Translation

(itstool) path: sect1/indexterm (itstool) path: para/indexterm

<primary>4.4BSD-Lite</primary>
30/300
Context English Turkish (tr_TR) State
Teach <trademark class="registered">UNIX</trademark> basics and fundamentals.
Show how to install the wealth of third party applications available for FreeBSD.
Introduce X, the <trademark class="registered">UNIX</trademark> windowing system, and detail how to configure a desktop environment that makes users more productive.
The number of forward references in the text have been kept to a minimum so that this section can be read from front to back with minimal page flipping.
Introduction
<personname> <firstname>Jim</firstname> <surname>Mock</surname> </personname> <contrib>Restructured, reorganized, and parts rewritten by </contrib>
Synopsis Özet
Thank you for your interest in FreeBSD! The following chapter covers various aspects of the FreeBSD Project, such as its history, goals, development model, and so on. FreeBSD’ye olan ilginiz için teşekkür ederiz! Sonraki bölüm FreeBSD Projesi’nin tarihi, amaçları, gelişim modeli ve benzeri gibi çeşitli yönlerini içermektedir.
After reading this chapter you will know: Bu bölümü okuduktan sonra şunları bileceksiniz:
How FreeBSD relates to other computer operating systems. FreeBSD’nin, diğer bilgisayar işletim sistemleri ile nasıl bir ilgisi vardır.
The history of the FreeBSD Project. FreeBSD Projesi’nin tarihi.
The goals of the FreeBSD Project. FreeBSD Projesi’nin amaçları.
The basics of the FreeBSD open-source development model. FreeBSD açık kaynak geliştirme kuramının temelleri.
And of course: where the name <quote>FreeBSD</quote> comes from. Ve tabiki ''<quote>FreeBSD</quote>'' isminin nereden geldiği.
Welcome to FreeBSD! FreeBSD’ye Hoşgeldiniz!
<primary>4.4BSD-Lite</primary> <primary>4.4BSD-Lite</primary>
FreeBSD is an Open Source, standards-compliant Unix-like operating system for x86 (both 32 and 64 bit), <trademark class="registered">ARM</trademark>, AArch64, <trademark class="registered">RISC-V</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark>, <trademark class="registered">POWER</trademark>, <trademark class="registered">PowerPC</trademark>, and Sun <trademark class="registered">UltraSPARC</trademark> computers. It provides all the features that are nowadays taken for granted, such as preemptive multitasking, memory protection, virtual memory, multi-user facilities, SMP support, all the Open Source development tools for different languages and frameworks, and desktop features centered around X Window System, KDE, or GNOME. Its particular strengths are: FreeBSD, x86 (hem 32 hem de 64 bit), <trademark class="registered">ARM</trademark>, AArch64, <trademark class="registered">RISC-V</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark>, <trademark class="registered">POWER</trademark>, <trademark class="registered">PowerPC</trademark> ve Sun <trademark class="registered">UltraSPARC</trademark> bilgisayarlar için Unix-like işletim sistemi standartlarına uyumlu bir açık kaynaktır. Geçişli çoklu görev, bellek koruma, sanal bellek, çoklu kullanıcı olanakları, SMP desteği, X Pencere Sistemi, K Masaüstü Ortamı ya da GNU Ağ Nesne Modeli Ortamı çevresinde dönen masaüstü özellikleri, farklı diller ve yapılar için bütün açık kaynak geliştirme araçları gibi günümüzde doğal karşılanan bütün özellikleri sağlar. Belirli güçlü yönleri şunlardır:
<emphasis>Liberal Open Source license</emphasis>, which grants you rights to freely modify and extend its source code and incorporate it in both Open Source projects and closed products without imposing restrictions typical to copyleft licenses, as well as avoiding potential license incompatibility problems. Olası lisans uyuşmazlıkları problemlerinden kaçınmakla birlikte telif müsaadeli lisanslara kendine özgü kısıtlamalar getirmeden hem Açık Kaynak projeler hem de kapalı kaynakları içeren ve kaynak kodu üzerinde serbest bir şekilde değişiklik ve genişletme yapma hakkını size veren <emphasis>Serbest Açık Kaynak lisansı</emphasis>.
<primary>TCP/IP networking</primary> <primary>TCP/IP (Aktarma Kontrol Protokolü) ağı oluşturma</primary>
<emphasis>Strong TCP/IP networking</emphasis> <_:indexterm-1/> - FreeBSD implements industry standard protocols with ever increasing performance and scalability. This makes it a good match in both server, and routing/firewalling roles - and indeed many companies and vendors use it precisely for that purpose. <emphasis>Güçlü TCP/IP (Aktarma Kontrolü Protokolü) ağı oluşturma</emphasis> <_:indexterm-1/> - FreeBSD, sürekli çoğalan ölçeklenebilirlik ve performans ile birlikte endüstri standartı ilkelerini uygular. Bu, hem sunucu hem de dağıtım/güvenlik duvarı rollerinde iyi bir uyum oluşturur. Gerçeği söylemek gerekirse; çoğu şirket ve bayi tamamen bu sebeple kullanır.
<emphasis>Fully integrated OpenZFS support</emphasis>, including root-on-ZFS, ZFS Boot Environments, fault management, administrative delegation, support for jails, FreeBSD specific documentation, and system installer support. ZFS kökü, ZFS Önyükleme Ortamı, hata yönetimi, erişim denetim sistemlerinin merkezsizleştirilmesi, hapisler için destek, FreeBSD belirli belge işlem ve sistem yükleyici desteğini içeren <emphasis>tam entegre olmuş OpenZFS desteği</emphasis>.
<emphasis>Extensive security features</emphasis>, from the Mandatory Access Control framework to Capsicum capability and sandbox mechanisms. Zorunlu Erişim Denetimi yapısından, Capsicum kapasitesi ve kum havuzu etkisi mekanizmasına kadar olan <emphasis>geniş çaplı güvenlik özellikleri</emphasis>.
<emphasis>Over 30 thousand prebuilt packages</emphasis> for all supported architectures, and the Ports Collection which makes it easy to build your own, customized ones. Bütün desteklenen mimariler ve sizin kendinizin, size özel olanı oluşturmayı kolay hale getiren Bağlantı Noktaları için <emphasis>önceden hazırlanmış 30 binden fazla paket</emphasis>.
<emphasis>Documentation</emphasis> - in addition to Handbook and books from different authors that cover topics ranging from system administration to kernel internals, there are also the <citerefentry><refentrytitle>man</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> pages, not only for userspace daemons, utilities, and configuration files, but also for kernel driver APIs (section 9) and individual drivers (section 4). <emphasis>Belgeleme</emphasis> - Farklı yazarların sistem yönetiminden çekirdek içlerine kadar değişim gösteren kılavuz ve diğer kitaplarının yanı sıra, sadece userspace programlar, yardımcı yazılımlar ve yapı bilgileri dosyaları için değil ayrıca çekirdek sürücüsü Uygulama Programlama Arayüzleri (9. kısım) ve bireysel sürücüler için (4. kısım) <citerefentry><refentrytitle>man</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> sayfaları vardır.
<emphasis>Simple and consistent repository structure and build system</emphasis> - FreeBSD uses a single repository for all of its components, both kernel and userspace. This, along with an unified and easy to customize build system and a well thought out development process makes it easy to integrate FreeBSD with build infrastructure for your own product. <emphasis>Basit ve tutarlı veri havuzu yapısı ve yapı sistemi</emphasis>- FreeBSD, hem çekirdek hem de userspace bileşkenlerinin hepsi için tek bir tane veri havuzu kullanır. Bu, birleşik ve kolayca duruma ayarlanan bir yapı sistemi ve iyi düşünülmüş bir geliştirme süreci ile birlikte, altyapı kurma ile kendi ürünleriniz adına FreeBSD'yi tamamlamayı kolay hale getirir.
<emphasis>Staying true to Unix philosophy</emphasis>, preferring composability instead of monolithic <quote>all in one</quote> daemons with hardcoded behavior. Kodu doğrudan programın içine gömen davranımlarla <quote>aynı anda</quote> arka plan programı ve monolitik yerine kompozitliği tercih ederek <emphasis>Unix felsefesine sadık kalmak</emphasis>.
<primary>binary compatibility</primary> <secondary>Linux</secondary> <primary>ikili uyumluluk</primary><secondary>Linux</secondary>
<_:indexterm-1/> <emphasis>Binary compatibility</emphasis> with Linux, which makes it possible to run many Linux binaries without the need for virtualisation. Birçok Linux derlenmiş dosyayı, sanallaştırmaya ihtiyaç duymadan çalıştırmayı mümkün kılan Linux ile<_:indexterm-1/> <emphasis>ikili değer uyumluluğu</emphasis>.
<primary>Computer Systems Research Group (CSRG)</primary> <primary>Bilgisayar Sistemleri Araştırma Grubu</primary>
FreeBSD is based on the 4.4BSD-Lite<_:indexterm-1/> release from Computer Systems Research Group (CSRG)<_:indexterm-2/> at the University of California at Berkeley, and carries on the distinguished tradition of BSD systems development. In addition to the fine work provided by CSRG, the FreeBSD Project has put in many thousands of man-hours into extending the functionality and fine-tuning the system for maximum performance and reliability in real-life load situations. FreeBSD offers performance and reliability on par with other Open Source and commercial offerings, combined with cutting-edge features not available anywhere else. FreeBSD, <_:indexterm-2/>Berkeleyde bulunan Kaliforniya Üniversitesindeki Bilgisayar Sistemleri Araştırma Grubunun 4.4BSD-Lite<_:indexterm-1/> sürümüne dayanır ve BSD sistemleri gelişiminin ünlü geleneklerini devam ettirir. Bilgisayar Sistemleri Araştırma Grubu tarafından sağlanan ince işe ek olarak, FreeBSD Projesi, binlerce saatlik iş süresini gerçek hayat sorumluluğu durumlarında en yüksek performans ve güvenilirlik için işlevselliği arttırmaya ve sisteme ince ayar yapmaya ayırır. FreeBSD, başka bir yerde mevcut olmayan son özellikler ile birleştirilen diğer Açık Kaynak ve ticari teklifler ile eşit düzeyde performans ve güven sunar.
What Can FreeBSD Do? FreeBSD Ne Yapabilir?

Loading…

<primary>4.4BSD-Lite</primary>
<primary>4.4BSD-Lite</primary>
3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "<primary>4.4BSD-Lite</primary>".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment

(itstool) path: sect1/indexterm (itstool) path: para/indexterm

Source string location
book.translate.xml:1732 book.translate.xml:1823
String age
5 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 163