Translation

(itstool) path: note/para
Some <acronym>PXE</acronym> versions require the <acronym>TCP</acronym> version of <acronym>TFTP</acronym>. In this case, uncomment the second <literal>tftp</literal> line which contains <literal>stream tcp</literal>.
211/2170
Context English Turkish (tr_TR) State
As described, the system providing these services is insecure. It should live in a protected area of a network and be untrusted by other hosts. Açıklandığı gibi, bu hizmetleri sağlayan sistem güvensizdir. Ağın korunan bir alanında yaşamalı ve diğer ana bilgisayarlar tarafından güvenilmemelidir.
Setting Up the <acronym>PXE</acronym> Environment <acronym> PXE </acronym> Ortamını Ayarlama
rodrigc@FreeBSD.org rodrigc@FreeBSD.org
<personname> <firstname>Craig</firstname> <surname>Rodrigues</surname> </personname> <affiliation> <_:address-1/> </affiliation> <contrib>Written by </contrib> <personname> <firstname>Craig</firstname> <surname>Rodrigues</surname> </personname> <affiliation> <_:address-1/> </affiliation> <contrib>Written by </contrib>
The steps shown in this section configure the built-in <acronym>NFS</acronym> and <acronym>TFTP</acronym> servers. The next section demonstrates how to install and configure the <acronym>DHCP</acronym> server. In this example, the directory which will contain the files used by <acronym>PXE</acronym> users is <filename>/b/tftpboot/FreeBSD/install</filename>. It is important that this directory exists and that the same directory name is set in both <filename>/etc/inetd.conf</filename> and <filename>/usr/local/etc/dhcpd.conf</filename>. Bu bölümde gösterilen adımlar yerleşik <acronym> NFS </acronym> ve <acronym> TFTP </acronym> sunucularını yapılandırır. Sonraki bölümde, <acronym> DHCP </acronym> sunucusunun nasıl kurulacağı ve yapılandırılacağı gösterilmektedir. Bu örnekte, <acronym> PXE </acronym> kullanıcıları tarafından kullanılan dosyaları içerecek dizin <filename> / b / tftpboot / FreeBSD / install </filename> şeklindedir. Bu dizinin olması ve aynı dizin adının hem <filename> /etc/inetd.conf </filename> hem de <filename> /usr/local/etc/dhcpd.conf </filename> klasöründe ayarlanması önemlidir.
Create the root directory which will contain a FreeBSD installation to be <acronym>NFS</acronym> mounted: <acronym> NFS </acronym> monte edilecek bir FreeBSD kurulumu içeren kök dizini oluşturun:
<prompt>#</prompt> <userinput>export NFSROOTDIR=/b/tftpboot/FreeBSD/install</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir -p ${NFSROOTDIR}</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>export NFSROOTDIR=/b/tftpboot/FreeBSD/install</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir -p ${NFSROOTDIR}</userinput>
Enable the <acronym>NFS</acronym> server by adding this line to <filename>/etc/rc.conf</filename>: Bu satırı <filename> /etc/rc.conf </filename> klasörüne ekleyerek <acronym> NFS </acronym> sunucusunu etkinleştirin:
nfs_server_enable="YES" nfs_server_enable="YES"
Export the diskless root directory via <acronym>NFS</acronym> by adding the following to <filename>/etc/exports</filename>: Diski olmayan kök dizini, <filename> / etc / export </filename> klasörüne aşağıdakileri ekleyerek <acronym> NFS </acronym> aracılığıyla dışa aktarın:
/b -ro -alldirs -maproot=root /b -ro -alldirs -maproot=root
Start the <acronym>NFS</acronym> server: <acronym>NFS</acronym> sunucunu başlatın
Enable <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> by adding the following line to <filename>/etc/rc.conf</filename>: <filename> /etc/rc.conf </filename> klasörüne aşağıdaki satırı ekleyerek <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> öğesini etkinleştirin:
Uncomment the following line in <filename>/etc/inetd.conf</filename> by making sure it does not start with a <literal>#</literal> symbol: Bir <literal> # </literal> sembolü ile başlamadığından emin olarak <filename> /etc/inetd.conf </filename> içinde şu satırı açın:
tftp dgram udp wait root /usr/libexec/tftpd tftpd -l -s /b/tftpboot tftp dgram udp bekleme kökü / usr / libexec / tftpd tftpd -l -s / b / tftpboot
Some <acronym>PXE</acronym> versions require the <acronym>TCP</acronym> version of <acronym>TFTP</acronym>. In this case, uncomment the second <literal>tftp</literal> line which contains <literal>stream tcp</literal>. Bazı <acronym> PXE </acronym> sürümleri, <acronym> TFTP </acronym> <acronym> TCP </acronym> sürümünü gerektirir. Bu durumda, <literal> stream tcp </literal> içeren ikinci <literal> tftp </literal> satırını açın.
Start <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>: <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'i başlatın:
Install the base system into <filename>${NFSROOTDIR}</filename>, either by decompressing the official archives or by rebuilding the FreeBSD kernel and userland (refer to <xref linkend="makeworld"/> for more detailed instructions, but do not forget to add <option>DESTDIR=<replaceable>${NFSROOTDIR}</replaceable></option> when running the <command>make installkernel</command> and <command>make installworld</command> commands. Temel sistemi, resmi arşivleri açarak veya FreeBSD çekirdeğini ve kullanıcı alanını yeniden oluşturarak <filename> $ {NFSROOTDIR} </filename> içine kurun (daha ayrıntılı talimatlar için bkz. <Xref linkend = "makeworld" />, ancak <komut> make installkernel </command> ve <command> makeworld </command> komutlarını çalıştırırken <option>DESTDIR=<replaceable>${NFSROOTDIR {</replaceable> </option> eklemeyi unutmayın.
Test that the <acronym>TFTP</acronym> server works and can download the boot loader which will be obtained via <acronym>PXE</acronym>: <acronym> TFTP </acronym> sunucusunun çalıştığını ve <acronym> PXE </acronym> aracılığıyla elde edilecek olan önyükleme yükleyicisini indirebildiğini test edin.
<prompt>#</prompt> <userinput>tftp localhost</userinput>
tftp&gt; <userinput>get FreeBSD/install/boot/pxeboot</userinput>
Received 264951 bytes in 0.1 seconds
<prompt>#</prompt> <userinput>tftp localhost</userinput>
tftp&gt; <userinput>get FreeBSD/install/boot/pxeboot</userinput>
Received 264951 bytes in 0.1 seconds
Edit <filename>${NFSROOTDIR}/etc/fstab</filename> and create an entry to mount the root file system over <acronym>NFS</acronym>: <filename> $ {NFSROOTDIR} / etc / fstab </filename> dosyasını düzenleyin ve kök dosya sistemini <acronym> NFS </acronym> üzerine monte etmek için bir giriş oluşturun:
# Device Mountpoint FSType Options Dump Pass
<replaceable>myhost.example.com</replaceable>:/b/tftpboot/FreeBSD/install / nfs ro 0 0
# Device Mountpoint FSType Options Dump Pass
<replaceable>myhost.example.com</replaceable>:/b/tftpboot/FreeBSD/install / nfs ro 0 0
Replace <replaceable>myhost.example.com</replaceable> with the hostname or <acronym>IP</acronym> address of the <acronym>NFS</acronym> server. In this example, the root file system is mounted read-only in order to prevent <acronym>NFS</acronym> clients from potentially deleting the contents of the root file system. <replaceable> myhost.example.com </replaceable> yerine <acronym> NFS </acronym> sunucusunun anasistem adı veya <acronym> IP </acronym> adresini yazın. Bu örnekte, <acronym> NFS </acronym> istemcilerinin kök dosya sisteminin içeriğini potansiyel olarak silmesini önlemek için kök dosya sistemi salt okunur olarak monte edilmiştir.
Set the root password in the <acronym>PXE</acronym> environment for client machines which are <acronym>PXE</acronym> booting : <acronym> PXE </acronym> önyüklemesi olan istemci makineleri için <acronym> PXE </acronym> ortamında kök parolasını ayarlayın:
<prompt>#</prompt> <userinput>chroot ${NFSROOTDIR}</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>passwd</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>chroot ${NFSROOTDIR}</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>passwd</userinput>
If needed, enable <citerefentry><refentrytitle>ssh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> root logins for client machines which are <acronym>PXE</acronym> booting by editing <filename>${NFSROOTDIR}/etc/ssh/sshd_config</filename> and enabling <literal>PermitRootLogin</literal>. This option is documented in <citerefentry><refentrytitle>sshd_config</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>. Gerekirse, <filename> $ {düzenleyerek <acronym> PXE </acronym> önyüklemesi olan istemci makineler için <citerefentry><refentrytitle>ssh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum> </citerefentry> kök girişlerini etkinleştirin. NFSROOTDIR} / etc / ssh / sshd_config </filename> ve <literal> PermitRootLogin </literal> 'nin etkinleştirilmesi. Bu seçenek <citerefentry><refentrytitle>sshd_config</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> 'de belgelenmiştir.
Perform any other needed customizations of the <acronym>PXE</acronym> environment in <filename>${NFSROOTDIR}</filename>. These customizations could include things like installing packages or editing the password file with <citerefentry><refentrytitle>vipw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. <filename> $ {NFSROOTDIR} </filename> içinde <acronym> PXE </acronym> ortamının gerekli diğer özelleştirmelerini yapın. Bu özelleştirmeler, paketleri yükleme veya şifre dosyasını <citerefentry><refentrytitle>vipw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> ile düzenleme gibi şeyleri içerebilir.
When booting from an <acronym>NFS</acronym> root volume, <filename>/etc/rc</filename> detects the <acronym>NFS</acronym> boot and runs <filename>/etc/rc.initdiskless</filename>. In this case, <filename>/etc</filename> and <filename>/var</filename> need to be memory backed file systems so that these directories are writable but the <acronym>NFS</acronym> root directory is read-only: <acronym> NFS </acronym> kök biriminden önyükleme yaparken, <filename> / etc / rc </filename> <acronym> NFS </acronym> önyüklemesini algılar ve <filename> /etc/rc.initdiskless</ dosya adı>. Bu durumda, <filename> / etc </filename> ve <filename> / var </filename> 'in bellek destekli dosya sistemleri olması gerekir, böylece bu dizinler yazılabilir ancak <acronym> NFS </acronym> kök dizini okunur -sadece:
<prompt>#</prompt> <userinput>chroot ${NFSROOTDIR}</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir -p conf/base</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>tar -c -v -f conf/base/etc.cpio.gz --format cpio --gzip etc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>tar -c -v -f conf/base/var.cpio.gz --format cpio --gzip var</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>chroot ${NFSROOTDIR}</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mkdir -p conf/base</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>tar -c -v -f conf/base/etc.cpio.gz --format cpio --gzip etc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>tar -c -v -f conf/base/var.cpio.gz --format cpio --gzip var</userinput>
When the system boots, memory file systems for <filename>/etc</filename> and <filename>/var</filename> will be created and mounted and the contents of the <filename>cpio.gz</filename> files will be copied into them. By default, these file systems have a maximum capacity of 5 megabytes. If your archives do not fit, which is usually the case for <filename>/var</filename> when binary packages have been installed, request a larger size by putting the number of 512 byte sectors needed (e.g., 5 megabytes is 10240 sectors) in <filename>${NFSROOTDIR}/conf/base/etc/md_size</filename> and <filename>${NFSROOTDIR}/conf/base/var/md_size</filename> files for <filename>/etc</filename> and <filename>/var</filename> file systems respectively. Sistem önyüklendiğinde, <filename> / etc </filename> ve <filename> / var </filename> için bellek dosya sistemleri oluşturulacak ve bağlanacak ve <filename> cpio.gz </filename> dosyalarının içeriği kopyalanmalı. Varsayılan olarak, bu dosya sistemleri maksimum 5 megabayt kapasiteye sahiptir. Arşivleriniz sığmazsa, bu genellikle ikili paketler kurulduğunda <filename> / var </filename> için geçerliyse, gerekli 512 bayt sektör sayısını (ör. 5 megabayt 10240 sektördür) koyarak daha büyük bir boyut isteyin ) <filename> $ {NFSROOTDIR} / conf / base / etc / md_size </filename> ve <filename> $ {NFSROOTDIR} / conf / base / var / md_size </filename> dosyalarında <filename> / etc </ dosyaadı> ve <filename> / var </filename> dosya sistemleri.
Configuring the <acronym>DHCP</acronym> Server <acronym>DHCP</acronym> sunucusunu ayarlayın

Loading…

Some <acronym>PXE</acronym> versions require the <acronym>TCP</acronym> version of <acronym>TFTP</acronym>. In this case, uncomment the second <literal>tftp</literal> line which contains <literal>stream tcp</literal>.
Bazı <acronym> PXE </acronym> sürümleri, <acronym> TFTP </acronym> <acronym> TCP </acronym> sürümünü gerektirir. Bu durumda, <literal> stream tcp </literal> içeren ikinci <literal> tftp </literal> satırını açın.
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
command line komut satırı FreeBSD Doc
line satır FreeBSD Doc
TCP wrapper ağ izleme ve denetim aracı FreeBSD Doc
version sürüm FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: note/para
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
6 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10808