Translation

(itstool) path: varlistentry/term
i386
4/100
Context English Turkish (tr_TR) State
The minimum hardware requirements and FreeBSD supported architectures. FreeBSD destekli mimariler ve minimum donanım gereksinimi.
How to create the FreeBSD installation media. FreeBSD kurulum ortamınının nasıl oluşturulduğu.
How to start <application>bsdinstall</application>. <application>bsdinstall</application> 'un nasıl başlatıldığı.
The questions <application>bsdinstall</application> will ask, what they mean, and how to answer them. <application>bsdinstall</application> 'un soracağı sorular, ne anlama geldikleri, ve nasıl cevap verileceği.
How to troubleshoot a failed installation. Başarısız bir kurulum sorunu nasıl giderilir.
How to access a live version of FreeBSD before committing to an installation. Kuruluma kalkışmadan önce FreeBSD'nin live sürümüne nasıl erişilir.
Before reading this chapter, you should: Bu bölümü okumadan önce:
Read the supported hardware list that shipped with the version of FreeBSD to be installed and verify that the system's hardware is supported. FreeBSD'nin kurulacak sürümüyle birlikte gönderilmiş desteklenen donanım listesini okuyup, sistem donanımının desteklendiğini doğrulayın.
Minimum Hardware Requirements Minimum Donanım Gereksinimleri
The hardware requirements to install FreeBSD vary by architecture. Hardware architectures and devices supported by a FreeBSD release are listed on the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/releases/index.html">FreeBSD Release Information</link> page. The <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/where.html">FreeBSD download page</link> also has recommendations for choosing the correct image for different architectures. FreeBSD'yi kurmak için donanım gereksinimleri mimariye göre değişmektedir. FreeBSD sürüme göre desteklenen cihazlar ve donanım mimarileri <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/releases/index.html">FreeBSD Sürüm Bilgisi</link> sayfasında listelenmiştir. <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/where.html">FreeBSD indirme sayfası</link> farklı mimarilere doğru görüntüyü seçmek için öneriler barındırmaktadır.
A FreeBSD installation requires a minimum of 96 MB of <acronym>RAM</acronym> and 1.5 GB of free hard drive space. However, such small amounts of memory and disk space are really only suitable for custom applications like embedded appliances. General-purpose desktop systems need more resources. 2-4 GB RAM and at least 8 GB hard drive space is a good starting point. FreeBSD kurlumu minimum 96 MB <acronym>RAM</acronym> ve 1.5 GB of boş sabit disk alanı gerektirmektedir. Ancak bunlar gibi küçük miktarda hafıza ve disk alanı sadece tümleşik gereçler gibi uygulamalar için uygundur. Genel amaçlı masaüstü sistemler daha fazla kaynağa ihtiyaç duyar. 2-4 GB RAM ve en az 8 GB sabit disk alanı iyi bir başlangıç noktasıdır.
These are the processor requirements for each architecture: Her bir mimari için işlemci gereksinimleri:
amd64 amd64
This is the most common desktop and laptop processor type, used in most modern systems. <trademark class="registered">Intel</trademark> calls it <acronym>Intel64</acronym>. Other manufacturers sometimes call it <acronym>x86-64</acronym>. Bu en modern sistemlerde kullanılan, en yaygın masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemci tipidir. <trademark class="registered">Intel</trademark>bunu<acronym>Intel64</acronym> olarak adlandırıyor. Diğer üreticiler bazen <acronym>x86-64</acronym> olarak adlandırabiliyor.
Examples of amd64 compatible processors include: <trademark>AMD Athlon</trademark>64, <trademark>AMD Opteron</trademark>, multi-core <trademark class="registered">Intel</trademark> <trademark>Xeon</trademark>, and <trademark class="registered">Intel</trademark> <trademark>Core</trademark> 2 and later processors. Örnek olarak amd64 ile uyumlu işlemciler şunları içermektedir: <trademark>AMD Athlon</trademark>64, <trademark>AMD Opteron</trademark>, multi-core <trademark class="registered">Intel</trademark> <trademark>Xeon</trademark>, ve <trademark class="registered">Intel</trademark> <trademark>Core</trademark> 2 ve sonraki işlemciler.
i386 i386
Older desktops and laptops often use this 32-bit, x86 architecture. Bu 32-bit, x86 mimariyi genellikle eski masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar kullanır.
Almost all i386-compatible processors with a floating point unit are supported. All <trademark class="registered">Intel</trademark> processors 486 or higher are supported. Neredeyse bütün, kayan nokta işlem birimli i386 uyumlu işlemciler desteklenmektedir. 486 ya da üstü bütün <trademark class="registered">Intel</trademark> işlemciler desteklenmektedir.
FreeBSD will take advantage of Physical Address Extensions (<acronym>PAE</acronym>) support on <acronym>CPU</acronym>s with this feature. A kernel with the <acronym>PAE</acronym> feature enabled will detect memory above 4 GB and allow it to be used by the system. However, using <acronym>PAE</acronym> places constraints on device drivers and other features of FreeBSD. FreeBSD bu özellik ile, Fiziksel Adres Uzantı'larının (<acronym>PAE</acronym>) <acronym>CPU</acronym>'lardaki desteğinden faydalanacak. <acronym>PAE</acronym> özelliği aktif bir çekirdek, 4 GB üzeri hafızayı algılayıp sistem tarafından kullanılmasını sağlar. Ancak, <acronym>PAE</acronym> kullanmak aygıt sürücülerine ve diğer FreeBSD özelliklerine kısıtlamalar koyar.
powerpc powerpc
All New World <acronym>ROM</acronym> <trademark class="registered">Apple</trademark> <trademark class="registered">Mac</trademark> systems with built-in <acronym>USB</acronym> are supported. <acronym>SMP</acronym> is supported on machines with multiple <acronym>CPU</acronym>s. Bütün, yerleşik <acronym>USB</acronym>'li New World <acronym>ROM</acronym> <trademark class="registered">Apple</trademark> <trademark class="registered">Mac</trademark> sistemleri desteklenmektedir. <acronym>SMP</acronym> çoklu <acronym>CPU</acronym>'ları olan makinelerde desteklenmektedir.
A 32-bit kernel can only use the first 2 GB of <acronym>RAM</acronym>. 32-bit bir çekirdek, <acronym>RAM</acronym>'in sadece ilk 2 GB'ını kullanabilir.
sparc64 sparc64
Systems supported by FreeBSD/sparc64 are listed at the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/platforms/sparc.html">FreeBSD/sparc64 Project</link>. FreeBSD/sparc64 destekli sistemlerin listesini <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/platforms/sparc.html">FreeBSD/sparc64 Project</link> adresinde bulabilirsiniz.
<acronym>SMP</acronym> is supported on all systems with more than 1 processor. A dedicated disk is required as it is not possible to share a disk with another operating system at this time. <acronym>SMP</acronym>, birden fazla işlemcisi olan bütün sistemlerde desteklenmektedir. Şu anda başka bir işletim sistemiyle bir diski paylaşmak mümkün olmadığından adanmış bir disk gerekmektedir.
Pre-Installation Tasks Yükleme Öncesi Görevleri
Once it has been determined that the system meets the minimum hardware requirements for installing FreeBSD, the installation file should be downloaded and the installation media prepared. Before doing this, check that the system is ready for an installation by verifying the items in this checklist: Sistemin FreeBSD kurmak için minimum donanım gereksinimlerine sahip olduğu belirlenince, kurulum dosyaları indirilmeli ve yükleme medyası hazırlanmalı. Bunu yapmadan önce denetim listesindeki maddelere bakıp sistemin kuruluma hazır olduğunu kontrol edin:
Back Up Important Data Önemli Verileri Yedekleyin
Before installing any operating system, <emphasis>always</emphasis> backup all important data first. Do not store the backup on the system being installed. Instead, save the data to a removable disk such as a <acronym>USB</acronym> drive, another system on the network, or an online backup service. Test the backup before starting the installation to make sure it contains all of the needed files. Once the installer formats the system's disk, all data stored on that disk will be lost. Herhangi bir işletim sistemini kurmadan önce <emphasis>her zaman</emphasis> tüm önemli verileri yedekleyin. Yüklenen sistemde yedekleri saklamayın. Bunun yerine, verileri <acronym>USB</acronym> sürücü, ağdaki başka bir sistem veya çevrimiçi yedekleme hizmeti gibi çıkarılabilir bir diske kaydedin. Gerekli tüm dosyaları içerdiğinden emin olmak için yüklemeye başlamadan önce yedeklemeyi test edin. Yükleyici sistem diskini biçimlendirdiğinde, o diskte depolanan tüm veriler kaybolur.
Decide Where to Install FreeBSD FreeBSD'yi Nereye Kuracağınıza Karar Verin
If FreeBSD will be the only operating system installed, this step can be skipped. But if FreeBSD will share the disk with another operating system, decide which disk or partition will be used for FreeBSD. FreeBSD kurulu olan tek işletim sistemi olacaksa, bu adım atlanabilir. Ancak FreeBSD, diski başka bir işletim sistemiyle paylaşacaksa, FreeBSD için hangi diskin veya bölümün kullanılacağına karar verin.

Loading…

i386
i386
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: varlistentry/term
Source string location
book.translate.xml:3006
String age
5 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 375