The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect2/title (itstool) path: sect1/title
English
Quick Start
Context English Turkish (tr_TR) State
Different window managers support different focus models. All of them support click-to-focus, and the majority of them also support other policies. Consult the documentation for the window manager to determine which focus models are available. Farklı pencere yöneticileri farklı odak modellerini destekler. Her biri odak-için-tıkla desteklidir, ve büyük bir çoğunluğu da ayrıca diğer politikaları da destekler. Hangi odaklama modellerinin mevcut olduğunu belirlemek için pencere yöneticisinin belgelerine bakın.
widgets araçlar
Widget is a term for all of the items in the user interface that can be clicked or manipulated in some way. This includes buttons, check boxes, radio buttons, icons, and lists. A widget toolkit is a set of widgets used to create graphical applications. There are several popular widget toolkits, including Qt, used by <application>KDE</application>, and GTK+, used by <application>GNOME</application>. As a result, applications will have a different look and feel, depending upon which widget toolkit was used to create the application. Araç, kullanıcı arayüzünde ki tüm öğeler için bir şekilde tıklatılabilen veya ayarlanabilen bir terimdir. Bu düğmeler, onay kutuları, radyo düğmeleri, simgeler ve listeleri içerir. Bir araç kiti grafik uygulamalarını oluşturmak için kullanılan araçlardır. Bir kaç tane popüler araç kiti vardır, <application>KDE</application> tarafından kullanılan Qt, ve <application>GNOME</application> tarafından kullanılan GTK'yı içerir. Sonuç olarak, uygulama oluşturmak için hangi araç kitinin kullanıldığına bağlı olarak, uygulamaların farklı bir görünümü ve hissi olacaktır.
Installing <application>Xorg</application> <application>Xorg</application> indirmek
On FreeBSD, <application>Xorg</application> can be installed as a package or port. FreeBSD'de <application>Xorg</application> paket ve ya port olarak kurulabilir.
The binary package can be installed quickly but with fewer options for customization: İkili paket hızlı bir şekilde kurulabilir, ancak daha az özelleştirme seçeneği ile:
<prompt>#</prompt> <userinput>pkg install xorg</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>pkg install xorg</userinput>
To build and install from the Ports Collection: Ports Collection'dan kurmak ve indirmek için:
<prompt>#</prompt> <userinput>cd /usr/ports/x11/xorg</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>make install clean</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>cd /usr/ports/x11/xorg</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>make install clean</userinput>
Either of these installations results in the complete <application>Xorg</application> system being installed. Binary packages are the best option for most users. Bu kurulumlardan herhangi biri <application>Xorg</application> sisteminin tamamının kurulmasında etkili olur. İkili paketler çoğu kullanıcı için en iyi seçenektir.
A smaller version of the X system suitable for experienced users is available in <package>x11/xorg-minimal</package>. Most of the documents, libraries, and applications will not be installed. Some applications require these additional components to function. Deneyimli kullanıcılar için uygun olan X sisteminin daha küçük bir sürümü <package>x11/xorg-minimal</package> de mevcuttur. Belgelerin, kitaplıkların ve uygulamaların çoğu yüklenmeyecek. Bazı uygulamalar bu ek bileşenlerin çalışması için gereklidir.
<application>Xorg</application> Configuration <application>Xorg</application> Yapılandırma
<personname> <firstname>Warren</firstname> <surname>Block</surname> </personname> <contrib>Originally contributed by </contrib> <personname> <firstname>Warren</firstname> <surname>Block</surname> </personname> <contrib>tarafından katkı sağlanmıştır </contrib>
<primary>Xorg</primary> <primary>Xorg</primary>
<primary><application>Xorg</application></primary> <primary><application>Xorg</application></primary>
Quick Start Hızlı Başlangıç
<application>Xorg</application> supports most common video cards, keyboards, and pointing devices. <application>Xorg</application> en yaygın video kartlarını, klavyeleri ve işaret aygıtlarını destekler.
Video cards, monitors, and input devices are automatically detected and do not require any manual configuration. Do not create <filename>xorg.conf</filename> or run a <option>-configure</option> step unless automatic configuration fails. Video kartları, monitörler ve giriş aygıtları otomatik olarak algılanır ve manuel yapılandırma gerektirmez. Otomatik yapılandırma da hata olursa <filename>xorg.conf</filename> ya da <option>yapılandırma</option> ayarlarını çalıştırmayın.
If <application>Xorg</application> has been used on this computer before, move or remove any existing configuration files: Eğer <application>Xorg</application> bu bilgisayarda daha önce kullanıldıysa, var olan yapılandırma dosyalarını taşı veya kaldır:
<prompt>#</prompt> <userinput>mv /etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.etc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mv /usr/local/etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.localetc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mv /etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.etc</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mv /usr/local/etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.localetc</userinput>
Add the user who will run <application>Xorg</application> to the <systemitem class="groupname">video</systemitem> or <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> group to enable 3D acceleration when available. To add user <replaceable>jru</replaceable> to whichever group is available: Mevcut olduğunda 3D hızlandırmayı etkinleştirmek için <application>Xorg</application>'u <literal>video</literal> ya da <literal>wheel</literal> grubuna açacak olan kullanıcıları ekleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>pw groupmod video -m <replaceable>jru</replaceable> || pw groupmod wheel -m <replaceable>jru</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>pw groupmod video -m <replaceable>jru</replaceable> || pw groupmod wheel -m <replaceable>jru</replaceable></userinput>
The <application>twm</application> window manager is included by default. It is started when <application>Xorg</application> starts: <acronym>TWM</acronym> pencere yöneticisi varsayılan tarafından dahil edilmiştir.<application>Xorg</application> başladığında çalıştırılır.
<prompt>%</prompt> <userinput>startx</userinput> <prompt>%</prompt> <userinput>startx</userinput>
On some older versions of FreeBSD, the system console must be set to <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> before switching back to the text console will work properly. See <xref linkend="x-config-kms"/>. FreeBsd'nin diğer eski versiyonlarında sistem konsolu düzgün çalışması için metin değişikliğinden önce <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>' ye kurulması gerekiyor. Bakınız: <xref linkend="x-config-kms"/>
User Group for Accelerated Video Hızlandırılmış Video için Kullanıcı Grubu
Access to <filename>/dev/dri</filename> is needed to allow 3D acceleration on video cards. It is usually simplest to add the user who will be running X to either the <systemitem class="groupname">video</systemitem> or <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> group. Here, <citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is used to add user <replaceable>slurms</replaceable> to the <systemitem class="groupname">video</systemitem> group, or to the <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> group if there is no <systemitem class="groupname">video</systemitem> group: 3D video hızlandırmayı etkinleştirmek için <filename>dev/dri</filename>'ye erişim gereklidir. X'i çalıştıracak kullanıcıyı <literal>video</literal> veya <literal>wheel</literal> grubuna eklemek en kolayıdır. Burada, <citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> <replaceable>slurms</replaceable> kullanıcılarının <literal>video</literal> grubuna ya da video grubu yoksa <literal>wheel</literal> grubuna eklenmesi gösterilmiştir.
<prompt>#</prompt> <userinput>pw groupmod video -m <replaceable>slurms</replaceable> || pw groupmod wheel -m <replaceable>slurms</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>pw groupmod video -m <replaceable>slurms</replaceable> || pw groupmod wheel -m <replaceable>slurms</replaceable></userinput>
Kernel Mode Setting (<acronym>KMS</acronym>) Kernel Mod Ayarları (<acronym>KMS</acronym>)
When the computer switches from displaying the console to a higher screen resolution for X, it must set the video output <emphasis>mode</emphasis>. Recent versions of <acronym>Xorg</acronym> use a system inside the kernel to do these mode changes more efficiently. Older versions of FreeBSD use <citerefentry><refentrytitle>sc</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, which is not aware of the <acronym>KMS</acronym> system. The end result is that after closing X, the system console is blank, even though it is still working. The newer <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> console avoids this problem. Bilgisayar X için konsolu görüntülemekten daha yüksek bir çözünürlüğe geçtiğinde, video çıkış <emphasis>mod</emphasis> 'nu ayarlamalı. <acronym>Xorg</acronym>'un son sürümleri bu mod değişikliklerini daha etkin kılmak için çekirdek içi bir sistemi kullanıyor. FreeBSD'nin eski sürümleri <acronym>KMS</acronym> sisteminden habersiz olan <citerefentry><refentrytitle>sc</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> kullanıyor. Sonuç olarak X'i kapattıktan sonra hala çalışıyor olmasına rağmen sistem konsolu boştur. Daha yeni olan <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> konsolu bu problemi önler.
Add this line to <filename>/boot/loader.conf</filename> to enable <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>: <citerefentry><refentrytitle>vt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>'i etkileştirmek için bu satırı <filename>/boot/loader.conf</filename>'a ekleyin.

Loading…

Quick Start
Hızlı Başlangıç
9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Hızlı Başlangıç".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/title (itstool) path: sect1/title
Source string location
book.translate.xml:11257 book.translate.xml:17176 book.translate.xml:47893 book.translate.xml:64744
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 1881