The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: listitem/para
English
Some applications run services which must be added to <filename>/etc/rc.conf</filename> before starting the application. These applications usually install a startup script in <filename>/usr/local/etc/rc.d</filename>. See <link linkend="configtuning-starting-services">Starting Services</link> for more information.
Context English Turkish (tr_TR) State
Finally, packages are built and a package repository is created: Son olarak, paketler kurulur ve paket deposu oluşturulur:
<prompt>#</prompt> <userinput>poudriere bulk -j <replaceable>11amd64</replaceable> -p <replaceable>local</replaceable> -z <replaceable>workstation</replaceable> -f <replaceable>11amd64-local-workstation-pkglist</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>poudriere bulk -j <replaceable>10amd64</replaceable> -p <replaceable>local</replaceable> -z <replaceable>workstation</replaceable> -f <replaceable>10amd64-local-workstation-pkglist</replaceable></userinput>
While running, pressing <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>t</keycap></keycombo> displays the current state of the build. <application>Poudriere</application> also builds files in <filename>/poudriere/logs/bulk/<replaceable>jailname</replaceable></filename> that can be used with a web server to display build information. Çalıştırırken <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>t</keycap></keycombo>'a basmak derlemenin mevcut durumunu görüntüler. <application>Poudriere</application> ayrıca <filename>/poudriere/logs/bulk/<replaceable>jailname</replaceable></filename>'da derleme bilgilerini görüntülemek için web sunucusuyla kullanılabilen dosyalar oluşturur.
After completion, the new packages are now available for installation from the <application>poudriere</application> repository. Tamamlandıktan sonra, yeni paketler artık <application>poudriere</application> deposundan kurulum için hazırdır.
For more information on using <application>poudriere</application>, see <citerefentry vendor="ports"><refentrytitle>poudriere</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and the main web site, <link xlink:href="https://github.com/freebsd/poudriere/wiki"/>. <application>poudriere</application> kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, <citerefentry vendor="ports"><refentrytitle>poudriere</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ve ana web sayfası <link xlink:href="https://github.com/freebsd/poudriere/wiki"/>'na göz atın.
Configuring pkg Clients to Use a Poudriere Repository Pkg İstemcilerini Poudriere Deposu Kullanacak Şekilde Yapılandırma
While it is possible to use both a custom repository along side of the official repository, sometimes it is useful to disable the official repository. This is done by creating a configuration file that overrides and disables the official configuration file. Create <filename>/usr/local/etc/pkg/repos/FreeBSD.conf</filename> that contains the following: Resmi deponun yanında özelleştirilmiş depoyu da kullanmak mümkün olsa da, bazen resmi depoyu devre dışı bırakmak yararlı olacaktır. Bu, resmi yapılandırma dosyasını geçersiz kılan ve devre dışı bırakan bir yapılandırma dosyası oluşturarak yapılır. Aşağıdakini içeren <filename>/usr/local/etc/pkg/repos/FreeBSD.conf</filename> oluşturun:
FreeBSD: {
enabled: no
}
FreeBSD: {
enabled: no
}
Usually it is easiest to serve a poudriere repository to the client machines via HTTP. Set up a webserver to serve up the package directory, for instance: <filename>/usr/local/poudriere/data/packages/<replaceable>11amd64</replaceable></filename>, where <filename><replaceable>11amd64</replaceable></filename> is the name of the build. Genellikle, bir poudriere deposunu HTTP üzerinden istemci makinelere sunmak en kolay yoldur. Paket dizinini sunmak için bir web sunucusu ayarlayın, örneğin: <filename>/usr/local/poudriere/data/packages/<replaceable>10amd64</replaceable></filename> - <filename><replaceable>10amd64</replaceable></filename>, derleme adıdır.
If the URL to the package repository is: <literal>http://pkg.example.com/11amd64</literal>, then the repository configuration file in <filename>/usr/local/etc/pkg/repos/custom.conf</filename> would look like: Paket deposunun URL'si buysa: <literal>http://pkg.example.com/10amd64</literal>, <filename>/usr/local/etc/pkg/repos/custom.conf</filename>'daki depo yapılandırma dosyası şöyle görünecektir:
custom: {
url: "<replaceable>http://pkg.example.com/11amd64</replaceable>",
enabled: yes,
}
custom: {
url: "<replaceable>http://pkg.example.com/10amd64</replaceable>",
enabled: yes,
}
Post-Installation Considerations Kurulum Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar
Regardless of whether the software was installed from a binary package or port, most third-party applications require some level of configuration after installation. The following commands and locations can be used to help determine what was installed with the application. Yazılımın derlenmiş bir paketten veya porttan yüklenip yüklenmediğine bakılmaksızın, çoğu üçüncü parti uygulaması kurulumdan sonra belli düzeyde yapılandırma gerektirir. Aşağıdaki komutlar ve konumlar, uygulamada neyin yüklü olduğunu belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.
Most applications install at least one default configuration file in <filename>/usr/local/etc</filename>. In cases where an application has a large number of configuration files, a subdirectory will be created to hold them. Often, sample configuration files are installed which end with a suffix such as <filename>.sample</filename>. The configuration files should be reviewed and possibly edited to meet the system's needs. To edit a sample file, first copy it without the <filename>.sample</filename> extension. Çoğu uygulama, <filename>/usr/local/etc</filename>'da en az bir varsayılan yapılandırma dosyası kurar. Bir uygulamanın birçok yapılandırma dosyası bulundurduğu durumlarda, bunları tutmak için bir alt dizin oluşturulur. Sıklıkla, <filename>.sample</filename> gibi son ekle biten örnek yapılandırma dosyaları kurulur. Yapılandırma dosyaları gözden geçirilmeli ve mümkün olduğunca sistemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Bir örnek dosyayı düzenlemek için, ilk önce <filename>.sample</filename> extension olmadan kopyalayın.
Applications which provide documentation will install it into <filename>/usr/local/share/doc</filename> and many applications also install manual pages. This documentation should be consulted before continuing. Dokümantasyon sağlayan uygulamalar bunu <filename>/usr/local/share/doc</filename> içine kuracaktır ve ayrıca birçok uygulama el kitabını kuracaktır. Devam etmeden önce bu belgelere başvurulmalıdır.
Some applications run services which must be added to <filename>/etc/rc.conf</filename> before starting the application. These applications usually install a startup script in <filename>/usr/local/etc/rc.d</filename>. See <link linkend="configtuning-starting-services">Starting Services</link> for more information. Bazı uygulamalar, uygulamayı başlatmadan önce <filename>/etc/rc.conf</filename>'e eklenmesi gereken hizmetleri çalıştırır. Bu uygulamalar genellikle <filename> /usr/local/etc/rc.d </filename> içine bir açılış komut dosyası yükler. Daha fazla bilgi için <link linkend="configtuning-starting-services">Starting Services</link> inceleyin.
By design, applications do not run their startup script upon installation, nor do they run their stop script upon deinstallation or upgrade. This decision is left to the individual system administrator. Tasarım gereği, uygulamalar ne yükleme sırasında açılış komut dosyalarını çalıştırır, ne de kaldırma veya yükseltme sırasında durdur komut dosyalarını çalıştırırlar. Bu karar, bireysel sistem yöneticisine bırakılır.
Users of <citerefentry><refentrytitle>csh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> should run <command>rehash</command> to rebuild the known binary list in the shells <envar>PATH</envar>. <citerefentry><refentrytitle>csh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> kullanıcıları, <envar>PATH</envar> kabuklarındaki bilinen derlenmiş listeyi yeniden oluşturmak için <command>rehash</command> komutunu çalıştırmalıdır.
Use <command>pkg info</command> to determine which files, man pages, and binaries were installed with the application. Uygulama ile hangi dosyaların, el kitabının ve derlenmiş dosyaların kurulduğunu belirlemek için <command>pkg info</command> komutunu kullanın.
Dealing with Broken Ports Hatalı Portlarla İlgili Olarak
When a port does not build or install, try the following: Bir port oluşturulmadığında veya yüklenmediğinde aşağıdakileri deneyin:
Search to see if there is a fix pending for the port in the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/support.html">Problem Report database</link>. If so, implementing the proposed fix may fix the issue. <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/support.html">Problem Report database</link>'da port için bekleyen bir düzeltme olup olmadığını görmek için arama yapın. Eğer varsa, önerilen düzeltmeyi uygulamak sorunu çözebilir.
Ask the maintainer of the port for help. Type <command>make maintainer</command> in the ports skeleton or read the port's <filename>Makefile</filename> to find the maintainer's email address. Remember to include the <literal>$FreeBSD:</literal> line from the port's <filename>Makefile</filename> and the output leading up to the error in the email to the maintainer. Port bakımcısından yardım isteyin. Port iskeletine <command>make maintainer</command> yazın veya bakımcının e-posta adresini bulmak için port <filename>Makefile</filename>'ı okuyun. Bakımcıya gönderilecek e-postada portun <literal>$FreeBSD:</literal>'den <literal>$FreeBSD:</literal> satırını ve hataya yol açan çıktıyı dahil etmeyi unutmayın.
Some ports are not maintained by an individual but instead by a group maintainer represented by a <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/mailing-list-faq/article.html">mailing list</link>. Many, but not all, of these addresses look like <email role="nolink">freebsd-<replaceable>listname</replaceable>@FreeBSD.org</email>. Please take this into account when sending an email. Bazı portlar biri tarafından değil, bir <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/mailing-list-faq/article.html">mailing list</link> ile temsil edilen bir grup bakımcı tarafından korunur. Bu adreslerin hepsi olmasa da birçoğu <email role="nolink">freebsd-<replaceable>listname</replaceable>@FreeBSD.org</email> gibi görünür. Lütfen e-posta gönderirken bunu dikkate alın.
In particular, ports maintained by <email role="nolink">ports@FreeBSD.org</email> are not maintained by a specific individual. Instead, any fixes and support come from the general community who subscribe to that mailing list. More volunteers are always needed! Özellikle, <email role="nolink">ports@FreeBSD.org</email> tarafından bakım yapılan portlar belirli bir kişi tarafından bakılmaz. Bunun yerine, herhangi bir düzeltme ve destek, bu posta listesine abone olan genel topluluktan gelir. Her zaman daha fazla gönüllüye ihtiyaç vardır!
If there is no response to the email, use Bugzilla to submit a bug report using the instructions in <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/problem-reports/article.html">Writing FreeBSD Problem Reports</link>. E-postaya yanıt yoksa, <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/problem-reports/article.html">Writing FreeBSD Problem Reports</link> içindeki talimatları kullanarak bir hata raporu göndermek için Bugzilla'yı kullanın.
Fix it! The <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/porters-handbook/index.html">Porter's Handbook</link> includes detailed information on the ports infrastructure so that you can fix the occasional broken port or even submit your own! Düzeltin! <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/porters-handbook/index.html">Porter's Handbook</link>, ara sıra hatalı portları düzeltebilmek ya da hatta kendi portunuzu gönderebilmeniz için port altyapısı hakkında ayrıntılı bilgi içerir!
Install the package instead of the port using the instructions in <xref linkend="pkgng-intro"/>. <xref linkend="pkgng-intro"/>'daki talimatları kullanarak port yerine paketi kurun.
The X Window System X Pencere Sistemi
An installation of FreeBSD using <application>bsdinstall</application> does not automatically install a graphical user interface. This chapter describes how to install and configure <application>Xorg</application>, which provides the open source X Window System used to provide a graphical environment. It then describes how to find and install a desktop environment or window manager. FreeBSD'nin <application>bsdinstall</application> kullanılarak indirilmesi otomatik olarak bir grafik kullanıcı arayüzü indirmez. Bu bölüm açık kaynak X Pencere Sisteminin grafik bir çevre yaratmasını sağlayan <application> Xorg'un nasıl kurulup ve yapılandırılacağını açıklamaktadır. Daha sonra bir masaüstü ortamının ya da pencere yöneticisinin nasıl bulunup kurulacağını açıklar.
Users who prefer an installation method that automatically configures the <application>Xorg</application> should refer to <link xlink:href="https://ghostbsd.org">GhostBSD</link>, <link xlink:href="https://www.midnightbsd.org">MidnightBSD</link> or <link xlink:href="https://nomadbsd.org/">NomadBSD</link>. <application>Xorg</application>'u otomatik olarak yapılandıran bir yükleme yöntemini tercih eden kullanıcılar<link xlink:href="https://www.furybsd.org">FuryBSD</link>, <link xlink:href="https://ghostbsd.org">GhostBSD</link> or <link xlink:href="https://www.midnightbsd.org">MidnightBSD</link>'a başvurmalıdırlar.

Loading…

Some applications run services which must be added to <filename>/etc/rc.conf</filename> before starting the application. These applications usually install a startup script in <filename>/usr/local/etc/rc.d</filename>. See <link linkend="configtuning-starting-services">Starting Services</link> for more information.
Bazı uygulamalar, uygulamayı başlatmadan önce <filename>/etc/rc.conf</filename>'e eklenmesi gereken hizmetleri çalıştırır. Bu uygulamalar genellikle <filename> /usr/local/etc/rc.d </filename> içine bir açılış komut dosyası yükler. Daha fazla bilgi için <link linkend="configtuning-starting-services">Starting Services</link> inceleyin.
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Bazı uygulamalar, uygulamayı başlatmadan önce <filename>/etc/rc.conf</filename>'e eklenmesi gereken hizmetleri çalıştırır. Bu uygulamalar genellikle <filename> /usr/local/etc/rc.d </filename> içine bir açılış komut dosyası yükler. Daha fazla bilgi için <link linkend="configtuning-starting-services">Starting Services</link> inceleyin.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
application uygulama FreeBSD Doc (Archived)
filename dosya adı FreeBSD Doc (Archived)
link bağlantı FreeBSD Doc (Archived)
local yerel FreeBSD Doc (Archived)
local yerel FreeBSD Doc (Archived)
run çalıştırmak FreeBSD Doc (Archived)
script kod bloğu,kod dizisi FreeBSD Doc (Archived)
script komut dosyası FreeBSD Doc (Archived)
startup sistemin açılışı-açılış FreeBSD Doc (Archived)
usr kullanıcı FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: listitem/para
Source string location
book.translate.xml:10887
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 1828