The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: note/para
English
Since the password is not echoed when typed, be careful to not mistype the password when creating the user account.
Context English Turkish (tr_TR) State
<citerefentry><refentrytitle>chpass</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>chpass</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>
A flexible tool for changing user database information. Kullanıcı veritabanı bilgilerini değiştirmek için esnek bir araç.
<citerefentry><refentrytitle>passwd</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>passwd</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>
The command-line tool to change user passwords. Kullanıcı parolalarını değiştirmek için komut satırı aracı.
<citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> <citerefentry><refentrytitle>pw</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>
A powerful and flexible tool for modifying all aspects of user accounts. Kullanıcı hesaplarının tüm yönlerini değiştirmek için güçlü ve esnek bir araç.
<command>adduser</command> <command>adduser</command>
<primary>accounts</primary> <secondary>adding</secondary> <primary>accounts</primary> <secondary>adding</secondary>
<primary><command>adduser</command></primary> <primary><command>adduser</command></primary>
<primary><filename>/usr/share/skel</filename></primary> <primary><filename>/usr/share/skel</filename></primary>
<primary>skeleton directory</primary> <primary>skeleton directory</primary>
The recommended program for adding new users is <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. When a new user is added, this program automatically updates <filename>/etc/passwd</filename> and <filename>/etc/group</filename>. It also creates a home directory for the new user, copies in the default configuration files from <filename>/usr/share/skel</filename>, and can optionally mail the new user a welcome message. This utility must be run as the superuser. Yeni kullanıcı eklemek için önerilen program <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Yeni kullanıcı eklendiğinde bu program otomatik olarak <filename>/etc/passwd</filename> ve <filename>/etc/group</filename> dosyalarını günceller. Ayrıca, yeni kullanıcı için bir giriş dizini oluşturur, <filename>/usr/share/skel</filename> adresinden varsayılan yapılandırma dosyalarına kopyalar ve isteğe bağlı olarak yeni kullanıcıya bir hoş geldiniz iletisi gönderebilir. Bu yardımcı program yetkili kullanıcı olarak çalıştırılmalıdır.
The <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> utility is interactive and walks through the steps for creating a new user account. As seen in <xref linkend="users-modifying-adduser"/>, either input the required information or press <keycap>Return</keycap> to accept the default value shown in square brackets. In this example, the user has been invited into the <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> group, allowing them to become the superuser with <citerefentry><refentrytitle>su</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>. When finished, the utility will prompt to either create another user or to exit. <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> yardımcı programı etkileşimlidir ve yeni bir kullanıcı hesabı oluşturma adımlarını izler. <xref linkend="users-modifying-adduser"/> altında görüldüğü gibi, gerekli bilgileri girin veya köşeli parantez içinde gösterilen varsayılan değeri kabul etmek için <keycap>Return</keycap> tuşuna basın. Bu örnekte, kullanıcı <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> grubuna davet edildi ve <citerefentry><refentrytitle>su</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> ile süper kullanıcı olmalarına izin verdi. Tamamlandığında, yardımcı program başka bir kullanıcı oluşturmayı veya çıkmayı ister.
Adding a User on FreeBSD FreeBSD'ye Kullanıcı Eklemek
<prompt>#</prompt> <userinput>adduser</userinput>
Username: <userinput>jru</userinput>
Full name: <userinput>J. Random User</userinput>
Uid (Leave empty for default):
Login group [jru]:
Login group is jru. Invite jru into other groups? []: <userinput>wheel</userinput>
Login class [default]:
Shell (sh csh tcsh zsh nologin) [sh]: <userinput>zsh</userinput>
Home directory [/home/jru]:
Home directory permissions (Leave empty for default):
Use password-based authentication? [yes]:
Use an empty password? (yes/no) [no]:
Use a random password? (yes/no) [no]:
Enter password:
Enter password again:
Lock out the account after creation? [no]:
Username : jru
Password : ****
Full Name : J. Random User
Uid : 1001
Class :
Groups : jru wheel
Home : /home/jru
Shell : /usr/local/bin/zsh
Locked : no
OK? (yes/no): <userinput>yes</userinput>
adduser: INFO: Successfully added (jru) to the user database.
Add another user? (yes/no): <userinput>no</userinput>
Goodbye!
<prompt>#</prompt>
<prompt>#</prompt> <userinput>adduser</userinput>
Username: <userinput>jru</userinput>
Full name: <userinput>J. Random User</userinput>
Uid (Leave empty for default):
Login group [jru]:
Login group is jru. Invite jru into other groups? []: <userinput>wheel</userinput>
Login class [default]:
Shell (sh csh tcsh zsh nologin) [sh]: <userinput>zsh</userinput>
Home directory [/home/jru]:
Home directory permissions (Leave empty for default):
Use password-based authentication? [yes]:
Use an empty password? (yes/no) [no]:
Use a random password? (yes/no) [no]:
Enter password:
Enter password again:
Lock out the account after creation? [no]:
Username : jru
Password : ****
Full Name : J. Random User
Uid : 1001
Class :
Groups : jru wheel
Home : /home/jru
Shell : /usr/local/bin/zsh
Locked : no
OK? (yes/no): <userinput>yes</userinput>
adduser: INFO: Successfully added (jru) to the user database.
Add another user? (yes/no): <userinput>no</userinput>
Goodbye!
<prompt>#</prompt>
Since the password is not echoed when typed, be careful to not mistype the password when creating the user account. Parola yazılırken tekrar edilmediğinden, kullanıcı hesabını oluştururken parolayı yanlış yazmamaya dikkat edin.
<command>rmuser</command> <command>rmuser</command>
<primary><command>rmuser</command></primary> <primary><command>rmuser</command></primary>
<primary>accounts</primary> <secondary>removing</secondary> <primary>accounts</primary> <secondary>removing</secondary>
To completely remove a user from the system, run <citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> as the superuser. This command performs the following steps: Bir kullanıcıyı sistemden tamamen kaldırmak için yetkili kullanıcı olarak <citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> komutunu çalıştırın. Bu komut aşağıdaki adımları gerçekleştirir:
Removes the user's <citerefentry><refentrytitle>crontab</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> entry, if one exists. Kullanıcının <citerefentry><refentrytitle>crontab</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> girişini kaldırır.
Removes any <citerefentry><refentrytitle>at</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> jobs belonging to the user. Kullanıcıya ait <citerefentry><refentrytitle>at</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> işleri kaldırır.
Kills all processes owned by the user. Kullanıcının sahip olduğu tüm işlemleri yok eder.
Removes the user from the system's local password file. Kullanıcıyı sistemin yerel parola dosyasından kaldırır.
Optionally removes the user's home directory, if it is owned by the user. İsteğe bağlı olarak, kullanıcıya aitse kullanıcının ana dizinini kaldırır.
Removes the incoming mail files belonging to the user from <filename>/var/mail</filename>. Kullanıcıya ait gelen posta dosyalarını <filename>/var/mail</filename> klasöründen kaldırır.
Removes all files owned by the user from temporary file storage areas such as <filename>/tmp</filename>. Kullanıcının sahip olduğu tüm dosyaları <filename>/tmp</filename> gibi geçici dosya depolama alanlarından kaldırır.
Finally, removes the username from all groups to which it belongs in <filename>/etc/group</filename>. If a group becomes empty and the group name is the same as the username, the group is removed. This complements the per-user unique groups created by <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Son olarak, kullanıcı adını <filename>/etc/group</filename> içine ait olduğu tüm gruplardan kaldırır. Bir grupta kullanıcı kalmazsa ve grup adı kullanıcı adıyla aynıysa, grup kaldırılır. Bu <citerefentry><refentrytitle>adduser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> tarafından oluşturulan kullanıcı başına benzersiz grupları oluşturur.
<citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> cannot be used to remove superuser accounts since that is almost always an indication of massive destruction. <citerefentry><refentrytitle>rmuser</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> yetkili kullanıcı hesaplarını kaldırmak için kullanılamaz, çünkü bu neredeyse her zaman büyük bir yıkımın göstergesidir.
By default, an interactive mode is used, as shown in the following example. Varsayılan olarak, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi etkileşimli bir mod kullanılır.
<command>rmuser</command> Interactive Account Removal <command>rmuser</command> Etkileşimli Hesap Çıkartma

Loading…

Since the password is not echoed when typed, be careful to not mistype the password when creating the user account.
Parola yazılırken tekrar edilmediğinden, kullanıcı hesabını oluştururken parolayı yanlış yazmamaya dikkat edin.
8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Parola yazılırken tekrar edilmediğinden, kullanıcı hesabını oluştururken parolayı yanlış yazmamaya dikkat edin.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
account kullanıcı hesabı,hesap FreeBSD Doc
user kullanıcı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: note/para
Source string location
book.translate.xml:6496
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 973