Translation

(itstool) path: sect2/para
English
In addition to the base distributions, FreeBSD offers a ported software collection with thousands of commonly sought-after programs. At the time of this writing, there were over 24,000 ports! The list of ports ranges from http servers, to games, languages, editors, and almost everything in between. The entire Ports Collection requires approximately 500 MB. To compile a port, you simply change to the directory of the program you wish to install, type <command>make install</command>, and let the system do the rest. The full original distribution for each port you build is retrieved dynamically so you need only enough disk space to build the ports you want. Almost every port is also provided as a pre-compiled <quote>package</quote>, which can be installed with a simple command (<command>pkg install</command>) by those who do not wish to compile their own ports from source. More information on packages and ports can be found in <xref linkend="ports"/>.
1054/9620
Context English Turkish (tr_TR) State
The committers list<anchor xml:id="development-committers"/> Committer Listesi<anchor xml:id="development-committers"/>
<primary>committers</primary> <primary>Committerler</primary>
The <firstterm>committers</firstterm> <_:indexterm-1/> are the people who have <emphasis>write</emphasis> access to the Subversion tree, and are authorized to make modifications to the FreeBSD source (the term <quote>committer</quote> comes from <command>commit</command>, the source control command which is used to bring new changes into the repository). Anyone can submit a bug to the <link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">Bug Database</link>. Before submitting a bug report, the FreeBSD mailing lists, IRC channels, or forums can be used to help verify that an issue is actually a bug. <firstterm>Committerler</firstterm> <_:indexterm-1/> Subversion ağacına <emphasis>yazma</emphasis> erişimi hakkına sahip olan kişilerdir ve FreeBSD kaynağında değişiklik yapma konusunda yetkililerdir (<quote>committer</quote> terimi, veri havuzunda değişiklikler yapmak için kullanılan kaynak kontrol komutu olan <command>commit</command>'ten gelmiştir). Herkes <link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">Bug Database</link> adresinden bir yazılım hatası bildirebilir. Bir yazılım hatası raporu bildirmeden önce, FreeBSD posta listeleri, IRC kanalları ya da forumlar size bulduğunuz şeyin yazılım hatası olup olmadığı konusunda yardımcı olacaktır.
The FreeBSD core team<anchor xml:id="development-core"/> FreeBSD çekirdek ekibi<anchor xml:id="development-core"/>
<primary>core team</primary> <primary>çekirdek ekip</primary>
The <firstterm>FreeBSD core team</firstterm> <_:indexterm-1/> would be equivalent to the board of directors if the FreeBSD Project were a company. The primary task of the core team is to make sure the project, as a whole, is in good shape and is heading in the right directions. Inviting dedicated and responsible developers to join our group of committers is one of the functions of the core team, as is the recruitment of new core team members as others move on. The current core team was elected from a pool of committer candidates in June 2020. Elections are held every 2 years. Eğer FreeBSD projesi bir şirket olsaydı <firstterm>FreeBSD çekirdek ekibi</firstterm> <_:indexterm-1/> yönetim kurulu görevinde olurdu. Çekirdek ekibin ilk görevi, projenin tamamıyla iyi durumda olduğundan ve doğru yönde ilerlediğinden emin olmaktır. Kendini işine adamış ve sorumlu geliştiricileri committer grubumuza katmak ve diğerleri emekli oldukça yeni çekirdek ekip üyelerini işe almak, çekirdek ekibin yükümlülüklerinden birisidir. Şimdiki çekirdek ekip, Temmuz 2018'de bir committer adayları havuzundan seçildi. Seçimler her 2 yılda bir yapılır.
Like most developers, most members of the core team are also volunteers when it comes to FreeBSD development and do not benefit from the project financially, so <quote>commitment</quote> should also not be misconstrued as meaning <quote>guaranteed support.</quote> The <quote>board of directors</quote> analogy above is not very accurate, and it may be more suitable to say that these are the people who gave up their lives in favor of FreeBSD against their better judgement! Çoğu geliştirici gibi, çekirdek ekibin çoğu üyesi de FreeBSD gelişimi söz konusu olduğunda gönüllüdür ve projeden finansal olarak yararlanamamaktadır, bu nedenle <quote> bağlılığı </quote>, <quote> garanti destek anlamı olarak yanlış yorumlanmamalıdır.</quote>Yukarıdaki <quote>yönetim kurulu</quote> benzetmesi çok doğru değildir ve FreeBSD lehine daha iyi kararlar alabilmek için hayatlarından vazgeçen insanlar olduğunu söylemek daha uygun olabilir!
Outside contributors Dışardan Katkıda Bulunanlar
Last, but definitely not least, the largest group of developers are the users themselves who provide feedback and bug fixes to us on an almost constant basis. The primary way of keeping in touch with FreeBSD's more non-centralized development is to subscribe to the <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers">FreeBSD technical discussions mailing list</link> where such things are discussed. See <xref linkend="eresources"/> for more information about the various FreeBSD mailing lists. En son, fakat en önemli kısım,en büyük geliştirici grubu, neredeyse sürekli olarak bize geri bildirim ve hata düzeltmeleri sağlayan kullanıcıların kendisidir. FreeBSD'nin gelişimi ile iletişimi koparmamanın en kolay yolu bir çok şeyin tartışıldığı FreeBSD teknik görüşme posta listesi'ne<link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers"> abone olmaktır. Çeşitli FreeBSD posta listeleri hakkında daha fazla bilgi için <xref linkend="eresources"/> adresini ziyaret edin.
<primary>contributors</primary> <primary>Katkıda Bulunanlar</primary>
<citetitle><link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/article.html">The FreeBSD Contributors List</link></citetitle> <_:indexterm-1/> is a long and growing one, so why not join it by contributing something back to FreeBSD today? <citetitle><link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/article.html">FreeBSD Bağışçıları Listesi</link></citetitle> <_:indexterm-1/> uzun ve büyüyen bir listedir, bu yüzden neden FreeBSD'ye katılıp birşeylere katkıda bulunmayasınız?
Providing code is not the only way of contributing to the project; for a more complete list of things that need doing, please refer to the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/index.html">FreeBSD Project web site</link>. Kod sağlamak projeye katkıda bulunmanın tek yolu değildir; yapılması gereken şeylerin tam listesi için lütfen <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/index.html">FreeBSD Projesi web sitesini</link> ziyaret edin.
In summary, our development model is organized as a loose set of concentric circles. The centralized model is designed for the convenience of the <emphasis>users</emphasis> of FreeBSD, who are provided with an easy way of tracking one central code base, not to keep potential contributors out! Our desire is to present a stable operating system with a large set of coherent <link linkend="ports">application programs</link> that the users can easily install and use — this model works very well in accomplishing that. Kısacası, gelişim modelimiz gevşek bir takım eşmerkezli daire şeklinde düzenlenmiştir. Merkezi model, olası katılımcıları dışarıda tutmak için değil, tek bir merkezi kod tabanını izlemenin kolay bir yolunu sunan FreeBSD'nin <emphasis> kullanıcılarının </emphasis> rahatlığı için tasarlanmıştır! Dileğimiz, kullanıcıların kolayca yükleyebileceği ve kullanabileceği çok sayıda tutarlı <link linkend="ports">uygulama programı</link> içeren sabit bir işletim sistemi sunmaktır.
All we ask of those who would join us as FreeBSD developers is some of the same dedication its current people have to its continued success! FreeBSD geliştiricileri olarak bize katılacak olanlardan tek istediğimiz, mevcut çalışanların devam eden başarısının sırrı olan fedakarlıkları yapması!
Third Party Programs Üçüncü Taraf Programları
In addition to the base distributions, FreeBSD offers a ported software collection with thousands of commonly sought-after programs. At the time of this writing, there were over 24,000 ports! The list of ports ranges from http servers, to games, languages, editors, and almost everything in between. The entire Ports Collection requires approximately 500 MB. To compile a port, you simply change to the directory of the program you wish to install, type <command>make install</command>, and let the system do the rest. The full original distribution for each port you build is retrieved dynamically so you need only enough disk space to build the ports you want. Almost every port is also provided as a pre-compiled <quote>package</quote>, which can be installed with a simple command (<command>pkg install</command>) by those who do not wish to compile their own ports from source. More information on packages and ports can be found in <xref linkend="ports"/>. Temel dağıtımlara ek olarak, FreeBSD, yaygın olarak aranan binlerce programla taşınan bir yazılım koleksiyonu sunar. Bu yazıyı yazarken 24000 bağlantı noktasından daha fazlaydı! Bağlantı noktaları listesi http sunucularından oyunlara, dillere, editörlere ve aradaki neredeyse her şeye uzanır.Bütün Bağlantı Noktaları yaklaşık 500 MB alana ihtiyaç duyar. Bir bağlantı noktasını derlemek için, yüklemek istediğiniz programın dizinine geçin, <command> make install </command> yazın ve sistemin sizin için geri kalanını yapmasına izin verin. Oluşturduğunuz her bağlantı noktası için tam orijinal dağıtım dinamik olarak alınır, böylece istediğiniz bağlantı noktalarını oluşturmak için yalnızca yeterli disk alanına ihtiyacınız vardır.Hemen hemen her bağlantı noktası, kendi bağlantı noktalarını kaynaktan derlemek istemeyenler tarafından basit bir komutla (<command> pkg install </command>) kurulabilen önceden derlenmiş bir <quote> paketi </quote> sunar. Paketler ve bağlantı noktaları hakkında daha fazla bilgi <xref linkend="ports"/> adresinde bulunabilir.
Additional Documentation Ek Belgeler
All supported FreeBSD versions provide an option in the installer to install additional documentation under <filename>/usr/local/share/doc/freebsd</filename> during the initial system setup. Documentation may also be installed at any later time using packages as described in <xref linkend="doc-ports-install-package"/>. You may view the locally installed manuals with any HTML capable browser using the following URLs: Desteklenen bütün FreeBSD sürümleri, ilk sistem kurulumu sırasında yükleyicide <filename> / usr / local / share / doc / freebsd </filename> altına ek belgeler yükleme seçeneği sunar. Belgeler daha sonra, <xref linkend = "doc-ports-install-package" /> altında açıklandığı şekilde paketler kullanılarak da kurulabilir. Yerel olarak yüklenen kılavuzları, aşağıdaki URL'leri kullanarak herhangi bir HTML özellikli tarayıcıyla görüntüleyebilirsiniz:
The FreeBSD Handbook FreeBSD Kılavuzu
<link xlink:href="file://localhost/usr/local/share/doc/freebsd/handbook/index.html"><filename>/usr/local/share/doc/freebsd/handbook/index.html</filename></link> <link xlink:href="file://localhost/usr/local/share/doc/freebsd/handbook/index.html"><filename>/usr/local/share/doc/freebsd/handbook/index.html</filename></link>
The FreeBSD FAQ FreeBSD SSS
<link xlink:href="file://localhost/usr/local/share/doc/freebsd/faq/index.html"><filename>/usr/local/share/doc/freebsd/faq/index.html</filename></link> <link xlink:href="file://localhost/usr/local/share/doc/freebsd/faq/index.html"><filename>/usr/local/share/doc/freebsd/faq/index.html</filename></link>
You can also view the master (and most frequently updated) copies at <uri xlink:href="https://www.FreeBSD.org/">https://www.FreeBSD.org/</uri>. Ayrıca orijinal (ve en sık güncellenen) kopyaları <uri xlink:href="https://www.FreeBSD.org/">https://www.FreeBSD.org/</uri> adresinden görüntüleyebilirsiniz.
Installing FreeBSD
<personname> <firstname>Gavin</firstname> <surname>Atkinson</surname> </personname> <contrib>Updated for bsdinstall by </contrib>
<personname> <firstname>Warren</firstname> <surname>Block</surname> </personname>
<personname> <firstname>Allan</firstname> <surname>Jude</surname> </personname> <contrib>Updated for root-on-ZFS by </contrib>
<primary>installation</primary> <primary>kurulum</primary>
There are several different ways of getting FreeBSD to run, depending on the environment. Those are: FreeBSD'yi, kullanılacağı ortama bağlı olarak çalıştırmanın birkaç farklı yolu vardır. Bunlar:
Virtual Machine images, to download and import on a virtual environment of choice. These can be downloaded from the <link xlink:href="https://www.freebsd.org/where.html">Download FreeBSD</link> page. There are images for KVM (<quote>qcow2</quote>), VMWare (<quote>vmdk</quote>), Hyper-V (<quote>vhd</quote>), and raw device images that are universally supported. These are not installation images, but rather the preconfigured (<quote>already installed</quote>) instances, ready to run and perform post-installation tasks. Sanal ortam tercihinize indirmek ve içeri aktarmak için Sanal Makine görüntüsü. Bunlar <link xlink:href="https://www.freebsd.org/where.html">Download FreeBSD</link> sayfasından indirilebilir. KVM (<quote>qcow2</quote>), VMWare (<quote>vmdk</quote>), Hyper-V (<quote>vhd</quote>) ve evrensel olarak desteklenen ham aygıt görüntüleri için görüntüler vardır. Bunlar kurulum görüntüleri değil ama daha çok, çalıştırmaya ve yükleme sonrası görevlerini gerçekleştirmeye hazır önceden yapılandırılmış (<quote>kurulu</quote>) örneklerdir.
Virtual Machine images available at Amazon's <link xlink:href="https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07L6QV354">AWS Marketplace</link>, <link xlink:href="https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?search=freebsd&amp;page=1">Microsoft Azure Marketplace</link>, and <link xlink:href="https://console.cloud.google.com/marketplace/details/freebsd-cloud/freebsd-12">Google Cloud Platform</link>, to run on their respective hosting services. For more information on deploying FreeBSD on Azure please consult the relevant chapter in the <link xlink:href="https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/freebsd-intro-on-azure">Azure Documentation</link>. Sanal Makine görüntüleri, her birinin barındırma hizmetinde çalışacak şekilde Amazon’un <link xlink:href="https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07L6QV354">AWS Marketplace</link> ‘inde, <link xlink:href="https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?search=freebsd&amp;page=1">Microsoft Azure Marketplace</link> ‘de ve <link xlink:href="https://console.cloud.google.com/marketplace/details/freebsd-cloud/freebsd-12">Google Cloud Platform</link> ‘de bulunmaktadır. Azure üzerinde FreeBSD dağıtımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için <link xlink:href="https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/freebsd-intro-on-azure">Azure Belgeleri</link> üzerinden ilgili bölüme bakın.

Loading…

In addition to the base distributions, FreeBSD offers a ported software collection with thousands of commonly sought-after programs. At the time of this writing, there were over 24,000 ports! The list of ports ranges from http servers, to games, languages, editors, and almost everything in between. The entire Ports Collection requires approximately 500 MB. To compile a port, you simply change to the directory of the program you wish to install, type <command>make install</command>, and let the system do the rest. The full original distribution for each port you build is retrieved dynamically so you need only enough disk space to build the ports you want. Almost every port is also provided as a pre-compiled <quote>package</quote>, which can be installed with a simple command (<command>pkg install</command>) by those who do not wish to compile their own ports from source. More information on packages and ports can be found in <xref linkend="ports"/>.
Temel dağıtımlara ek olarak, FreeBSD, yaygın olarak aranan binlerce programla taşınan bir yazılım koleksiyonu sunar. Bu yazıyı yazarken 24000 porttbağlantı noktasından daha fazlaydı! Bağlantı noktaları listesi http sunucularından oyunlara, dillere, editörlere ve aradaki neredeyse her şeye uzanır.Bütün Port KoleksiyonuBağlantı Noktaları yaklaşık 500 MB alana ihtiyaç duyar. Bir bağlantı noktasını derlemek için, yüklemek istediğiniz programın dizinine geçin, <command> make install </command> yazın ve sistemin sizin için geri kalanını yapmasına izin verin. Oluşturduğunuz her bağlantı noktası için tam orijinal dağıtım dinamik olarak alınır, böylece istediğiniz bağlantı noktalarını oluşturmak için yalnızca yeterli disk alanına ihtiyacınız vardır.Hemen hemen her bağlantı noktası, kendi portbağlantı noktalarını kaynaktan derlemek istemeyenler tarafından basit bir komutla (<command> pkg install </command>) kurulabilen önceden derlenmiş bir <quote> paketi </quote> sunar. Paketler ve bağlantı noktaları hakkında daha fazla bilgi <xref linkend="ports"/> adresinde bulunabilir.
6 months ago
In addition to the base distributions, FreeBSD offers a ported software collection with thousands of commonly sought-after programs. At the time of this writing, there were over 24,000 ports! The list of ports ranges from http servers, to games, languages, editors, and almost everything in between. The entire Ports Collection requires approximately 500 MB. To compile a port, you simply change to the directory of the program you wish to install, type <command>make install</command>, and let the system do the rest. The full original distribution for each port you build is retrieved dynamically so you need only enough disk space to build the ports you want. Almost every port is also provided as a pre-compiled <quote>package</quote>, which can be installed with a simple command (<command>pkg install</command>) by those who do not wish to compile their own ports from source. More information on packages and ports can be found in <xref linkend="ports"/>.
Temel dağıtımlara ek olarak, FreeBSD, yaygın olarak aranan binlerce programla taşınan bir yazılım koleksiyonu sunar. Bu yazıyı yazarken 24000 porttan daha fazlaydı! Bağlantı noktaları listesi http sunucularından oyunlara, dillere, editörlere ve aradaki neredeyse her şeye uzanır.Bütün Port Koleksiyonu yaklaşık 500 MB alana ihtiyaç duyar. Bir bağlantı noktasını derlemek için, yüklemek istediğiniz programın dizinine geçin, <command> make install </command> yazın ve sistemin sizin için geri kalanını yapmasına izin verin. Oluşturduğunuz her bağlantı noktası için tam orijinal dağıtım dinamik olarak alınır, böylece istediğiniz bağlantı noktalarını oluşturmak için yalnızca yeterli disk alanına ihtiyacınız vardır.Hemen hemen her bağlantı noktası, kendi portlarını kaynaktan derlemek istemeyenler tarafından basit bir komutla (<command> pkg install </command>) kurulabilen önceden derlenmiş bir <quote> paketi </quote> sunar. Paketler ve bağlantı noktaları hakkında daha fazla bilgi <xref linkend="ports"/> adresinde bulunabilir.
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Temel dağıtımlara ek olarak, FreeBSD, yaygın olarak aranan binlerce programla taşınan bir yazılım koleksiyonu sunar. Bu yazıyı yazarken 24000 bağlantı noktasından daha fazlaydı! Bağlantı noktaları listesi http sunucularından oyunlara, dillere, editörlere ve aradaki neredeyse her şeye uzanır.Bütün Bağlantı Noktaları yaklaşık 500 MB alana ihtiyaç duyar. Bir bağlantı noktasını derlemek için, yüklemek istediğiniz programın dizinine geçin, <command> make install </command> yazın ve sistemin sizin için geri kalanını yapmasına izin verin. Oluşturduğunuz her bağlantı noktası için tam orijinal dağıtım dinamik olarak alınır, böylece istediğiniz bağlantı noktalarını oluşturmak için yalnızca yeterli disk alanına ihtiyacınız vardır.Hemen hemen her bağlantı noktası, kendi bağlantı noktalarını kaynaktan derlemek istemeyenler tarafından basit bir komutla (<command> pkg install </command>) kurulabilen önceden derlenmiş bir <quote> paketi </quote> sunar. Paketler ve bağlantı noktaları hakkında daha fazla bilgi <xref linkend="ports"/> adresinde bulunabilir.".

Fix string

Reset

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
base system temel sistem FreeBSD Doc
binary distribution Binom dağılımı FreeBSD Doc
binary packages iki terimli paketler FreeBSD Doc
boot disk önyükleme diski FreeBSD Doc
boot time önyükleme zamanı FreeBSD Doc
Bundled software donanımla gelen yazılım FreeBSD Doc
command komut FreeBSD Doc
command komut FreeBSD Doc
command line komut satırı FreeBSD Doc
compilation time derleme zamanı FreeBSD Doc
compile derlemek FreeBSD Doc
compile derlemek FreeBSD Doc
destination directory hedef dizin FreeBSD Doc
directory dizin FreeBSD Doc
disk space disk alanı FreeBSD Doc
distribution dağıtım,versiyon FreeBSD Doc
distribution format dağılım biçimi FreeBSD Doc
Extended (Ext) File System Genişletilmiş Dosya Sistemi FreeBSD Doc
file system dosya sistemi FreeBSD Doc
FreeBSD branch FreeBSD şubesi FreeBSD Doc
host system ana bilgisayar sistemi FreeBSD Doc
legacy port eski bağlantı noktası FreeBSD Doc
malicious software kötü amaçlı yazılım FreeBSD Doc
manipulate packages paketlerin değiştirmek/işlemek FreeBSD Doc
name server ad sunucusu FreeBSD Doc
native file system yerel dosya sistemi FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
Open source açık kaynak FreeBSD Doc
open source project açık kaynak proje FreeBSD Doc
operating system işletim sistemi FreeBSD Doc
package paket program FreeBSD Doc
parallel port paralel bağlantı noktası FreeBSD Doc
pkg komut satırı FreeBSD Doc
pkg dosya adı uzantısı FreeBSD Doc
port port (bağlantı noktası) FreeBSD Doc
Ports bağlantı noktaları FreeBSD Doc
Ports Collection Port Koleksiyonu FreeBSD Doc
Ports Collection bağlantı noktaları FreeBSD Doc
ports directory port dizini FreeBSD Doc
ports tree bağlantı noktaları ağacı FreeBSD Doc
program program,izlence,programlamak FreeBSD Doc
Provided sağlamak FreeBSD Doc
root directory kök dizin FreeBSD Doc
serial port seri bağlantı noktası FreeBSD Doc
server sunucu FreeBSD Doc
Software Yazılım FreeBSD Doc
software program,yazılım FreeBSD Doc
source tree source tree FreeBSD Doc
super server hizmet dağıtıcı FreeBSD Doc
supported file system desteklenen dosya sistemi FreeBSD Doc
system administration Sistem Yönetimi FreeBSD Doc
system call sistem çağrısı FreeBSD Doc
system collapsing sistem çökmesi FreeBSD Doc
timeout, time out zaman aşımı FreeBSD Doc
to port bağlanmak FreeBSD Doc
USB port USB bağlantı noktası FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:2739
String age
8 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 339