözebilmesi için <application>init</application> sistemi tek kullanıcılı moda geçer. Aksi takdirde, sistem çok kullanıcılı modda önyükleme yapar.

Loading…

User avatar None

Source string changed

FreeBSD Doc (Archived) / books_handbookTurkish (tr_TR)

<userinput>unload</userinput>
<userinput>set kernel="<replaceable>mykernel.old</replaceable>"</userinput>
<userinput>boot-conf</userinput>
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
boot önyükleme,önyüklemek FreeBSD Doc (Archived)
kernel çekirdek FreeBSD Doc (Archived)
Kernel Çekirdek FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/screen
Flags
no-wrap
Source string location
book.translate.xml:25271
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 4115