The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect3/title
English
Incremental Backups
Context English Turkish (tr_TR) State
<prompt>#</prompt> <userinput>cp <replaceable>/boot/defaults/loader.conf</replaceable> <replaceable>/usr/home/joenew</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs destroy -f <replaceable>camino/home/joe</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs rename <replaceable>camino/home/joenew</replaceable> <replaceable>camino/home/joe</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ls /usr/home/joe</userinput>
backup.txz loader.conf plans.txt
<prompt>#</prompt> <userinput>df -h <replaceable>/usr/home</replaceable></userinput>
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
usr/home/joe 1.3G 128k 1.3G 0% /usr/home/joe
<prompt>#</prompt> <userinput>cp <replaceable>/boot/defaults/loader.conf</replaceable> <replaceable>/usr/home/joenew</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs destroy -f <replaceable>camino/home/joe</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs rename <replaceable>camino/home/joenew</replaceable> <replaceable>camino/home/joe</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ls /usr/home/joe</userinput>
backup.txz loader.conf plans.txt
<prompt>#</prompt> <userinput>df -h <replaceable>/usr/home</replaceable></userinput>
Dosya sistemi 1k-kullanılan bloklar
usr/home/joe 1.3G 128k 1.3G 0% /usr/home/joe
The cloned snapshot is now handled like an ordinary dataset. It contains all the data from the original snapshot plus the files that were added to it like <filename>loader.conf</filename>. Clones can be used in different scenarios to provide useful features to ZFS users. For example, jails could be provided as snapshots containing different sets of installed applications. Users can clone these snapshots and add their own applications as they see fit. Once they are satisfied with the changes, the clones can be promoted to full datasets and provided to end users to work with like they would with a real dataset. This saves time and administrative overhead when providing these jails. Klonlanmış anlık görüntü şimdi sıradan bir veri kümesi gibi işlenir. Orijinal anlık görüntüdeki tüm verileri ve yükleyici gibi eklenen dosyaları <filename>loader.conf</filename>. Klonlar, zfs kullanıcılarına yararlı özellikler sağlamak için farklı senaryolarda kullanılabilir. Örneğin, hapishaneler, farklı yüklü uygulama kümelerini içeren anlık görüntüler olarak sağlanabilir. Kullanıcılar bu anlık görüntüleri klonlayabilir ve uygun gördükleri şekilde kendi uygulamalarını ekleyebilir. Değişikliklerden memnun olduklarında, klonlar tam veri kümelerine yükseltilebilir ve son kullanıcılara gerçek bir veri kümesinde olduğu gibi çalışması için sağlanabilir. Bu, bu sıkıştırmayı sağlarken zaman ve idari yük tasarrufu sağlar.
Replication Çoğalma
Keeping data on a single pool in one location exposes it to risks like theft and natural or human disasters. Making regular backups of the entire pool is vital. <acronym>ZFS</acronym> provides a built-in serialization feature that can send a stream representation of the data to standard output. Using this technique, it is possible to not only store the data on another pool connected to the local system, but also to send it over a network to another system. Snapshots are the basis for this replication (see the section on <link linkend="zfs-zfs-snapshot"><acronym>ZFS</acronym> snapshots</link>). The commands used for replicating data are <command>zfs send</command> and <command>zfs receive</command>. Verileri tek bir yerde tek bir havuzda tutmak, onu hırsızlık ve doğal veya insan felaketleri gibi risklere maruz bırakır. Tüm havuzun düzenli yedeklerini yapmak hayati önem taşımaktadır. <acronym>ZFS</acronym>, verilerin akış gösterimini standart çıktıya gönderebilen yerleşik bir seri hale getirme özelliği sağlar. Bu tekniği kullanarak, verileri yalnızca yerel sisteme bağlı başka bir havuzda saklamak değil, aynı zamanda bir ağ üzerinden başka bir sisteme göndermek de mümkündür. Anlık görüntüler bu çoğaltmanın temelini oluşturur (<link linkend="zfs-zfs-snapshot">zfs</acronym> anlık</link> görüntüleri bölümüne bakın).Verileri çoğaltmak için kullanılan komutlar <command>zfs send</command> ve <command>zfs receive</command>.
These examples demonstrate <acronym>ZFS</acronym> replication with these two pools: Bu örnekler, bu iki havuzla <acronym>zfs</acronym> çoğaltmasını göstermektedir:
<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
backup 960M 77K 896M - - 0% 0% 1.00x ONLINE -
mypool 984M 43.7M 940M - - 0% 4% 1.00x ONLINE -
<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
ADI BOYUTU ALLOC ÜCRETSİZ KAP DEDUP SAĞLIK ALTROOT
backup 960M 77K 896M - - 0% 0% 1.00x ONLINE -
mypool 984M 43.7M 940M - - 0% 4% 1.00x ONLINE -
The pool named <replaceable>mypool</replaceable> is the primary pool where data is written to and read from on a regular basis. A second pool, <replaceable>backup</replaceable> is used as a standby in case the primary pool becomes unavailable. Note that this fail-over is not done automatically by <acronym>ZFS</acronym>, but must be manually done by a system administrator when needed. A snapshot is used to provide a consistent version of the file system to be replicated. Once a snapshot of <replaceable>mypool</replaceable> has been created, it can be copied to the <replaceable>backup</replaceable> pool. Only snapshots can be replicated. Changes made since the most recent snapshot will not be included. <replaceable>Mypool</replaceable> adlı havuz, verilerin düzenli olarak yazıldığı ve okunduğu birincil havuzdur. İkinci bir havuz, <replaceable>yedek</replaceable> birincil havuz kullanılamaz hale gelmesi durumunda bir bekleme olarak kullanılır. Bu başarısızlığın <acronym>ZFS</acronym> tarafından otomatik olarak yapılmadığını, ancak gerektiğinde bir sistem yöneticisi tarafından el ile yapılması gerektiğini unutmayın. Bir anlık görüntü çoğaltılması için dosya sisteminin tutarlı bir sürümünü sağlamak için kullanılır. <replaceable>Mypool</replaceable> anlık görüntüsünü oluşturulduktan sonra <replaceable>yedekleme</replaceable> havuzuna kopyalanabilir. Yalnızca anlık görüntü çoğaltılabilir. En son anlık görüntüden bu yana yapılan değişiklikler dahil edilmeyecektir.
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs snapshot <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>backup1</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list -t snapshot</userinput>
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
mypool@backup1 0 - 43.6M -
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs snapshot <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>backup1</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list -t snapshot</userinput>
ADI KULLANILANILABİLİR MOUNTPOİNT
mypool@backup1 0 - 43.6M -
Now that a snapshot exists, <command>zfs send</command> can be used to create a stream representing the contents of the snapshot. This stream can be stored as a file or received by another pool. The stream is written to standard output, but must be redirected to a file or pipe or an error is produced: Şimdi bir anlık görüntü var, <command>zfs send</command> anlık görüntü içeriğini temsil eden bir akış oluşturmak için kullanılabilir. Bu akış bir dosya olarak saklanabilir veya başka bir havuz tarafından alınabilir. Akış standart çıktıya yazılır, ancak bir dosyaya veya boruya yönlendirilmelidir veya bir hata üretilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs send <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>backup1</replaceable></userinput>
Error: Stream can not be written to a terminal.
You must redirect standard output.
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs send <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>backup1</replaceable></userinput>
Hata: akış bir terminale yazılamaz.
Standart çıktıyı yeniden yönlendirmelisiniz.
To back up a dataset with <command>zfs send</command>, redirect to a file located on the mounted backup pool. Ensure that the pool has enough free space to accommodate the size of the snapshot being sent, which means all of the data contained in the snapshot, not just the changes from the previous snapshot. Bir veri kümesini <command>zfs gönder</command> ile yedeklemek için, takılı yedekleme havuzunda bulunan bir dosyaya yönlendirin. Havuzun, gönderilen anlık görüntünün boyutunu karşılamak için yeterli boş alana sahip olduğundan emin olun; bu, yalnızca önceki anlık görüntüdeki değişiklikleri değil, anlık görüntüde bulunan tüm verilerin anlamına gelir.
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs send <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>backup1</replaceable> &gt; <replaceable>/backup/backup1</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
backup 960M 63.7M 896M - - 0% 6% 1.00x ONLINE -
mypool 984M 43.7M 940M - - 0% 4% 1.00x ONLINE -
</userinput><prompt>#</prompt> <userinput>zfs send <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>backup1</replaceable> &gt; <replaceable>/backup/backup1</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
backup 960M 63.7M 896M - - 0% 6% 1.00x ONLINE -
mypool 984M 43.7M 940M - - 0% 4% 1.00x ONLINE -
The <command>zfs send</command> transferred all the data in the snapshot called <replaceable>backup1</replaceable> to the pool named <replaceable>backup</replaceable>. Creating and sending these snapshots can be done automatically with a <citerefentry><refentrytitle>cron</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> job. <command>Zfs gönderme</command>, yedekleme adlı havuza <replaceable>backup1</replaceable> adlı anlık görüntüdeki tüm verileri aktardı. Oluşturma ve bu anlık gönderme <citerefentry><refentrytitle>cron </refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> iş ile otomatik olarak yapılabilir.
Instead of storing the backups as archive files, <acronym>ZFS</acronym> can receive them as a live file system, allowing the backed up data to be accessed directly. To get to the actual data contained in those streams, <command>zfs receive</command> is used to transform the streams back into files and directories. The example below combines <command>zfs send</command> and <command>zfs receive</command> using a pipe to copy the data from one pool to another. The data can be used directly on the receiving pool after the transfer is complete. A dataset can only be replicated to an empty dataset. Yedeklemeleri arşiv dosyaları olarak saklamak yerine, <acronym>ZFS</acronym> bunları canlı bir dosya sistemi olarak alabilir ve yedeklenen verilere doğrudan erişilmesini sağlar. Bu akışlarda yer alan gerçek verilere ulaşmak için, <command>zfs receive</command> akışları dosyalara ve dizinlere dönüştürmek için kullanılır. Aşağıdaki örnek, verileri bir havuzdan diğerine kopyalamak için bir boru kullanarak <command>zfs send</command> ve<command>zfs receive</command>'yı birleştirir. Aktarım tamamlandıktan sonra veriler doğrudan alıcı havuzda kullanılabilir. Bir veri kümesi yalnızca boş bir veri kümesine çoğaltılabilir.
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs snapshot <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica1</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs send -v <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica1</replaceable> | zfs receive <replaceable>backup/mypool</replaceable></userinput>
send from @ to mypool@replica1 estimated size is 50.1M
total estimated size is 50.1M
TIME SENT SNAPSHOT

<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
backup 960M 63.7M 896M - - 0% 6% 1.00x ONLINE -
mypool 984M 43.7M 940M - - 0% 4% 1.00x ONLINE -
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs snapshot <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica1</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs send -v <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica1</replaceable> | zfs receive <replaceable>backup/mypool</replaceable></userinput>
send from @ to mypool@replica1 estimated size is 50.1M
total estimated size is 50.1M
ZAMAN GÖNDERİLEN ANLIK

<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
ADI BOYUTU ALLOC ÜCRETSİZ CKPOİNT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP SAĞLIK ALTROOT
backup 960M 63.7M 896M - - 0% 6% 1.00x ÇEVRİMİÇİ-
mypool 984M 43.7M 940M - - 0% 4% 1.00x ÇEVRİMİÇİ-
Incremental Backups Artımlı Yedeklemeler
<command>zfs send</command> can also determine the difference between two snapshots and send only the differences between the two. This saves disk space and transfer time. For example: <command>zfs send</command>, iki anlık görüntü arasındaki farkı da belirleyebilir ve yalnızca ikisi arasındaki farkları gönderebilir.
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs snapshot <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica2</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list -t snapshot</userinput>
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
mypool@replica1 5.72M - 43.6M -
mypool@replica2 0 - 44.1M -
<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
backup 960M 61.7M 898M - - 0% 6% 1.00x ONLINE -
mypool 960M 50.2M 910M - - 0% 5% 1.00x ONLINE -
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs snapshot <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica2</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list -t snapshot</userinput>
ADI KULLANILANILABİLİR MOUNTPOİNT
mypool@replica1 5.72M - 43.6M -
mypool@replica2 0 - 44.1M -
<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
ADI BOYUTU ALLOC ÜCRETSİZ CKPOİNT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP SAĞLIK ALTROOT
backup 960M 61.7M 898M - - 0% 6% 1.00x ONLINE -
mypool 960M 50.2M 910M - - 0% 5% 1.00x ONLINE -
A second snapshot called <replaceable>replica2</replaceable> was created. This second snapshot contains only the changes that were made to the file system between now and the previous snapshot, <replaceable>replica1</replaceable>. Using <command>zfs send -i</command> and indicating the pair of snapshots generates an incremental replica stream containing only the data that has changed. This can only succeed if the initial snapshot already exists on the receiving side. <replaceable>kopya2</replaceable> adlı ikinci bir anlık görüntü oluşturuldu. Bu ikinci anlık görüntü, yalnızca şimdi ve önceki anlık görüntü, <replaceable>kopya1</replaceable> arasında dosya sistemine yapılan değişiklikleri içerir. <command>Zfs send-i</command> kullanarak ve anlık görüntü çiftini gösteren yalnızca değiştirilen verileri içeren artımlı bir çoğaltma akışı oluşturur. Bu, yalnızca ilk anlık görüntü alma tarafında zaten varsa başarılı olabilir.
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs send -v -i <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica1</replaceable> <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica2</replaceable> | zfs receive <replaceable>/backup/mypool</replaceable></userinput>
send from @replica1 to mypool@replica2 estimated size is 5.02M
total estimated size is 5.02M
TIME SENT SNAPSHOT

<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
backup 960M 80.8M 879M - - 0% 8% 1.00x ONLINE -
mypool 960M 50.2M 910M - - 0% 5% 1.00x ONLINE -

<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list</userinput>
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
backup 55.4M 240G 152K /backup
backup/mypool 55.3M 240G 55.2M /backup/mypool
mypool 55.6M 11.6G 55.0M /mypool

<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list -t snapshot</userinput>
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
backup/mypool@replica1 104K - 50.2M -
backup/mypool@replica2 0 - 55.2M -
mypool@replica1 29.9K - 50.0M -
mypool@replica2 0 - 55.0M -
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs send -v -i <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica1</replaceable> <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica2</replaceable> | zfs receive <replaceable>/backup/mypool</replaceable></userinput>
send from @replica1 to mypool@replica2 estimated size is 5.02M
total estimated size is 5.02M
ZAMAN GÖNDERİLEN ANLIK

<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
ADI BOYUTU ALLOC ÜCRETSİZ CKPOİNT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP SAĞLIK ALTROOT
backup 960M 80.8M 879M - - 0% 8% 1.00x ONLINE -
mypool 960M 50.2M 910M - - 0% 5% 1.00x ONLINE -

<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list</userinput>
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
backup 55.4M 240G 152K /backup
backup/mypool 55.3M 240G 55.2M /backup/mypool
mypool 55.6M 11.6G 55.0M /mypool

<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list -t snapshot</userinput>
ADI BOYUTU ALLOC ÜCRETSİZ CKPOİNT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP SAĞLIK ALTROOT
backup/mypool@replica1 104K - 50.2M -
backup/mypool@replica2 0 - 55.2M -
mypool@replica1 29.9K - 50.0M -
mypool@replica2 0 - 55.0M -
The incremental stream was successfully transferred. Only the data that had changed was replicated, rather than the entirety of <replaceable>replica1</replaceable>. Only the differences were sent, which took much less time to transfer and saved disk space by not copying the complete pool each time. This is useful when having to rely on slow networks or when costs per transferred byte must be considered. Artımlı akış başarıyla aktarıldı. Yalnızca değiştirilen veriler <replaceable>kopya1</replaceable>'in tamamı yerine çoğaltıldı. Sadece farklılıklar gönderildi, bu da her seferinde tam havuzu kopyalamayarak disk alanını aktarmak ve kaydetmek için çok daha az zaman aldı. Bu, yavaş ağlara güvenmek zorunda kaldığınızda veya aktarılan bayt başına maliyetlerin dikkate alınması gerektiğinde kullanışlıdır.
A new file system, <replaceable>backup/mypool</replaceable>, is available with all of the files and data from the pool <replaceable>mypool</replaceable>. If <option>-P</option> is specified, the properties of the dataset will be copied, including compression settings, quotas, and mount points. When <option>-R</option> is specified, all child datasets of the indicated dataset will be copied, along with all of their properties. Sending and receiving can be automated so that regular backups are created on the second pool. Yeni bir dosya sistemi, <replaceable>yedekleme / havuzum</replaceable>, havuz <replaceable>havuzum</replaceable> tüm dosya ve veri ile kullanılabilir. <option>-P</option> belirtilirse, sıkıştırma ayarları, kotalar ve bağlama noktaları dahil olmak üzere veri kümesinin özellikleri kopyalanır. <option>- R</option> belirtildiğinde, belirtilen veri kümesinin tüm alt veri kümeleri, tüm özellikleriyle birlikte kopyalanır. Gönderme ve alma, ikinci havuzda düzenli yedeklemeler oluşturulacak şekilde otomatikleştirilebilir.
Sending Encrypted Backups over <application>SSH</application> <application>SSH</application> üzerinden şifreli yedekleme gönderme
Sending streams over the network is a good way to keep a remote backup, but it does come with a drawback. Data sent over the network link is not encrypted, allowing anyone to intercept and transform the streams back into data without the knowledge of the sending user. This is undesirable, especially when sending the streams over the internet to a remote host. <application>SSH</application> can be used to securely encrypt data send over a network connection. Since <acronym>ZFS</acronym> only requires the stream to be redirected from standard output, it is relatively easy to pipe it through <application>SSH</application>. To keep the contents of the file system encrypted in transit and on the remote system, consider using <link xlink:href="https://wiki.freebsd.org/PEFS">PEFS</link>. Ağ üzerinden akış göndermek, uzak bir yedeklemeyi korumanın iyi bir yoludur, ancak bir dezavantajla birlikte gelir. Ağ bağlantısı üzerinden gönderilen veriler şifrelenmez, bu da herkesin Gönderen kullanıcının bilgisi olmadan akışları kesmesine ve verilere dönüştürmesine izin verir. Bu, özellikle internet üzerinden akışları uzak bir ana bilgisayara gönderirken istenmeyen bir durumdur. SSH güvenli bir ağ bağlantısı üzerinden veri göndermek şifrelemek için kullanılabilir. ZFS sadece akışın standart çıktıdan yönlendirilmesini gerektirdiğinden, SSH üzerinden boru takmak nispeten kolaydır. Dosya sisteminin içeriğini transit ve uzak sistemde şifreli tutmak için PEFS kullanmayı düşünün.
A few settings and security precautions must be completed first. Only the necessary steps required for the <command>zfs send</command> operation are shown here. For more information on <application>SSH</application>, see <xref linkend="openssh"/>. Önce birkaç ayar ve güvenlik önlemi tamamlanmalıdır. Sadece <command>zfs</command> gönderme işlemi için gerekli gerekli adımlar burada gösterilmiştir. <application>SSH</application> hakkında daha fazla bilgi için bakınız. Bölüm 13.8, "OpenSSH".
This configuration is required: Bu yapılandırma gereklidir:
Passwordless <application>SSH</application> access between sending and receiving host using <application>SSH</application> keys <application>SSH</application> anahtarlarını kullanarak ana bilgisayar gönderme ve alma arasında parolasız <application>SSH</application> erişimi
Normally, the privileges of the <systemitem class="username">root</systemitem> user are needed to send and receive streams. This requires logging in to the receiving system as <systemitem class="username">root</systemitem>. However, logging in as <systemitem class="username">root</systemitem> is disabled by default for security reasons. The <link linkend="zfs-zfs-allow">ZFS Delegation</link> system can be used to allow a non-<systemitem class="username">root</systemitem> user on each system to perform the respective send and receive operations. Normalde, <systemitem class="username">kök</systemitem> kullanıcının ayrıcalıkları akışları göndermek ve almak için gereklidir. Bu, alıcı sisteme <systemitem class="username">kök</systemitem> olarak oturum açmayı gerektirir. Ancak, <systemitem class="username">kök</systemitem> olarak oturum güvenlik nedeniyle varsayılan olarak devre dışı bırakılır. <link linkend="zfs-zfs-allow">ZFS temsilci</link> seçme sistemi, her sistemde <systemitem class="username">kök</systemitem> olmayan bir kullanıcının ilgili gönderme ve alma işlemlerini gerçekleştirmesine izin vermek için kullanılabilir.
On the sending system: Gönderme sisteminde:
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs allow -u someuser send,snapshot <replaceable>mypool</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt><userinput> zfs izin-u someuser göndermek, anlık <replaceable>mypool</replaceable></userinput>
To mount the pool, the unprivileged user must own the directory, and regular users must be allowed to mount file systems. On the receiving system: Havuzu monte etmek için, ayrıcalıksız kullanıcının dizine sahip olması ve normal kullanıcıların dosya sistemlerini monte etmesine izin verilmesi gerekir:

Loading…

Incremental Backups
Artımlı Yedeklemeler
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect3/title
Source string location
book.translate.xml:41862
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6878