Translation

Offering services on FreeBSD to Bluetooth clients is done with theIf using <package>xorg-server</package> 1.20.8 or later under FreeBSD 12.1 and not using <citerefentry><refentrytitle>sdpmoused</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> server. The following line can be added, add <userinput>kern.evdev.rcpt_mask=12</userinput> to <filename>/etc/rcsysctl.conf</filename>:.
(itstool) path: important/para
If using <package>xorg-server</package> 1.20.8 or later under FreeBSD 12.1 and not using <citerefentry><refentrytitle>moused</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, add <userinput>kern.evdev.rcpt_mask=12</userinput> to <filename>/etc/sysctl.conf</filename>.
233/2730
Context English Turkish (tr_TR) State
A United States layout is the default. To select an alternate layout, set the <literal>XkbLayout</literal> and <literal>XkbVariant</literal> options in an <literal>InputClass</literal>. This will be applied to all input devices that match the class. Amerika Birleşik Devletleri düzeni varsayılan değerdir. Alternatif düzen seçmek için <literal>XkbLayout</literal> ve <literal>XkbVariant</literal> ayarlarını <literal>InputClass</literal> da ayarlayın.
Bu, sınıfla eşleşen tüm giriş aygıtlarına uygulanır.
This example selects a French keyboard layout. Bu örnek <literal>oss</literal> biçimiyle bir Fransızca klavye düzeni seçer.
Setting a Keyboard Layout Klavye Düzeni Ayarlama
<filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/keyboard-fr.conf</filename> <filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/keyboard-fr-oss.conf</filename>
Section "InputClass"
Identifier "KeyboardDefaults"
MatchIsKeyboard "on"
Option "XkbLayout" "fr"
EndSection
Section "InputClass"
Identifier "All Keyboards"
MatchIsKeyboard "yes"
Option "XkbLayout" "us, es, ua"
EndSection
Setting Multiple Keyboard Layouts Birden Çok Klavye Düzeni Ayarlama
Set United States, Spanish, and Ukrainian keyboard layouts. Cycle through these layouts by pressing <keycombo action="simul"> <keycap>Alt</keycap> <keycap>Shift</keycap> </keycombo>. <package>x11/xxkb</package> or <package>x11/sbxkb</package> can be used for improved layout switching control and current layout indicators. ABD, İspanyolca ve Ukraynaca klavye düzenlerini ayarlama. <keycombo action="simul"> <keycap>Alt</keycap> <keycap>Shift</keycap> </keycombo>. <package>x11/xxkb</package> or <package>x11/sbxkb</package>'e basarak Bu düzenler arasında geçiş yapmak gelişmiş düzen değiştirme kontrolü ve mevcut düzen göstergeleri için kullanılabilir.
<filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/kbd-layout-multi.conf</filename> <filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/kbd-layout-multi.conf</filename>
Section "InputClass"
Identifier "All Keyboards"
MatchIsKeyboard "yes"
Option "XkbLayout" "us, es, ua"
EndSection
Section "InputClass"
Identifier "All Keyboards"
MatchIsKeyboard "yes"
Option "XkbLayout" "us, es, ua"
EndSection
Closing <application>Xorg</application> From the Keyboard <application>Xorg</application>'u klavyeden kapatma
X can be closed with a combination of keys. By default, that key combination is not set because it conflicts with keyboard commands for some applications. Enabling this option requires changes to the keyboard <literal>InputDevice</literal> section: X bir tuş kombinasyonu ile kapatılabilir. Varsayılan olaraki bazı uygulamaların klavye komutları için çakıştığından o tuş kombinasyonu ayarlanmamıştır. Bu seçeneğin etkinleştirilmesi için <literal>InputDevice</literal> bölümünde değişiklik yapılması gerekir:
Enabling Keyboard Exit from X X'ten Klavye Çıkışını Etkinleştirme
<filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/keyboard-zap.conf</filename> <filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/keyboard-zap.conf</filename>
Section "InputClass"
Identifier "KeyboardDefaults"
MatchIsKeyboard "on"
Option "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
Section "InputClass"
Identifier "KeyboardDefaults"
Driver "keyboard"
MatchIsKeyboard "on"
Option "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
Mice and Pointing Devices Fareler ve İşaretleme Aygıtları
If using <package>xorg-server</package> 1.20.8 or later under FreeBSD 12.1 and not using <citerefentry><refentrytitle>moused</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, add <userinput>kern.evdev.rcpt_mask=12</userinput> to <filename>/etc/sysctl.conf</filename>. FreeBSD'de Bluetooth istemcilerine hizmet sunmak <citerefentry><refentrytitle>sdpd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> sunucusu ile yapılır. <filename> /etc/rc.conf </filename> öğesine aşağıdaki satır eklenebilir:
Many mouse parameters can be adjusted with configuration options. See <citerefentry vendor="xorg"><refentrytitle>mousedrv</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> for a full list. Birçok fare parametresi yapılandırma seçenekleriyle ayarlanabilir. Tüm liste için bakınız: <citerefentry vendor="xorg"><refentrytitle>mousedrv</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>.
Mouse Buttons Fare Düğmeleri
The number of buttons on a mouse can be set in the mouse <literal>InputDevice</literal> section of <filename>xorg.conf</filename>. To set the number of buttons to 7: Bir faredeki düğme sayısı <filename>xorg.conf</filename>'un <literal>InputDevice</literal> bölümünde ayarlanabilir. Düğmelerin sayısını 7 olarak ayarlamak için:
Setting the Number of Mouse Buttons Fare Düğmesi Sayısını Ayarlama
<filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/mouse0-buttons.conf</filename> <filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/mouse0-buttons.conf</filename>
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Option "Buttons" "7"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Option "Buttons" "7"
EndSection
In some cases, <application>Xorg</application> autoconfiguration does not work with particular hardware, or a different configuration is desired. For these cases, a custom configuration file can be created. Bazı durumlarda, <application>Xorg</application> otomatik yapılandırması belirli bir donanımla çalışmaz veya farklı bir yapılandırma istenir. Bu gibi durumlarda, özel bir yapılandırma dosyası oluşturulabilir.
Do not create manual configuration files unless required. Unnecessary manual configuration can prevent proper operation. Gerekmedikçe manuel yapılandırma dosyaları oluşturmayın. Gereksiz manuel yapılandırma düzgün çalışmayı engelleyebilir.
A configuration file can be generated by <application>Xorg</application> based on the detected hardware. This file is often a useful starting point for custom configurations. Algılanan donanıma bağlı olarak <application>Xorg</application> tarafından bir yapılandırma dosyası oluşturulabilir. Bu dosya genellikle özel yapılandırmalar için kullanışlı bir başlangıç noktasıdır.
Generating an <filename>xorg.conf</filename>: Bir <filename>xorg.conf</filename> oluşturmak:
<prompt>#</prompt> <userinput>Xorg -configure</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>Xorg -configure</userinput>
The configuration file is saved to <filename>/root/xorg.conf.new</filename>. Make any changes desired, then test that file (using <option>-retro</option> so there is a visible background) with: Yapılandırma dosyası <filename>/root/xorg.conf.new</filename>'a kaydedildi. İstediğiniz değişiklikleri yapın, ardından bu dosyayı (<option>-retro</option> kullanarak görünür bir arka plan olacak şekilde) şununla test edin:
<prompt>#</prompt> <userinput>Xorg -retro -config /root/xorg.conf.new</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>Xorg -retro -config /root/xorg.conf.new</userinput>
After the new configuration has been adjusted and tested, it can be split into smaller files in the normal location, <filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/</filename>. Yeni yapılandırma ayarlandıktan ve test edildikten sonra, normal konumdaki daha küçük dosyalara bölünebilir, <filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/</filename>.
Using Fonts in <application>Xorg</application> <application>Xorg</application> da yazı tiplerini kullanma

Loading…

User avatar None

Source string changed

FreeBSD Doc / books_handbookTurkish (tr_TR)

Offering services on FreeBSD to Bluetooth clients is done with theIf using <package>xorg-server</package> 1.20.8 or later under FreeBSD 12.1 and not using <citerefentry><refentrytitle>sdpmoused</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> server. The following line can be added, add <userinput>kern.evdev.rcpt_mask=12</userinput> to <filename>/etc/rcsysctl.conf</filename>:.
a month ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
FreeBSD branch FreeBSD şubesi FreeBSD Doc
name server ad sunucusu FreeBSD Doc
server sunucu FreeBSD Doc
super server hizmet dağıtıcı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: important/para
Source string location
book.translate.xml:11811
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 1995