The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect3/para
English
The <citerefentry><refentrytitle>l2control</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> utility is used to perform various operations on <acronym>L2CAP</acronym> nodes. This example shows how to obtain the list of logical connections (channels) and the list of baseband connections for the local device:
Context English Turkish (tr_TR) State
In FreeBSD, these profiles are implemented with <citerefentry><refentrytitle>ppp</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and the <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> wrapper which converts a Bluetooth connection into something <acronym>PPP</acronym> can use. Before a profile can be used, a new <acronym>PPP</acronym> label must be created in <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Consult <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for examples. FreeBSD'de bu profiller <citerefentry><refentrytitle>ppp</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> ve <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentry <8> <8> Bluetooth bağlantısını <acronym> PPP </acronym> 'nin kullanabileceği bir şeye dönüştüren manvolnum> </citerefentry> sarıcı. Bir profilin kullanılabilmesi için önce <filename> /etc/ppp/ppp.conf </filename> içinde yeni bir <acronym> PPP </acronym> etiketi oluşturulmalıdır. Örnekler için <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'ye başvurun.
In this example, <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is used to open a connection to a remote device with a <literal>BD_ADDR</literal> of <literal>00:80:37:29:19:a4</literal> on a <acronym>DUN</acronym> <acronym>RFCOMM</acronym> channel: Bu örnekte, <literal> BD_ADDR </literal> <literal> ile uzak bir cihaza bağlantı açmak için <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanılır. > 00: 80: 37: 29: 19: a4 <acronym> DUN </acronym> <acronym> RFCOMM </acronym> kanalında </literal>:
<prompt>#</prompt> <userinput>rfcomm_pppd -a 00:80:37:29:19:a4 -c -C dun -l rfcomm-dialup</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>rfcomm_pppd -a 00:80:37:29:19:a4 -c -C dun -l rfcomm-dialup</userinput>
The actual channel number will be obtained from the remote device using the <acronym>SDP</acronym> protocol. It is possible to specify the <acronym>RFCOMM</acronym> channel by hand, and in this case <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> will not perform the <acronym>SDP</acronym> query. Use <citerefentry><refentrytitle>sdpcontrol</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> to find out the <acronym>RFCOMM</acronym> channel on the remote device. Gerçek kanal numarası, uzak cihazdan <acronym> SDP </acronym> protokolü kullanılarak elde edilecektir. <acronym> RFCOMM </acronym> kanalını el ile belirlemek mümkündür ve bu durumda <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry>, < kısaltma> SDP </acronym> sorgusu. Uzak cihazdaki <acronym> RFCOMM </acronym> kanalını bulmak için <citerefentry><refentrytitle>sdpcontrol</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> kullanın.
In order to provide network access with the <acronym>PPP</acronym> <acronym>LAN</acronym> service, <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> must be running and a new entry for <acronym>LAN</acronym> clients must be created in <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Consult <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for examples. Finally, start the <acronym>RFCOMM</acronym> <acronym>PPP</acronym> server on a valid <acronym>RFCOMM</acronym> channel number. The <acronym>RFCOMM</acronym> <acronym>PPP</acronym> server will automatically register the Bluetooth <acronym>LAN</acronym> service with the local <acronym>SDP</acronym> daemon. The example below shows how to start the <acronym>RFCOMM</acronym> <acronym>PPP</acronym> server. <acronym> PPP </acronym> <acronym> LAN </acronym> hizmeti ile ağ erişimi sağlamak için <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> <acronym> LAN </acronym> istemcileri için <filename> /etc/ppp/ppp.conf </filename> içinde yeni bir giriş oluşturulmalıdır. Örnekler için <citerefentry><refentrytitle>rfcomm_pppd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'ye başvurun. Son olarak, geçerli bir <acronym> RFCOMM </acronym> kanal numarası üzerinde <acronym> RFCOMM </acronym> <acronym> PPP </acronym> sunucusunu başlatın. <acronym> RFCOMM </acronym> <acronym> PPP </acronym> sunucusu, Bluetooth <acronym> LAN </acronym> servisini yerel <acronym> SDP </acronym> arka plan programına otomatik olarak kaydedecektir. Aşağıdaki örnekte <acronym> RFCOMM </acronym> <acronym> PPP </acronym> sunucusunun nasıl başlatılacağı gösterilmektedir.
<prompt>#</prompt> <userinput>rfcomm_pppd -s -C 7 -l rfcomm-server</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>rfcomm_pppd -s -C 7 -l rfcomm-server</userinput>
Bluetooth Protocols Bluetooth ilkeleri
This section provides an overview of the various Bluetooth protocols, their function, and associated utilities. Bu bölümde çeşitli Bluetooth ilkelerine, işlevlerine ve ilgili yardımcı programlara genel bir bakış sunulmaktadır.
Logical Link Control and Adaptation Protocol (<acronym>L2CAP</acronym>) Lojik link controlü ve adaptasyon ilkeleri (<acronym>L2CAP</acronym>)
<primary>L2CAP</primary> <primary>L2CAP</primary>
The Logical Link Control and Adaptation Protocol (<acronym>L2CAP</acronym>) provides connection-oriented and connectionless data services to upper layer protocols. <acronym>L2CAP</acronym> permits higher level protocols and applications to transmit and receive <acronym>L2CAP</acronym> data packets up to 64 kilobytes in length. Mantıksal Bağlantı Denetimi ve Uyarlama Protokolü (<acronym> L2CAP </acronym>) üst katman protokollerine bağlantıya yönelik ve bağlantısız veri hizmetleri sağlar. <acronym> L2CAP </acronym>, daha yüksek seviyeli protokollerin ve uygulamaların 64 kilobayta kadar uzunluktaki <acronym> L2CAP </acronym> veri paketlerini iletmesine ve almasına izin verir.
<acronym>L2CAP</acronym> is based around the concept of <emphasis>channels</emphasis>. A channel is a logical connection on top of a baseband connection, where each channel is bound to a single protocol in a many-to-one fashion. Multiple channels can be bound to the same protocol, but a channel cannot be bound to multiple protocols. Each <acronym>L2CAP</acronym> packet received on a channel is directed to the appropriate higher level protocol. Multiple channels can share the same baseband connection. <acronym> L2CAP </acronym>, <emphasis> kanalları </emphasis> kavramını temel alır. Kanal, bir ana bant bağlantısının üstünde mantıksal bir bağlantıdır; burada her kanal, bire bir tek bir protokole bağlanır. Birden çok kanal aynı protokole bağlanabilir, ancak bir kanal birden çok protokole bağlanamaz. Bir kanaldan alınan her <acronym> L2CAP </acronym> paketi, uygun daha yüksek seviye protokolüne yönlendirilir. Birden fazla kanal aynı temel bant bağlantısını paylaşabilir.
In FreeBSD, a netgraph <acronym>L2CAP</acronym> node is created for each Bluetooth device. This node is normally connected to the downstream Bluetooth <acronym>HCI</acronym> node and upstream Bluetooth socket nodes. The default name for the <acronym>L2CAP</acronym> node is <quote>devicel2cap</quote>. For more details refer to <citerefentry><refentrytitle>ng_l2cap</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>. FreeBSD'de, her Bluetooth cihazı için bir netgram <acronym> L2CAP </acronym> düğümü oluşturulur. Bu düğüm normalde akış aşağı Bluetooth <acronym> HCI </acronym> düğümüne ve yukarı akış Bluetooth soket düğümlerine bağlanır. <acronym> L2CAP </acronym> düğümü için varsayılan ad <quote> devicel2cap </quote>. Daha fazla ayrıntı için <citerefentry><refentrytitle>ng_l2cap</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> bölümüne bakın.
A useful command is <citerefentry><refentrytitle>l2ping</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, which can be used to ping other devices. Some Bluetooth implementations might not return all of the data sent to them, so <literal>0 bytes</literal> in the following example is normal. Yararlı bir komut, diğer cihazlara ping atmak için kullanılabilen <citerefentry><refentrytitle>l2ping</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'dir. Bazı Bluetooth uygulamaları kendilerine gönderilen verilerin tümünü döndürmeyebilir, bu nedenle aşağıdaki örnekte <literal> 0 bayt </literal> normaldir.
<prompt>#</prompt> <userinput>l2ping -a 00:80:37:29:19:a4</userinput>
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=0 time=48.633 ms result=0
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=1 time=37.551 ms result=0
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=2 time=28.324 ms result=0
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=3 time=46.150 ms result=0
<prompt>#</prompt> <userinput>l2ping -a 00:80:37:29:19:a4</userinput>
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=0 time=48.633 ms result=0
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=1 time=37.551 ms result=0
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=2 time=28.324 ms result=0
0 bytes from 0:80:37:29:19:a4 seq_no=3 time=46.150 ms result=0
The <citerefentry><refentrytitle>l2control</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> utility is used to perform various operations on <acronym>L2CAP</acronym> nodes. This example shows how to obtain the list of logical connections (channels) and the list of baseband connections for the local device: <citerefentry><refentrytitle>l2control</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> yardımcı programı, <acronym> L2CAP </acronym> düğümlerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Bu örnek, mantıksal bağlantılar (kanallar) listesinin ve yerel aygıt için temel bant bağlantılarının listesinin nasıl alınacağını gösterir:
<prompt>%</prompt> <userinput>l2control -a 00:02:72:00:d4:1a read_channel_list</userinput>
L2CAP channels:
Remote BD_ADDR SCID/ DCID PSM IMTU/ OMTU State
00:07:e0:00:0b:ca 66/ 64 3 132/ 672 OPEN
<prompt>%</prompt> <userinput>l2control -a 00:02:72:00:d4:1a read_connection_list</userinput>
L2CAP connections:
Remote BD_ADDR Handle Flags Pending State
00:07:e0:00:0b:ca 41 O 0 OPEN
<prompt>%</prompt> <userinput>l2control -a 00:02:72:00:d4:1a read_channel_list</userinput>
L2CAP channels:
Remote BD_ADDR SCID/ DCID PSM IMTU/ OMTU State
00:07:e0:00:0b:ca 66/ 64 3 132/ 672 OPEN
<prompt>%</prompt> <userinput>l2control -a 00:02:72:00:d4:1a read_connection_list</userinput>
L2CAP connections:
Remote BD_ADDR Handle Flags Pending State
00:07:e0:00:0b:ca 41 O 0 OPEN
Another diagnostic tool is <citerefentry><refentrytitle>btsockstat</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>. It is similar to <citerefentry><refentrytitle>netstat</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, but for Bluetooth network-related data structures. The example below shows the same logical connection as <citerefentry><refentrytitle>l2control</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> above. Başka bir tanı aracı <citerefentry><refentrytitle>btsockstat</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum> </citerefentry>. <citerefentry><refentrytitle>netstat</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum> </citerefentry> 'ye benzer, ancak Bluetooth ağıyla ilgili veri yapıları için. Aşağıdaki örnek, yukarıdaki <citerefentry><refentrytitle>l2control</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> ile aynı mantıksal bağlantıyı gösterir.
<prompt>%</prompt> <userinput>btsockstat</userinput>
Active L2CAP sockets
PCB Recv-Q Send-Q Local address/PSM Foreign address CID State
c2afe900 0 0 00:02:72:00:d4:1a/3 00:07:e0:00:0b:ca 66 OPEN
Active RFCOMM sessions
L2PCB PCB Flag MTU Out-Q DLCs State
c2afe900 c2b53380 1 127 0 Yes OPEN
Active RFCOMM sockets
PCB Recv-Q Send-Q Local address Foreign address Chan DLCI State
c2e8bc80 0 250 00:02:72:00:d4:1a 00:07:e0:00:0b:ca 3 6 OPEN
<prompt>%</prompt> <userinput>btsockstat</userinput>
Active L2CAP sockets
PCB Recv-Q Send-Q Local address/PSM Foreign address CID State
c2afe900 0 0 00:02:72:00:d4:1a/3 00:07:e0:00:0b:ca 66 OPEN
Active RFCOMM sessions
L2PCB PCB Flag MTU Out-Q DLCs State
c2afe900 c2b53380 1 127 0 Yes OPEN
Active RFCOMM sockets
PCB Recv-Q Send-Q Local address Foreign address Chan DLCI State
c2e8bc80 0 250 00:02:72:00:d4:1a 00:07:e0:00:0b:ca 3 6 OPEN
Radio Frequency Communication (<acronym>RFCOMM</acronym>) Radyo frekans komunikasyonu (<acronym>RFCOMM</acronym>)
The <acronym>RFCOMM</acronym> protocol provides emulation of serial ports over the <acronym>L2CAP</acronym> protocol. <acronym>RFCOMM</acronym> is a simple transport protocol, with additional provisions for emulating the 9 circuits of RS-232 (EIATIA-232-E) serial ports. It supports up to 60 simultaneous connections (<acronym>RFCOMM</acronym> channels) between two Bluetooth devices. <acronym> RFCOMM </acronym> protokolü, <acronym> L2CAP </acronym> protokolü üzerinden seri portların emülasyonunu sağlar. <acronym> RFCOMM </acronym>, RS-232 (EIATIA-232-E) seri portlarının 9 devresini taklit etmek için ek hükümleri olan basit bir taşıma protokolüdür. İki Bluetooth cihazı arasında 60 adede kadar eşzamanlı bağlantıyı (<acronym> RFCOMM </acronym> kanalları) destekler.
For the purposes of <acronym>RFCOMM</acronym>, a complete communication path involves two applications running on the communication endpoints with a communication segment between them. <acronym>RFCOMM</acronym> is intended to cover applications that make use of the serial ports of the devices in which they reside. The communication segment is a direct connect Bluetooth link from one device to another. <acronym> RFCOMM </acronym> amaçları için, eksiksiz bir iletişim yolu, aralarındaki iletişim segmenti ile iletişim uç noktalarında çalışan iki uygulamayı içerir. <acronym> RFCOMM </acronym>, içinde bulundukları cihazların seri portlarını kullanan uygulamaları kapsamayı amaçlamaktadır. İletişim kesimi, bir cihazdan diğerine doğrudan bağlanan bir Bluetooth bağlantısıdır.
<acronym>RFCOMM</acronym> is only concerned with the connection between the devices in the direct connect case, or between the device and a modem in the network case. <acronym>RFCOMM</acronym> can support other configurations, such as modules that communicate via Bluetooth wireless technology on one side and provide a wired interface on the other side. <acronym> RFCOMM </acronym> yalnızca doğrudan bağlantı durumundaki cihazlar arasındaki veya cihaz ile ağ kutusundaki modem arasındaki bağlantıyla ilgilidir. <acronym> RFCOMM </acronym>, bir tarafta Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi aracılığıyla iletişim kuran ve diğer tarafta kablolu arabirim sağlayan modüller gibi diğer yapılandırmaları destekleyebilir.
In FreeBSD, <acronym>RFCOMM</acronym> is implemented at the Bluetooth sockets layer. FreeBSD'de, Bluetooth yuvaları katmanına <acronym> RFCOMM </acronym> uygulanır.
Service Discovery Protocol (<acronym>SDP</acronym>) Servis bulma ilkesi (<acronym>SDP</acronym>)
<primary>SDP</primary> <primary>SDP</primary>
The Service Discovery Protocol (<acronym>SDP</acronym>) provides the means for client applications to discover the existence of services provided by server applications as well as the attributes of those services. The attributes of a service include the type or class of service offered and the mechanism or protocol information needed to utilize the service. Hizmet Bulma Protokolü (<acronym> SDP </acronym>), istemci uygulamalarının sunucu uygulamaları tarafından sağlanan hizmetlerin varlığını ve bu hizmetlerin özelliklerini keşfetmesini sağlar. Bir hizmetin özellikleri, sunulan hizmetin türü veya sınıfını ve hizmeti kullanmak için gereken mekanizma veya protokol bilgilerini içerir.
<acronym>SDP</acronym> involves communication between a <acronym>SDP</acronym> server and a <acronym>SDP</acronym> client. The server maintains a list of service records that describe the characteristics of services associated with the server. Each service record contains information about a single service. A client may retrieve information from a service record maintained by the <acronym>SDP</acronym> server by issuing a <acronym>SDP</acronym> request. If the client, or an application associated with the client, decides to use a service, it must open a separate connection to the service provider in order to utilize the service. <acronym>SDP</acronym> provides a mechanism for discovering services and their attributes, but it does not provide a mechanism for utilizing those services. <acronym> SDP </acronym>, bir <acronym> SDP </acronym> sunucusu ile bir <acronym> SDP </acronym> istemcisi arasındaki iletişimi içerir. Sunucu, sunucuyla ilişkili hizmetlerin özelliklerini açıklayan hizmet kayıtlarının bir listesini tutar. Her hizmet kaydı, tek bir hizmet hakkında bilgi içerir. İstemci, bir <acronym> SDP </acronym> isteği göndererek <acronym> SDP </acronym> sunucusu tarafından tutulan bir servis kaydından bilgi alabilir. İstemci veya istemciyle ilişkili bir uygulama bir hizmet kullanmaya karar verirse, hizmeti kullanmak için hizmet sağlayıcıya ayrı bir bağlantı açması gerekir. <acronym> SDP </acronym> hizmetleri ve özelliklerini keşfetmek için bir mekanizma sağlar, ancak bu hizmetleri kullanmak için bir mekanizma sağlamaz.
Normally, a <acronym>SDP</acronym> client searches for services based on some desired characteristics of the services. However, there are times when it is desirable to discover which types of services are described by an <acronym>SDP</acronym> server's service records without any prior information about the services. This process of looking for any offered services is called <emphasis>browsing</emphasis>. Normal olarak, bir <acronym> SDP </acronym> istemcisi, hizmetlerin istenen bazı özelliklerine dayalı olarak hizmetleri arar. Ancak, hizmetler hakkında önceden bilgi vermeden bir <acronym> SDP </acronym> sunucusunun hizmet kayıtları tarafından hangi tür hizmetlerin tanımlandığını keşfetmenin istendiği zamanlar vardır. Sunulan herhangi bir hizmeti arama işlemine <emphasis> tarama </emphasis> adı verilir.
The Bluetooth <acronym>SDP</acronym> server, <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, and command line client, <citerefentry><refentrytitle>sdpcontrol</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, are included in the standard FreeBSD installation. The following example shows how to perform a <acronym>SDP</acronym> browse query. Bluetooth <acronym> SDP </acronym> sunucusu, <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> ve komut satırı istemcisi, <citerefentry> <refentrytitle> sdptrol <sdptrol < refentrytitle> <manvolnum> 8 </manvolnum> </citerefentry>, standart FreeBSD kurulumuna dahildir. Aşağıdaki örnek, <acronym> SDP </acronym> göz atma sorgusunun nasıl gerçekleştirileceğini gösterir.
<prompt>%</prompt> <userinput>sdpcontrol -a 00:01:03:fc:6e:ec browse</userinput>
Record Handle: 00000000
Service Class ID List:
Service Discovery Server (0x1000)
Protocol Descriptor List:
L2CAP (0x0100)
Protocol specific parameter #1: u/int/uuid16 1
Protocol specific parameter #2: u/int/uuid16 1

Record Handle: 0x00000001
Service Class ID List:
Browse Group Descriptor (0x1001)

Record Handle: 0x00000002
Service Class ID List:
LAN Access Using PPP (0x1102)
Protocol Descriptor List:
L2CAP (0x0100)
RFCOMM (0x0003)
Protocol specific parameter #1: u/int8/bool 1
Bluetooth Profile Descriptor List:
LAN Access Using PPP (0x1102) ver. 1.0
<prompt>%</prompt> <userinput>sdpcontrol -a 00:01:03:fc:6e:ec browse</userinput>
Record Handle: 00000000
Service Class ID List:
Service Discovery Server (0x1000)
Protocol Descriptor List:
L2CAP (0x0100)
Protocol specific parameter #1: u/int/uuid16 1
Protocol specific parameter #2: u/int/uuid16 1

Record Handle: 0x00000001
Service Class ID List:
Browse Group Descriptor (0x1001)

Record Handle: 0x00000002
Service Class ID List:
LAN Access Using PPP (0x1102)
Protocol Descriptor List:
L2CAP (0x0100)
RFCOMM (0x0003)
Protocol specific parameter #1: u/int8/bool 1
Bluetooth Profile Descriptor List:
LAN Access Using PPP (0x1102) ver. 1.0

Loading…

The <citerefentry><refentrytitle>l2control</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> utility is used to perform various operations on <acronym>L2CAP</acronym> nodes. This example shows how to obtain the list of logical connections (channels) and the list of baseband connections for the local device:
<citerefentry><refentrytitle>l2control</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> yardımcı programı, <acronym> L2CAP </acronym> düğümlerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Bu örnek, mantıksal bağlantılar (kanallar) listesinin ve yerel aygıt için temel bant bağlantılarının listesinin nasıl alınacağını gösterir:
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
device aygıt FreeBSD Doc
device aygıt FreeBSD Doc
local yerel FreeBSD Doc
local yerel FreeBSD Doc
utility yardımcı program FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect3/para
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10912